Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung

Tên khác: Đấu Phá Thương Khung
Thể loại: Manhua
Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Trạng thái: Còn tiếp


67 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đấu Phá Thương Khung:

Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh ! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung ! Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình ! Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung

Danh sách chương

Chapter 258 18/07/2019

Chapter 257 18/07/2019

Chapter 256 18/07/2019

Chapter 255 18/07/2019

Chapter 254 18/07/2019

Chapter 253 18/07/2019

Chapter 252 18/07/2019

Chapter 251 18/07/2019

Chapter 250 18/07/2019

Chapter 249 18/07/2019

Chapter 248 18/07/2019

Chapter 247 18/07/2019

Chapter 246 18/07/2019

Chapter 245 18/07/2019

Chapter 244 18/07/2019

Chapter 243 18/07/2019

Chapter 242 18/07/2019

Chapter 241 18/07/2019

Chapter 240 18/07/2019

Chapter 239 18/07/2019

Chapter 238 18/07/2019

Chapter 237 18/07/2019

Chapter 236 18/07/2019

Chapter 235 18/07/2019

Chapter 234 18/07/2019

Chapter 233 18/07/2019

Chapter 232 18/07/2019

Chapter 231 18/07/2019

Chapter 230 18/07/2019

Chapter 229 18/07/2019

Chapter 228 18/07/2019

Chapter 227 18/07/2019

Chapter 226 18/07/2019

Chapter 225 18/07/2019

Chapter 224 18/07/2019

Chapter 223 18/07/2019

Chapter 222 18/07/2019

Chapter 221 18/07/2019

Chapter 220 18/07/2019

Chapter 219 18/07/2019

Chapter 218 18/07/2019

Chapter 217 18/07/2019

Chapter 216 18/07/2019

Chapter 215 18/07/2019

Chapter 214 18/07/2019

Chapter 213 18/07/2019

Chapter 212 18/07/2019

Chapter 211 18/07/2019

Chapter 210 18/07/2019

Chapter 209 18/07/2019

Chapter 208 18/07/2019

Chapter 207 18/07/2019

Chapter 206 18/07/2019

Chapter 205 18/07/2019

Chapter 204 18/07/2019

Chapter 203 18/07/2019

Chapter 202 18/07/2019

Chapter 201 18/07/2019

Chapter 200 18/07/2019

Chapter 199 18/07/2019

Chapter 198 18/07/2019

Chapter 197 18/07/2019

Chapter 196 18/07/2019

Chapter 195 18/07/2019

Chapter 194 18/07/2019

Chapter 193 18/07/2019

Chapter 192 18/07/2019

Chapter 191 18/07/2019

Chapter 190 18/07/2019

Chapter 189 18/07/2019

Chapter 188 18/07/2019

Chapter 187 18/07/2019

Chapter 186 18/07/2019

Chapter 185 18/07/2019

Chapter 184 18/07/2019

Chapter 183 18/07/2019

Chapter 182 18/07/2019

Chapter 181 18/07/2019

Chapter 180 18/07/2019

Chapter 179 18/07/2019

Chapter 178 18/07/2019

Chapter 177 18/07/2019

Chapter 176 18/07/2019

Chapter 175 18/07/2019

Chapter 174 18/07/2019

Chapter 173 18/07/2019

Chapter 172 18/07/2019

Chapter 171 18/07/2019

Chapter 170 18/07/2019

Chapter 169 18/07/2019

Chapter 168 18/07/2019

Chapter 167 18/07/2019

Chapter 166 18/07/2019

Chapter 165 18/07/2019

Chapter 164 18/07/2019

Chapter 163 18/07/2019

Chapter 162 18/07/2019

Chapter 161 18/07/2019

Chapter 160 18/07/2019

Chapter 159 18/07/2019

Chapter 158 18/07/2019

Chapter 157 18/07/2019

Chapter 156 18/07/2019

Chapter 155 18/07/2019

Chapter 154 18/07/2019

Chapter 153 18/07/2019

Chapter 152 18/07/2019

Chapter 151 18/07/2019

Chapter 150 18/07/2019

Chapter 149 18/07/2019

Chapter 148 18/07/2019

Chapter 147 18/07/2019

Chapter 146 18/07/2019

Chapter 145 18/07/2019

Chapter 144 18/07/2019

Chapter 143 18/07/2019

Chapter 142 18/07/2019

Chapter 141 18/07/2019

Chapter 140 18/07/2019

Chapter 139 18/07/2019

Chapter 138 18/07/2019

Chapter 137 18/07/2019

Chapter 136 18/07/2019

Chapter 135 18/07/2019

Chapter 134 18/07/2019

Chapter 133 18/07/2019

Chapter 132 18/07/2019

Chapter 131 18/07/2019

Chapter 130 18/07/2019

Chapter 129 18/07/2019

Chapter 128 18/07/2019

Chapter 127 18/07/2019

Chapter 126 18/07/2019

Chapter 125 18/07/2019

Chapter 124 18/07/2019

Chapter 123 18/07/2019

Chapter 122 18/07/2019

Chapter 121 18/07/2019

Chapter 120 18/07/2019

Chapter 119 18/07/2019

Chapter 118 18/07/2019

Chapter 117 18/07/2019

Chapter 116 18/07/2019

Chapter 115 18/07/2019

Chapter 114 18/07/2019

Chapter 113 18/07/2019

Chapter 112 18/07/2019

Chapter 111 18/07/2019

Chapter 110 18/07/2019

Chapter 109 18/07/2019

Chapter 108 18/07/2019

Chapter 107 18/07/2019

Chapter 106 18/07/2019

Chapter 105 18/07/2019

Chapter 104 18/07/2019

Chapter 103 18/07/2019

Chapter 102 18/07/2019

Chapter 101 18/07/2019

Chapter 100 18/07/2019

Chapter 99 18/07/2019

Chapter 98 18/07/2019

Chapter 97 18/07/2019

Chapter 96 18/07/2019

Chapter 95 18/07/2019

Chapter 94 18/07/2019

Chapter 93 18/07/2019

Chapter 92 18/07/2019

Chapter 91 18/07/2019

Chapter 90 18/07/2019

Chapter 89 18/07/2019

Chapter 88 18/07/2019

Chapter 87 18/07/2019

Chapter 86 18/07/2019

Chapter 85 18/07/2019

Chapter 84 18/07/2019

Chapter 83 18/07/2019

Chapter 82 18/07/2019

Chapter 81 18/07/2019

Chapter 80 18/07/2019

Chapter 79 18/07/2019

Chapter 78 18/07/2019

Chapter 77 18/07/2019

Chapter 76 18/07/2019

Chapter 75 18/07/2019

Chapter 74 18/07/2019

Chapter 73 18/07/2019

Chapter 72 18/07/2019

Chapter 71 18/07/2019

Chapter 70 18/07/2019

Chapter 69 18/07/2019

Chapter 68 18/07/2019

Chapter 67 18/07/2019

Chapter 66 18/07/2019

Chapter 65 18/07/2019

Chapter 64 18/07/2019

Chapter 63 18/07/2019

Chapter 62 18/07/2019

Chapter 61 18/07/2019

Chapter 60 18/07/2019

Chapter 59 18/07/2019

Chapter 58 18/07/2019

Chapter 57 18/07/2019

Chapter 56 18/07/2019

Chapter 55 18/07/2019

Chapter 54 18/07/2019

Chapter 53 18/07/2019

Chapter 52 18/07/2019

Chapter 51 18/07/2019

Chapter 50 18/07/2019

Chapter 49 18/07/2019

Chapter 48 18/07/2019

Chapter 47 18/07/2019

Chapter 46 18/07/2019

Chapter 45 18/07/2019

Chapter 44 18/07/2019

Chapter 43 18/07/2019

Chapter 42 18/07/2019

Chapter 41 18/07/2019

Chapter 40 18/07/2019

Chapter 39 18/07/2019

Chapter 38 18/07/2019

Chapter 37 18/07/2019

Chapter 36 18/07/2019

Chapter 35 18/07/2019

Chapter 34 18/07/2019

Chapter 33 18/07/2019

Chapter 32 18/07/2019

Chapter 31 18/07/2019

Chapter 30 18/07/2019

Chapter 29 18/07/2019

Chapter 28 18/07/2019

Chapter 27 18/07/2019

Chapter 26 18/07/2019

Chapter 25 18/07/2019

Chapter 24 18/07/2019

Chapter 23 18/07/2019

Chapter 22 18/07/2019

Chapter 21 18/07/2019

Chapter 20 18/07/2019

Chapter 19 18/07/2019

Chapter 18 18/07/2019

Chapter 17 18/07/2019

Chapter 16 18/07/2019

Chapter 15 18/07/2019

Chapter 14 18/07/2019

Chapter 13 18/07/2019

Chapter 12 18/07/2019

Chapter 11 18/07/2019

Chapter 10 18/07/2019

Chapter 9 18/07/2019

Chapter 8 18/07/2019

Chapter 7 18/07/2019

Chapter 6 18/07/2019

Chapter 5 18/07/2019

Chapter 4 18/07/2019

Chapter 3 18/07/2019

Chapter 2 18/07/2019

Chapter 1 18/07/2019