Đế Tôn

Đế Tôn

Tên khác: Đế Tôn
Thể loại: Truyện chữ , Dị giới , Kỳ Huyễn , Tiên Hiệp
Tác giả: Thạch Trư
Trạng thái: Kết thúc


8 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đế Tôn:

Võ đạo có thể Thông Thần!
Võ đạo tu luyện đến Thần Luân cảnh giới, liền có thể luyện tựu Thần Thông, siêu phàm thoát tục

Loading...

Danh sách chương

Chương 2922: Đế Tôn. (2) 09/02/2018

Chương 2921: Đế Tôn. (1) 09/02/2018

Chương 2920: Trong khoảnh khắc. (2) 09/02/2018

Chương 2919: Trong khoảnh khắc. (1) 09/02/2018

Chương 2918: Đại La Thiên phá. (2) 09/02/2018

Chương 2917: Đại La Thiên phá. (1) 09/02/2018

Chương 2916: Môn chủ Thiên Môn. (2) 09/02/2018

Chương 2915: Môn chủ Thiên Môn. (1) 09/02/2018

Chương 2914: Trong ngoài đều khốn đốn. 09/02/2018

Chương 2913: Kiếp đến. (2) 09/02/2018

Chương 2912: Kiếp đến. (1) 09/02/2018

Chương 2911: Đi chút rồi về. (2) 09/02/2018

Chương 2910: Đi chút rồi về. (1) 09/02/2018

Chương 2909: Nguyện có vùng đất vô kiếp chôn hồn nghĩa sĩ. 09/02/2018

Chương 2908: Tuẫn đạo. (2) 09/02/2018

Chương 2907: Tuẫn đạo. (1) 09/02/2018

Chương 2906: Đuổi tận giết tuyệt. (2) 09/02/2018

Chương 2905: Đuổi tận giết tuyệt. (1) 09/02/2018

Chương 2904: Tang thương. (3) 09/02/2018

Chương 2903: Tang thương. (2) 09/02/2018

Chương 2902: Tang thương. (1) 09/02/2018

Chương 2901: Mua dây buộc mình. (2) 09/02/2018

Chương 2900: Mua dây buộc mình. (1) 09/02/2018

Chương 2899: Vô cùng bạo liệt. 09/02/2018

Chương 2898: Hố. (2) 09/02/2018

Chương 2897: Hố. (1) 09/02/2018

Chương 2896: Tiên nhân vuốt đầu ta. (2) 09/02/2018

Chương 2895: Tiên nhân vuốt đầu ta. (1) 09/02/2018

Chương 2894: gọc thạch câu phần. (2) 09/02/2018

Chương 2893: Ngọc thạch câu phần. (1) 09/02/2018

Chương 2892: Tướng quân bách chiến tử. 09/02/2018

Chương 2891: Chú sát Vạn Chú. (2) 09/02/2018

Chương 2890: Chú sát Vạn Chú. (1) 09/02/2018

Chương 2889: Thần tiễn quyết đấu. (2) 09/02/2018

Chương 2888: Thần tiễn quyết đấu. (1) 09/02/2018

Chương 2887: Phá Quân. 09/02/2018

Chương 2886: Tức Giận (2). 09/02/2018

Chương 2885: Tức Giận (1). 09/02/2018

Chương 2884: Rồng To Trở Về. 09/02/2018

Chương 2883: Không thể nương tình. (2) 09/02/2018

Chương 2882: Không thể nương tình. (1) 09/02/2018

Chương 2881: Yêu nhau giết nhau. (2) 09/02/2018

Chương 2880: Yêu nhau giết nhau. (1) 09/02/2018

Chương 2879: Tịch diệt thiên đạo. 09/02/2018

Chương 2878: Các ngươi còn sống sao? (2) 09/02/2018

Chương 2877: Các ngươi còn sống sao? (1) 09/02/2018

Chương 2876: Khủng bố như vậy. 09/02/2018

Chương 2875: Tịch diệt ập đến. (2) 09/02/2018

Chương 2874: Tịch diệt ập đến. (1) 09/02/2018

Chương 2873: Nguyên thủy tiên đạo. 09/02/2018

Chương 2872: Khó giải. (2) 09/02/2018

Chương 2871: Khó giải. (1) 09/02/2018

Chương 2870: Tịch diệt. (2) 09/02/2018

Chương 2869: Tịch diệt. (1) 09/02/2018

Chương 2868: Tùy theo số trời. 09/02/2018

Chương 2867: Chém Đinh Linh Đạo Mẫu. (2) 09/02/2018

Chương 2866: Chém Đinh Linh Đạo Mẫu. (1) 09/02/2018

Chương 2865: Lên đường bình yên. (2) 09/02/2018

Chương 2864: Lên đường bình yên. (1) 09/02/2018

Chương 2863: Che thiên cơ. (2) 09/02/2018

Chương 2862: Che thiên cơ. (1) 09/02/2018

Chương 2861: Tịch Diệt Phản Phệ. 09/02/2018

Chương 2860: Phá hủy Thần Mẫu. (2) 09/02/2018

Chương 2859: Phá hủy Thần Mẫu. (1) 09/02/2018

Chương 2858: Đánh lén. (2) 09/02/2018

Chương 2857: Đánh lén. (1) 09/02/2018

Chương 2856: Vọng đế. 09/02/2018

Chương 2855: Mai phục. (2) 09/02/2018

Chương 2854: Mai phục. (1) 09/02/2018

Chương 2853: Chết. (2) 09/02/2018

Chương 2852: Chết. (1) 09/02/2018

Chương 2851: Đâm dao sau lưng. (2) 09/02/2018

Chương 2850: Đâm dao sau lưng. (1) 09/02/2018

Chương 2849: Chia báu vật. 09/02/2018

Chương 2848: Cướp sạch Đại La Thiên. (2) 09/02/2018

Chương 2847: Cướp sạch Đại La Thiên. (1) 09/02/2018

Chương 2846: Giao ước. (2) 09/02/2018

Chương 2845: Giao ước. (1) 09/02/2018

Chương 2844: Địa vị ngang nhau. 09/02/2018

Chương 2843: Giang lão thất phu. (2) 09/02/2018

Chương 2842: Giang lão thất phu. (1) 09/02/2018

Chương 2841: Vô lượng sát kiếp. (2) 09/02/2018

Chương 2840: Vô lượng sát kiếp. (1) 09/02/2018

Chương 2839: Kiếp không thể trốn. 09/02/2018

Chương 2838: Tìm đường chết. 09/02/2018

Chương 2837: Sa môn kiếp ba (2). 09/02/2018

Chương 2836: Sa môn kiếp ba (1). 09/02/2018

Chương 2835: Chú Đạo kiếp ba hàng lâm. (2) 09/02/2018

Chương 2834: Chú Đạo kiếp ba hàng lâm. (1) 09/02/2018

Chương 2833: Thúc giục Đạo Quân điện. 09/02/2018

Chương 2832: Tự gây nghiệt, không thể sống. 09/02/2018

Chương 2831: Bệ hạ, ngươi đã trở lại (2). 09/02/2018

Chương 2830: Bệ hạ, ngươi đã trở lại (1). 09/02/2018

Chương 2829: Sát kiếp vô lượng. (2) 09/02/2018

Chương 2828: Sát kiếp vô lượng. (1) 09/02/2018

Chương 2827: Kiếp số khởi nguyên. (2) 09/02/2018

Chương 2826: Kiếp số khởi nguyên. (1) 09/02/2018

Chương 2825: Vô cực đạo trác 09/02/2018

Chương 2824: Cổ Thần tuyệt tự. (2) 09/02/2018

Chương 2823: Cổ Thần tuyệt tự. (1) 09/02/2018

Chương 2822: Đại La Thiên chuẩn bị chiến tranh. 09/02/2018

Chương 2821: Hung niệm đại tác. (2) 09/02/2018

Chương 2820: Hung niệm đại tác. (1) 09/02/2018

Chương 2819: Tiên đạo trung kỳ. 09/02/2018

Chương 2818: Lưu manh cùng pháp bảo vô lại. 09/02/2018

Chương 2817: Tú cầu ném cho ai. (2) 09/02/2018

Chương 2816: Tú cầu ném cho ai. (1) 09/02/2018

Chương 2815: Đè chết Ma Ha. (2) 09/02/2018

Chương 2814: Đè chết Ma Ha. (1) 09/02/2018

Chương 2813: Phá lẫn nhau 09/02/2018

Chương 2812: Tú cầu 09/02/2018

Chương 2811: Kiếp từ đâu tới? (2) 09/02/2018

Chương 2810: Kiếp từ đâu tới? (1) 09/02/2018

Chương 2809: Rút lui. (2) 09/02/2018

Chương 2808: Rút lui. (1) 09/02/2018

Chương 2807: Tam hoa trên đỉnh. 09/02/2018

Chương 2806: Ngươi đánh ta ah? (2) 09/02/2018

Chương 2805: Ngươi đánh ta ah? (1) 09/02/2018

Chương 2804: Ta bị hố. (2) 09/02/2018

Chương 2803: Ta bị hố. (1) 09/02/2018

Chương 2802: Ma Ha chuyển thế. (2) 09/02/2018

Chương 2801: Ma Ha chuyển thế. (1) 09/02/2018

Chương 2800: Đạo bỉ đạo, nhân bỉ nhân. (2) 09/02/2018

Chương 2799: Đạo bỉ đạo, nhân bỉ nhân. (1) 09/02/2018

Chương 2798: Sáu thiên tôn luận đạo. 09/02/2018

Chương 2797: Đập gục tất cả. (2) 09/02/2018

Chương 2796: Đập gục tất cả. (1) 09/02/2018

Chương 2795: Các người không được. 09/02/2018

Chương 2794: Đạo không ra Nguyên Thủy Đại La Thiên. (2) 09/02/2018

Chương 2793: Đạo không ra Nguyên Thủy Đại La Thiên. (1) 09/02/2018

Chương 2792: Đại La Thiên truyền đạo. (2) 09/02/2018

Chương 2791: Đại La Thiên truyền đạo. (1) 09/02/2018

Chương 2790: Lấy mộng đoạn tình. 09/02/2018

Chương 2789: Tia sáng tịch diệt kiếp cuối cùng. (2) 09/02/2018

Chương 2788: Tia sáng tịch diệt kiếp cuối cùng. (1) 09/02/2018

Chương 2787: Ám toán lẫn nhau. 09/02/2018

Chương 2786: Đại đạo bị phá. (2) 09/02/2018

Chương 2785: Đại đạo bị phá. (1) 09/02/2018

Chương 2784: Tạo Hóa Đạo Quân. (2) 09/02/2018

Chương 2783: Tạo Hóa Đạo Quân. (1) 09/02/2018

Chương 2782: Đè đầu đánh Vô Cực. 09/02/2018

Chương 2781: Thiên địa nhân quả. (2) 09/02/2018

Chương 2780: Thiên địa nhân quả. (1) 09/02/2018

Chương 2779: Kê cao gối ngủ. (2) 09/02/2018

Chương 2778: Kê cao gối ngủ. (1) 09/02/2018

Chương 2777: Đánh nhau thật. 09/02/2018

Chương 2776: Tịch diệt ngươi. (2) 09/02/2018

Chương 2775: Tịch diệt ngươi. (1) 09/02/2018

Chương 2774: Ngọa Long tinh vực. 09/02/2018

Chương 2773: Cảnh cáo, không phục thì đánh nữa. (2) 09/02/2018

Chương 2772: Cảnh cáo, không phục thì đánh nữa. (1) 09/02/2018

Chương 2771: Cho ngươi rút kinh nghiệm xương máu! (2) 09/02/2018

Chương 2770: Cho ngươi rút kinh nghiệm xương máu! (1) 09/02/2018

Chương 2769: Nguyên Dục Tiên Đế. (2) 09/02/2018

Chương 2768: Nguyên Dục Tiên Đế. (1) 09/02/2018

Chương 2767: Ma hóa. (2) 09/02/2018

Chương 2766: Ma hóa. (1) 09/02/2018

Chương 2765: Lão gia xuất quan. (2) 09/02/2018

Chương 2764: Lão gia xuất quan. (1) 09/02/2018

Chương 2763: Xả thân nhập kiếp. 09/02/2018

Chương 2762: Nguyên thủy vô kiếp, chỉ có tình tự bị thương. (2) 09/02/2018

Chương 2761: Nguyên thủy vô kiếp, chỉ có tình tự bị thương. (1) 09/02/2018

Chương 2760: Không cánh mà bay. (2) 09/02/2018

Chương 2759: Không cánh mà bay. (1) 09/02/2018

Chương 2758: Kiếp đến từ đâu? 09/02/2018

Chương 2757: Thế đại tranh. (2) 09/02/2018

Chương 2756: Thế đại tranh. (1) 09/02/2018

Chương 2755: Xây dựng Thiên Môn. 09/02/2018

Chương 2754: Quái nhân tập hợp. (2) 09/02/2018

Chương 2753: Quái nhân tập hợp. (1) 09/02/2018

Chương 2752: Sư tôn tại thượng xin nhận đồ nhi cúi đầu. (2) 09/02/2018

Chương 2751: Sư tôn tại thượng xin nhận đồ nhi cúi đầu. (1) 09/02/2018

Chương 2750: Nhất môn ngũ kiệt. (2) 09/02/2018

Chương 2749: Nhất môn ngũ kiệt. (1) 09/02/2018

Chương 2748: Một tiếng đạo hữu. 09/02/2018

Chương 2747: Đông Cực chứng đạo. (2) 09/02/2018

Chương 2746: Đông Cực chứng đạo. (1) 09/02/2018

Chương 2745: Hổ phách hắc tâm chuyên. (2) 09/02/2018

Chương 2744: Hổ phách hắc tâm chuyên. (1) 09/02/2018

Chương 2743: Tiên thiên nguyên thủy. 09/02/2018

Chương 2742: Bằng hữu tốt nhất. (2) 09/02/2018

Chương 2741: Bằng hữu tốt nhất. (1) 09/02/2018

Chương 2740: Chế tạo Đạo Quân điện. (2) 09/02/2018

Chương 2739: Chế tạo Đạo Quân điện. (1) 09/02/2018

Chương 2738: Tại sao nát tim. 09/02/2018

Chương 2737: Ta vốn đa tình. (2) 09/02/2018

Chương 2736: Ta vốn đa tình. (1) 09/02/2018

Chương 2735: Thiên Quân mạnh nhất. (2) 09/02/2018

Chương 2734: Thiên Quân mạnh nhất. (1) 09/02/2018

Chương 2733: Dùng mộng nhập đạo. 09/02/2018

Chương 2732: Cửa nguy hiểm nhất. 09/02/2018

Chương 2731: Tẩy địa Thông Thiên các. (2) 09/02/2018

Chương 2730: Tẩy địa Thông Thiên các. (1) 09/02/2018

Chương 2729: Đại La Thiên thức tỉnh. 09/02/2018

Chương 2728: Ta chuộc tội. (2) 09/02/2018

Chương 2727: Ta chuộc tội. (1) 09/02/2018

Chương 2726: Lấy đạo kết bạn. (2) 09/02/2018

Chương 2725: Lấy đạo kết bạn. (1) 09/02/2018

Chương 2724: Một bước hộc ngụm máu. 09/02/2018

Chương 2723: Sắp xếp của Đế Giang. (2) 09/02/2018

Chương 2722: Sắp xếp của Đế Giang. (1) 09/02/2018

Chương 2721: Tạo hóa thần khí. 09/02/2018

Chương 2720: Bao vây tiễu trừ Thần Mẫu. (2) 09/02/2018

Chương 2719: Bao vây tiễu trừ Thần Mẫu. (1) 09/02/2018

Chương 2718: Thần Mẫu gặp nạn. (2) 09/02/2018

Chương 2717: Thần Mẫu gặp nạn. (1). 09/02/2018

Chương 2716: Thiên nhân vạn vật, Nguyên Dục Thái Cực. 09/02/2018

Chương 2715: Không thương hòa khí. (2) 09/02/2018

Chương 2714: Không thương hòa khí. (1) 09/02/2018

Chương 2713: Quyết định cách cục đời sau. 09/02/2018

Chương 2712: Nghiền áp. (2) 09/02/2018

Chương 2711: Nghiền áp. (1) 09/02/2018

Chương 2710: Tiên Đế tương lai. (2) 09/02/2018

Chương 2709: Tiên Đế tương lai. (1) 09/02/2018

Chương 2708: Vô thượng cảnh. 09/02/2018

Chương 2707: Ta vì Đại Thiên Tôn. (2) 09/02/2018

Chương 2706: Ta vì Đại Thiên Tôn. (1) 09/02/2018

Chương 2705: Gặp lại Đạo Không. (2) 09/02/2018

Chương 2704: Gặp lại Đạo Không. (1) 09/02/2018

Chương 2703: Di độc ức vạn năm. 09/02/2018

Chương 2702: Tịch diệt linh quang. (2) 09/02/2018

Chương 2701: Tịch diệt linh quang. (1) 09/02/2018

Chương 2700: Ai cùng tranh phong? 09/02/2018

Chương 2699: Kiếp sát Ôn Đế. (2) 09/02/2018

Chương 2698: Kiếp sát Ôn Đế. (1) 09/02/2018

Chương 2697: Ôn Đế xuất hiện. 09/02/2018

Chương 2696: Chỉ điểm Ngọc Kinh. (2) 09/02/2018

Chương 2695: Chỉ điểm Ngọc Kinh. (1) 09/02/2018

Chương 2694: Tiểu quỷ ranh mãnh. (2) 09/02/2018

Chương 2693: Tiểu quỷ ranh mãnh. (1) 09/02/2018

Chương 2692: Công đức khai thiên 09/02/2018

Chương 2691: Bồi dưỡng tiên nhân. (2) 09/02/2018

Chương 2690: Bồi dưỡng tiên nhân. (1) 09/02/2018

Chương 2689: Cấm khu trở thành lịch sử. (2) 09/02/2018

Chương 2688: Cấm khu trở thành lịch sử. (1) 09/02/2018

Chương 2687: Hòn ngọc quý trên tay. 09/02/2018

Chương 2686: Các phương mưu đồ. (2) 09/02/2018

Chương 2685: Các phương mưu đồ. (1) 09/02/2018

Chương 2684: Ngọc Kinh thánh giáo chủ. (2) 09/02/2018

Chương 2683: Ngọc Kinh thánh giáo chủ. (1) 09/02/2018

Chương 2682: Hàng phục ba Đạo Quân. 09/02/2018

Chương 2681: Luyện lại Đại La Thiên. (2) 09/02/2018

Chương 2680: Luyện lại Đại La Thiên. (1) 09/02/2018

Chương 2679: Quỷ Bà Thiên thượng giới. 09/02/2018

Chương 2678: Chuyển vận tam giới. (2) 09/02/2018

Chương 2677: Chuyển vận tam giới. (1) 09/02/2018

Chương 2676: Cuộc chiến tuyệt sát. (2) 09/02/2018

Chương 2675: Cuộc chiến tuyệt sát. (1) 09/02/2018

Chương 2674: Cuộc chiến khốc liệt. 09/02/2018

Chương 2673: Ta chủ chìm nổi. (2) 09/02/2018

Chương 2672: Ta chủ chìm nổi. (1) 09/02/2018

Chương 2671: Táng tận thiên lương và vô thượng công đức. 09/02/2018

Chương 2670: Phá hủy Tiên giới. (2) 09/02/2018

Chương 2669: Phá hủy Tiên giới. (1) 09/02/2018

Chương 2668: Linh bảo thức tỉnh. (2) 09/02/2018

Chương 2667: Linh bảo thức tỉnh. (1) 09/02/2018

Chương 2666: Đại nhân vật sau lưng. (2) 09/02/2018

Chương 2665: Đại nhân vật sau lưng. (1) 09/02/2018

Chương 2664: Chịu thiệt. (2) 09/02/2018

Chương 2663: Chịu thiệt. (1) 09/02/2018

Chương 2662: Huyết Tổ chịu kiếp. 09/02/2018

Chương 2661: Núi cao còn có núi cao hơn. (2) 09/02/2018

Chương 2660: Núi cao còn có núi cao hơn. (1) 09/02/2018

Chương 2659: Trận phá. (2) 09/02/2018

Chương 2658: Trận phá. (1) 09/02/2018

Chương 2657: Ta đi giết người. 09/02/2018

Chương 2656: Thi hoàng ra biển máu. (2) 09/02/2018

Chương 2655: Thi hoàng ra biển máu. (1) 09/02/2018

Chương 2654: Đuôi bò cạp, lòng nữ nhân. (2) 09/02/2018

Chương 2653: Đuôi bò cạp, lòng nữ nhân. (1) 09/02/2018

Chương 2652: Tiên thiên bất diệt thật sự. 09/02/2018

Chương 2651: Chú sát Thiên Nguyên. (2) 09/02/2018

Chương 2650: Chú sát Thiên Nguyên. (1) 09/02/2018

Chương 2649: Chuyện không quá ba lần. 09/02/2018

Chương 2648: Máu nhuộm đạo cung. (2) 09/02/2018

Chương 2647: Máu nhuộm đạo cung. (1) 09/02/2018

Chương 2646: Một người, một thời đại! (2) 09/02/2018

Chương 2645: Một người, một thời đại! (1) 09/02/2018

Chương 2644: Kiếp số bộc phát. 09/02/2018

Chương 2643: Bị xem thường. (2) 09/02/2018

Chương 2642: Bị xem thường. (1) 09/02/2018

Chương 2641: Đường đã đứt. (2) 09/02/2018

Chương 2640: Đường đã đứt. (1) 09/02/2018

Chương 2639: Khởi nguồn tịch diệt. 09/02/2018

Chương 2638: Con rồng to hoang dại tiền sử. (2) 09/02/2018

Chương 2637: Con rồng to hoang dại tiền sử. (1) 09/02/2018

Chương 2636: Biến cùng thông. 09/02/2018

Chương 2635: Nguyên thần đại đạo. 09/02/2018

Chương 2634: Tiên thiên Lô Bồng. (2) 09/02/2018

Chương 2633: Tiên thiên Lô Bồng. (1) 09/02/2018

Chương 2632: Tranh chấp lý niệm. (2) 09/02/2018

Chương 2631: Tranh chấp lý niệm. (1) 09/02/2018

Chương 2630: Tiên thiên đạo chủ. 09/02/2018

Chương 2629: Hồng mông tiên thiên. (2) 09/02/2018

Chương 2628: Hồng Mông Tiên Thiên. (1) 25/10/2016

Chương 2627: Từng Đến Đây Chơi. 25/10/2016

Chương 2626: Đụng Độ Tiên Đế. (2) 25/10/2016

Chương 2625: Đụng Độ Tiên Đế. (1) 25/10/2016

Chương 2624: Đi Hướng Tiền Sử. 25/10/2016

Chương 2623: Thời Đại Nguyên Đạo. (2) 25/10/2016

Chương 2622: Thời Đại Nguyên Đạo. (1) 25/10/2016

Chương 2621: Đạo Tràng Đế Tôn. 25/10/2016

Chương 2620: Trăm Vạn Tiên Quân. (2) 25/10/2016

Chương 2619: Trăm Vạn Tiên Quân. (1) 25/10/2016

Chương 2618: Tiên Giới Quần Ma Loạn. 25/10/2016

Chương 2617: Đàn Chuông Hợp Bích. (2) 25/10/2016

Chương 2616: Đàn Chuông Hợp Bích. (1) 25/10/2016

Chương 2615: Tiên Thiên Thái Cực. (2) 25/10/2016

Chương 2614: Tiên Thiên Thái Cực. (1) 25/10/2016

Chương 2613: Tiên Thiên Bất Bại Chi Địa. 25/10/2016

Chương 2612: Kẻ Siêu Hung Ác. (2) 25/10/2016

Chương 2611: Kẻ Siêu Hung Ác. (1) 25/10/2016

Chương 2610: Đòn Tập Kích Đếm Số. 25/10/2016

Chương 2609: Bất Diệt Đạo Dịch. (2) 25/10/2016

Chương 2608: Bất Diệt Đạo Dịch. (1) 25/10/2016

Chương 2607: Trời Sắp Diệt Ta. 25/10/2016

Chương 2606: Tương Ái Tương Sát. (2) 25/10/2016

Chương 2605: Tương Ái Tương Sát. (1) 25/10/2016

Chương 2604: Mỗi Người Một Bụng Ý Nghĩ Xấu. 25/10/2016

Chương 2603: Đòn Sát Thủ. (2) 25/10/2016

Chương 2602: Đòn Sát Thủ. (1) 25/10/2016

Chương 2601: Cường Cường Gặp Nhau. (2) 25/10/2016

Chương 2600: Cường Cường Gặp Nhau. (1) 25/10/2016

Chương 2599: Thân Bại Danh Liệt. 25/10/2016

Chương 2598: Ai Ngăn Nổi? (2) 25/10/2016

Chương 2597: Ai Ngăn Nổi? (1) 25/10/2016

Chương 2596: Đánh Hắn Đạp Hắn Giết Hắn! 25/10/2016

Chương 2595: Đế Giang. (2) 25/10/2016

Chương 2594: Đế Giang. (1) 25/10/2016

Chương 2593: Anh Minh Thần Võ. 25/10/2016

Chương 2592: Nguyên Thủy Thần Quân Đại Viên Mãn. (2) 25/10/2016

Chương 2591: Nguyên Thủy Thần Quân Đại Viên Mãn. (1) 25/10/2016

Chương 2590: Lớn! 25/10/2016

Chương 2589: Hoành Hành. (2) 25/10/2016

Chương 2588: Hoành Hành. (1) 25/10/2016

Chương 2587: Một Cọc Định Thiên Địa. 25/10/2016

Chương 2586: Tiên Giới Khuếch Trương. (2) 25/10/2016

Chương 2585: Tiên Giới Khuếch Trương. (1) 25/10/2016

Chương 2584: Tiên Thiên Chí Bảo. 25/10/2016

Chương 2583: Ăn Cửu Nghi Hoàng Quân. (2) 25/10/2016

Chương 2582: Ăn Cửu Nghi Hoàng Quân. (1) 25/10/2016

Chương 2581: Huyết Tổ Xuất Hiện. 25/10/2016

Chương 2580: Lay Động Thiên Hạ. (2) 25/10/2016

Chương 2579: Lay Động Thiên Hạ. (1) 25/10/2016

Chương 2578: Hóa Duyên. 25/10/2016

Chương 2577: Hàng Phục Cự Linh. (2) 25/10/2016

Chương 2576: Hàng Phục Cự Linh. (1) 25/10/2016

Chương 2575: Đạo Quân Thứ Hai Chết. 25/10/2016

Chương 2574: Bắt Đầu Đổ Máu, Đạo Quân Chết. (2) 25/10/2016

Chương 2573: Bắt Đầu Đổ Máu, Đạo Quân Chết. (1) 25/10/2016

Chương 2572: Thôn Tính Vũ Trụ, Càn Quét Bát Hoang. (2) 25/10/2016

Chương 2571: Thôn Tính Vũ Trụ, Càn Quét Bát Hoang. (1) 25/10/2016

Chương 2570: Chôn Sống. 25/10/2016

Chương 2569: Thăm Dò. (2) 25/10/2016

Chương 2568: Thăm Dò. (1) 25/10/2016

Chương 2567: Bi Ca Tiễn Đưa. 25/10/2016

Chương 2566: Vô Cực Thư Đồng. (2) 25/10/2016

Chương 2565: Vô Cực Thư Đồng. (1) 25/10/2016

Chương 2564: Ngoan Đi, Đừng Chống Cự. 25/10/2016

Chương 2563: La Thiên Khánh Vân. (2) 25/10/2016

Chương 2562: La Thiên Khánh Vân. (1) 25/10/2016

Chương 2561: Tịch Diệt Vĩnh Hằng. 25/10/2016

Chương 2560: Ta Đến Đọc Sách. 25/10/2016

Chương 2559: Đám Yêu Tinh Trong Đạo Quân Điện. (2) 25/10/2016

Chương 2558: Đám Yêu Tinh Trong Đạo Quân Điện. (1) 25/10/2016

Chương 2557: Thần Mẫu Tập Kích. 25/10/2016

Chương 2556: Đi Hướng Đạo Quân Điện. (2) 25/10/2016

Chương 2555: Đi Hướng Đạo Quân Điện. (1) 25/10/2016

Chương 2554: Không Báu Vật Không Vào 25/10/2016

Chương 2553: Tuyết Tình. (2) 25/10/2016

Chương 2552: Tuyết Tình. (1) 25/10/2016

Chương 2551: Chí Bảo, Hỗn Độn Tiên Kiếm. 25/10/2016

Chương 2550: Chấn Nhiếp Quần Hùng. (2) 25/10/2016

Chương 2549: Chấn Nhiếp Quần Hùng. (1) 25/10/2016

Chương 2548: Huyền Vũ Đạo Quân. 25/10/2016

Chương 2547: Các Ngươi Vẫn Là Con Nít. (2) 25/10/2016

Chương 2546: Các Ngươi Vẫn Là Con Nít. (1) 25/10/2016

Chương 2545: Giết Mấy Người Rồi Về. (2) 25/10/2016

Chương 2544: Giết Mấy Người Rồi Về. (1) 25/10/2016

Chương 2543: Tiên Đạo Chí Bảo. 25/10/2016

Chương 2542: Giết Ra Hỗn Độn Thiên Quốc. (2) 25/10/2016

Chương 2541: Giết Ra Hỗn Độn Thiên Quốc. (1) 25/10/2016

Chương 2540: Phong Độ. 25/10/2016

Chương 2539: Đây Chính Là Thần, Đây Chính Là Ta! (2) 25/10/2016

Chương 2538: Đây Chính Là Thần, Đây Chính Là Ta! (1) 25/10/2016

Chương 2537: Ngươi Dám Ăn Hiếp Nữ Nhi Của Ta? (2) 25/10/2016

Chương 2536: Ngươi Dám Ăn Hiếp Nữ Nhi Của Ta? (1) 25/10/2016

Chương 2535: Đạo Quân Điện Lệnh. 25/10/2016

Chương 2534: Cần Gì Khổ. (2) 25/10/2016

Chương 2533: Cần Gì Khổ. (1) 25/10/2016

Chương 2532: Thần. 25/10/2016

Chương 2531: Giang Nam Tiên Đạo. (2) 25/10/2016

Chương 2530: Giang Nam Tiên Đạo. (1) 25/10/2016

Chương 2529: Nguyên Thủy Chi Khí. 25/10/2016

Chương 2528: Tăng Mạnh Uy Danh Của Ta. (2) 25/10/2016

Chương 2527: Tăng Mạnh Uy Danh Của Ta. (1) 25/10/2016

Chương 2526: Huyền Thiên, Ngươi Chán Sống! (2) 25/10/2016

Chương 2525: Huyền Thiên, Ngươi Chán Sống! (1) 25/10/2016

Chương 2524: Phôi Của Pháp Bảo Mạnh Nhất Trong Lịch Sử. 25/10/2016

Chương 2523: Chiến Quần Hùng. (2) 25/10/2016

Chương 2522: Chiến Quần Hùng. (1) 25/10/2016

Chương 2521: Giết Nữ Nhân Của Hắn. 24/10/2016

Chương 2520: Cáo Già. (2) 24/10/2016

Chương 2519: Cáo Già. (1) 24/10/2016

Chương 2518: Thuyền Vàng. (2) 24/10/2016

Chương 2517: Thuyền Vàng. (1) 24/10/2016

Chương 2516: Thiên Ngự Đạo Quân. (2) 24/10/2016

Chương 2515: Thiên Ngự Đạo Quân. (1) 24/10/2016

Chương 2514: Lạc Nữ Vương. 24/10/2016

Chương 2513: Cắt Đứt Đường Sống. (2) 24/10/2016

Chương 2512: Cắt Đứt Đường Sống. (1) 24/10/2016

Chương 2511: Kiếp Số Chết Chắc. 24/10/2016

Chương 2510: Hủy Đàn Bẽ Mặt. (2) 24/10/2016

Chương 2509: Hủy Đàn Bẽ Mặt. (1) 24/10/2016

Chương 2508: Nói Đánh Gục Ngươi Là Đánh Thật. 24/10/2016

Chương 2507: Sắc Dụ Và Cầu Xin. (2) 24/10/2016

Chương 2506: Sắc Dụ Và Cầu Xin. (1) 24/10/2016

Chương 2505: Tiên Thiên Di Bảo. 24/10/2016

Chương 2504: Ngang Ngược. 24/10/2016

Chương 2503: Đại La Thiên Quân. (2) 24/10/2016

Chương 2502: Đại La Thiên Quân. (1) 24/10/2016

Chương 2501: Tranh Giành Khí Vận. 24/10/2016

Chương 2500: Ám Toán. (2) 24/10/2016

Chương 2499: Ám Toán. (1) 24/10/2016

Chương 2498: Phản Bội. (2) 24/10/2016

Chương 2497: Phản Bội. (1) 24/10/2016

Chương 2496: Đạo Quân Tương Lai Của Tiên Giới. 24/10/2016

Chương 2495: Lãnh Tụ Giáo Môn Đô. (2) 24/10/2016

Chương 2494: Lãnh Tụ Giáo Môn Đô. (1) 24/10/2016

Chương 2493: Giết Vào Tiên Tôn Cung. 24/10/2016

Chương 2492: Cái Thế Thần Uy. (2) 24/10/2016

Chương 2491: Cái Thế Thần Uy. (1) 24/10/2016

Chương 2490: Tiên Triều Khí Vận Tụ Tại Huyền Châu. 24/10/2016

Chương 2489: Càn Nguyên Trị Thế. (2) 24/10/2016

Chương 2488: Càn Nguyên Trị Thế. (1) 24/10/2016

Chương 2487: Tin Tức Kinh Người. (2) 24/10/2016

Chương 2486: Tin Tức Kinh Người. (1) 24/10/2016

Chương 2485: Phưởng Xa Khôi Lỗi. 24/10/2016

Chương 2484: Thật Sự Không Lừa Ngươi. (2) 24/10/2016

Chương 2483: Thật Sự Không Lừa Ngươi. (1) 24/10/2016

Chương 2482: Kẻ Nổ Số Một Tiên Giới. (2) 24/10/2016

Chương 2481: Kẻ Nổ Số Một Tiên Giới. (1) 24/10/2016

Chương 2480: Yến Hội Trước Nay Chưa Từng Có. 24/10/2016

Chương 2479: Giẫm Lên Tôn Nghiêm Của Ngươi. (2) 24/10/2016

Chương 2478: Giẫm Lên Tôn Nghiêm Của Ngươi. (1) 24/10/2016

Chương 2477: Chém Thần Hồn Của Ngươi. (2) 24/10/2016

Chương 2376: Chém Thần Hồn Của Ngươi. (1) 24/10/2016

Chương 2375: Thân Phận Thật Sự Của Quái Nhân. 24/10/2016

Chương 2374: Tịch Diệt Hoa Trường Sinh Liên. (2) 24/10/2016

Chương 2373: Tịch Diệt Hoa Trường Sinh Liên. (1) 24/10/2016

Chương 2372: Các Ngươi Đều Là Quân Cờ! (2) 24/10/2016

Chương 2371: Các Ngươi Đều Là Quân Cờ! (1) 24/10/2016

Chương 2370: Tạo Hóa Thần Tàng. (2) 24/10/2016

Chương 2369: Tạo Hóa Thần Tàng. (1) 24/10/2016

Chương 2368: Đưa Các Ngươi Về Nhà. 24/10/2016

Chương 2367: Thu Thập Nha Đầu Chết Tiệt Này. (2) 24/10/2016

Chương 2366: Thu Thập Nha Đầu Chết Tiệt Này. (1) 24/10/2016

Chương 2365: Nguyên Thủy Thần Quân. (2) 24/10/2016

Chương 2364: Nguyên Thủy Thần Quân. (1) 24/10/2016

Chương 2363: Sư Đệ, Mời! 24/10/2016

Chương 2362: Đoạn Nhân Quả Tình Duyên. (2) 24/10/2016

Chương 2361: Đoạn Nhân Quả Tình Duyên. (1) 24/10/2016

Chương 2360: Thời Đại Chư Hầu. 22/10/2016

Chương 2359: Tấn Công Tiên Giới. (2) 22/10/2016

Chương 2358: Tấn Công Tiên Giới. (1) 22/10/2016

Chương 2357: Người Cầm Lái Tiên Giới. (2) 22/10/2016

Chương 2356: Người Cầm Lái Tiên Giới. (1) 22/10/2016

Chương 2355: Tiên Giới Rối Loạn. 22/10/2016

Chương 2354: Phong Ấn. (2) 22/10/2016

Chương 2353: Phong Ấn. (1) 22/10/2016

Chương 2352: Đỡ Đẻ Giúp Ngươi. (2) 22/10/2016

Chương 2351: Đỡ Đẻ Giúp Ngươi. (1) 22/10/2016

Chương 2350: Sai Hoàn Toàn. 22/10/2016

Chương 2349: Một Tịch Diệt Đạo Nhân Khác. (2) 22/10/2016

Chương 2348: Một Tịch Diệt Đạo Nhân Khác. (1) 22/10/2016

Chương 2347: Loạn Cục. 22/10/2016

Chương 2346: Cổ Chi Nghĩa Sĩ. (2) 22/10/2016

Chương 2345: Cổ Chi Nghĩa Sĩ. (1) 22/10/2016

Chương 2344: Nuốt Sống Thánh Dược. (2) 22/10/2016

Chương 2343: Nuốt Sống Thánh Dược. (1) 22/10/2016

Chương 2342: Long Tổ Thánh Dược. 22/10/2016

Chương 2341: Âm Hiểm Như Cáo. (2) 22/10/2016

Chương 2340: Âm Hiểm Như Cáo. (1) 22/10/2016

Chương 2339: Tâm Nguyện Suốt Đời. 22/10/2016

Chương 2338: Ký Sinh Kỳ Lạ. (2) 22/10/2016

Chương 2337: Ký Sinh Kỳ Lạ. (1) 22/10/2016

Chương 2336: Là Ai Chìm Nổi? 22/10/2016

Chương 2335: Xua Cọp Nuốt Sói. (2) 22/10/2016

Chương 2334: Xua Cọp Nuốt Sói. (1) 22/10/2016

Chương 2333: Đạo Quân Ẩn Giấu. 22/10/2016

Chương 2332: Tịch Diệt Huyết Châm. (2) 22/10/2016

Chương 2331: Tịch Diệt Huyết Châm. (1) 22/10/2016

Chương 2330: Vạn Chú Đạo Hữu, Làm Tốt Lắm! (2) 22/10/2016

Chương 2329: Vạn Chú Đạo Hữu, Làm Tốt Lắm! (1) 22/10/2016

Chương 2328: Bóp Chết Ngươi Một Trăm Lần. (2) 22/10/2016

Chương 2327: Bóp Chết Ngươi Một Trăm Lần. (1) 22/10/2016

Chương 2326: Ma Cổ Tịch Diệt Kiếp. 22/10/2016

Chương 2325: Tận Thế Kiếp Âm. (2) 22/10/2016

Chương 2324: Tận Thế Kiếp Âm. (1) 22/10/2016

Chương 2323: Tổ Hợp Ác Ôn Mạnh Nhất Lịch Sử. (2) 22/10/2016

Chương 2322: Tổ Hợp Ác Ôn Mạnh Nhất Lịch Sử. (1) 22/10/2016

Chương 2321: Lòng Trong Sạch Như Hoa Mai. 22/10/2016

Chương 2320: Tiền Sử Đại Chủng Mã. (2) 22/10/2016

Chương 2319: Tiền Sử Đại Chủng Mã. (1) 22/10/2016

Chương 2318: Thì Ra Là Ngươi. 22/10/2016

Chương 2317: Người Khổng Lồ Sơ Sinh. (2) 22/10/2016

Chương 2316: Người Khổng Lồ Sơ Sinh. (1) 22/10/2016

Chương 2315: Lực Lượng Bí Ẩn. 22/10/2016

Chương 2314: Kiếp Quang Thiên Hỏa. (2) 22/10/2016

Chương 2313: Kiếp Quang Thiên Hỏa. (1) 22/10/2016

Chương 2312: Đông A Đạo Nhân. 22/10/2016

Chương 2311: Thiên Nguyên Thần Tổ. (2) 22/10/2016

Chương 2310: Thiên Nguyên Thần Tổ. (1) 22/10/2016

Chương 2309: Đường Trời Sao. 22/10/2016

Chương 2308: Đại Tế Chú Sát. (2) 22/10/2016

Chương 2307: Đại Tế Chú Sát. (1) 22/10/2016

Chương 2306: Sáu Ngón Tay Tập Sát. 22/10/2016

Chương 2305: Hỗn Độn Sáu Mươi Bốn Thần Thành. (2) 22/10/2016

Chương 2304: Hỗn Độn Sáu Mươi Bốn Thần Thành. (1) 22/10/2016

Chương 2303: Đông Song. 22/10/2016

Chương 2302: Rốt Cuộc Đột Phá! (2) 22/10/2016

Chương 2301: Rốt Cuộc Đột Phá! (1) 22/10/2016

Chương 2300: Cực Hạn Cự Linh Võ Đạo. 22/10/2016

Chương 2299: Thu Phí Bảo Vệ Tiên Quân. (2) 22/10/2016

Chương 2298: Thu Phí Bảo Vệ Tiên Quân. (1) 22/10/2016

Chương 2297: Mảnh Đất Bỏ Hoang. 22/10/2016

Chương 2296: Lời Mời Của Đại Diễn Cổ Thần. (2) 22/10/2016

Chương 2295: Lời Mời Của Đại Diễn Cổ Thần. (1) 22/10/2016

Chương 2294: Ta Nhặt Một Con Rồng. (2) 22/10/2016

Chương 2293: Ta Nhặt Một Con Rồng. (1) 22/10/2016

Chương 2292: Nghiền Áp. 22/10/2016

Chương 2291: Vĩ Đại Như Ta. (2) 22/10/2016

Chương 2290: Vĩ Đại Như Ta. (1) 22/10/2016

Chương 2289: Bộ Mặt Thật Của Quái Nhân. 22/10/2016

Chương 2288: Mạo Hiểm Cầu Sinh. (2) 22/10/2016

Chương 2287: Mạo Hiểm Cầu Sinh. (1) 22/10/2016

Chương 2286: Đế Trảm Linh Bảo Tại Đây. 22/10/2016

Chương 2285: Vạn Chú. (2) 22/10/2016

Chương 2284: Vạn Chú. (1) 22/10/2016

Chương 2283: Tiên Thiên Pháp Bảo Hoang Dại. 22/10/2016

Chương 2282: Ngũ Tuyệt Sát. (2) 22/10/2016

Chương 2281: Ngũ Tuyệt Sát. (1) 22/10/2016

Chương 2280: Cao Thủ Đánh Nhau. 22/10/2016

Chương 2279: Thần Toán. (2) 22/10/2016

Chương 2278: Thần Toán. (1) 22/10/2016

Chương 2277: Có Thể Xem Xa. (2) 22/10/2016

Chương 2276: Có Thể Xem Xa. (1) 22/10/2016

Chương 2275: Ta Người Đông Thế Mạnh. 22/10/2016

Chương 2274: Ai Khi Dễ Ai? (2) 22/10/2016

Chương 2273: Ai Khi Dễ Ai? (1) 22/10/2016

Chương 2272: Phân Chia Huyền Châu. (2) 22/10/2016

Chương 2271: Phân Chia Huyền Châu. (1) 22/10/2016

Chương 2270: Tam Giới! Từ Biệt! 22/10/2016

Chương 2269: Trẫm, Trở Lại. (2) 22/10/2016

Chương 2268: Trẫm, Trở Lại. (1) 22/10/2016

Chương 2267: Một Chuông Diệt Chư Hầu. 22/10/2016

Chương 2266: Nam Minh Thái Tử. (2) 22/10/2016

Chương 2265: Nam Minh Thái Tử. (1) 22/10/2016

Chương 2264: Tịch Diệt. (2) 22/10/2016

Chương 2263: Tịch Diệt. (1) 22/10/2016

Chương 2262: Chí Bảo Chưa Từng Có. (2) 22/10/2016

Chương 2261: Chí Bảo Chưa Từng Có. (1) 22/10/2016

Chương 2260: Đạo Không. 22/10/2016

Chương 2259: Mảnh Đất Kỳ Dị. (2) 22/10/2016

Chương 2258: Mảnh Đất Kỳ Dị. (1) 22/10/2016

Chương 2257: Đạo Quân Quả Vị. 22/10/2016

Chương 2256: Xử Lý Cư Dân Tiên Giới. (2) 22/10/2016

Chương 2255: Xử Lý Cư Dân Tiên Giới. (1) 22/10/2016

Chương 2254: Tồn Tại Tà Ác Nhất. 22/10/2016

Chương 2253: Thần, Tháp, Cửa. (2) 22/10/2016

Chương 2252: Thần, Tháp, Cửa. (1) 22/10/2016

Chương 2251: Đại Đạo Tận Cùng. (2) 22/10/2016

Chương 2250: Đại Đạo Tận Cùng. (1) 22/10/2016

Chương 2249: Khổ Hạnh Thiên Tôn. (2) 22/10/2016

Chương 2248: Khổ Hạnh Thiên Tôn. (1) 22/10/2016

Chương 2247: Hoàng Bào. 22/10/2016

Chương 2246: Sát! 22/10/2016

Chương 2245: Thần Đạo Áo Nghĩa. 22/10/2016

Chương 2244: Hỗn Độn Tổ Thần. (2) 22/10/2016

Chương 2243: Hỗn Độn Tổ Thần. (1) 22/10/2016

Chương 2242: Các Ngươi Cho, Ta Không Cần! 22/10/2016

Chương 2241: Vạn Tượng Đạo Tổ. 22/10/2016

Chương 2240: Lợi Hại. 22/10/2016

Chương 2239: Bất Không Song Hồn. 22/10/2016

Chương 2238: Oanh Sát Thần Mẫu. 22/10/2016

Chương 2237: Ý Muốn Như Thế Nào? 22/10/2016

Chương 2236: Vạn Thần Chi Mẫu. 22/10/2016

Chương 2235: Thanh Tràng. 22/10/2016

Chương 2234: Có Thể Thanh Tràng Rồi! (2) 22/10/2016

Chương 2233: Có Thể Thanh Tràng Rồi! (1) 22/10/2016

Chương 2232: Mê Chết Người Không Đền Mạng. (2) 22/10/2016

Chương 2231: Mê Chết Người Không Đền Mạng. (1) 22/10/2016

Chương 2230: Nguyên Chung Lạc Ấn. (2) 22/10/2016

Chương 2229: Nguyên Chung Lạc Ấn. (1) 22/10/2016

Chương 2228: Đau Đến Không Muốn Sống. (2) 22/10/2016

Chương 2227: Đau Đến Không Muốn Sống. (1) 22/10/2016

Chương 2226: Phí Của Trời. (2) 22/10/2016

Chương 2225: Phí Của Trời. (1) 22/10/2016

Chương 2224: Thần Vương. (2) 22/10/2016

Chương 2223: Thần Vương. (1) 22/10/2016

Chương 2222: Khai Thiên Chi Địa. 22/10/2016

Chương 2221: A Miêu A Cẩu. (2) 22/10/2016

Chương 2220: A Miêu A Cẩu. (1) 22/10/2016

Chương 2219: Cái Chết Của Nam Chiên. (2) 22/10/2016

Chương 2218: Cái Chết Của Nam Chiên. (1) 22/10/2016

Chương 2217: Long Mập. (2) 22/10/2016

Chương 2216: Long Mập. (1) 22/10/2016

Chương 2215: Ngươi Là *** (2) 22/10/2016

Chương 2214: Ngươi Là *** (1) 22/10/2016

Chương 2213: Nguyên Thủy Cảm Ứng Thiên. 22/10/2016

Chương 2212: Tiên Đạo Đạo Chủng. (3) 22/10/2016

Chương 2211: Tiên Đạo Đạo Chủng. (2) 22/10/2016

Chương 2210: Tiên Đạo Đạo Chủng. (1) 22/10/2016

Chương 2209: Tiên Môn. 22/10/2016

Chương 2208: Giết Tiên Hoàng. (2) 22/10/2016

Chương 2207: Giết Tiên Hoàng. (1) 22/10/2016

Chương 2206: Trước Có Sói Sau Có Hổ. (2) 22/10/2016

Chương 2205: Trước Có Sói Sau Có Hổ. (1) 22/10/2016

Chương 2204: Đoạt Thức Ăn Trước Miệng Cọp. (2) 22/10/2016

Chương 2203: Đoạt Thức Ăn Trước Miệng Cọp. (1) 22/10/2016

Chương 2202: Sinh Xé Long La. (2) 22/10/2016

Chương 2201: Sinh Xé Long La. (1) 22/10/2016

Chương 2200: Thần Đạo Đạo Quả Đại Thành. (2) 22/10/2016

Chương 2199: Thần Đạo Đạo Quả Đại Thành. (1) 22/10/2016

Chương 2198: Long Tổ Thái Tức. (2) 22/10/2016

Chương 2197: Long Tổ Thái Tức. (1) 22/10/2016

Chương 2196: Thống Khoái! (2) 22/10/2016

Chương 2195: Thống Khoái! (1) 22/10/2016

Chương 2194: Bây Giờ Là Thời Gian Giết Người. (2) 22/10/2016

Chương 2193: Bây Giờ Là Thời Gian Giết Người. (1) 22/10/2016

Chương 2192: Thần Đạo Đạo Quả. (2) 22/10/2016

Chương 2191: Thần Đạo Đạo Quả. (1) 22/10/2016

Chương 2190: Tự Trảm Đạo Quả. (2) 22/10/2016

Chương 2189: Tự Trảm Đạo Quả. (1) 22/10/2016

Chương 2188: Cận Chiến Vô Địch. 22/10/2016

Chương 2187: Thất Phách Tinh Anh. (2) 22/10/2016

Chương 2186: Thất Phách Tinh Anh. (1) 22/10/2016

Chương 2185: Tiên Đạo Sáng Mờ. (2) 22/10/2016

Chương 2184: Tiên Đạo Sáng Mờ. (1) 22/10/2016

Chương 2183: Đọ Sức Một Hồi. (2) 22/10/2016

Chương 2182: Đọ Sức Một Hồi. (1) 22/10/2016

Chương 2181: Nguyên Thủy Chi Địa Mở Ra. 22/10/2016

Chương 2180: Các Ngươi Tính Là Cái Rắm Ấy! (2) 22/10/2016

Chương 2179: Các Ngươi Tính Là Cái Rắm Ấy! (1) 22/10/2016

Chương 2178: Đại Diễn Cổ Thần. (2) 22/10/2016

Chương 2177: Đại Diễn Cổ Thần. (1) 22/10/2016

Chương 2176: Diễm Phúc. (2) 22/10/2016

Chương 2175: Diễm Phúc. (1) 22/10/2016

Chương 2174: Sợ Bóng Sợ Gió Một Hồi. (2) 22/10/2016

Chương 2173: Sợ Bóng Sợ Gió Một Hồi. (1) 22/10/2016

Chương 2172: Hư Không Đại Xà. (2) 22/10/2016

Chương 2171: Hư Không Đại Xà. (1) 22/10/2016

Chương 2170: Nguyên Thủy Chi Địa Mở. (2) 22/10/2016

Chương 2169: Nguyên Thủy Chi Địa Mở. (1) 22/10/2016

Chương 2168: Ta Đã Thấy Hắn. 22/10/2016

Chương 2167: Đạo Quân Chuyển Thế. (2) 22/10/2016

Chương 2166: Đạo Quân Chuyển Thế. (1) 22/10/2016

Chương 2165: Chư Thiên Vô Lậu Đạo. (2) 22/10/2016

Chương 2164: Chư Thiên Vô Lậu Đạo. (1) 22/10/2016

Chương 2163: Một Đầu Ngón Tay Nghiền Chết Ngươi. (2) 22/10/2016

Chương 2162: Một Đầu Ngón Tay Nghiền Chết Ngươi. (1) 22/10/2016

Chương 2161: Trước Đánh Chết Sau Nói Đạo Lý. (2) 22/10/2016

Chương 2160: Trước Đánh Chết Sau Nói Đạo Lý. (1) 22/10/2016

Chương 2159: Ma Thiên Tiên Vương. (2) 22/10/2016

Chương 2158: Ma Thiên Tiên Vương. (1) 22/10/2016

Chương 2157: Mãnh Hổ Nằm Đồi Hoang. 22/10/2016

Chương 2156: Ngươi Bị Nguyền Rủa. (2) 22/10/2016

Chương 2155: Ngươi Bị Nguyền Rủa. (1) 22/10/2016

Chương 2154: Ngươi Bị Nguyền Rủa. (1) 22/10/2016

Chương 2153: Âm Dương Song Tu. 22/10/2016

Chương 2152: Chính Sự Quan Trọng Hơn. (2) 22/10/2016

Chương 2151: Chính Sự Quan Trọng Hơn. (1) 22/10/2016

Chương 2150: Tỷ, Chúng Ta Song Tu A. (2) 22/10/2016

Chương 2149: Tỷ, Chúng Ta Song Tu A. (1) 22/10/2016

Chương 2148: Giao Phong Trên Biển. (2) 22/10/2016

Chương 2147: Giao Phong Trên Biển. (1) 22/10/2016

Chương 2146: Tập Sát. 22/10/2016

Chương 2145: Thời Đại Yêu Tộc. (2) 22/10/2016

Chương 2144: Thời Đại Yêu Tộc. (1) 22/10/2016

Chương 2143: Kiếm Trảm Long Vương. (2) 22/10/2016

Chương 2142: Kiếm Trảm Long Vương. (1) 22/10/2016

Chương 2141: Bạo Lực Va Chạm. (2) 22/10/2016

Chương 2140: Bạo Lực Va Chạm. (1) 22/10/2016

Chương 2139: Cùng Chung Một Chồng. (2) 22/10/2016

Chương 2138: Cùng Chung Một Chồng. (1) 22/10/2016

Chương 2137: Tiên Hải Long Vương. (2) 22/10/2016

Chương 2136: Tiên Hải Long Vương. (1) 22/10/2016

Chương 2135: Cự Linh Đại Đạo. (2) 22/10/2016

Chương 2134: Cự Linh Đại Đạo. (1) 22/10/2016

Chương 2133: Cùng Sinh Băng Phách Hoa. (2) 22/10/2016

Chương 2132: Cùng Sinh Băng Phách Hoa. (1) 22/10/2016

Chương 2131: Thua Tâm Phục Khẩu Phục. 22/10/2016

Chương 2130: Cự Linh Võ Đạo Đồ Thời Tiền Sử. (2) 22/10/2016

Chương 2129: Cự Linh Võ Đạo Đồ Thời Tiền Sử. (1) 22/10/2016

Chương 2128: Tự Tìm Đường Chết. (2) 22/10/2016

Chương 2127: Tự Tìm Đường Chết. (1) 22/10/2016

Chương 2126: Bát Tiên Vương Tính Là Cái Gì. (2) 22/10/2016

Chương 2125: Bát Tiên Vương Tính Là Cái Gì. (1) 22/10/2016

Chương 2124: Ra Oai Phủ Đầu. (2) 22/10/2016

Chương 2123: Ra Oai Phủ Đầu. (1) 22/10/2016

Chương 2122: Lai Giả Bất Thiện. 22/10/2016

Chương 2121: Đột Kích. (2) 22/10/2016

Chương 2120: Đột Kích. (1) 22/10/2016

Chương 2119: Tiên Giới Thất Trọng Kiếp. (2) 22/10/2016

Chương 2118: Tiên Giới Thất Trọng Kiếp. (1) 22/10/2016

Chương 2117: Thiên Hỏa Luyện Kiếm. (2) 22/10/2016

Chương 2116: Thiên Hỏa Luyện Kiếm. (1) 22/10/2016

Chương 2115: Tịch Diệt Thiên Hỏa. (2) 22/10/2016

Chương 2114: Tịch Diệt Thiên Hỏa 22/10/2016

Chương 2113: Huyền Châu 22/10/2016

Chương 2112: Một Đầu Là Huyết. (2) 22/10/2016

Chương 2111: Một Đầu Là Huyết. (1) 22/10/2016

Chương 2110: Một Mẻ Hốt Gọn. (2) 22/10/2016

Chương 2109: Một Mẻ Hốt Gọn. (1) 22/10/2016

Chương 2108: Không Thể Buông Tha Dũng Giả Thắng. (2) 22/10/2016

Chương 2107: Không Thể Buông Tha Dũng Giả Thắng. (1) 22/10/2016

Chương 2106: Tiên Hải Mười Chín Châu. (2) 22/10/2016

Chương 2105: Tiên Hải Mười Chín Châu. (1) 22/10/2016

Chương 2104: Nguyên Thủy Chi Địa. (2) 22/10/2016

Chương 2103: Nguyên Thủy Chi Địa. (1) 22/10/2016

Chương 2102: Tìm Hiểu. (2) 22/10/2016

Chương 2101: Tìm Hiểu. (1) 22/10/2016

Chương 2100: Ta Có Thế Lực Lớn. 22/10/2016

Chương 2099: Xấu Đến Hết Thuốc Chữa. (2) 22/10/2016

Chương 2098: Xấu Đến Hết Thuốc Chữa. (1) 22/10/2016

Chương 2097: Cưỡi Quái Cáp Đi Hóng Mát. (2) 22/10/2016

Chương 2096: Cưỡi Quái Cáp Đi Hóng Mát. (1) 22/10/2016

Chương 2095: Năm Đó Nếu Như Ta Là Thanh Đế. (2) 22/10/2016

Chương 2094: Năm Đó Nếu Như Ta Là Thanh Đế. (1) 22/10/2016

Chương 2093: Mượn Chén Dùng Một Lát. (2) 22/10/2016

Chương 2092: Mượn Chén Dùng Một Lát. (1) 22/10/2016

Chương 2091: Thần Mẫu Đạo Quân. (2) 22/10/2016

Chương 2090: Thần Mẫu Đạo Quân. (1) 22/10/2016

Chương 2089: Trứng Thịt Màng Thai. 22/10/2016

Chương 2088: Đến Đây Dạo Chơi. (2) 22/10/2016

Chương 2087: Đến Đây Dạo Chơi. (1) 22/10/2016

Chương 2086: Tịch Diệt Ma Nhãn. (2) 22/10/2016

Chương 2085: Tịch Diệt Ma Nhãn. (1) 22/10/2016

Chương 2084: Con Mắt Màu Đen Khủng Bố. (2) 22/10/2016

Chương 2083: Con Mắt Màu Đen Khủng Bố. (1) 22/10/2016

Chương 2082: Xấu Xa. (2) 22/10/2016

Chương 2081: Xấu Xa. (1) 22/10/2016

Chương 2080: Bia Đá. (2) 22/10/2016

Chương 2079: Bia Đá. (1) 22/10/2016

Chương 2078: Tiên Thiên Nguyên Thủy Tiên Vực 22/10/2016

Chương 2077: Não Quái Trong Sông. (2) 22/10/2016

Chương 2076: Não Quái Trong Sông. (1) 22/10/2016

Chương 2075: Thuyền Không Đáy. (2) 22/10/2016

Chương 2074: Thuyền Không Đáy. (1) 22/10/2016

Chương 2073: Hành Hạ Tiên Vương. (2) 22/10/2016

Chương 2072: Hành Hạ Tiên Vương. (1) 22/10/2016

Chương 2071: Trơn Mềm Sướng Miệng. (2) 22/10/2016

Chương 2070: Trơn Mềm Sướng Miệng. (1) 22/10/2016

Chương 2069: Tiền Sử Đạo Quả. (2) 22/10/2016

Chương 2068: Tiền Sử Đạo Quả. (1) 22/10/2016

Chương 2067: Quái Cáp. (2) 22/10/2016

Chương 2066: Quái Cáp. (1) 22/10/2016

Chương 2065: Xâm Nhập Cấm Khu. (2) 22/10/2016

Chương 2064: Xâm Nhập Cấm Khu. (1) 22/10/2016

Chương 2063: Hắc Phong Quái Thi. (2) 22/10/2016

Chương 2062: Hắc Phong Quái Thi. (1) 22/10/2016

Chương 2061: Tư Vị. (2) 22/10/2016

Chương 2060: Tư Vị. (1) 22/10/2016

Chương 2059: Đạo Quả. (2) 22/10/2016

Chương 2058: Đạo Quả. (1) 22/10/2016

Chương 2057: Ác Ôn. (2) 22/10/2016

Chương 2056: Ác Ôn. (1) 22/10/2016

Chương 2055: Khó Phân Biệt Thật Giả. (2) 22/10/2016

Chương 2054: Khó Phân Biệt Thật Giả. (1) 22/10/2016

Chương 2053: Hai Cái Tử Tiêu Tiên Vương. 22/10/2016

Chương 2052: Miếu Nhỏ. (2) 22/10/2016

Chương 2051: Miếu Nhỏ. (1) 22/10/2016

Chương 2050: Thân Bại Thân Tử. (2) 22/10/2016

Chương 2049: Thân Bại Thân Tử. (1) 22/10/2016

Chương 2048: Hiểm Cảnh. (2) 22/10/2016

Chương 2047: Hiểm Cảnh. (1) 22/10/2016

Chương 2046: Tử Tiêu Hàng Lâm. (2) 22/10/2016

Chương 2045: Tử Tiêu Hàng Lâm. (1) 22/10/2016

Chương 2044: Uyên Ương. (2) 22/10/2016

Chương 2043: Uyên Ương. (1) 22/10/2016

Chương 2042: Tiên Thiên Lôi Hải Tiên Vực. (2) 22/10/2016

Chương 2041: Tiên Thiên Lôi Hải Tiên Vực. (1) 22/10/2016

Chương 2040: Cự Linh Thần Tộc. 22/10/2016

Chương 2039: Nhộn Nhạo. (2) 22/10/2016

Chương 2038: Nhộn Nhạo. (1) 22/10/2016

Chương 2037: Ngưu Long Thần Âm. (2) 22/10/2016

Chương 2036: Ngưu Long Thần Âm. (1) 22/10/2016

Chương 2035: Chú Đạo Thiên Đàn. (2) 22/10/2016

Chương 2034: Chú Đạo Thiên Đàn. (1) 22/10/2016

Chương 2033: Da Trâu. 22/10/2016

Chương 2032: Phượng Nghi Hung Mãnh. (2) 22/10/2016

Chương 2031: Phượng Nghi Hung Mãnh. (1) 22/10/2016

Chương 2030: Thiếp Thân Muốn Kêu. (2) 22/10/2016

Chương 2029: Thiếp Thân Muốn Kêu. (1) 22/10/2016

Chương 2028: Xinh Đẹp. (2) 22/10/2016

Chương 2027: Xinh Đẹp. (1) 22/10/2016

Chương 2026: Phong Vân Tế Hội. 22/10/2016

Chương 2025: Danh Chấn Thiên Hạ. (2) 22/10/2016

Chương 2024: Danh Chấn Thiên Hạ. (1) 22/10/2016

Chương 2023: Thân Hãm Sát Trận. (2) 22/10/2016

Chương 2022: Thân Hãm Sát Trận. (1) 22/10/2016

Chương 2021: Ngươi Quá Yếu. (2) 22/10/2016

Chương 2020: Ngươi Quá Yếu. (1) 22/10/2016

Chương 2019: Thần Đạo Giáo Chủ. (2) 22/10/2016

Chương 2018: Thần Đạo Giáo Chủ. (1) 22/10/2016

Chương 2017: Ngọc Ngọc Chân Nhân. 22/10/2016

Chương 2016: Lại Trảm Hư Hoàng. (2) 22/10/2016

Chương 2015: Lại Trảm Hư Hoàng. (1) 22/10/2016

Chương 2014: Trảm Hư Hoàng. (2) 22/10/2016

Chương 2013: Trảm Hư Hoàng. (1) 22/10/2016

Chương 2012: Tiên Thiên Linh Quang. (2) 22/10/2016

Chương 2011: Tiên Thiên Linh Quang. (1) 22/10/2016

Chương 2010: Ám Toán. (2) 22/10/2016

Chương 2009: Ám Toán. (1) 22/10/2016

Chương 2008: Vạn Chú Đạo Quân. 22/10/2016

Chương 2007: Huyết Vân Bắn Phách. (2) 22/10/2016

Chương 2006: Huyết Vân Bắn Phách. (1) 22/10/2016

Chương 2005: Kiếm Trảm Vương Mẫu. (2) 22/10/2016

Chương 2004: Kiếm Trảm Vương Mẫu. (1) 22/10/2016

Chương 2003: Chú Đạo Phù Văn. (2) 22/10/2016

Chương 2002: Chú Đạo Phù Văn. (1) 22/10/2016

Chương 2001: Chú. 22/10/2016

Chương 2000: Một Bụng Ý Nghĩ Xấu. (2) 22/10/2016

Chương 1999: Một Bụng Ý Nghĩ Xấu. (1) 22/10/2016

Chương 1998: Hắc Phong. (2) 22/10/2016

Chương 1997: Hắc Phong. (1) 22/10/2016

Chương 1996: Di Tích Tiền Sử. (2) 22/10/2016

Chương 1995: Di Tích Tiền Sử. (1) 22/10/2016

Chương 1994: Tịch Diệt Đạo Nhân. (2) 22/10/2016

Chương 1993: Tịch Diệt Đạo Nhân. (1) 22/10/2016

Chương 1992: Một Bước Một Giết. 22/10/2016

Chương 1991: Gậy Quấy Phân. (2) 22/10/2016

Chương 1990: Gậy Quấy Phân. (1) 22/10/2016

Chương 1989: Tiễu Trừ Huyền Thiên. (2) 22/10/2016

Chương 1988: Tiễu Trừ Huyền Thiên. (1) 22/10/2016

Chương 1987: Quan Giác Tiên Vương. (2) 22/10/2016

Chương 1986: Quan Giác Tiên Vương. (1) 22/10/2016

Chương 1985: Giết Lên Tiên Giới. 22/10/2016

Chương 1984: Nguyên Tháp Nguyên Đỉnh. (2) 22/10/2016

Chương 1983: Nguyên Tháp Nguyên Đỉnh. (1) 22/10/2016

Chương 1982: Huyết Hải Thâm Cừu. (2) 22/10/2016

Chương 1981: Huyết Hải Thâm Cừu. (1) 22/10/2016

Chương 1980: Hắc Quan, Thuyền Nhỏ Cùng Lão Nhân. (2) 22/10/2016

Chương 1979: Hắc Quan, Thuyền Nhỏ Cùng Lão Nhân. (1) 22/10/2016

Chương 1978: Có Hắn Đồ Tất Có Hắn Sư. (2) 22/10/2016

Chương 1977: Có Hắn Đồ Tất Có Hắn Sư. (1) 22/10/2016

Chương 1976: Tiên Thiên Ôn Đế Quan. 22/10/2016

Chương 1975: Tiên Kiếp. (2) 22/10/2016

Chương 1974: Tiên Kiếp. (1) 22/10/2016

Chương 1973: Chiêu Hồn. (2) 22/10/2016

Chương 1972: Chiêu Hồn. (1) 22/10/2016

Chương 1971: Tồn Tại Thần Thông Quảng Đại. (2) 22/10/2016

Chương 1970: Tồn Tại Thần Thông Quảng Đại. (1) 22/10/2016

Chương 1969: Sói, Dê Cùng Cỏ 22/10/2016

Chương 1968: Mật Nghị. (2) 22/10/2016

Chương 1967: Mật Nghị. (1) 22/10/2016

Chương 1966: Thần Cùng Thần Chiến. (2) 22/10/2016

Chương 1965: Thần Cùng Thần Chiến. (1) 22/10/2016

Chương 1964: Tam Thái Tử. (2) 22/10/2016

Chương 1963: Tam Thái Tử. (1) 22/10/2016

Chương 1962: Nguyên Thủy Ba Ấn. (2) 22/10/2016

Chương 1961: Nguyên Thủy Ba Ấn. (1) 22/10/2016

Chương 1960: Vô Địch. (2) 22/10/2016

Chương 1959: Vô Địch. (1) 22/10/2016

Chương 1958: Tiền Vô Cổ Nhân Hậu Vô Lai Giả. (2) 22/10/2016

Chương 1957: Tiền Vô Cổ Nhân Hậu Vô Lai Giả. (1) 22/10/2016

Chương 1956: Trẫm Ở Đây. (2) 22/10/2016

Chương 1955: Trẫm Ở Đây. (1) 22/10/2016

Chương 1954: Tuổi Trẻ Tổ Sư 22/10/2016

Chương 1953: Tiên Triều. (2) 22/10/2016

Chương 1952: Tiên Triều. (1) 22/10/2016

Chương 1951: Tiên Đạo Xác Lập. (2) 22/10/2016

Chương 1950: Tiên Đạo Xác Lập. (1) 22/10/2016

Chương 1949: Phản Đồ Thần Đạo. (2) 22/10/2016

Chương 1948: Phản Đồ Thần Đạo. (1) 22/10/2016

Chương 1947: Đế Huyền Đại Ma Vương. (2) 22/10/2016

Chương 1946: Đế Huyền Đại Ma Vương. (1) 22/10/2016

Chương 1945: Cái Này Là Thần! (2) 22/10/2016

Chương 1944: Cái Này Là Thần! (1) 22/10/2016

Chương 1943: Cường Luyện Đạo Quả Chứng Tiên Đồ. 22/10/2016

Chương 1942: Giang Triết, Con Trưởng Của Trẫm. (3) 22/10/2016

Chương 1941: Giang Triết, Con Trưởng Của Trẫm. (2) 22/10/2016

Chương 1940: Giang Triết, Con Trưởng Của Trẫm. (1) 22/10/2016

Chương 1939: Bồ Đoàn Đạo Chân. (2) 22/10/2016

Chương 1938: Bồ Đoàn Đạo Chân. (1) 22/10/2016

Chương 1937: Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân. (2) 22/10/2016

Chương 1936: Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân. (1) 22/10/2016

Chương 1935: Rơi Lệ Đầy Mặt. 22/10/2016

Chương 1934: Vì Chư Thần Cầu Mệnh. (2) 22/10/2016

Chương 1933: Vì Chư Thần Cầu Mệnh. (1) 22/10/2016

Chương 1932: Bánh Xe Lịch Sử. (2) 22/10/2016

Chương 1931: Bánh Xe Lịch Sử. (1) 22/10/2016

Chương 1930: Thái Tử Bướng Bỉnh. (2) 22/10/2016

Chương 1929: Thái Tử Bướng Bỉnh. (1) 22/10/2016

Chương 1928: Biến Cố. (2) 22/10/2016

Chương 1927: Biến Cố. (1) 22/10/2016

Chương 1926: Đường Đường Chính Chính? (2) 22/10/2016

Chương 1925: Đường Đường Chính Chính? (1) 22/10/2016

Chương 1924: Đại Quân Tiếp Cận. (2) 22/10/2016

Chương 1923: Đại Quân Tiếp Cận. (1) 22/10/2016

Chương 1922: Trấn Thiên Cùng Nguyên Tôn. (2) 22/10/2016

Chương 1921: Trấn Thiên Cùng Nguyên Tôn. (1) 22/10/2016

Chương 1920: Tu Di Tọa Phật. 22/10/2016

Chương 1919: Trẫm! Tạo Phản!!! (3) 22/10/2016

Chương 1918: Trẫm! Tạo Phản!!! (2) 22/10/2016

Chương 1917: Trẫm! Tạo Phản!!! (1) 22/10/2016

Chương 1916: Sát Nhập Thần Bảng Trảm Tiên Vương. 22/10/2016

Chương 1915: Không Có Gặp Được Ta. (2) 22/10/2016

Chương 1914: Không Có Gặp Được Ta. (1) 22/10/2016

Chương 1913: Trảm Tiên! (2) 22/10/2016

Chương 1912: Trảm Tiên! (1) 22/10/2016

Chương 1911: Chư Tiên Hạ Giới. (2) 22/10/2016

Chương 1910: Chư Tiên Hạ Giới. (1) 22/10/2016

Chương 1909: Đoạn Tiên Vương Đạo Thống. (2) 22/10/2016

Chương 1908: Đoạn Tiên Vương Đạo Thống. (1) 22/10/2016

Chương 1907: Thánh Thiên Tử Đến Thế Gian. 22/10/2016

Chương 1906: Ma Đầu Cùng Ma Vương. (3) 22/10/2016

Chương 1905: Ma Đầu Cùng Ma Vương. (2) 22/10/2016

Chương 1904: Ma Đầu Cùng Ma Vương. (1) 22/10/2016

Chương 1903: Quỷ Bà Thiên. (2) 22/10/2016

Chương 1902: Quỷ Bà Thiên. (1) 22/10/2016

Chương 1901: Tiên Gia Thủ Đoạn. (2) 22/10/2016

Chương 1900: Tiên Gia Thủ Đoạn. (1) 22/10/2016

Chương 1899: Đánh Vào Tiên Giới. (2) 22/10/2016

Chương 1898: Đánh Vào Tiên Giới. (1) 22/10/2016

Chương 1897: Thủy Hoàng Càn Nguyên. (2) 22/10/2016

Chương 1896: Thủy Hoàng Càn Nguyên. (1) 22/10/2016

Chương 1895: Thảm Thiết. (2) 22/10/2016

Chương 1894: Thảm Thiết. (1) 22/10/2016

Chương 1893: Mưu Sát. (2) 22/10/2016

Chương 1892: Mưu Sát. (1) 22/10/2016

Chương 1891: Tế! (2) 22/10/2016

Chương 1890: Tế! (1) 22/10/2016

Chương 1889: Hai Mươi Tám Chư Thiên. 22/10/2016

Chương 1888: Lục Giới Hội Minh. (2) 22/10/2016

Chương 1887: Lục Giới Hội Minh. (1) 22/10/2016

Chương 1886: Man Di Đại Đế Chi Uy. (2) 22/10/2016

Chương 1885: Man Di Đại Đế Chi Uy. (1) 22/10/2016

Chương 1884: Tiểu Viên Mãn. (2) 22/10/2016

Chương 1883: Tiểu Viên Mãn. (1) 22/10/2016

Chương 1882: Quét Ngang Chư Hoàng. (2) 22/10/2016

Chương 1881: Quét Ngang Chư Hoàng. (1) 22/10/2016

Chương 1880: Thủ Lãnh Đạo Tặc Đền Tội. (2) 22/10/2016

Chương 1879: Thủ Lãnh Đạo Tặc Đền Tội. (1) 22/10/2016

Chương 1878: Chỉ Cần Cái Chết. (2) 22/10/2016

Chương 1877: Chỉ Cần Cái Chết. (1) 22/10/2016

Chương 1876: Nguyên Khí Bạo Động. (2) 22/10/2016

Chương 1875: Nguyên Khí Bạo Động. (1) 22/10/2016

Chương 1874: Lòng Muông Dạ Thú. (2) 22/10/2016

Chương 1873: Lòng Muông Dạ Thú. (1) 22/10/2016

Chương 1872: Đạo Trung Thế Giới. (2) 22/10/2016

Chương 1871: Đạo Trung Thế Giới. (1) 22/10/2016

Chương 1870: Tiên Nhân Lạc Ấn. (2) 22/10/2016

Chương 1869: Tiên Nhân Lạc Ấn. (1) 22/10/2016

Chương 1868: Cưu Chiếm Tổ Thước. 22/10/2016

Chương 1867: Bảo Nhật Vương Phật Tổ. (2) 22/10/2016

Chương 1866: Bảo Nhật Vương Phật Tổ. (1) 22/10/2016

Chương 1865: Vạn Ngục Hồng Lô. (2) 22/10/2016

Chương 1864: Vạn Ngục Hồng Lô. (1) 22/10/2016

Chương 1863: Miệng Lớn Lưỡi Dài. (2) 22/10/2016

Chương 1862: Miệng Lớn Lưỡi Dài. (1) 22/10/2016

Chương 1861: Động Uyên Chi Mê. (2) 22/10/2016

Chương 1860: Động Uyên Chi Mê. (1) 22/10/2016

Chương 1859: Là Ngươi Đánh Đầu Của Ta? (2) 22/10/2016

Chương 1858: Là Ngươi Đánh Đầu Của Ta? (1) 22/10/2016

Chương 1857: Đối Chiến Nhất Minh Yêu Tiên. (2) 22/10/2016

Chương 1856: Đối Chiến Nhất Minh Yêu Tiên. (1) 22/10/2016

Chương 1855: Thanh Liên Bảy Tổ. (2) 22/10/2016

Chương 1854: Thanh Liên Bảy Tổ. (1) 22/10/2016

Chương 1853: Đẩy Ngang Yêu Giới Không Đối Thủ. (2) 22/10/2016

Chương 1852: Đẩy Ngang Yêu Giới Không Đối Thủ. (1) 22/10/2016

Chương 1851: Con Trai Trưởng Giang Triết. (2) 22/10/2016

Chương 1850: Con Trai Trưởng Giang Triết. (1) 22/10/2016

Chương 1849: Hai Mặt. (2) 22/10/2016

Chương 1848: Hai Mặt. (1) 22/10/2016

Chương 1847: Chư Thần Hoàng Hôn. 22/10/2016

Chương 1846: Thiên Hậu Chứng Đế. (2) 22/10/2016

Chương 1845: Thiên Hậu Chứng Đế. (1) 22/10/2016

Chương 1844: Duy Ngã Độc Tôn. (2) 22/10/2016

Chương 1843: Duy Ngã Độc Tôn. (1) 22/10/2016

Chương 1842: Ly Sửu Quy Hàng. (2) 22/10/2016

Chương 1841: Ly Sửu Quy Hàng. (1) 22/10/2016

Chương 1840: Trấn Áp Thiếu Hư. (2) 22/10/2016

Chương 1839: Trấn Áp Thiếu Hư. (1) 22/10/2016

Chương 1838: Quỳ Đọc. (2) 22/10/2016

Chương 1837: Quỳ Đọc. (1) 22/10/2016

Chương 1836: Một Thân Là Bảo. (2) 22/10/2016

Chương 1835: Một Thân Là Bảo. (1) 22/10/2016

Chương 1834: Đạo Tổ. (2) 22/10/2016

Chương 1833: Đạo Tổ. (1) 22/10/2016

Chương 1832: Chư Thần Triều Bái. (2) 22/10/2016

Chương 1831: Chư Thần Triều Bái. (1) 22/10/2016

Chương 1830: Quét Ngang. 22/10/2016

Chương 1829: Đế Huyền. (2) 22/10/2016

Chương 1828: Đế Huyền. (1) 22/10/2016

Chương 1827: Hồng Mông Khai Thiên. (3) 22/10/2016

Chương 1826: Hồng Mông Khai Thiên. (2) 22/10/2016

Chương 1825: Hồng Mông Khai Thiên. (1) 22/10/2016

Chương 1824: Chứng Đế. 22/10/2016

Chương 1823: Năm Ngàn Vạn Năm Ai Ghi Sử. (2) 22/10/2016

Chương 1822: Năm Ngàn Vạn Năm Ai Ghi Sử. (1) 22/10/2016

Chương 1821: Trời Nếu Có Tình Trời Cũng Già. (2) 22/10/2016

Chương 1820: Trời Nếu Có Tình Trời Cũng Già. (1) 22/10/2016

Chương 1819: Hỏi Thế Gian Tình Là Vật Gì. (2) 22/10/2016

Chương 1818: Hỏi Thế Gian Tình Là Vật Gì. (1) 22/10/2016

Chương 1817: Bất Xá Tái Hiện. (2) 22/10/2016

Chương 1816: Bất Xá Tái Hiện. (1) 22/10/2016

Chương 1815: Không Tự Do, Ta Cận Kề Cái Chết. (2) 22/10/2016

Chương 1814: Không Tự Do, Ta Cận Kề Cái Chết. (1) 22/10/2016

Chương 1813: Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn. (2) 22/10/2016

Chương 1812: Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn. (1) 22/10/2016

Chương 1811: Cường Trung Càng Có Cường Trung Thủ. (2) 22/10/2016

Chương 1810: Cường Trung Càng Có Cường Trung Thủ. (1) 22/10/2016

Chương 1809: Phong Hồi Lộ Chuyển 22/10/2016

Chương 1808: Cuộc Chiến Đẫm Máu. (2) 22/10/2016

Chương 1807: Cuộc Chiến Đẫm Máu. (1) 22/10/2016

Chương 1806: Tiên Cung Thái Tử. (2) 22/10/2016

Chương 1805: Tiên Cung Thái Tử. (1) 22/10/2016

Chương 1804: Đại Nhân Vật. (2) 22/10/2016

Chương 1803: Đại Nhân Vật. (1) 22/10/2016

Chương 1802: Ta Muốn Đánh Mười Cái. (2) 22/10/2016

Chương 1801: Ta Muốn Đánh Mười Cái. (1) 22/10/2016

Chương 1800: Thiên Ý Trảm Tam Sinh. (2) 22/10/2016

Chương 1799: Thiên Ý Trảm Tam Sinh. (1) 22/10/2016

Chương 1798: Hồ Lô Cùng Ấu Hài 22/10/2016

Chương 1797: Một Trận Chiến Cuối Cùng Của Hạo Kiếp. (2) 22/10/2016

Chương 1796: Một Trận Chiến Cuối Cùng Của Hạo Kiếp. (1) 22/10/2016

Chương 1795: Mười Đế Hạ La Thiên. (2) 22/10/2016

Chương 1794: Mười Đế Hạ La Thiên. (1) 22/10/2016

Chương 1793: Chẳng Biết Hươu Chết Về Tay Ai. (2) 22/10/2016

Chương 1792: Chẳng Biết Hươu Chết Về Tay Ai. (1) 22/10/2016

Chương 1791: Thần Chi Tử. (2) 22/10/2016

Chương 1790: Thần Chi Tử. (1) 22/10/2016

Chương 1789: Tam Khuyết Tử Kiếp 22/10/2016

Chương 1788: Bảy Lần Chứng Đế. (2) 22/10/2016

Chương 1787: Bảy Lần Chứng Đế. (1) 22/10/2016

Chương 1786: Giáo Chủ Uy Năng. (2) 22/10/2016

Chương 1785: Giáo Chủ Uy Năng. (1) 22/10/2016

Chương 1784: Bất Không Bất Diệt. (2) 22/10/2016

Chương 1783: Bất Không Bất Diệt. (1) 22/10/2016

Chương 1782: Thật Giả Đạo Quả. (2) 22/10/2016

Chương 1781: Thật Giả Đạo Quả. (1) 22/10/2016

Chương 1780: Âm Hiểm Xảo Trá. (2) 22/10/2016

Chương 1779: Âm Hiểm Xảo Trá. (1) 22/10/2016

Chương 1778: Hỗn Độn Trảm Tiên Kiếm. (2) 22/10/2016

Chương 1777: Hỗn Độn Trảm Tiên Kiếm. (1) 22/10/2016

Chương 1776: Tiên Nhãn Quái Khẩu 22/10/2016

Chương 1775: Thất Bảo Đều Xuất Hiện Tiên Vực Mở. (2) 22/10/2016

Chương 1774: Thất Bảo Đều Xuất Hiện Tiên Vực Mở. (1) 22/10/2016

Chương 1773: Bất Không Đạo Quả. (2) 22/10/2016

Chương 1772: Bất Không Đạo Quả. (1) 22/10/2016

Chương 1771: Trấn Ngục Giới Bia. (2) 22/10/2016

Chương 1770: Trấn Ngục Giới Bia. (1) 22/10/2016

Chương 1769: Cả Gan Làm Loạn. (2) 22/10/2016

Chương 1768: Cả Gan Làm Loạn. (1) 22/10/2016

Chương 1767: Oanh Liệt Thân Vẫn. (2) 22/10/2016

Chương 1766: Oanh Liệt Thân Vẫn. (1) 22/10/2016

Chương 1765: Vây Giết Hồ Thiên. (2) 22/10/2016

Chương 1764: Vây Giết Hồ Thiên. (1) 22/10/2016

Chương 1763: Bát Tạ Sư Ân. (2) 22/10/2016

Chương 1762: Bát Tạ Sư Ân. (1) 22/10/2016

Chương 1761: Ngươi Nhìn Lầm Ta. (2) 22/10/2016

Chương 1760: Ngươi Nhìn Lầm Ta. (1) 22/10/2016

Chương 1759: Đạo Vương Lại Xuất Hiện. (2) 22/10/2016

Chương 1758: Đạo Vương Lại Xuất Hiện. (1) 22/10/2016

Chương 1757: Ám Toán. (2) 22/10/2016

Chương 1756: Ám Toán. (1) 22/10/2016

Chương 1755: Tru Tiên. (2) 22/10/2016

Chương 1754: Tru Tiên. (1) 22/10/2016

Chương 1753: Lôi Đình 22/10/2016

Chương 1752: Huyền Thiên Đại Ma Thần. (2) 22/10/2016

Chương 1751: Huyền Thiên Đại Ma Thần. (1) 22/10/2016

Chương 1750: Lục Đạo Tiên Giới. (2) 22/10/2016

Chương 1749: Lục Đạo Tiên Giới. (1) 22/10/2016

Chương 1748: Tiên Đạo Truyền Thừa. (2) 22/10/2016

Chương 1747: Tiên Đạo Truyền Thừa. (1) 22/10/2016

Chương 1746: Địa Ngục Ma Tiên Diện. (2) 22/10/2016

Chương 1745: Địa Ngục Ma Tiên Diện. (1) 22/10/2016

Chương 1744: Chưởng Ấn Thần Bí. (2) 22/10/2016

Chương 1743: Chưởng Ấn Thần Bí. (1) 22/10/2016

Chương 1742: Chém Đế 22/10/2016

Chương 1741: Đạo Hữu Chớ Sợ, Ta Tới Giúp Ngươi! (2) 22/10/2016

Chương 1740: Đạo Hữu Chớ Sợ, Ta Tới Giúp Ngươi! (1) 22/10/2016

Chương 1739: Năm Đại Tiên Đạo Thần Thông. (2) 22/10/2016

Chương 1738: Năm Đại Tiên Đạo Thần Thông. (1) 22/10/2016

Chương 1737: Huyền Đô Thu Đồ Đệ. (2) 22/10/2016

Chương 1736: Huyền Đô Thu Đồ Đệ. (1) 22/10/2016

Chương 1735: Nguyên Dương Mất Trộm. (2) 22/10/2016

Chương 1734: Nguyên Dương Mất Trộm. (1) 22/10/2016

Chương 1733: Thời Đại Của Giáo Chủ. 22/10/2016

Chương 1732: Thần Thạch Tiên Thai. (2) 22/10/2016

Chương 1731: Thần Thạch Tiên Thai. (1) 22/10/2016

Chương 1730: Tạo Hóa Huyền Tổ. (2) 22/10/2016

Chương 1729: Tạo Hóa Huyền Tổ. (1) 22/10/2016

Chương 1728: Uy Hiếp Thần Nhân. (2) 22/10/2016

Chương 1727: Uy Hiếp Thần Nhân. (1) 22/10/2016

Chương 1726: Cái Chết Của Thần Hoàng. (2) 22/10/2016

Chương 1725: Cái Chết Của Thần Hoàng. (1) 22/10/2016

Chương 1724: Đạo Vương Bỏ Niêm Phong. (2) 22/10/2016

Chương 1723: Đạo Vương Bỏ Niêm Phong. (1) 22/10/2016

Chương 1722: Ứng Long Ngậm Chuông. (2) 22/10/2016

Chương 1721: Ứng Long Ngậm Chuông. (1) 22/10/2016

Chương 1720: Như Thầy Như Cha. (2) 22/10/2016

Chương 1719: Như Thầy Như Cha. (1) 22/10/2016

Chương 1718: Thi Thể Lấp La Thiên 22/10/2016

Chương 1717: Tuyệt Thiên Địa Thông. (2) 22/10/2016

Chương 1716: Tuyệt Thiên Địa Thông. (1) 22/10/2016

Chương 1715: Ngươi Còn Có Ta. (2) 22/10/2016

Chương 1714: Ngươi Còn Có Ta. (1) 22/10/2016

Chương 1713: Chư Vị Đạo Hữu, Tạm Biệt. (2) 22/10/2016

Chương 1712: Chư Vị Đạo Hữu, Tạm Biệt. (1) 22/10/2016

Chương 1711: Tam Đại Tiên Đạo. (2) 22/10/2016

Chương 1710: Tam Đại Tiên Đạo. (1) 22/10/2016

Chương 1709: Giết Không Tha. (2) 22/10/2016

Chương 1708: Giết Không Tha. (1) 22/10/2016

Chương 1707: Tiên Đạo Phù Văn. (2) 22/10/2016

Chương 1706: Tiên Đạo Phù Văn. (1) 22/10/2016

Chương 1705: Hi Sinh. (2) 22/10/2016

Chương 1704: Hi Sinh. (1) 22/10/2016

Chương 1703: Vô Lượng Sát Kiếp. (2) 22/10/2016

Chương 1702: Vô Lượng Sát Kiếp. (1) 22/10/2016

Chương 1701: Pháp Lực Đệ Nhất. (2) 21/10/2016

Chương 1700: Pháp Lực Đệ Nhất. (1) 21/10/2016

Chương 1699: Quay Người Cúi Đầu 21/10/2016

Chương 1698: Tứ Đế Chết. (2) 21/10/2016

Chương 1697: Tứ Đế Chết. (1) 21/10/2016

Chương 1696: Tạo Hóa Thần Khí. (2) 21/10/2016

Chương 1695: Tạo Hóa Thần Khí. (1) 21/10/2016

Chương 1694: Mặc Dù Chết Cũng Không Tiếc. (2) 21/10/2016

Chương 1693: Mặc Dù Chết Cũng Không Tiếc. (1) 21/10/2016

Chương 1692: Người Thứ Mười Lăm. (2) 21/10/2016

Chương 1691: Người Thứ Mười Lăm. (1) 21/10/2016

Chương 1690: Huyền Thiên Thượng Cung Thánh Giáo Chủ. (2) 21/10/2016

Chương 1689: Huyền Thiên Thượng Cung Thánh Giáo Chủ. (1) 21/10/2016

Chương 1688: Một Mình Đấu Sa La. (2) 21/10/2016

Chương 1687: Một Mình Đấu Sa La. (1) 21/10/2016

Chương 1686: Đối Chiến Chư Đế. (2) 21/10/2016

Chương 1685: Đối Chiến Chư Đế. (1) 21/10/2016

Chương 1684: Mười Ba Đế Đuổi Giết. (2) 21/10/2016

Chương 1683: Mười Ba Đế Đuổi Giết. (1) 21/10/2016

Chương 1682: Đại Thế Sở Quy. (2) 21/10/2016

Chương 1681: Đại Thế Sở Quy. (1) 21/10/2016

Chương 1680: Ta Vì Thiên Hạ Giết Tặc Này! (2) 21/10/2016

Chương 1679: Ta Vì Thiên Hạ Giết Tặc Này! (1) 21/10/2016

Chương 1678: Đi Ra Nhận Lấy Cái Chết. (2) 21/10/2016

Chương 1677: Đi Ra Nhận Lấy Cái Chết. (1) 21/10/2016

Chương 1676: Trực Diện Chư Đế. (2) 21/10/2016

Chương 1675: Trực Diện Chư Đế. (1) 21/10/2016

Chương 1674: Ai Dám? (2) 21/10/2016

Chương 1673: Ai Dám? (1) 21/10/2016

Chương 1672: Huyết Nhuộm Trung Thiên. (2) 21/10/2016

Chương 1671: Huyết Nhuộm Trung Thiên. (1) 21/10/2016

Chương 1670: Vãng Sinh, Ngươi Muốn Chết Ư? (2) 21/10/2016

Chương 1669: Vãng Sinh, Ngươi Muốn Chết Ư? (1) 21/10/2016

Chương 1668: Trung Thiên Đại Kiếp. (2) 21/10/2016

Chương 1667: Trung Thiên Đại Kiếp. (1) 21/10/2016

Chương 1666: Nhất Niệm Thiện Nhất Niệm Ác. (2) 21/10/2016

Chương 1665: Nhất Niệm Thiện Nhất Niệm Ác. (1) 21/10/2016

Chương 1664: Mình Ta Bất Không. (2) 21/10/2016

Chương 1663: Mình Ta Bất Không. (1) 21/10/2016

Chương 1662: Đạo Kết Quả Là Công Dã Tràng. (2) 21/10/2016

Chương 1661: Đạo Kết Quả Là Công Dã Tràng. (1) 21/10/2016

Chương 1660: Không Người Nào Có Thể Trốn. (2) 21/10/2016

Chương 1659: Không Người Nào Có Thể Trốn. (1) 21/10/2016

Chương 1658: Đế Tôn Tam Thánh Điện. 21/10/2016

Chương 1657: Phượng Tình Đậu Khai. (2) 21/10/2016

Chương 1656: Phượng Tình Đậu Khai. (1) 21/10/2016

Chương 1655: Thí Đế Thí Huynh. (2) 21/10/2016

Chương 1654: Thí Đế Thí Huynh. (1) 21/10/2016

Chương 1653: Đối Chiến Chứng Đế Chi Bảo. (2) 21/10/2016

Chương 1652: Đối Chiến Chứng Đế Chi Bảo. (1) 21/10/2016

Chương 1651: Tử Tiêu Thần Đế Truyền Thừa. (2) 21/10/2016

Chương 1650: Tử Tiêu Thần Đế Truyền Thừa. (1) 21/10/2016

Chương 1649: Đạo Hữu Nhường Một Chút. (2) 21/10/2016

Chương 1648: Đạo Hữu Nhường Một Chút. (1) 21/10/2016

Chương 1647: Ngươi Không Đủ Thuần Chủng. (2) 21/10/2016

Chương 1646: Ngươi Không Đủ Thuần Chủng. (1) 21/10/2016

Chương 1645: Đế Tôn Truyền Pháp Chi Địa. (2) 21/10/2016

Chương 1644: Đế Tôn Truyền Pháp Chi Địa. (1) 21/10/2016

Chương 1643: Vạn Thần Hóa Tiên Trì 21/10/2016

Chương 1642: Yêu Giới. (2) 21/10/2016

Chương 1641: Yêu Giới. (1) 21/10/2016

Chương 1640: Quang Vũ Chứng Đế. (2) 21/10/2016

Chương 1639: Quang Vũ Chứng Đế. (1) 21/10/2016

Chương 1638: Chắn A Tỳ Ma Triều. (2) 21/10/2016

Chương 1637: Chắn A Tỳ Ma Triều. (1) 21/10/2016

Chương 1636: Khí Phách 21/10/2016

Chương 1635: Một Đường Hung Hăng Ngang Ngược Đến La Thiên. (3) 21/10/2016

Chương 1634: Một Đường Hung Hăng Ngang Ngược Đến La Thiên. (2) 21/10/2016

Chương 1633: Một Đường Hung Hăng Ngang Ngược Đến La Thiên. (1) 21/10/2016

Chương 1632: Huyền Thiên Thánh Giáo Chủ 21/10/2016

Chương 1631: Mời Lão Gia Xuất Quan! (3) 21/10/2016

Chương 1630: Mời Lão Gia Xuất Quan! (2) 21/10/2016

Chương 1629: Mời Lão Gia Xuất Quan! (1) 21/10/2016

Chương 1628: Chân Đạp Ba Thuyền. (2) 21/10/2016

Chương 1627: Chân Đạp Ba Thuyền. (1) 21/10/2016

Chương 1626: Đồng Môn Sư Huynh. 21/10/2016

Chương 1625: Nếu Không Thấy Dạng Ánh Đao Kia. (2) 21/10/2016

Chương 1624: Nếu Không Thấy Dạng Ánh Đao Kia. (1) 21/10/2016

Chương 1623: Thiên Đao Thất Truyền. (2) 21/10/2016

Chương 1622: Thiên Đao Thất Truyền. (1) 21/10/2016

Chương 1621: Quang Vũ Kỷ Kiếp Bộc Phát. (2) 21/10/2016

Chương 1620: Quang Vũ Kỷ Kiếp Bộc Phát. (1) 21/10/2016

Chương 1619: Vì Thiên Hạ Phóng Thích Ngươi. (2) 21/10/2016

Chương 1618: Vì Thiên Hạ Phóng Thích Ngươi. (1) 21/10/2016

Chương 1617: Đại Pháo Hôi Trước Nay Chưa Có. (2) 21/10/2016

Chương 1616: Đại Pháo Hôi Trước Nay Chưa Có. (1) 21/10/2016

Chương 1615: Đế Hoàng Đạo. (2) 21/10/2016

Chương 1614: Đế Hoàng Đạo. (1) 21/10/2016

Chương 1613: Thiếu Hư Tập Kích. (2) 21/10/2016

Chương 1612: Thiếu Hư Tập Kích. (1) 21/10/2016

Chương 1611: Trảm Cận Đế Ma Quân. (2) 21/10/2016

Chương 1610: Trảm Cận Đế Ma Quân. (1) 21/10/2016

Chương 1609: Tình Thế Nguy Hiểm Của Huyền Quan. (2) 21/10/2016

Chương 1608: Tình Thế Nguy Hiểm Của Huyền Quan. (1) 21/10/2016

Chương 1607: Đệ Nhất Hung Trận. (2) 21/10/2016

Chương 1606: Đệ Nhất Hung Trận. (1) 21/10/2016

Chương 1605: Trang Đến Giống Không Ngờ. (2) 21/10/2016

Chương 1604: Trang Đến Giống Không Ngờ. (1) 21/10/2016

Chương 1603: Đưa Than Sưởi Ấm Trong Ngày Tuyết Rơi. (2) 21/10/2016

Chương 1602: Đưa Than Sưởi Ấm Trong Ngày Tuyết Rơi. (1) 21/10/2016

Chương 1601: Tâm Ta Là Thiên Tâm. (2) 21/10/2016

Chương 1600: Tâm Ta Là Thiên Tâm. (1) 21/10/2016

Chương 1599: Lĩnh Ngộ Thiên Tâm Thấy Chính Mình. (2) 21/10/2016

Chương 1598: Lĩnh Ngộ Thiên Tâm Thấy Chính Mình. (1) 21/10/2016

Chương 1597: Ma Uyên Táng Thiên. (2) 21/10/2016

Chương 1596: Ma Uyên Táng Thiên. (1) 21/10/2016

Chương 1595: Ma Tiên Điện 21/10/2016

Chương 1594: Thiên Tâm Là Tâm Gì? (2) 21/10/2016

Chương 1593: Thiên Tâm Là Tâm Gì? (1) 21/10/2016

Chương 1592: Hoàng Cực Đạo Chung. (2) 21/10/2016

Chương 1591: Hoàng Cực Đạo Chung. (1) 21/10/2016

Chương 1590: Hai Quân Đối Chọi. (2) 21/10/2016

Chương 1589: Hai Quân Đối Chọi. (1) 21/10/2016

Chương 1588: Ngươi Hết Thời Rồi. (2) 21/10/2016

Chương 1587: Ngươi Hết Thời Rồi. (1) 21/10/2016

Chương 1586: Cho Ngươi Mượn Đầu Người Dùng Một Lát. (2) 21/10/2016

Chương 1585: Cho Ngươi Mượn Đầu Người Dùng Một Lát. (1) 21/10/2016

Chương 1584: Vãng Sinh Phá Cục. (2) 21/10/2016

Chương 1583: Vãng Sinh Phá Cục. (1) 21/10/2016

Chương 1582: Hùng Hồn Phó Nghĩa, Cùng Lắm Thì Chết. (2) 21/10/2016

Chương 1581: Hùng Hồn Phó Nghĩa, Cùng Lắm Thì Chết. (1) 21/10/2016

Chương 1580: Thằng Này Pháo Hôi. (2) 21/10/2016

Chương 1579: Thằng Này Pháo Hôi. (1) 21/10/2016

Chương 1578: Tinh Hà Hình Chiếu. (2) 21/10/2016

Chương 1577: Tinh Hà Hình Chiếu. (1) 21/10/2016

Chương 1576: Kẻ Này Không Thể Lưu. (2) 21/10/2016

Chương 1575: Kẻ Này Không Thể Lưu. (1) 21/10/2016

Chương 1574: Bảo Ta Xuất Ra, Vạn Bảo Thần Phục. (2) 21/10/2016

Chương 1573: Bảo Ta Xuất Ra, Vạn Bảo Thần Phục. (1) 21/10/2016

Chương 1572: Thần Thông Tiên Vực 21/10/2016

Chương 1571: Như Ngươi Mong Muốn. (2) 21/10/2016

Chương 1570: Như Ngươi Mong Muốn. (1) 21/10/2016

Chương 1569: Liếc Trộm Một Cái. (2) 21/10/2016

Chương 1568: Liếc Trộm Một Cái. (1) 21/10/2016

Chương 1567: Con Chim Yêu Quý Của Ta. (2) 21/10/2016

Chương 1566: Con Chim Yêu Quý Của Ta. (1) 21/10/2016

Chương 1565: Định Hải Thiên Trụ Sơn. (2) 21/10/2016

Chương 1564: Định Hải Thiên Trụ Sơn. (1) 21/10/2016

Chương 1563: Chăn Thả Trước Cửa. (2) 21/10/2016

Chương 1562: Chăn Thả Trước Cửa. (1) 21/10/2016

Chương 1561: Tự Mình Lịch Kiếp. (2) 21/10/2016

Chương 1560: Tự Mình Lịch Kiếp. (1) 21/10/2016

Chương 1559: Kiếp Vận Bao La Mờ Mịt, Ai Chủ Chìm Nổi? (2) 21/10/2016

Chương 1558: Kiếp Vận Bao La Mờ Mịt, Ai Chủ Chìm Nổi? (1) 21/10/2016

Chương 1557: Kiếp Vận Nguyên Niên. (2) 21/10/2016

Chương 1556: Kiếp Vận Nguyên Niên. (1) 21/10/2016

Chương 1555: Chiến! (2) 21/10/2016

Chương 1554: Chiến! (1) 21/10/2016

Chương 1553: Tặc Tử Đáng Chém. (2) 21/10/2016

Chương 1552: Tặc Tử Đáng Chém. (1) 21/10/2016

Chương 1551: Quét Ngang. (2) 21/10/2016

Chương 1550: Quét Ngang. (1) 21/10/2016

Chương 1549: Biến Thành Nghèo Rớt Mồng Tơi. (2) 21/10/2016

Chương 1548: Biến Thành Nghèo Rớt Mồng Tơi. (1) 21/10/2016

Chương 1547: Một Cái Hôn Tạo Nên Thần Tôn. (2) 21/10/2016

Chương 1546: Một Cái Hôn Tạo Nên Thần Tôn. (1) 21/10/2016

Chương 1545: Tân Đế Đăng Cơ. (2) 21/10/2016

Chương 1544: Tân Đế Đăng Cơ. (1) 21/10/2016

Chương 1543: Thần Nhãn Ma Quái. (2) 21/10/2016

Chương 1542: Thần Nhãn Ma Quái. (1) 21/10/2016

Chương 1541: Bảo Thần Nhân Lấy Máu. (2) 21/10/2016

Chương 1540: Bảo Thần Nhân Lấy Máu. (1) 21/10/2016

Chương 1539: Nhân Ngoại Hữu Nhân Thiên Ngoại Hữu Thiên. (2) 21/10/2016

Chương 1538: Nhân Ngoại Hữu Nhân Thiên Ngoại Hữu Thiên. (1) 21/10/2016

Chương 1537: Nữ Đế Tàn Bạo Nhất. (2) 21/10/2016

Chương 1536: Nữ Đế Tàn Bạo Nhất. (1) 21/10/2016

Chương 1535: Hồ Thiên Tam Thánh. (2) 21/10/2016

Chương 1534: Hồ Thiên Tam Thánh. (1) 21/10/2016

Chương 1533: Đại Thế Vô Địch. (2) 21/10/2016

Chương 1532: Đại Thế Vô Địch. (1) 21/10/2016

Chương 1531: Tráng Sĩ Thân Chết Trước. (2) 21/10/2016

Chương 1530: Tráng Sĩ Thân Chết Trước. (1) 21/10/2016

Chương 1529: Mãnh Sĩ Khái Ca. (2) 21/10/2016

Chương 1528: Mãnh Sĩ Khái Ca. (1) 21/10/2016

Chương 1527: Huyết Sắc Nhuộm Đại Kỳ. (2) 21/10/2016

Chương 1526: Huyết Sắc Nhuộm Đại Kỳ. (1) 21/10/2016

Chương 1525: Một Kẻ Làm Quan Cả Họ Được Nhờ. (2) 21/10/2016

Chương 1524: Một Kẻ Làm Quan Cả Họ Được Nhờ. (1) 21/10/2016

Chương 1523: Một Đóa Liên Hoa Đúc Hoa Thiên. (2) 21/10/2016

Chương 1522: Một Đóa Liên Hoa Đúc Hoa Thiên. (1) 21/10/2016

Chương 1521: Thể Diện Có Thể Địch Trăm Vạn Hùng Binh. (2) 21/10/2016

Chương 1520: Thể Diện Có Thể Địch Trăm Vạn Hùng Binh. (1) 21/10/2016

Chương 1519: Ba Nghìn Thần Vương Cản Đường. (2) 21/10/2016

Chương 1518: Ba Nghìn Thần Vương Cản Đường. (1) 21/10/2016

Chương 1517: Sinh Ra Tóc Bạc Sớm. (2) 21/10/2016

Chương 1516: Sinh Ra Tóc Bạc Sớm. (1) 21/10/2016

Chương 1515: Khẳng Khái Bi Ca. (2) 21/10/2016

Chương 1514: Khẳng Khái Bi Ca. (1) 21/10/2016

Chương 1513: Thân Thể Thế Giới. (2) 21/10/2016

Chương 1512: Thân Thể Thế Giới. (1) 21/10/2016

Chương 1511: Nửa Thật Nửa Giả. (2) 21/10/2016

Chương 1510: Nửa Thật Nửa Giả. (1) 21/10/2016

Chương 1509: Loạn Thế Gian Hùng! (3) 21/10/2016

Chương 1508: Loạn Thế Gian Hùng! (2) 21/10/2016

Chương 1507: Loạn Thế Gian Hùng! (1) 21/10/2016

Chương 1506: Mời Pháp Giá Thần Đế. (2) 21/10/2016

Chương 1505: Mời Pháp Giá Thần Đế. (1) 21/10/2016

Chương 1504: Quang Vũ Đế Duyên. (2) 21/10/2016

Chương 1503: Quang Vũ Đế Duyên. (1) 21/10/2016

Chương 1502: Tồn Tại Tà Ác. (2) 21/10/2016

Chương 1501: Tồn Tại Tà Ác. (1) 21/10/2016

Chương 1500: Thiên Ý Như Kiếm. (2) 21/10/2016

Chương 1499: Thiên Ý Như Kiếm. (1) 21/10/2016

Chương 1498: Phi Tiên Bình Phong 21/10/2016

Chương 1497: Thông U Đế Lăng. (2) 21/10/2016

Chương 1496: Thông U Đế Lăng. (1) 21/10/2016

Chương 1495: Tráng Sĩ. (2) 21/10/2016

Chương 1494: Tráng Sĩ. (1) 21/10/2016

Chương 1493: Đến Đây Dạo Chơi. (2) 21/10/2016

Chương 1492: Đến Đây Dạo Chơi. (1) 21/10/2016

Chương 1491: Ta Cùng Các Ngươi Liều Mạng. (2) 21/10/2016

Chương 1490: Ta Cùng Các Ngươi Liều Mạng. (1) 21/10/2016

Chương 1489: Địa Hoàng Tôn Tiên Nhưỡng. (2) 21/10/2016

Chương 1488: Địa Hoàng Tôn Tiên Nhưỡng. (1) 21/10/2016

Chương 1487: Quét Ngang Bảy Đế. (2) 21/10/2016

Chương 1486: Quét Ngang Bảy Đế. (1) 21/10/2016

Chương 1485: Tám Tràng Đế Duyên. (2) 21/10/2016

Chương 1484: Tám Tràng Đế Duyên. (1) 21/10/2016

Chương 1483: Đế Lăng Kinh Thế. (2) 21/10/2016

Chương 1482: Đế Lăng Kinh Thế. (1) 21/10/2016

Chương 1481: Kính Lại Để Cho Ba Phần. (2) 21/10/2016

Chương 1480: Kính Lại Để Cho Ba Phần. (1) 21/10/2016

Chương 1479: Một Nửa Gánh Nặng. (2) 21/10/2016

Chương 1478: Một Nửa Gánh Nặng. (1) 21/10/2016

Chương 1477: Người Tang Đều Lấy Được. (2) 21/10/2016

Chương 1476: Người Tang Đều Lấy Được. (1) 21/10/2016

Chương 1475: Bảo Khố Giang Tuyết. (2) 21/10/2016

Chương 1474: Bảo Khố Giang Tuyết. (1) 21/10/2016

Chương 1473: Đánh Cuộc Đấu. (2) 21/10/2016

Chương 1472: Đánh Cuộc Đấu. (1) 21/10/2016

Chương 1471: Đại Vương Sai Ta Tới Tuần Núi 21/10/2016

Chương 1470: Huyền Thiên Thành Đạo. (2) 21/10/2016

Chương 1469: Huyền Thiên Thành Đạo. (1) 21/10/2016

Chương 1468: Vạn Đạo Hợp Lưu. (2) 21/10/2016

Chương 1467: Vạn Đạo Hợp Lưu. (1) 21/10/2016

Chương 1466: Quyền Đánh Hồ Thiên, Chân Đá Linh Đạo. (2) 21/10/2016

Chương 1465: Quyền Đánh Hồ Thiên, Chân Đá Linh Đạo. (1) 21/10/2016

Chương 1464: Ta Chỉ Dạy Đế Hoàng. (2) 21/10/2016

Chương 1463: Ta Chỉ Dạy Đế Hoàng. (1) 21/10/2016

Chương 1462: Một Câu Thức Tỉnh Người Trong Mộng. (2) 21/10/2016

Chương 1461: Một Câu Thức Tỉnh Người Trong Mộng. (1) 21/10/2016

Chương 1460: Tráng Sĩ Đứt Cổ Tay 21/10/2016

Chương 1459: Trong Biển Minh Nguyệt Thăng. (2) 21/10/2016

Chương 1458: Trong Biển Minh Nguyệt Thăng. (1) 21/10/2016

Chương 1457: Hung Uy Đại Trận. (2) 21/10/2016

Chương 1456: Hung Uy Đại Trận. (1) 21/10/2016

Chương 1455: Nghiệp Hỏa Nung Kim Thân. (2) 21/10/2016

Chương 1454: Nghiệp Hỏa Nung Kim Thân. (1) 21/10/2016

Chương 1453: Địa Ngục Không Không. (2) 21/10/2016

Chương 1452: Địa Ngục Không Không. (1) 21/10/2016

Chương 1451: Đáp Vào Hắc Động 21/10/2016

Chương 1450: Mơ Ước Ma Tiên Huyết. (2) 21/10/2016

Chương 1449: Mơ Ước Ma Tiên Huyết. (1) 21/10/2016

Chương 1448: Trung Thiên Song Côn. (2) 21/10/2016

Chương 1447: Trung Thiên Song Côn. (1) 21/10/2016

Chương 1446: Tập Tiên. (2) 21/10/2016

Chương 1445: Tập Tiên. (1) 21/10/2016

Chương 1444: Thập Toàn Thập Mỹ, Thiên Đạo Không Để Cho 21/10/2016

Chương 1443: Nhị Đế Đấu Pháp! (2) 21/10/2016

Chương 1442: Nhị Đế Đấu Pháp! (1) 21/10/2016

Chương 1441: Cái Móc Chém Ma Tôn. (2) 21/10/2016

Chương 1440: Cái Móc Chém Ma Tôn. (1) 21/10/2016

Chương 1439: Sâm La, Ngươi Cái Đầu Heo Này. (2) 21/10/2016

Chương 1438: Sâm La, Ngươi Cái Đầu Heo Này. (1) 21/10/2016

Chương 1437: Hắn Chết Ta Mới Yên Tâm. (2) 21/10/2016

Chương 1436: Hắn Chết Ta Mới Yên Tâm. (1) 21/10/2016

Chương 1435: Thần Đồng Đội Cùng Heo Đồng Đội. (2) 21/10/2016

Chương 1434: Thần Đồng Đội Cùng Heo Đồng Đội. (1) 21/10/2016

Chương 1433: Hai Chiêu Đánh Bại Ngươi. (2) 21/10/2016

Chương 1432: Hai Chiêu Đánh Bại Ngươi. (1) 21/10/2016

Chương 1431: Bài Tọa Tọa Phân Quả Quả 21/10/2016

Chương 1430: Kỳ Phùng Địch Thủ. (2) 21/10/2016

Chương 1429: Kỳ Phùng Địch Thủ. (1) 21/10/2016

Chương 1428: Ly Sửu Ma Đế. (2) 21/10/2016

Chương 1427: Ly Sửu Ma Đế. (1) 21/10/2016

Chương 1426: Đệ Nhất Đại Đạo. (2) 21/10/2016

Chương 1425: Đệ Nhất Đại Đạo. (1) 21/10/2016

Chương 1424: Tiên Thiên Thành Đạo. (2) 21/10/2016

Chương 1423: Tiên Thiên Thành Đạo. (1) 21/10/2016

Chương 1422: Cường Giả Tụ Tập. (2) 21/10/2016

Chương 1421: Cường Giả Tụ Tập. (1) 21/10/2016

Chương 1420: Bắt Cá Hai Tay 21/10/2016

Chương 1419: Bảo Vật Trong Đỉnh. (2) 21/10/2016

Chương 1418: Bảo Vật Trong Đỉnh. (1) 21/10/2016

Chương 1417: Hoàng Tổ Cùng Huyền Tổ. (2) 21/10/2016

Chương 1416: Hoàng Tổ Cùng Huyền Tổ. (1) 21/10/2016

Chương 1415: Da Mặt Vô Địch. (2) 21/10/2016

Chương 1414: Da Mặt Vô Địch. (1) 21/10/2016

Chương 1413: Thà Chết Chứ Không Chịu Khuất Phục. (2) 21/10/2016

Chương 1412: Thà Chết Chứ Không Chịu Khuất Phục. (1) 21/10/2016

Chương 1411: Làm Hại Hỗn Độn Giới. (2) 21/10/2016

Chương 1410: Làm Hại Hỗn Độn Giới. (1) 21/10/2016

Chương 1409: Chúng Sinh Ngang Hàng. (2) 21/10/2016

Chương 1408: Chúng Sinh Ngang Hàng. (1) 21/10/2016

Chương 1407: Không Thể Làm Mà Làm Cái Đó. (2) 21/10/2016

Chương 1406: Không Thể Làm Mà Làm Cái Đó. (1) 21/10/2016

Chương 1405: Thiên Mẫu Thánh Hậu. (2) 21/10/2016

Chương 1404: Thiên Mẫu Thánh Hậu. (1) 21/10/2016

Chương 1403: Thiên Vương Bi Ca. (2) 21/10/2016

Chương 1402: Thiên Vương Bi Ca. (1) 21/10/2016

Chương 1401: Tú Vân Thiên Nữ. (2) 21/10/2016

Chương 1400: Tú Vân Thiên Nữ. (1) 21/10/2016

Chương 1399: Ngục Chủ Thiên Cực Ma Đế. (2) 21/10/2016

Chương 1398: Ngục Chủ Thiên Cực Ma Đế. (1) 21/10/2016

Chương 1397: Cướp Đoạt Thần Chủ. (2) 21/10/2016

Chương 1396: Cướp Đoạt Thần Chủ. (1) 21/10/2016

Chương 1395: Đánh Vào Cung Điện Dưới Mặt Đất. (2) 21/10/2016

Chương 1394: Đánh Vào Cung Điện Dưới Mặt Đất. (1) 21/10/2016

Chương 1393: Mượn Đao Giết Người, Mượn Tay Luyện Bảo. (2) 21/10/2016

Chương 1392: Mượn Đao Giết Người, Mượn Tay Luyện Bảo. (1) 21/10/2016

Chương 1391: Một Nghèo Hai Trắng. (2) 21/10/2016

Chương 1390: Một Nghèo Hai Trắng. (1) 21/10/2016

Chương 1389: Tương Ngạn Ngục Chủ. (2) 21/10/2016

Chương 1388: Tương Ngạn Ngục Chủ. (1) 21/10/2016

Chương 1387: Gian Thương Lòng Dạ Hiểm Độc. (2) 21/10/2016

Chương 1386: Gian Thương Lòng Dạ Hiểm Độc. (1) 21/10/2016

Chương 1385: 80 Vạn Năm Cơ Khổ ! 21/10/2016

Chương 1384: Thắc Mắc Về Thiên Ngục. (2) 21/10/2016

Chương 1383: Thắc Mắc Về Thiên Ngục. (1) 21/10/2016

Chương 1382: Một Lưới Bắt Hết. (2) 21/10/2016

Chương 1381: Một Lưới Bắt Hết. (1) 21/10/2016

Chương 1380: Sát Nhập Thiên Ngục. (2) 21/10/2016

Chương 1379: Sát Nhập Thiên Ngục. (1) 21/10/2016

Chương 1378: Thành Tựu Thiên Thần. (2) 21/10/2016

Chương 1377: Thành Tựu Thiên Thần. (1) 21/10/2016

Chương 1376: Lâm Vào Trong Trận. (2) 21/10/2016

Chương 1375: Lâm Vào Trong Trận. (1) 21/10/2016

Chương 1374: Tử Hư Thượng Nhân. (2) 21/10/2016

Chương 1373: Tử Hư Thượng Nhân. (1) 21/10/2016

Chương 1372: Huyền Thiên Tiểu Nhân. (3) 21/10/2016

Chương 1371: Huyền Thiên Tiểu Nhân. (2) 21/10/2016

Chương 1370: Huyền Thiên Tiểu Nhân. (1) 21/10/2016

Chương 1369: Một Quyền Đánh Nát Đầu Gối Của Ngươi. (2) 21/10/2016

Chương 1368: Một Quyền Đánh Nát Đầu Gối Của Ngươi. (1) 21/10/2016

Chương 1367: Đánh Chặn Đường Huyền Thiên Giáo Chủ. (2) 21/10/2016

Chương 1366: Đánh Chặn Đường Huyền Thiên Giáo Chủ. (1) 21/10/2016

Chương 1365: Không Người Nào Có Thể Ngăn Chặn. (2) 21/10/2016

Chương 1364: Không Người Nào Có Thể Ngăn Chặn. (1) 21/10/2016

Chương 1363: Thần Tôn Hung Uy. (2) 21/10/2016

Chương 1362: Thần Tôn Hung Uy. (1) 21/10/2016

Chương 1361: Tiên Thiên Bát Cảnh Huyền Công. (2) 21/10/2016

Chương 1360: Tiên Thiên Bát Cảnh Huyền Công. (1) 21/10/2016

Chương 1359: Đã Làm Một Cuộc 21/10/2016

Chương 1358: Thánh Phật Minh Hoàng. (2) 21/10/2016

Chương 1357: Thánh Phật Minh Hoàng. (1) 21/10/2016

Chương 1356: Gừng Càng Già Càng Cay. (2) 21/10/2016

Chương 1355: Gừng Càng Già Càng Cay. (1) 21/10/2016

Chương 1354: Tiểu Bối Lịch Lãm. (2) 21/10/2016

Chương 1353: Tiểu Bối Lịch Lãm. (1) 21/10/2016

Chương 1352: Tiên Thiên Đạo Thể. (2) 21/10/2016

Chương 1351: Tiên Thiên Đạo Thể. (1) 21/10/2016

Chương 1350: Chưởng Trung Thế Giới. (2) 21/10/2016

Chương 1349: Chưởng Trung Thế Giới. (1) 21/10/2016

Chương 1348: Cách Không Đấu Pháp. (2) 21/10/2016

Chương 1347: Cách Không Đấu Pháp. (1) 21/10/2016

Chương 1346: Vơ Vét Tài Sản Quang Vũ. (2) 21/10/2016

Chương 1345: Vơ Vét Tài Sản Quang Vũ. (1) 21/10/2016

Chương 1344: Đại Náo Chư Thiên. (2) 21/10/2016

Chương 1343: Đại Náo Chư Thiên. (1) 21/10/2016

Chương 1342: Chính Nghĩa Thì Được Ủng Hộ. (2) 21/10/2016

Chương 1341: Chính Nghĩa Thì Được Ủng Hộ. (1) 21/10/2016

Chương 1340: Toàn Quân Bị Diệt. (2) 21/10/2016

Chương 1339: Toàn Quân Bị Diệt. (1) 21/10/2016

Chương 1338: Nợ Máu Trả Bằng Máu. (2) 21/10/2016

Chương 1337: Nợ Máu Trả Bằng Máu. (1) 21/10/2016

Chương 1336: Ngươi Còn Lá Bài Tẩy Nào Không? (2) 21/10/2016

Chương 1335: Ngươi Còn Lá Bài Tẩy Nào Không? (1) 21/10/2016

Chương 1334: Đuổi Tận Giết Tuyệt. (2) 21/10/2016

Chương 1333: Đuổi Tận Giết Tuyệt. (1) 21/10/2016

Chương 1332: Một Chỉ Đối Một Chưởng. (2) 21/10/2016

Chương 1331: Một Chỉ Đối Một Chưởng. (1) 21/10/2016

Chương 1330: Họa Địa Vi Lao 21/10/2016

Chương 1329: Cùng Nhau Lên Đường. (2) 21/10/2016

Chương 1328: Cùng Nhau Lên Đường. (1) 21/10/2016

Chương 1327: Chạy Trời Không Khỏi Nắng. (2) 21/10/2016

Chương 1326: Chạy Trời Không Khỏi Nắng. (1) 21/10/2016

Chương 1325: Giáo Chủ Sinh Mãnh. (2) 21/10/2016

Chương 1324: Giáo Chủ Sinh Mãnh. (1) 21/10/2016

Chương 1323: Sinh Không Gặp Thời. (2) 21/10/2016

Chương 1322: Sinh Không Gặp Thời. (1) 21/10/2016

Chương 1321: Lực Phá Vạn Pháp. (2) 21/10/2016

Chương 1320: Lực Phá Vạn Pháp. (1) 21/10/2016

Chương 1319: Thực Không Dám Dấu Diếm. (2) 21/10/2016

Chương 1318: Thực Không Dám Dấu Diếm. (1) 21/10/2016

Chương 1317: Lửa Đốt Câu Trần Thiên! 21/10/2016

Chương 1316: Chính Là Bổn Giáo. (2) 21/10/2016

Chương 1315: Chính Là Bổn Giáo. (1) 21/10/2016

Chương 1314: Chiến! Chiến! Chiến! (2) 21/10/2016

Chương 1313: Chiến! Chiến! Chiến! (1) 21/10/2016

Chương 1312: Một Ngón Tay Bóp Chết. (2) 21/10/2016

Chương 1311: Một Ngón Tay Bóp Chết. (1) 21/10/2016

Chương 1310: Tống Tài Đồng Tử. (2) 21/10/2016

Chương 1309: Tống Tài Đồng Tử. (1) 21/10/2016

Chương 1308: Phu Nhân Thần Hầu. (2) 21/10/2016

Chương 1307: Phu Nhân Thần Hầu. (1) 21/10/2016

Chương 1306: Uy Nghiêm Của Ta Há Lại Cho Mạo Phạm. 21/10/2016

Chương 1305: Sát Thần. (2) 21/10/2016

Chương 1304: Sát Thần. (1) 21/10/2016

Chương 1303: Giúp Ngươi Đánh Chết Bọn Họ. (2) 21/10/2016

Chương 1302: Giúp Ngươi Đánh Chết Bọn Họ. (1) 21/10/2016

Chương 1301: Đúc Tiên Cơ, Được Tiên Đỉnh. (3) 21/10/2016

Chương 1300: Đúc Tiên Cơ, Được Tiên Đỉnh. (2) 21/10/2016

Chương 1299: Đúc Tiên Cơ, Được Tiên Đỉnh. (1) 21/10/2016

Chương 1298: Diệt Sạch 21/10/2016

Chương 1297: Ngàn Vạn Lần Không Nên Chọc Ta. (2) 21/10/2016

Chương 1296: Ngàn Vạn Lần Không Nên Chọc Ta. (1) 21/10/2016

Chương 1295: Ngươi, Nguyện Ý Sao? (2) 21/10/2016

Chương 1294: Ngươi, Nguyện Ý Sao? (1) 21/10/2016

Chương 1293: Cả Phái Di Chuyển. (2) 21/10/2016

Chương 1292: Cả Phái Di Chuyển. (1) 21/10/2016

Chương 1291: Người Bịt Mặt. (2) 21/10/2016

Chương 1290: Người Bịt Mặt. (1) 21/10/2016

Chương 1289: Trung Thiên Hạo Kiếp. (2) 21/10/2016

Chương 1288: Trung Thiên Hạo Kiếp. (1) 21/10/2016

Chương 1287: Quỷ Kế Đa Đoan. (2) 21/10/2016

Chương 1286: Quỷ Kế Đa Đoan. (1) 21/10/2016

Chương 1285: Huyền Thiên Kỳ Chủ. (2) 21/10/2016

Chương 1284: Huyền Thiên Kỳ Chủ. (1) 21/10/2016

Chương 1283: Luyện Hóa Thần Vương Kỳ. (2) 21/10/2016

Chương 1282: Luyện Hóa Thần Vương Kỳ. (1) 21/10/2016

Chương 1281: Thần Đế Da Người. (2) 21/10/2016

Chương 1280: Thần Đế Da Người. (1) 21/10/2016

Chương 1279: Đô Thiên Phủ. (2) 21/10/2016

Chương 1278: Đô Thiên Phủ. (1) 21/10/2016

Chương 1277: Luyện Thiên Đại Trận. 21/10/2016

Chương 1276: Đô Thiên Thần Chủ. (2) 21/10/2016

Chương 1275: Đô Thiên Thần Chủ. (1) 21/10/2016

Chương 1274: Ám Toán Sâm La Ma Đế. (2) 21/10/2016

Chương 1273: Ám Toán Sâm La Ma Đế. (1) 21/10/2016

Chương 1272: Câu Được Một Con Cá Lớn. (2) 21/10/2016

Chương 1271: Câu Được Một Con Cá Lớn. (1) 21/10/2016

Chương 1270: Cảnh Cáo Sâm La. (2) 21/10/2016

Chương 1269: Cảnh Cáo Sâm La. (1) 21/10/2016

Chương 1268: Dũng Giả Đấu Ma Vương. (2) 21/10/2016

Chương 1267: Dũng Giả Đấu Ma Vương. (1) 21/10/2016

Chương 1266: Nước Ấm Nấu Con Ếch. (2) 21/10/2016

Chương 1265: Nước Ấm Nấu Con Ếch. (1) 21/10/2016

Chương 1264: Đánh Chết Ngươi Là Ta Bắt Nạt Ngươi. (2) 21/10/2016

Chương 1263: Đánh Chết Ngươi Là Ta Bắt Nạt Ngươi. (1) 21/10/2016

Chương 1262: Thần Nhân Luyện Bảo. (2) 21/10/2016

Chương 1261: Thần Nhân Luyện Bảo. (1) 21/10/2016

Chương 1260: Địa Ngục Thiên Đạo Chí Bảo. (2) 21/10/2016

Chương 1259: Địa Ngục Thiên Đạo Chí Bảo. (1) 21/10/2016

Chương 1258: Giáo Chủ Thành Thần. (2) 21/10/2016

Chương 1257: Giáo Chủ Thành Thần. (1) 21/10/2016

Chương 1256: Thần Nhãn Thấy Chúng Sinh. 21/10/2016

Chương 1255: Thiên Đạo Kịch Biến. (2) 21/10/2016

Chương 1254: Thiên Đạo Kịch Biến. (1) 21/10/2016

Chương 1253: Kiếp Số Buông Xuống. (2) 21/10/2016

Chương 1252: Kiếp Số Buông Xuống. (1) 21/10/2016

Chương 1251: Tỷ Tỷ. (2) 21/10/2016

Chương 1250: Tỷ Tỷ. (1) 21/10/2016

Chương 1249: Đại Trượng Phu Làm Như Thế. (2) 21/10/2016

Chương 1248: Đại Trượng Phu Làm Như Thế. (1) 21/10/2016

Chương 1247: Vãng Sinh Trở Về. (2) 21/10/2016

Chương 1246: Vãng Sinh Trở Về. (1) 21/10/2016

Chương 1245: Đắc Tội Triệt Để. (2) 21/10/2016

Chương 1244: Đắc Tội Triệt Để. (1) 21/10/2016

Chương 1243: Buồn Bực Ói Ra Một Búng Máu 21/10/2016

Chương 1242: Nén Giận Một Kích. (2) 21/10/2016

Chương 1241: Nén Giận Một Kích. (1) 21/10/2016

Chương 1240: Ngươi Đã Hiểu Ra Chưa? (2) 21/10/2016

Chương 1239: Ngươi Đã Hiểu Ra Chưa? (1) 21/10/2016

Chương 1238: Hạ Giới Dế Nhũi. (2) 21/10/2016

Chương 1237: Hạ Giới Dế Nhũi. (1) 21/10/2016

Chương 1236: Tất Có Yêu Nghiệt. (2) 21/10/2016

Chương 1235: Tất Có Yêu Nghiệt. (1) 21/10/2016

Chương 1234: Bát Trọng Thiên Cung Đúc Nhất Thể. (2) 21/10/2016

Chương 1233: Bát Trọng Thiên Cung Đúc Nhất Thể. (1) 21/10/2016

Chương 1232: Nhất Trọng Thiên Cung Chứng Thần Vị 21/10/2016

Chương 1231: Mầm Mống. (2) 21/10/2016

Chương 1230: Mầm Mống. (1) 21/10/2016

Chương 1229: Hỗn Độn Linh Chủng. (2) 21/10/2016

Chương 1228: Hỗn Độn Linh Chủng. (1) 21/10/2016

Chương 1227: Ba Dị Vật. (2) 21/10/2016

Chương 1226: Ba Dị Vật. (1) 21/10/2016

Chương 1225: Muốn Tiền Không Muốn Mạng. (2) 21/10/2016

Chương 1224: Muốn Tiền Không Muốn Mạng. (1) 21/10/2016

Chương 1223: Ngũ Linh Thạch Thủy Quân. (2) 21/10/2016

Chương 1222: Ngũ Linh Thạch Thủy Quân. (1) 21/10/2016

Chương 1221: Thần Ma Loạn Vũ. (2) 21/10/2016

Chương 1220: Thần Ma Loạn Vũ. (1) 21/10/2016

Chương 1219: Hoàng Đạo Tam Ấn 21/10/2016

Chương 1218: Cũng Không Gây Chuyện Thị Phi. (2) 21/10/2016

Chương 1217: Cũng Không Gây Chuyện Thị Phi. (1) 21/10/2016

Chương 1216: Một Đoàn Hoàng Đế Thần Thể. (2) 21/10/2016

Chương 1215: Một Đoàn Hoàng Đế Thần Thể. (1) 21/10/2016

Chương 1214: Che Đậy Thiên Cơ. (2) 21/10/2016

Chương 1213: Che Đậy Thiên Cơ. (1) 21/10/2016

Chương 1212: Giận Dữ Chém Thiên Cương. 21/10/2016

Chương 1211: Thiên Đao Lấy Vợ. (2) 21/10/2016

Chương 1210: Thiên Đao Lấy Vợ. (1) 21/10/2016

Chương 1209: Gài Tang Vật Giá Họa. (2) 21/10/2016

Chương 1208: Gài Tang Vật Giá Họa. (1) 21/10/2016

Chương 1207: Cướp Bóc Sạch Sẽ. (2) 21/10/2016

Chương 1206: Cướp Bóc Sạch Sẽ. (1) 21/10/2016

Chương 1205: Ta Không Dạy Được Ngươi. (2) 21/10/2016

Chương 1204: Ta Không Dạy Được Ngươi. (1) 21/10/2016

Chương 1203: Bạo Lực Qua Cửa. (2) 21/10/2016

Chương 1202: Bạo Lực Qua Cửa. (1) 21/10/2016

Chương 1201: Hoằng Tổ Thần Đế 21/10/2016

Chương 1200: Tiềm Long Qua Cửa. (2) 21/10/2016

Chương 1199: Tiềm Long Qua Cửa. (1) 21/10/2016

Chương 1198: Đại Ngũ Hành Phá Diệt. (2) 21/10/2016

Chương 1197: Đại Ngũ Hành Phá Diệt. (1) 21/10/2016

Chương 1196: Khí Phách Khôn Cùng. (2) 21/10/2016

Chương 1195: Khí Phách Khôn Cùng. (1) 21/10/2016

Chương 1194: Hỗn Độn Thiên Long. (2) 21/10/2016

Chương 1193: Hỗn Độn Thiên Long. (1) 21/10/2016

Chương 1192: Tích Thủy Nhai Khắc Đá 21/10/2016

Chương 1191: Thần Thông Ẩn Sâu, Thần Nhục Hợp Nhất. (2) 21/10/2016

Chương 1190: Thần Thông Ẩn Sâu, Thần Nhục Hợp Nhất. (1) 21/10/2016

Chương 1189: Thần Thông Thiên Thành. (2) 21/10/2016

Chương 1188: Thần Thông Thiên Thành. (1) 21/10/2016

Chương 1187: Âm Dương Giao Cảm. (2) 21/10/2016

Chương 1186: Âm Dương Giao Cảm. (1) 21/10/2016

Chương 1185: Tiểu Hồ Ly, Đại Hồ Ly Cùng Lão Hồ Ly 21/10/2016

Chương 1184: Lạc Thủ Tồi Hoa. (2) 21/10/2016

Chương 1183: Lạt Thủ Tồi Hoa. (1) 21/10/2016

Chương 1182: Trường Nhạc Vị Ương. (2) 21/10/2016

Chương 1181: Trường Nhạc Vị Ương. (1) 21/10/2016

Chương 1180: Tạo Thế Chân Vạc. (2) 21/10/2016

Chương 1179: Tạo Thế Chân Vạc. (1) 21/10/2016

Chương 1178: Đánh Cho Ngươi Thừa Nhận. (2) 21/10/2016

Chương 1177: Đánh Cho Ngươi Thừa Nhận. (1) 21/10/2016

Chương 1176: Chỗ Khai Thiên. (2) 21/10/2016

Chương 1175: Chỗ Khai Thiên. (1) 21/10/2016

Chương 1174: Đào Thải Thần Chủ. (2) 21/10/2016

Chương 1173: Đào Thải Thần Chủ. (1) 21/10/2016

Chương 1172: Này Không Công Bình. (2) 21/10/2016

Chương 1171: Này Không Công Bình. (1) 21/10/2016

Chương 1170: Tiên Duyên Chín Quan 21/10/2016

Chương 1169: Phá Diệt Chi Địa. (2) 21/10/2016

Chương 1168: Phá Diệt Chi Địa. (1) 21/10/2016

Chương 1167: Kim Đan Đại Đạo. (2) 21/10/2016

Chương 1166: Kim Đan Đại Đạo. (1) 21/10/2016

Chương 1165: Bức Tranh Trong Đạo Quả. (2) 21/10/2016

Chương 1164: Bức Tranh Trong Đạo Quả. (1) 21/10/2016

Chương 1163: Thuỷ Tổ Huyết Mạch, Thái Sơ Đại Đạo 21/10/2016

Chương 1162: Khí Cơ Cộng Minh. (2) 21/10/2016

Chương 1161: Khí Cơ Cộng Minh. (1) 21/10/2016

Chương 1160: Dưới Ánh Trăng Lưu Ly, Phỉ Thúy Sinh Quang. (2) 21/10/2016

Chương 1159: Dưới Ánh Trăng Lưu Ly, Phỉ Thúy Sinh Quang. (1) 21/10/2016

Chương 1158: Thành Tiên Nhị Pháp. (2) 21/10/2016

Chương 1157: Thành Tiên Nhị Pháp. (1) 21/10/2016

Chương 1156: Tiềm Long Đạo Nhân 21/10/2016

Chương 1155: Kỳ Phùng Địch Thủ. (2) 21/10/2016

Chương 1154: Kỳ Phùng Địch Thủ. (1) 21/10/2016

Chương 1153: Lấy Cứng Chọi Cứng. (2) 21/10/2016

Chương 1152: Lấy Cứng Chọi Cứng. (1) 21/10/2016

Chương 1151: Chém Giết Thần Ma. (2) 21/10/2016

Chương 1150: Chém Giết Thần Ma. (1) 21/10/2016

Chương 1149: Ngươi Là Ai. (2) 21/10/2016

Chương 1148: Ngươi Là Ai. (1) 21/10/2016

Chương 1147: Bỉ Ngạn Nghi Ngờ 21/10/2016

Chương 1146: Cò Kè Mặc Cả. (2) 21/10/2016

Chương 1145: Cò Kè Mặc Cả. (1) 21/10/2016

Chương 1144: Bỉ Ngạn Thần Châu. (2) 21/10/2016

Chương 1143: Bỉ Ngạn Thần Châu. (1) 21/10/2016

Chương 1142: Lời Thề Lạc Ấn. (2) 21/10/2016

Chương 1141: Lời Thề Lạc Ấn. (1) 21/10/2016

Chương 1140: Luyện Hư Là Thật. (2) 21/10/2016

Chương 1139: Luyện Hư Là Thật. (1) 21/10/2016

Chương 1138: Cường Luyện Tay Ma Đế. (2) 21/10/2016

Chương 1137: Cường Luyện Tay Ma Đế. (1) 21/10/2016

Chương 1136: Trúc Tía Nở Hoa. (2) 21/10/2016

Chương 1135: Trúc Tía Nở Hoa. (1) 21/10/2016

Chương 1134: Người Cô Đơn. (2) 21/10/2016

Chương 1133: Người Cô Đơn. (1) 21/10/2016

Chương 1132: Vương Giả Trở Về! (2) 21/10/2016

Chương 1131: Vương Giả Trở Về! (1) 21/10/2016

Chương 1130: Chém Tay Cùng Uống Trà. (2) 21/10/2016

Chương 1129: Chém Tay Cùng Uống Trà. (1) 21/10/2016

Chương 1128: Mông Con Cọp. (2) 21/10/2016

Chương 1127: Mông Con Cọp. (1) 21/10/2016

Chương 1126: Da Mặt Siêu Dày. (2) 21/10/2016

Chương 1125: Da Mặt Siêu Dày. (1) 21/10/2016

Chương 1124: Chúng Ta Không Muốn Cùng Ngươi Kết Giao Bằng Hữu. 21/10/2016

Chương 1123: Bảy Dã Hài Tử. (2) 21/10/2016

Chương 1122: Bảy Dã Hài Tử. (1) 21/10/2016

Chương 1121: Giang Nam Đại Thủ Bút. (2) 21/10/2016

Chương 1120: Giang Nam Đại Thủ Bút. (1) 21/10/2016

Chương 1119: Lực Áp Hàng Phục. (2) 21/10/2016

Chương 1118: Lực Áp Hàng Phục. (1) 21/10/2016

Chương 1117: Ngươi Không Bằng Ta. (2) 21/10/2016

Chương 1116: Ngươi Không Bằng Ta. (1) 21/10/2016

Chương 1115: Ngươi Rất Tốt, Làm Chim Của Ta Nhé. (2) 21/10/2016

Chương 1114: Ngươi Rất Tốt, Làm Chim Của Ta Nhé. (1) 21/10/2016

Chương 1113: Thần Giới Mở Cửa. (2) 21/10/2016

Chương 1112: Thần Giới Mở Cửa. (1) 21/10/2016

Chương 1111: Trấn Ngục Giới Bi. (2) 21/10/2016

Chương 1110: Trấn Ngục Giới Bi. (1) 21/10/2016

Chương 1109: Giới Vực Động Thiên 21/10/2016

Chương 1108: Hỗn Độn Nguyên Thần. (2) 21/10/2016

Chương 1107: Hỗn Độn Nguyên Thần. (1) 21/10/2016

Chương 1106: Hồng Mông Tam Thánh. (2) 21/10/2016

Chương 1105: Hồng Mông Tam Thánh. (1) 21/10/2016

Chương 1104: Gặp Phải Cường Địch. (2) 21/10/2016

Chương 1103: Gặp Phải Cường Địch. (1) 21/10/2016

Chương 1102: Hóa Thân Thành Thần. (2) 21/10/2016

Chương 1101: Hóa Thân Thành Thần. (1) 21/10/2016

Chương 1100: Hồng Mông Chiến Thần Điện. (2) 21/10/2016

Chương 1099: Hồng Mông Chiến Thần Điện. (1) 21/10/2016

Chương 1098: Tuyệt Thế Cơ Duyên 21/10/2016

Chương 1097: Giáo Chủ Đính Hôn. (2) 21/10/2016

Chương 1096: Giáo Chủ Đính Hôn. (1) 21/10/2016

Chương 1095: Đánh Đập Tàn Nhẫn. (2) 21/10/2016

Chương 1094: Đánh Đập Tàn Nhẫn. (1) 21/10/2016

Chương 1093: Không Bỏ Không Rời. (2) 21/10/2016

Chương 1092: Không Bỏ Không Rời. (1) 21/10/2016

Chương 1091: Tùy Ý Quân Hái. (2) 21/10/2016

Chương 1090: Tùy Ý Quân Hái. (1) 21/10/2016

Chương 1089: Danh Chấn Trung Thiên. (2) 21/10/2016

Chương 1088: Danh Chấn Trung Thiên. (1) 21/10/2016

Chương 1087: Bắc Mạc Thi Gia. (2) 21/10/2016

Chương 1086: Bắc Mạc Thi Gia. (1) 21/10/2016

Chương 1085: Đương Đại Vô Địch. (2) 21/10/2016

Chương 1084: Đương Đại Vô Địch. (1) 21/10/2016

Chương 1083: Bát Hoang Lui Tránh, Quét Ngang Đương Đại. (2) 21/10/2016

Chương 1082: Bát Hoang Lui Tránh, Quét Ngang Đương Đại. (1) 21/10/2016

Chương 1081: Giáo Chủ Trở Về 21/10/2016

Chương 1080: Thần Giới Mở Ra. (2) 21/10/2016

Chương 1079: Thần Giới Mở Ra. (1) 21/10/2016

Chương 1078: Bạn Cũ Đoàn Tụ. (2) 21/10/2016

Chương 1077: Bạn Cũ Đoàn Tụ. (1) 21/10/2016

Chương 1076: Sinh Không Gặp Thời. (2) 21/10/2016

Chương 1075: Sinh Không Gặp Thời. (1) 21/10/2016

Chương 1074: Thần Đế Kim Thân Là Đại Bổ. (2) 21/10/2016

Chương 1073: Thần Đế Kim Thân Là Đại Bổ. (1) 21/10/2016

Chương 1072: Lửa Đốt Đế Lăng! 21/10/2016

Chương 1071: Ngươi Dám Âm Ta? (2) 21/10/2016

Chương 1070: Ngươi Dám Âm Ta? (1) 21/10/2016

Chương 1069: Khinh Nhờn Thần Đế. (2) 21/10/2016

Chương 1068: Khinh Nhờn Thần Đế. (1) 21/10/2016

Chương 1067: Hiến Cụ Tổ Mày. (2) 21/10/2016

Chương 1066: Hiến Cụ Tổ Mày. (1) 21/10/2016

Chương 1065: Vĩnh Viễn Trấn Không Sai. (2) 21/10/2016

Chương 1064: Vĩnh Viễn Trấn Không Sai. (1) 21/10/2016

Chương 1063: Chứng Đế Chi Bảo 21/10/2016

Chương 1062: Hóa Thân Ngàn Vạn. (2) 21/10/2016

Chương 1061: Hóa Thân Ngàn Vạn. (1) 21/10/2016

Chương 1060: Thần Thoại Lại Hiện Ra. (2) 21/10/2016

Chương 1059: Thần Thoại Lại Hiện Ra. (1) 21/10/2016

Chương 1058: Vơ Vét Tài Phú. (2) 21/10/2016

Chương 1057: Vơ Vét Tài Phú. (1) 21/10/2016

Chương 1056: Trấn Áp Thần Cấm. (2) 21/10/2016

Chương 1055: Trấn Áp Thần Cấm. (1) 21/10/2016

Chương 1054: Bảo Vật Này Cùng Ta Có Duyên. (2) 21/10/2016

Chương 1053: Bảo Vật Này Cùng Ta Có Duyên. (1) 21/10/2016

Chương 1052: Thần Chủ? Giết! (2) 21/10/2016

Chương 1051: Thần Chủ? Giết! (1) 21/10/2016

Chương 1050: Mượn Đao Giết Cổ Vương 21/10/2016

Chương 1049: Ký Sinh Trùng Mẫu. (2) 21/10/2016

Chương 1048: Ký Sinh Trùng Mẫu. (1) 21/10/2016

Chương 1047: Giáo Chủ Thần Uy. (2) 21/10/2016

Chương 1046: Giáo Chủ Thần Uy. (1) 21/10/2016

Chương 1045: Vô Pháp Vô Thiên. (2) 21/10/2016

Chương 1044: Vô Pháp Vô Thiên. (1) 21/10/2016

Chương 1043: Tụng Tên Của Ta 21/10/2016

Chương 1042: Thánh Thiên Đại Tôn. (2) 21/10/2016

Chương 1041: Thánh Thiên Đại Tôn. (1) 21/10/2016

Chương 1040: Chém Tế Cờ. (2) 21/10/2016

Chương 1039: Chém Tế Cờ. (1) 21/10/2016

Chương 1038: Giết Ra Côn Trùng Vây. (2) 21/10/2016

Chương 1037: Giết Ra Côn Trùng Vây. (1) 21/10/2016

Chương 1036: Cổ Vương Thần Chủ. (2) 21/10/2016

Chương 1035: Cổ Vương Thần Chủ. (1) 21/10/2016

Chương 1034: Hoàng Đạo Cực Cảnh. (2) 21/10/2016

Chương 1033: Hoàng Đạo Cực Cảnh. (1) 21/10/2016

Chương 1032: Bổ Thiên Chín Tổ 21/10/2016

Chương 1031: Phụng Thiên Thừa Vận. (2) 21/10/2016

Chương 1030: Phụng Thiên Thừa Vận. (1) 21/10/2016

Chương 1029: Bí Mật Ở Dưới Ngọc Bàn. (2) 21/10/2016

Chương 1028: Bí Mật Ở Dưới Ngọc Bàn. (1) 21/10/2016

Chương 1027: Tạo Hóa Sống Lại. (2) 21/10/2016

Chương 1026: Tạo Hóa Sống Lại. (1) 21/10/2016

Chương 1025: Đạo Vương Triệu Kiến. (2) 21/10/2016

Chương 1024: Đạo Vương Triệu Kiến. (1) 21/10/2016

Chương 1023: Một Quyền Đánh Nổ Tung Ngươi 21/10/2016

Chương 1022: Gian Xảo Vô Song. (2) 21/10/2016

Chương 1021: Gian Xảo Vô Song. (1) 21/10/2016

Chương 1020: Tiểu Tử Thúi, Giả Bộ Rất Giống. (2) 21/10/2016

Chương 1019: Tiểu Tử Thúi, Giả Bộ Rất Giống. (1) 21/10/2016

Chương 1018: Thiên La Địa Võng. (2) 21/10/2016

Chương 1017: Thiên La Địa Võng. (1) 21/10/2016

Chương 1016: Quét Thành Đất Trống 21/10/2016

Chương 1015: Ngươi Rốt Cuộc Là Người Nào? (2) 21/10/2016

Chương 1014: Ngươi Rốt Cuộc Là Người Nào? (1) 21/10/2016

Chương 1013: Quét Ngang Vạn Giới Không Có Đối Thủ. (2) 21/10/2016

Chương 1012: Quét Ngang Vạn Giới Không Có Đối Thủ. (1) 21/10/2016

Chương 1011: Tấm Màn Đen Phủ Xuống. (2) 21/10/2016

Chương 1010: Tấm Màn Đen Phủ Xuống. (1) 21/10/2016

Chương 1009: Thần Đế Tâm Kinh. (2) 21/10/2016

Chương 1008: Thần Đế Tâm Kinh. (1) 21/10/2016

Chương 1007: Đấu La Thần Chủ. (2) 21/10/2016

Chương 1006: Đấu La Thần Chủ. (1) 21/10/2016

Chương 1005: Các Ngươi Cũng Là Dế Nhũi. (2) 21/10/2016

Chương 1004: Các Ngươi Cũng Là Dế Nhũi. (1) 21/10/2016

Chương 1003: Vân Thành Tinh Lục. (2) 21/10/2016

Chương 1002: Vân Thành Tinh Lục. (1) 21/10/2016

Chương 1001: Ngụy Đế Hoàng Thần Thể 21/10/2016

Chương 1000: Sâm La Ma Đế. (2) 21/10/2016

Chương 999: Sâm La Ma Đế. (1) 21/10/2016

Chương 998: Ngoài Ta Còn Ai. (2) 21/10/2016

Chương 997: Ngoài Ta Còn Ai. (1) 21/10/2016

Chương 996: Chiến Trường Chăn Thả. (2) 21/10/2016

Chương 995: Chiến Trường Chăn Thả. (1) 21/10/2016

Chương 994: Viện Quân Không Đáng Tin Cậy. (2) 21/10/2016

Chương 993: Viện Quân Không Đáng Tin Cậy. (1) 21/10/2016

Chương 992: Mạo Hiểm Tỷ Thí. (2) 21/10/2016

Chương 991: Mạo Hiểm Tỷ Thí. (1) 21/10/2016

Chương 990: Địa Ngục Đế Sứ. (2) 21/10/2016

Chương 989: Địa Ngục Đế Sứ. (1) 21/10/2016

Chương 988: Bá Chủ Chi Uy 21/10/2016

Chương 987: Phản Kích Địa Ngục. (2) 21/10/2016

Chương 986: Phản Kích Địa Ngục. (1) 21/10/2016

Chương 985: Âm Dương Giao Thái, Thần Nhân Giao Cảm. (2) 21/10/2016

Chương 984: Âm Dương Giao Thái, Thần Nhân Giao Cảm. (1) 21/10/2016

Chương 983: Nhân Định Thắng Thiên. (2) 21/10/2016

Chương 982: Nhân Định Thắng Thiên. (1) 21/10/2016

Chương 981: Thần Đế ? Ngươi Không Xứng ! (2) 21/10/2016

Chương 980: Thần Đế? Ngươi Không Xứng! (1) 21/10/2016

Chương 979: Năm Ngàn Vạn Năm Đệ Nhất Kiêu Hùng. (2) 21/10/2016

Chương 978: Năm Ngàn Vạn Năm Đệ Nhất Kiêu Hùng. (1) 21/10/2016

Chương 977: Xảy Ra Chuyện Lớn! (2) 21/10/2016

Chương 976: Xảy Ra Chuyện Lớn! (1) 21/10/2016

Chương 975: Giáo Chủ Phát Uy. (2) 21/10/2016

Chương 974: Giáo Chủ Phát Uy. (1) 21/10/2016

Chương 973: Giáo Chủ Hung Mãnh. (2) 21/10/2016

Chương 972: Giáo Chủ Hung Mãnh. (1) 21/10/2016

Chương 971: Ngay Cả Ngươi Cũng Đoạt. (2) 21/10/2016

Chương 970: Ngay Cả Ngươi Cũng Đoạt. (1) 21/10/2016

Chương 969: Nhất Tiếu Mẫn Ân Cừu 21/10/2016

Chương 968: To Gan Lớn Mật. (2) 21/10/2016

Chương 967: To Gan Lớn Mật. (1) 21/10/2016

Chương 966: Người Thứ Hai Không Tưởng Được! (2) 21/10/2016

Chương 965: Người Thứ Hai Không Tưởng Được! (1) 21/10/2016

Chương 964: Cùng Thiếu Niên Thần Đế Tranh Hùng! (2) 21/10/2016

Chương 963: Cùng Thiếu Niên Thần Đế Tranh Hùng! (1) 21/10/2016

Chương 962: Thần Đế Thông U. (2) 21/10/2016

Chương 961: Thần Đế Thông U. (1) 21/10/2016

Chương 960: Ngụy Tiên Thể 21/10/2016

Chương 959: Chỉ Sống Ở Kiếp Này. (2) 21/10/2016

Chương 958: Chỉ Sống Ở Kiếp Này. (1) 21/10/2016

Chương 957: Năm Trăm Vị Thái Hoàng Lão Tổ. (2) 21/10/2016

Chương 956: Năm Trăm Vị Thái Hoàng Lão Tổ. (1) 21/10/2016

Chương 955: Solo Hay Là Quần Đấu. (2) 21/10/2016

Chương 954: Solo Hay Là Quần Đấu. (1) 21/10/2016

Chương 953: Quái Thụ Huyền Thi. (2) 21/10/2016

Chương 952: Quái Thụ Huyền Thi. (1) 21/10/2016

Chương 951: Tạo Hóa Thần Khí. (2) 21/10/2016

Chương 950: Tạo Hóa Thần Khí. (1) 21/10/2016

Chương 949: Cứu Trước Cướp Sau. 21/10/2016

Chương 948: Cùng Ta Họ Giang A! (2) 21/10/2016

Chương 947: Cùng Ta Họ Giang A! (1) 21/10/2016

Chương 946: Khiêng Đi Thánh Sơn. (2) 21/10/2016

Chương 945: Khiêng Đi Thánh Sơn. (1) 21/10/2016

Chương 944: Chém Giết Tiên Thiên Thần Ma. (2) 21/10/2016

Chương 943: Chém Giết Tiên Thiên Thần Ma. (1) 21/10/2016

Chương 942: Thần Ma Thí Nghiệm Tràng. (2) 21/10/2016

Chương 941: Thần Ma Thí Nghiệm Tràng. (1) 21/10/2016

Chương 940: Vọng Tiên Đài Mở. (2) 21/10/2016

Chương 939: Vọng Tiên Đài Mở. (1) 21/10/2016

Chương 938: Tam Đại Dế Nhũi Tề Tụ 21/10/2016

Chương 937: Chín Đại Thế Giới. (2) 21/10/2016

Chương 936: Chín Đại Thế Giới. (1) 21/10/2016

Chương 935: Đa Văn Thánh Nhân. (2) 21/10/2016

Chương 934: Đa Văn Thánh Nhân. (1) 21/10/2016

Chương 933: U Đế Quỷ Thuyền. (2) 21/10/2016

Chương 932: U Đế Quỷ Thuyền. (1) 21/10/2016

Chương 931: Thiên Đạo Cộng Minh 21/10/2016

Chương 930: Người Chọn Lựa Đã Định. (2) 21/10/2016

Chương 929: Người Chọn Lựa Đã Định. (1) 21/10/2016

Chương 928: Hết Thảy Đào Thải. (2) 21/10/2016

Chương 927: Hết Thảy Đào Thải. (1) 21/10/2016

Chương 926: Họa Loạn Thần Đỉnh. (2) 21/10/2016

Chương 925: Họa Loạn Thần Đỉnh. (1) 21/10/2016

Chương 924: Một Thương Đóng Đinh. (2) 21/10/2016

Chương 923: Một Thương Đóng Đinh. (1) 21/10/2016

Chương 922: Kinh Diễm. (2) 21/10/2016

Chương 921: Kinh Diễm. (1) 21/10/2016

Chương 920: Ta Đưa Ngươi Về Nhà! 21/10/2016

Chương 919: Tam Khuyết Bi Thúc. (2) 21/10/2016

Chương 918: Tam Khuyết Bi Thúc. (1) 21/10/2016

Chương 917: Cướp Sạch Quần Hùng. (2) 21/10/2016

Chương 916: Cướp Sạch Quần Hùng. (1) 21/10/2016

Chương 915: Tuyết Chủ Tiểu Nguyên Quân. (2) 21/10/2016

Chương 914: Tuyết Chủ Tiểu Nguyên Quân. (1) 21/10/2016

Chương 913: Câu Trần Thiên Cung. (2) 21/10/2016

Chương 912: Câu Trần Thiên Cung. (1) 21/10/2016

Chương 911: Thiên Chung Địa Đỉnh. (2) 21/10/2016

Chương 910: Thiên Chung Địa Đỉnh. (1) 21/10/2016

Chương 909: Phát Rồ. (2) 21/10/2016

Chương 908: Phát Rồ. (1) 21/10/2016

Chương 907: Tha Các Ngươi Không Chết. (2) 21/10/2016

Chương 906: Tha Các Ngươi Không Chết. (1) 21/10/2016

Chương 905: Khách Không Mời Mà Đến 21/10/2016

Chương 904: Cửu Thế Cường Nhân. (2) 21/10/2016

Chương 903: Cửu Thế Cường Nhân. (1) 21/10/2016

Chương 902: Hi Hoàng Thái Tử. (2) 21/10/2016

Chương 901: Hi Hoàng Thái Tử. (1) 21/10/2016

Chương 900: Người Đông Thế Mạnh. (2) 21/10/2016

Chương 899: Người Đông Thế Mạnh. (1) 21/10/2016

Chương 898: Vô Hình Cổ Thi. (2) 21/10/2016

Chương 897: Vô Hình Cổ Thi. (1) 21/10/2016

Chương 896: Mầm Hồng Căn Chính 21/10/2016

Chương 895: Vọng Tiên Đài Mở. (2) 21/10/2016

Chương 894: Vọng Tiên Đài Mở. (1) 21/10/2016

Chương 893: Yêu Thần Uy Hiếp. (2) 21/10/2016

Chương 892: Yêu Thần Uy Hiếp. (1) 21/10/2016

Chương 891: Cùng Nhau Đánh Hắn. (2) 21/10/2016

Chương 890: Cùng Nhau Đánh Hắn. (1) 21/10/2016

Chương 889: Không Nên Thỏa Hiệp. (2) 21/10/2016

Chương 888: Không Nên Thỏa Hiệp. (1) 21/10/2016

Chương 887: Cửu U Hoàng Tuyền 21/10/2016

Chương 886: Chia Của. (2) 21/10/2016

Chương 885: Chia Của. (1) 21/10/2016

Chương 884: Giáo Chủ, Ngươi Thực Sự Là Người Đọc Sách? (2) 21/10/2016

Chương 883: Giáo Chủ, Ngươi Thực Sự Là Người Đọc Sách? (1) 21/10/2016

Chương 882: Càn Quét Huyền Vũ Doanh. (2) 21/10/2016

Chương 881: Càn Quét Huyền Vũ Doanh. (1) 21/10/2016

Chương 880: Trùng Kích Huyết Thần Lâu 21/10/2016

Chương 879: Thiên Quan Đại Doanh. (2) 21/10/2016

Chương 878: Thiên Quan Đại Doanh. (1) 21/10/2016

Chương 877: Giáo Chủ Uy Vũ. (2) 21/10/2016

Chương 876: Giáo Chủ Uy Vũ. (1) 21/10/2016

Chương 875: Lâu Thuyền Tam Đồ Hà. (2) 21/10/2016

Chương 874: Lâu Thuyền Tam Đồ Hà. (1) 21/10/2016

Chương 873: Tiểu Tăng Diệu Đế 21/10/2016

Chương 872: Minh Thổ Trấn Bia. (2) 21/10/2016

Chương 871: Minh Thổ Trấn Bia. (1) 21/10/2016

Chương 870: Thành Tựu Chưa Ai Từng Có! (2) 21/10/2016

Chương 869: Thành Tựu Chưa Ai Từng Có! (1) 21/10/2016

Chương 868: Nội Tình Ra Hết. (2) 21/10/2016

Chương 867: Nội Tình Ra Hết. (1) 21/10/2016

Chương 866: Cửu Âm Thánh Long. (2) 21/10/2016

Chương 865: Cửu Âm Thánh Long. (1) 21/10/2016

Chương 864: Nội Tâm Thuần Lương 21/10/2016

Chương 863: Nguyệt Ma Mê Thần. (2) 21/10/2016

Chương 862: Nguyệt Ma Mê Thần. (1) 21/10/2016

Chương 861: Đế Lăng Minh Thổ. (2) 21/10/2016

Chương 860: Đế Lăng Minh Thổ. (1) 21/10/2016

Chương 859: Tiểu Hôi Hôi Sinh Ra. (2) 21/10/2016

Chương 858: Tiểu Hôi Hôi Sinh Ra. (1) 21/10/2016

Chương 857: Không Có Đất Đặt Chân. (2) 21/10/2016

Chương 856: Không Có Đất Đặt Chân. (1) 21/10/2016

Chương 855: Mãnh Liệt Gọt Thái Hoàng 21/10/2016

Chương 854: Ngươi Là Giang Nam Mời Đến Cứu Binh Sao? (2) 21/10/2016

Chương 853: Ngươi Là Giang Nam Mời Đến Cứu Binh Sao? (1) 21/10/2016

Chương 852: Dìm Nước Thái Huyền. (2) 21/10/2016

Chương 851: Dìm Nước Thái Huyền. (1) 21/10/2016

Chương 850: Hai Lần Diệt Cả Nhà Ngươi. (2) 21/10/2016

Chương 849: Hai Lần Diệt Cả Nhà Ngươi. (1) 21/10/2016

Chương 848: Bát Thiên Đại Họa. (2) 21/10/2016

Chương 847: Bát Thiên Đại Họa. (1) 21/10/2016

Chương 846: Huyền Nữ Băng Cung. (2) 21/10/2016

Chương 845: Huyền Nữ Băng Cung. (1) 21/10/2016

Chương 844: Hơi Thở Thiên Đạo 21/10/2016

Chương 843: Thái Hoàng Lão Tổ Ta Tới ! Tới Tìm Thù ! (2) 21/10/2016

Chương 842: Thái Hoàng Lão Tổ Ta Tới ! Tới Tìm Thù ! (1) 21/10/2016

Chương 841: Giáo Chủ Điên Cuồng. (2) 21/10/2016

Chương 840: Giáo Chủ Điên Cuồng. (1) 21/10/2016

Chương 839: Thái Hoàng Hiện Ra. (2) 21/10/2016

Chương 838: Thái Hoàng Hiện Ra. (1) 21/10/2016

Chương 837: Giáo Chủ Giúp Ngươi Sờ Căn Cốt. (2) 21/10/2016

Chương 836: Giáo Chủ Giúp Ngươi Sờ Căn Cốt. (1) 21/10/2016

Chương 835: Đông Cực Dị Tộc. (2) 21/10/2016

Chương 834: Đông Cực Dị Tộc. (1) 21/10/2016

Chương 833: Huyết Tẩy Thảm Thiết 21/10/2016

Chương 832: Thần Cấp Chiến Đấu. (2) 21/10/2016

Chương 831: Thần Cấp Chiến Đấu. (1) 21/10/2016

Chương 830: Mưu Định Hết Thảy. (2) 21/10/2016

Chương 829: Mưu Định Hết Thảy. (1) 21/10/2016

Chương 828: Hàng Ma Vệ Đạo. (2) 21/10/2016

Chương 827: Hàng Ma Vệ Đạo. (1) 21/10/2016

Chương 826: Chân Tướng Phơi Bày 21/10/2016

Chương 825: Âm Mưu Kinh Thế. (2) 21/10/2016

Chương 824: Âm Mưu Kinh Thế. (1) 21/10/2016

Chương 823: Tinh Quang Đại Đế. (2) 21/10/2016

Chương 822: Tinh Quang Đại Đế. (1) 21/10/2016

Chương 821: Hư Về Đến Nhà. (2) 21/10/2016

Chương 820: Hư Về Đến Nhà. (1) 21/10/2016

Chương 819: Không Phải Tử Vong Bình Thường 21/10/2016

Chương 818: Đế Lăng Và Sự Nghi Ngờ. (2) 21/10/2016

Chương 817: Đế Lăng Và Sự Nghi Ngờ. (1) 21/10/2016

Chương 816: Trấn Hồn Thánh Âm. (2) 21/10/2016

Chương 815: Trấn Hồn Thánh Âm. (1) 21/10/2016

Chương 814: Khay Ngọc Trảm Đạo Cơ. (2) 21/10/2016

Chương 813: Khay Ngọc Trảm Đạo Cơ. (1) 21/10/2016

Chương 812: Tâm Tình Vô Địch, Tri Hành Hợp Nhất. (2) 21/10/2016

Chương 811: Tâm Tình Vô Địch, Tri Hành Hợp Nhất. (1) 21/10/2016

Chương 810: Đẩy Ngã Khiêng Đi. (3) 21/10/2016

Chương 809: Đẩy Ngã Khiêng Đi. (2) 21/10/2016

Chương 808: Đẩy Ngã Khiêng Đi. (1) 21/10/2016

Chương 807: Phong Hồi Lộ Chuyển. (2) 21/10/2016

Chương 806: Phong Hồi Lộ Chuyển. (1) 21/10/2016

Chương 805: Ngươi Lễ Phép. (2) 21/10/2016

Chương 804: Ngươi Lễ Phép. (1) 21/10/2016

Chương 803: Thánh Quân Cổ Thi 21/10/2016

Chương 802: Ao Đầm Thần Bí. (2) 21/10/2016

Chương 801: Ao Đầm Thần Bí. (1) 21/10/2016

Chương 800: Tuyệt Thế Thần Dược. (2) 21/10/2016

Chương 799: Tuyệt Thế Thần Dược. (1) 21/10/2016

Chương 798: Trong Lúc Vô Tình Bày Ra Sát Cục. (2) 21/10/2016

Chương 797: Trong Lúc Vô Tình Bày Ra Sát Cục. (1) 21/10/2016

Chương 796: Không Cho Ngươi Xuất Sắc Như Vậy. (2) 21/10/2016

Chương 795: Không Cho Ngươi Xuất Sắc Như Vậy. (1) 21/10/2016

Chương 794: Rồng Rắn Lẫn Lộn. (2) 21/10/2016

Chương 793: Rồng Rắn Lẫn Lộn. (1) 21/10/2016

Chương 792: Cưỡng Đoạt Thần Mộc Lệnh. (2) 21/10/2016

Chương 791: Cưỡng Đoạt Thần Mộc Lệnh. (1) 21/10/2016

Chương 790: Giết Vô Đạo. (2) 21/10/2016

Chương 789: Giết Vô Đạo. (1) 21/10/2016

Chương 788: Để Xuống Đồ Đao 21/10/2016

Chương 787: Đàm Trí Thánh Tăng. (2) 21/10/2016

Chương 786: Đàm Trí Thánh Tăng. (1) 21/10/2016

Chương 785: Đại Sư Làm Giả. (2) 21/10/2016

Chương 784: Đại Sư Làm Giả. (1) 21/10/2016

Chương 783: Đùa Giỡn Tiên Tử. (2) 21/10/2016

Chương 782: Đùa Giỡn Tiên Tử. (1) 21/10/2016

Chương 781: Phàm Thể Bại Thần Thể 2 21/10/2016

Chương 780: Phàm Thể Bại Thần Thể 21/10/2016

Chương 779: Bất Diệt Chi Thể. (2) 21/10/2016

Chương 778: Bất Diệt Chi Thể. (1) 21/10/2016

Chương 777: Thần Cấm Luyện Bảo. (2) 21/10/2016

Chương 776: Thần Cấm Luyện Bảo. (1) 21/10/2016

Chương 775: Tấm Gương Đạo Đức. (2) 21/10/2016

Chương 774: Tấm Gương Đạo Đức. (1) 21/10/2016

Chương 773: Một Chiêu Đánh Bại. (2) 21/10/2016

Chương 772: Một Chiêu Đánh Bại. (1) 21/10/2016

Chương 771: Ngươi Xuống Tới, Một Mình Đấu. (2) 21/10/2016

Chương 770: Ngươi Xuống Tới, Một Mình Đấu. (1) 21/10/2016

Chương 769: Tam Khuyết Đạo Nhân Gặp Gỡ Bi Thảm. (2) 21/10/2016

Chương 768: Tam Khuyết Đạo Nhân Gặp Gỡ Bi Thảm. (1) 21/10/2016

Chương 767: Cường Giả Tụ Tập 21/10/2016

Chương 766: Tri Hành Hợp Nhất, Thiên Nhân Nhất Thể. (2) 21/10/2016

Chương 765: Tri Hành Hợp Nhất, Thiên Nhân Nhất Thể. (1) 21/10/2016

Chương 764: Ngươi Sướng Hay Không? (2) 21/10/2016

Chương 763: Ngươi Sướng Hay Không? (1) 21/10/2016

Chương 762: Đi Ra Ngoài Rửa Sạch! (2) 21/10/2016

Chương 761: Đi Ra Ngoài Rửa Sạch! (1) 21/10/2016

Chương 760: Ta Đã Trở Về 21/10/2016

Chương 759: Cửu Chuyển Chiến Thể. (2) 21/10/2016

Chương 758: Cửu Chuyển Chiến Thể. (1) 21/10/2016

Chương 757: Trọng Tố Kim Thân. (2) 21/10/2016

Chương 756: Trọng Tố Kim Thân. (1) 21/10/2016

Chương 755: Cướp Giết Thần Minh Phân Thân. (2) 21/10/2016

Chương 754: Cướp Giết Thần Minh Phân Thân. (1) 21/10/2016

Chương 753: Bệnh Thể Trấn Vạn Tộc. (2) 21/10/2016

Chương 752: Bệnh Thể Trấn Vạn Tộc. (1) 21/10/2016

Chương 751: Một Kỳ Giữ Cửa 21/10/2016

Chương 750: Bộ Lạc Thủ Hộ Thần. (2) 21/10/2016

Chương 749: Bộ Lạc Thủ Hộ Thần. (1) 21/10/2016

Chương 748: Liều Chết Đánh Cược Một Lần. (2) 21/10/2016

Chương 747: Liều Chết Đánh Cược Một Lần. (1) 21/10/2016

Chương 746: Huyền Đô Thiên Kiếp. (2) 21/10/2016

Chương 745: Huyền Đô Thiên Kiếp. (1) 21/10/2016

Chương 744: Trung Thiên Thế Giới. (2) 21/10/2016

Chương 743: Trung Thiên Thế Giới. (1) 21/10/2016

Chương 742: Nhất Thống Nguyên Giới. (2) 21/10/2016

Chương 741: Nhất Thống Nguyên Giới. (1) 21/10/2016

Chương 740: Cướp Sạch Các Ngươi! 21/10/2016

Chương 739: Bọ Ngựa Rình Ve. (2) 21/10/2016

Chương 738: Bọ Ngựa Rình Ve. (1) 21/10/2016

Chương 737: Quỳ Ngưu Hỏa Phượng. (2) 21/10/2016

Chương 736: Quỳ Ngưu Hỏa Phượng. (1) 21/10/2016

Chương 735: Một Lưới Bắt Hết! (2) 21/10/2016

Chương 734: Một Lưới Bắt Hết! (1) 21/10/2016

Chương 733: Kiếm Cốc Đoạt Kiếm. (2) 21/10/2016

Chương 732: Kiếm Cốc Đoạt Kiếm. (1) 21/10/2016

Chương 731: Kiếm Khí Vô Địch. (2) 21/10/2016

Chương 730: Kiếm Khí Vô Địch. (1) 21/10/2016

Chương 729: Bảo Khố Trong Điện. (2) 21/10/2016

Chương 728: Bảo Khố Trong Điện. (1) 21/10/2016

Chương 727: Ngay Tại Chỗ Đánh Chết. (2) 21/10/2016

Chương 726: Ngay Tại Chỗ Đánh Chết. (1) 21/10/2016

Chương 725: Thần Kiếm Xuất Thế. (2) 21/10/2016

Chương 724: Thần Kiếm Xuất Thế. (1) 21/10/2016

Chương 723: Hồng Mông Chi Cốt 21/10/2016

Chương 722: Muốn Học Sao? Ta Dạy Cho Ngươi. (2) 21/10/2016

Chương 721: Muốn Học Sao? Ta Dạy Cho Ngươi. (1) 21/10/2016

Chương 720: Trấn Thiên Thần Đế. (2) 21/10/2016

Chương 719: Trấn Thiên Thần Đế. (1) 21/10/2016

Chương 718: Cũng Là Của Chúng Ta! (2) 21/10/2016

Chương 717: Cũng Là Của Chúng Ta! (1) 21/10/2016

Chương 716: Thoát Thai Hoán Cốt, Thiên Đạo Đúc Chân Thân. 21/10/2016

Chương 715: Thiên Đạo Chi Kiếp. (2) 21/10/2016

Chương 714: Thiên Đạo Chi Kiếp. (1) 21/10/2016

Chương 713: Cáo Mượn Oai Hùm. (2) 21/10/2016

Chương 712: Cáo Mượn Oai Hùm. (1) 21/10/2016

Chương 711: Bắt Luyện Hóa. (2) 21/10/2016

Chương 710: Bắt Luyện Hóa. (1) 21/10/2016

Chương 709: Yêu Ma Đột Kích. (2) 21/10/2016

Chương 708: Yêu Ma Đột Kích. (1) 21/10/2016

Chương 707: Huyền Thiên Giáo Chủ. (2) 21/10/2016

Chương 706: Huyền Thiên Giáo Chủ. (1) 21/10/2016

Chương 705: Thân Thể Thành Thánh. (2) 21/10/2016

Chương 704: Thân Thể Thành Thánh. (1) 21/10/2016

Chương 703: Khuếch Trương Thánh Tông 21/10/2016

Chương 702: Hàng Phục Vạn Yêu. (2) 21/10/2016

Chương 701: Hàng Phục Vạn Yêu. (1) 21/10/2016

Chương 700: Vạn Yêu Tới Bái. (2) 21/10/2016

Chương 699: Vạn Yêu Tới Bái. (1) 21/10/2016

Chương 698: Chủ Công, Có Người Bắt Nạt Chim Của Ngươi. (2) 21/10/2016

Chương 697: Chủ Công, Có Người Bắt Nạt Chim Của Ngươi. (1) 21/10/2016

Chương 696: Xây Chủ Tinh Khác. (2) 21/10/2016

Chương 695: Xây Chủ Tinh Khác. (1) 21/10/2016

Chương 694: Thần Ma Trong Tinh Không. 21/10/2016

Chương 693: Ta Cùng Đồng Bọn Của Ta Đều Sợ Ngây Người. (2) 21/10/2016

Chương 692: Ta Cùng Đồng Bọn Của Ta Đều Sợ Ngây Người. (1) 21/10/2016

Chương 691: Biển Sâu Trọng Bảo. (2) 21/10/2016

Chương 690: Biển Sâu Trọng Bảo. (1) 21/10/2016

Chương 689: Một Con Cá Lớn. (2) 21/10/2016

Chương 688: Một Con Cá Lớn. (1) 21/10/2016

Chương 687: Thái Hoàng Biến Mất Trí Nhớ 21/10/2016

Chương 686: Tính Toán Thái Hoàng Lão Tổ. (2) 21/10/2016

Chương 685: Tính Toán Thái Hoàng Lão Tổ. (1) 21/10/2016

Chương 684: Đánh Một Trận Diệt Sạch. (2) 21/10/2016

Chương 683: Đánh Một Trận Diệt Sạch. (1) 21/10/2016

Chương 682: Ta Muốn Đánh Chết Ngươi Bất Cứ Lúc Nào Cũng Có Thể. (2) 21/10/2016

Chương 681: Ta Muốn Đánh Chết Ngươi Bất Cứ Lúc Nào Cũng Có Thể. (1) 21/10/2016

Chương 680: Diệt Môn Huyết Chiến. (2) 21/10/2016

Chương 679: Diệt Môn Huyết Chiến. (1) 21/10/2016

Chương 678: Tính Toán Không Bỏ Sót 21/10/2016

Chương 677: Long Hổ Tông Diệt Môn. (2) 21/10/2016

Chương 676: Long Hổ Tông Diệt Môn. (1) 21/10/2016

Chương 675: Giết Chóc Trước Đại Chiến. (2) 21/10/2016

Chương 674: Giết Chóc Trước Đại Chiến. (1) 21/10/2016

Chương 673: Tất Cả Hung Hiểm. (2) 21/10/2016

Chương 672: Tất Cả Hung Hiểm. (1) 21/10/2016

Chương 671: Cao Thủ Không Nhiều Lắm, Dựa Vào Cái Gì Diệt Cả Nhà? (3) 21/10/2016

Chương 670: Cao Thủ Không Nhiều Lắm, Dựa Vào Cái Gì Diệt Cả Nhà? (2) 21/10/2016

Chương 669: Cao Thủ Không Nhiều Lắm, Dựa Vào Cái Gì Diệt Cả Nhà? (1) 21/10/2016

Chương 668: Vô Đề 21/10/2016

Chương 667: Thiên Nếu Có Tình Thiên Cũng Lão. (2) 21/10/2016

Chương 666: Thiên Nếu Có Tình Thiên Cũng Lão. (1) 21/10/2016

Chương 665: Cho Ngươi Áp Lực 21/10/2016

Chương 664: Bất Xá Thiên Công. (2) 21/10/2016

Chương 663: Bất Xá Thiên Công. (1) 21/10/2016

Chương 662: Đứng Đầu Trung Hưng. (2) 21/10/2016

Chương 661: Đứng Đầu Trung Hưng. (1) 21/10/2016

Chương 660: Bóp Áp Hết Thảy, Tín Niệm Vô Địch. (2) 21/10/2016

Chương 659: Bóp Áp Hết Thảy, Tín Niệm Vô Địch. (1) 21/10/2016

Chương 658: Ngang Ngược. (2) 21/10/2016

Chương 657: Ngang Ngược. (1) 21/10/2016

Chương 656: Ta Bỏ Không Được. (2) 21/10/2016

Chương 655: Ta Bỏ Không Được. (1) 21/10/2016

Chương 654: Mưu Cầu Sinh Lộ 21/10/2016

Chương 653: Đại Náo Ứng Long Thế Giới. (2) 21/10/2016

Chương 652: Đại Náo Ứng Long Thế Giới. (1) 21/10/2016

Chương 651: Chấp Pháp Thánh Tôn. (2) 21/10/2016

Chương 650: Chấp Pháp Thánh Tôn. (1) 21/10/2016

Chương 649: Phụng Mệnh Phá Bỏ Và Dời Đi Nơi Khác. (2) 21/10/2016

Chương 648: Phụng Mệnh Phá Bỏ Và Dời Đi Nơi Khác. (1) 21/10/2016

Chương 647: Dẫn Ngộ Thiên Đạo 21/10/2016

Chương 646: Thiên Đạo Chí Bảo. (2) 21/10/2016

Chương 645: Thiên Đạo Chí Bảo. (1) 21/10/2016

Chương 644: Thiếu Niên, Hiện Ra Nguyên Hình Sao! (2) 21/10/2016

Chương 643: Thiếu Niên, Hiện Ra Nguyên Hình Sao! (1) 21/10/2016

Chương 642: Lai Lịch Quá Lớn. (2) 21/10/2016

Chương 641: Lai Lịch Quá Lớn. (1) 21/10/2016

Chương 640: Loạn Búa Chém Chết 21/10/2016

Chương 639: Thần Đế Chuyển Thế Thân 21/10/2016

Chương 638: Da Trâu Đầy Trời, Bốc Phét Tùm Lum 21/10/2016

Chương 637: Chuyển Thế Thần Ma 21/10/2016

Chương 636: Thiên Ngoại Gặp Nạn 21/10/2016

Chương 635: Da Dầy Vô Địch 21/10/2016

Chương 634: Tự Đòi Món Nhục Kia 21/10/2016

Chương 633: Trấn Áp Ma La Thập 21/10/2016

Chương 632: Tâm Cảnh Vô Địch 21/10/2016

Chương 631: Ứng Long Đại Thế Giới 21/10/2016

Chương 630: Nguyên Giới Tam Đại Dế Nhũi 21/10/2016

Chương 629: Tổ Chim Bị Phá Không Có Trứng Lành 21/10/2016

Chương 628: Tổ Chim Bị Phá Không Có Trứng Lành 21/10/2016

Chương 627: Thái Dương Kịch Biến 21/10/2016

Chương 626: Minh Đường Không Còn Nữa Hướng Thần Ma 21/10/2016

Chương 625: Chưa Từng Có Ai 21/10/2016

Chương 624: Vạn Linh Luyện Bảo Kiếp Trận 21/10/2016

Chương 623: Nhổ Ra Chân Lông So Với Eo Còn Thô 21/10/2016

Chương 622: Sinh Tử Tồn Mê 21/10/2016

Chương 621: Sư Tôn Cùng Tổ Sư Động Phòng Sao? 21/10/2016

Chương 620: Vạn Giới Trụ Thạch 21/10/2016

Chương 619: Người Hiền Tự Có Thiên Tướng 21/10/2016

Chương 618: Khốn Thần Tác 21/10/2016

Chương 617: Lan Lăng Liệt 21/10/2016

Chương 616: Ma Cực Chứng Tiên Kinh 21/10/2016

Chương 615: Tài Phú Kinh Thiên 21/10/2016

Chương 614: Giết Người Phóng Hỏa Kim Đai Lưng 21/10/2016

Chương 613: Trận Diệt Ma Linh 21/10/2016

Chương 612: Hoàn Mỹ Thiên Cung Thân 21/10/2016

Chương 611: Kiếm Môn Tru Thần Trận 21/10/2016

Chương 610: Nghịch Cải Sinh Tử Đài 21/10/2016

Chương 609: Phi Tiên Thần Tộc 21/10/2016

Chương 608: Lưu Vong Chư Thiên Vạn Giới 21/10/2016

Chương 607: Cường Độ Sinh Tử Đài 21/10/2016

Chương 606: Yêu Vật Vô Số 21/10/2016

Chương 605: Xích Viêm Thần Điện 21/10/2016

Chương 604: Thần Thông Đại Đế 21/10/2016

Chương 603: Phòng Bị Dột Gặp Mưa Cả Đêm 21/10/2016

Chương 602: Sinh Tử Đại Kiếp 21/10/2016

Chương 601: Đánh Lén Sau Lưng 21/10/2016

Chương 600: Vô Cùng Kinh Khủng 21/10/2016

Chương 599: Đế Chiến Chi Địa 21/10/2016

Chương 598: Bắn Nổ Tung Thái Dương 21/10/2016

Chương 597: Đắc Tội Hết Thiên Ma Thần! 21/10/2016

Chương 596: Cướp Sạch Không Còn 21/10/2016

Chương 595: Diệt Thần Ma Quang 21/10/2016

Chương 594: Tam Khuyết Đạo Nhân 21/10/2016

Chương 593: Đoạt Tiền Đoạt Bảo Đoạt Đàn Bà 21/10/2016

Chương 592: Châu Chấu Đá Xe 21/10/2016

Chương 591: Luyện Hóa Thần Chủ Thần Tính 21/10/2016

Chương 590: Một Tên Cũng Không Để Lại 21/10/2016

Chương 589: Đưa Ngươi Một Chảo 21/10/2016

Chương 588: Di Thiên Đại Họa 21/10/2016

Chương 587: Thần Ma Thi Lộ 21/10/2016

Chương 586: Yêu Thú Trong Địa Ngục 21/10/2016

Chương 585: Áp Lực Trước Đó Chưa Từng Có 21/10/2016

Chương 584: Nhậm Hiệp Hát Vang 21/10/2016

Chương 583: Đập Hắn Một Đập 21/10/2016

Chương 582: Quét Ngang Các Phái. (2) 21/10/2016

Chương 581: Quét Ngang Các Phái. (1) 21/10/2016

Chương 580: Cùng Thiên Hạ Là Địch, Có Gì Không Thể? (2) 21/10/2016

Chương 579: Cùng Thiên Hạ Là Địch, Có Gì Không Thể? (1) 21/10/2016

Chương 578: Ước Hẹn Khốn Long Quan. (2) 21/10/2016

Chương 577: Ước Hẹn Khốn Long Quan. (1) 21/10/2016

Chương 576: Chế Tạo Cường Giả Thiên Cung. (2) 21/10/2016

Chương 575: Chế Tạo Cường Giả Thiên Cung. (1) 21/10/2016

Chương 574: Vũ Thần Linh Đan 21/10/2016

Chương 573: Kiểm Kê Thu Hoạch. (2) 21/10/2016

Chương 572: Kiểm Kê Thu Hoạch. (1) 21/10/2016

Chương 571: Bao Che Khuyết Điểm. (2) 21/10/2016

Chương 570: Bao Che Khuyết Điểm. (1) 21/10/2016

Chương 569: Chém Giết Chưởng Giáo Chí Tôn. (2) 21/10/2016

Chương 568: Chém Giết Chưởng Giáo Chí Tôn. (1) 21/10/2016

Chương 567: Diệt Sạch Hết Thảy! (2) 21/10/2016

Chương 566: Diệt Sạch Hết Thảy! (1) 21/10/2016

Chương 565: Uy Lực Thần Kiếm 21/10/2016

Chương 564: Trấn Ma Điện. (2) 21/10/2016

Chương 563: Trấn Ma Điện. (1) 21/10/2016

Chương 562: Thần Minh Chi Bảo. (2) 21/10/2016

Chương 561: Thần Minh Chi Bảo. (1) 21/10/2016

Chương 560: Chính Diện Đối Kháng Cận Đông Lưu. (2) 21/10/2016

Chương 559: Chính Diện Đối Kháng Cận Đông Lưu. (1) 21/10/2016

Chương 558: Hư Không Thiên Ma. (2) 21/10/2016

Chương 557: Hư Không Thiên Ma. (1) 21/10/2016

Chương 556: Sát! (2) 21/10/2016

Chương 555: Sát! (1) 21/10/2016

Chương 554: Giết Người Không Tính Toán 21/10/2016

Chương 553: Tru Thần Đại Trận. (2) 21/10/2016

Chương 552: Tru Thần Đại Trận. (1) 21/10/2016

Chương 551: Đoạt Thức Ăn Trước Miệng Rồng. (2) 21/10/2016

Chương 550: Đoạt Thức Ăn Trước Miệng Rồng. (1) 21/10/2016

Chương 549: Trọng Luyện Hắc Oa. (2) 21/10/2016

Chương 548: Trọng Luyện Hắc Oa. (1) 21/10/2016

Chương 547: Chém Giết Thánh Tử. (2) 21/10/2016

Chương 546: Chém Giết Thánh Tử. (1) 21/10/2016

Chương 545: Tại Sao Cùng Ngươi Đấu? 21/10/2016

Chương 544: Xông Phá Chúng Diệu Chi Môn. (2) 21/10/2016

Chương 543: Xông Phá Chúng Diệu Chi Môn. (1) 21/10/2016

Chương 542: Đồ Diệt. (2) 21/10/2016

Chương 541: Đồ Diệt. (1) 21/10/2016

Chương 540: Sống Chết Trước Mắt! (2) 21/10/2016

Chương 539: Sống Chết Trước Mắt! (1) 21/10/2016

Chương 538: Điên Cuồng Giết Chóc. (2) 21/10/2016

Chương 537: Điên Cuồng Giết Chóc. (1) 21/10/2016

Chương 536: Thiên Ma Vương 21/10/2016

Chương 535: Thần Khư Thiên Ma. (2) 21/10/2016

Chương 534: Thần Khư Thiên Ma. (1) 21/10/2016

Chương 533: Đạo Hữu Dừng Bước. (2) 21/10/2016

Chương 532: Đạo Hữu Dừng Bước. (1) 21/10/2016

Chương 531: Nhân Phẩm Không Tốt. (2) 21/10/2016

Chương 530: Nhân Phẩm Không Tốt. (1) 21/10/2016

Chương 529: Đưa Ấm Áp Hiến Ái Tâm. (2) 21/10/2016

Chương 528: Đưa Ấm Áp Hiến Ái Tâm. (1) 21/10/2016

Chương 527: Trí Tuệ Hiểu Rõ. (2) 21/10/2016

Chương 526: Trí Tuệ Hiểu Rõ. (1) 21/10/2016

Chương 525: Ta Không Muốn! 21/10/2016

Chương 524: Bí Mật Trường Sinh. (2) 21/10/2016

Chương 523: Bí Mật Trường Sinh. (1) 21/10/2016

Chương 522: Trang Bị Đầy Đủ Đa Tình Mầm Móng. (2) 21/10/2016

Chương 521: Trang Bị Đầy Đủ Đa Tình Mầm Móng. (1) 21/10/2016

Chương 520: Hồn Thiên Đại Trận. (2) 21/10/2016

Chương 519: Hồn Thiên Đại Trận. (1) 21/10/2016

Chương 518: Sơn Hải Đỉnh Tú 21/10/2016

Chương 517: Bêu Xấu. (2) 21/10/2016

Chương 516: Bêu Xấu. (1) 21/10/2016

Chương 515: Tiểu Hài Tử Bốc Phét Xấu Xa. (3) 21/10/2016

Chương 514: Tiểu Hài Tử Bốc Phét Xấu Xa. (2) 21/10/2016

Chương 513: Tiểu Hài Tử Bốc Phét Xấu Xa. (1) 21/10/2016

Chương 512: Quật Ngươi Một Cầu. (2) 21/10/2016

Chương 511: Quật Ngươi Một Cầu. (1) 21/10/2016

Chương 510: Đã Từng A Kiều 21/10/2016

Chương 509: Môn Phái Hạng Ba. (2) 21/10/2016

Chương 508: Môn Phái Hạng Ba. (1) 21/10/2016

Chương 507: Một Tay Gãy. (2) 21/10/2016

Chương 506: Một Tay Gãy. (1) 21/10/2016

Chương 505: Tà Ma Phá Phong. (2) 21/10/2016

Chương 504: Tà Ma Phá Phong. (1) 21/10/2016

Chương 503: Đại Tông Sư. (2) 21/10/2016

Chương 502: Đại Tông Sư. (1) 21/10/2016

Chương 501: Không Phải Ta Vô Sỉ 21/10/2016

Chương 500: Nhục Thân Chém Giết. (2) 21/10/2016

Chương 499: Nhục Thân Chém Giết. (1) 21/10/2016

Chương 498: Trốn Chết. (2) 21/10/2016

Chương 497: Trốn Chết. (1) 21/10/2016

Chương 496: Cái Chết Của Tiên Thiên Thần Ma. (2) 21/10/2016

Chương 495: Cái Chết Của Tiên Thiên Thần Ma. (1) 21/10/2016

Chương 494: Thế Giới Chết Đi 21/10/2016

Chương 493: Cùng Sư Phụ ***. (2) 21/10/2016

Chương 492: Cùng Sư Phụ ***. (1) 21/10/2016

Chương 491: Thiên Thủ Ma Thần. (2) 21/10/2016

Chương 490: Thiên Thủ Ma Thần. (1) 21/10/2016

Chương 489: Tiên Thiên Thần Ma. (2) 21/10/2016

Chương 488: Tiên Thiên Thần Ma. (1) 21/10/2016

Chương 487: Tử Thành Ma Nhãn. (2) 21/10/2016

Chương 486: Tử Thành Ma Nhãn. (1) 21/10/2016

Chương 485: Cút 21/10/2016

Chương 484: Không Có Chút Sơ Hở Nào. (2) 21/10/2016

Chương 483: Không Có Chút Sơ Hở Nào. (1) 21/10/2016

Chương 482: Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư. (2) 21/10/2016

Chương 481: Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư. (1) 21/10/2016

Chương 480: Yêu Thần Chuyển Thế. (3) 21/10/2016

Chương 479: Yêu Thần Chuyển Thế. (2) 21/10/2016

Chương 478: Yêu Thần Chuyển Thế. (1) 21/10/2016

Chương 477: Tinh Quang Kỷ Kiếp. (2) 21/10/2016

Chương 476: Tinh Quang Kỷ Kiếp. (1) 21/10/2016

Chương 475: Bay Về Phía Thái Dương. (2) 21/10/2016

Chương 474: Bay Về Phía Thái Dương. (1) 21/10/2016

Chương 473: Sao Không Đi Ăn Cướp? (2) 21/10/2016

Chương 472: Sao Không Đi Ăn Cướp? (1) 21/10/2016

Chương 471: Thần Hồn Giao Hòa. (2) 21/10/2016

Chương 470: Thần Hồn Giao Hòa. (1) 21/10/2016

Chương 469: Tà Vương Giang Tử Xuyên. (2) 21/10/2016

Chương 468: Tà Vương Giang Tử Xuyên. (1) 21/10/2016

Chương 467: Thủ Đoạn Lôi Đình 21/10/2016

Chương 466: Khu Cước Đại Hán. (2) 21/10/2016

Chương 465: Khu Cước Đại Hán. (1) 21/10/2016

Chương 464: Thánh Tông Đại Sư Huynh. (2) 21/10/2016

Chương 463: Thánh Tông Đại Sư Huynh. (1) 21/10/2016

Chương 462: Bán Máu. (2) 21/10/2016

Chương 461: Bán Máu. (1) 21/10/2016

Chương 460: Thái Hoàng Tự Viết 21/10/2016

Chương 459: Liên Thủ Sống, Tách Ra Chết. (2) 21/10/2016

Chương 458: Liên Thủ Sống, Tách Ra Chết. (1) 21/10/2016

Chương 457: Đập Phá Sơn Môn. (2) 21/10/2016

Chương 456: Đập Phá Sơn Môn. (1) 21/10/2016

Chương 455: Hòa Thượng Nham Hiểm. (2) 21/10/2016

Chương 454: Hòa Thượng Nham Hiểm. (1) 21/10/2016

Chương 453: Ỷ Thế Hiếp Người. (2) 21/10/2016

Chương 452: Ỷ Thế Hiếp Người. (1) 21/10/2016

Chương 451: Thái Dương Thần Hóa Thân 21/10/2016

Chương 450: Phân Liệt Huyền Thai. (2) 21/10/2016

Chương 449: Phân Liệt Huyền Thai. (1) 21/10/2016

Chương 448: Đánh Gục Hàn Trưởng Lão. (2) 21/10/2016

Chương 447: Đánh Gục Hàn Trưởng Lão. (1) 21/10/2016

Chương 446: Phục Giết Thần Phủ Cường Giả. (2) 21/10/2016

Chương 445: Phục Giết Thần Phủ Cường Giả. (1) 21/10/2016

Chương 444: Trên Bảng Xóa Tên. (2) 21/10/2016

Chương 443: Trên Bảng Xóa Tên. (1) 21/10/2016

Chương 442: Tịch Ứng Tình. (2) 21/10/2016

Chương 441: Tịch Ứng Tình. (1) 21/10/2016

Chương 440: Cái Chết Của Tuyên Vô Tà 21/10/2016

Chương 439: Cùng Đồ Mạt Lộ. (2) 21/10/2016

Chương 438: Cùng Đồ Mạt Lộ. (1) 21/10/2016

Chương 437: Đường Cùng. (2) 21/10/2016

Chương 436: Đường Cùng. (1) 21/10/2016

Chương 435: Nhổ Núi Phá Trận 21/10/2016

Chương 434: Hóa Giải & Công Kích. (2) 21/10/2016

Chương 433: Hóa Giải & Công Kích. (1) 21/10/2016

Chương 432: Chân Chính Đệ Nhất Nhân. (2) 21/10/2016

Chương 431: Chân Chính Đệ Nhất Nhân. (1) 21/10/2016

Chương 430: Máu Tươi Hóa Thân. (2) 21/10/2016

Chương 429: Máu Tươi Hóa Thân. (1) 21/10/2016

Chương 428: Tà Khí Lẫm Nhiên. (2) 21/10/2016

Chương 427: Tà Khí Lẫm Nhiên. (1) 21/10/2016

Chương 426: Long Hổ Phong Vân Bảng 21/10/2016

Chương 425: Đồ Ma Đại Hội. (2) 21/10/2016

Chương 424: Đồ Ma Đại Hội. (1) 21/10/2016

Chương 423: Đồ Giả Mạo. (2) 21/10/2016

Chương 422: Đồ Giả Mạo. (1) 21/10/2016

Chương 421: Lục Đạo Thiên Luân Thánh Điển. (2) 21/10/2016

Chương 420: Lục Đạo Thiên Luân Thánh Điển. (1) 21/10/2016

Chương 419: Chư Thần Phủ Xuống. (2) 21/10/2016

Chương 418: Chư Thần Phủ Xuống. (1) 21/10/2016

Chương 417: Cơn Giận Của Chưởng Giáo. (2) 21/10/2016

Chương 416: Cơn Giận Của Chưởng Giáo. (1) 21/10/2016

Chương 415: Loạn Tượng Tùng Sinh 21/10/2016

Chương 414: Bức Ra Thần Huyết. (2) 21/10/2016

Chương 413: Bức Ra Thần Huyết. (1) 21/10/2016

Chương 412: Thần Tính. (2) 21/10/2016

Chương 411: Thần Tính. (1) 21/10/2016

Chương 410: Còn Không Ra Tay. (2) 21/10/2016

Chương 409: Còn Không Ra Tay. (1) 21/10/2016

Chương 408: Kiếp Trước Thân 21/10/2016

Chương 407: Cho Ngươi Thiên Lý. (2) 21/10/2016

Chương 406: Cho Ngươi Thiên Lý. (1) 21/10/2016

Chương 405: Đông Cung Tắm Rửa. (2) 21/10/2016

Chương 404: Đông Cung Tắm Rửa. (1) 21/10/2016

Chương 403: Đoạt Giải Nhất. (2) 21/10/2016

Chương 402: Đoạt Giải Nhất. (1) 21/10/2016

Chương 401: Diệt Sạch 21/10/2016

Chương 400: Giết Đỏ Cả Mắt Rồi. (2) 21/10/2016

Chương 399: Giết Đỏ Cả Mắt Rồi. (1) 21/10/2016

Chương 398: Các Ngươi Cùng Tiến Lên. (2) 21/10/2016

Chương 397: Các Ngươi Cùng Tiến Lên. (1) 21/10/2016

Chương 396: Chín Mươi Bình Thần Huyết. (2) 21/10/2016

Chương 395: Chín Mươi Bình Thần Huyết. (1) 21/10/2016

Chương 394: Hãm Hại Lừa Gạt Trộm 21/10/2016

Chương 393: Tiểu Nương Tử Đừng Đi. (2) 21/10/2016

Chương 392: Tiểu Nương Tử Đừng Đi. (1) 21/10/2016

Chương 391: Bạo Lực Chém Giết. (2) 21/10/2016

Chương 390: Bạo Lực Chém Giết. (1) 21/10/2016

Chương 389: Khai Sáng Ma Thần Huyết Mạch. (2) 21/10/2016

Chương 388: Khai Sáng Ma Thần Huyết Mạch. (1) 21/10/2016

Chương 387: Huyền Bí Trong Thần Huyết. (2) 21/10/2016

Chương 386: Huyền Bí Trong Thần Huyết. (1) 21/10/2016

Chương 385: Hưng Phấn Phát Run 21/10/2016

Chương 384: Tài Nghệ Trấn Áp Tại Chỗ. (2) 21/10/2016

Chương 383: Tài Nghệ Trấn Áp Tại Chỗ. (1) 21/10/2016

Chương 382: Đồ Thần Đại Kế. (2) 21/10/2016

Chương 381: Đồ Thần Đại Kế. (1) 21/10/2016

Chương 380: Mục Tiêu Kinh Khủng 21/10/2016

Chương 379: Quần Ma Tụ Nghĩa. (2) 21/10/2016

Chương 378: Quần Ma Tụ Nghĩa. (1) 21/10/2016

Chương 377: Bụng Dạ Khó Lường. (2) 21/10/2016

Chương 376: Bụng Dạ Khó Lường. (1) 21/10/2016

Chương 375: Luyện Thất Bảo. (2) 21/10/2016

Chương 374: Luyện Thất Bảo. (1) 21/10/2016

Chương 373: Quét Ngang Ma Vương Phủ. (2) 21/10/2016

Chương 372: Quét Ngang Ma Vương Phủ. (1) 21/10/2016

Chương 371: Biết Hổ Thẹn Sau Gan Dạ 21/10/2016

Chương 370: Va Chạm Mạnh Mẽ. (2) 21/10/2016

Chương 369: Va Chạm Mạnh Mẽ. (1) 21/10/2016

Chương 368: Kim Ngưu Khâu Sơn. (2) 21/10/2016

Chương 367: Kim Ngưu Khâu Sơn. (1) 21/10/2016

Chương 366: Tung Thú Ăn Thịt Người 21/10/2016

Chương 365: Đi Ma Vương Phủ Ngăn Cửa. (2) 21/10/2016

Chương 364: Đi Ma Vương Phủ Ngăn Cửa. (1) 21/10/2016

Chương 363: Dưới Đất Một Nghìn Dặm 21/10/2016

Chương 362: Ma Vương Phủ Tả Kỳ Sứ 21/10/2016

Chương 361: Nhất Cử Chứng Đạo Đài. (2) 21/10/2016

Chương 360: Nhất Cử Chứng Đạo Đài. (1) 21/10/2016

Chương 359: Ma Thần Chân Thân. 21/10/2016

Chương 358: Khoa Trương Ương Ngạnh 21/10/2016

Chương 357: Vừa Kêu Muôn Đời Rửa Trường Không. (2) 21/10/2016

Chương 356: Vừa Kêu Muôn Đời Rửa Trường Không. (1) 21/10/2016

Chương 355: Ma Thần Bị Trấn Áp. (2) 21/10/2016

Chương 354: Ma Thần Bị Trấn Áp. (1) 21/10/2016

Chương 353: Máu Chảy Thành Sông. (2) 21/10/2016

Chương 352: Máu Chảy Thành Sông. (1) 21/10/2016

Chương 351: Võ Lực Phát Rạp 21/10/2016

Chương 350: Các Ngươi Muốn Diệt Tộc Sao? (2) 21/10/2016

Chương 349: Các Ngươi Muốn Diệt Tộc Sao? (1) 21/10/2016

Chương 348: Ma Sứ Đột Kích. (2) 21/10/2016

Chương 347: Ma Sứ Đột Kích. (1) 21/10/2016

Chương 346: Lưu Vong Minh Giới. (2) 21/10/2016

Chương 345: Lưu Vong Minh Giới. (1) 21/10/2016

Chương 344: Chính Đạo Bại Hoại. (2) 21/10/2016

Chương 343: Chính Đạo Bại Hoại. (1) 21/10/2016

Chương 342: Thánh Nữ Đi Tuần 21/10/2016

Chương 341: Ma Nữ Sắc Dụ. (2) 21/10/2016

Chương 340: Ma Nữ Sắc Dụ. (1) 21/10/2016

Chương 339: Đánh Chết Kim Long. (2) 21/10/2016

Chương 338: Đánh Chết Kim Long. (1) 21/10/2016

Chương 337: Vị Đúng Vậy. (2) 21/10/2016

Chương 336: Vị Đúng Vậy. (1) 21/10/2016

Chương 335: Bụng Có Thi Thư. (2) 21/10/2016

Chương 334: Bụng Có Thi Thư. (1) 21/10/2016

Chương 333: Cừu Địch Khắp Thiên Hạ 21/10/2016

Chương 332: Độ Liên Tiếp Sáu Kiếp. (2) 21/10/2016

Chương 331: Độ Liên Tiếp Sáu Kiếp. (1) 21/10/2016

Chương 330: Bị Thiên Khiển. (2) 21/10/2016

Chương 329: Bị Thiên Khiển. (1) 21/10/2016

Chương 328: Ma Thần Tới Chơi. (2) 21/10/2016

Chương 327: Ma Thần Tới Chơi. (1) 21/10/2016

Chương 326: Nghiền Áp 21/10/2016

Chương 325: Kết Thúc. (2) 21/10/2016

Chương 324: Kết Thúc. (1) 21/10/2016

Chương 323: Cướp Sạch Bách Ma Quật. (2) 21/10/2016

Chương 322: Cướp Sạch Bách Ma Quật. (1) 21/10/2016

Chương 321: Sinh Tử Vạn Hóa Ma Luân. (2) 21/10/2016

Chương 320: Sinh Tử Vạn Hóa Ma Luân. (1) 21/10/2016

Chương 319: Ma Thần Chi Khu. (2) 21/10/2016

Chương 318: Ma Thần Chi Khu. (1) 21/10/2016

Chương 317: Cáo Mượn Oai Hùm. (2) 21/10/2016

Chương 316: Cáo Mượn Oai Hùm. (1) 21/10/2016

Chương 315: Huyền Ẩn Đạo Nhân 21/10/2016

Chương 314: Quần Ma Loạn Vũ. (2) 21/10/2016

Chương 313: Quần Ma Loạn Vũ. (1) 21/10/2016

Chương 312: Thái Âm Tru Ma Thương. (2) 21/10/2016

Chương 311: Thái Âm Tru Ma Thương. (1) 21/10/2016

Chương 310: Thái Huyền Thánh Tông Bách Ma Quật. (2) 21/10/2016

Chương 309: Thái Huyền Thánh Tông Bách Ma Quật. (1) 21/10/2016

Chương 308: Thái Hoàng Tập Kích. (2) 21/10/2016

Chương 307: Thái Hoàng Tập Kích. (1) 21/10/2016

Chương 306: Lượng Kiếp Trận Đồ 21/10/2016

Chương 305: Thí Thần Cốc Lão Thất. (2) 21/10/2016

Chương 304: Thí Thần Cốc Lão Thất. (1) 21/10/2016

Chương 303: Rơi Xuống Làm Ma. (2) 21/10/2016

Chương 302: Rơi Xuống Làm Ma. (1) 21/10/2016

Chương 301: Kết Giao Hồ Bằng Cẩu Hữu 21/10/2016

Chương 300: Chết Ở Trong Hang Ổ. (2) 21/10/2016

Chương 299: Chết Ở Trong Hang Ổ. (1) 21/10/2016

Chương 298: Anh Hùng Cùng Kiêu Hùng. (2) 21/10/2016

Chương 297: Anh Hùng Cùng Kiêu Hùng. (1) 21/10/2016

Chương 296: Thánh Tăng Chuyển Thế 21/10/2016

Chương 295: Vô Tướng Kiếp Kinh 21/10/2016

Chương 294: Cùng Đi Khai Quang 21/10/2016

Chương 293: Gà Đất Chó Cảnh 21/10/2016

Chương 292: Thiền Sư, Ngươi Nhất Định Phải Chết! (2) 21/10/2016

Chương 291: Thiền Sư, Ngươi Nhất Định Phải Chết! (1) 21/10/2016

Chương 290: Nhất Chỉ Chi Lực. (2) 21/10/2016

Chương 289: Nhất Chỉ Chi Lực. (1) 21/10/2016

Chương 288: Mở Sát Giới. (2) 21/10/2016

Chương 287: Mở Sát Giới. (1) 21/10/2016

Chương 286: Địch Nhân Hơn Trăm 21/10/2016

Chương 285: Trung Thiên Thế Giới 21/10/2016

Chương 284: Bách Hiểu Lâu Chủ. (2) 21/10/2016

Chương 283: Bách Hiểu Lâu Chủ. (1) 21/10/2016

Chương 282: Vừa Thấy Hoa Âm Ngộ Chung Thân 21/10/2016

Chương 281: Chém Cái Thống Khoái! (2) 21/10/2016

Chương 280: Chém Cái Thống Khoái! (1) 21/10/2016

Chương 279: Va Chạm Mãnh Liệt 21/10/2016

Chương 278: Thiên Tài Chiến. (2) 21/10/2016

Chương 277: Thiên Tài Chiến. (1) 21/10/2016

Chương 276: Kiếm Lợi Nhuận Lớn. (2) 21/10/2016

Chương 275: Kiếm Lợi Nhuận Lớn 1 21/10/2016

Chương 274: Một Môn Công Pháp Chứng Đạo Đài 21/10/2016

Chương 273: Mặt Hiền Lành Tâm Đen Tối. (2) 21/10/2016

Chương 272: Mặt Hiền Lành Tâm Đen Tối. (1) 21/10/2016

Chương 271: Ngũ Kiếp Thần Chung 21/10/2016

Chương 270: Thổ Hào. (2) 21/10/2016

Chương 269: Thổ Hào. (1) 21/10/2016

Chương 268: Bổ Thiên Chi Vật. (2) 21/10/2016

Chương 267: Bổ Thiên Chi Vật. (1) 21/10/2016

Chương 266: Sát Khí Ngập Trời. (2) 21/10/2016

Chương 265: Sát Khí Ngập Trời. (1) 21/10/2016

Chương 264: Quy Thiên Sầu, Chết. (2) 21/10/2016

Chương 263: Quy Thiên Sầu, Chết. (1) 21/10/2016

Chương 262: Nữ Thí Chủ Đi Thong Thả 21/10/2016

Chương 261: Quỷ Phật Thành Phật Quang. (2) 21/10/2016

Chương 260: Quỷ Phật Thành Phật Quang. (1) 21/10/2016

Chương 259: Đạo Tâm Thông Thấu. (2) 21/10/2016

Chương 258: Đạo Tâm Thông Thấu. (1) 21/10/2016

Chương 257: Chân Thành Chi Đạo. (2) 21/10/2016

Chương 256: Chân Thành Chi Đạo. (1) 21/10/2016

Chương 255: Bỏ Này Ra Không Có Vật Khác. (2) 21/10/2016

Chương 254: Bỏ Này Ra Không Có Vật Khác. (1) 21/10/2016

Chương 253: Chưởng Giáo Phát Uy 21/10/2016

Chương 252: Thái Dương Chiến Xa. (2) 21/10/2016

Chương 251: Thái Dương Chiến Xa. (1) 21/10/2016

Chương 250: Vạn Bảo Đều Xuất Hiện. (2) 21/10/2016

Chương 249: Vạn Bảo Đều Xuất Hiện. (1) 21/10/2016

Chương 248: Tìm Hiểu Tiên Đỉnh. (2) 21/10/2016

Chương 247: Tìm Hiểu Tiên Đỉnh. (1) 21/10/2016

Chương 246: Trò Giỏi Hơn Thầy. (2) 21/10/2016

Chương 245: Trò Giỏi Hơn Thầy. (1) 21/10/2016

Chương 244: Tử Thương Vô Số 21/10/2016

Chương 243: Làm Cuộc Lớn 21/10/2016

Chương 242: Chiến Lực Toàn Bộ Triển Khai 21/10/2016

Chương 241: Tượng Sư Cùng Tông Sư. (2) 21/10/2016

Chương 240: Tượng Sư Cùng Tông Sư. (1) 21/10/2016

Chương 239: Cuộc Chiến Đoạt Đỉnh. (2) 21/10/2016

Chương 238: Cuộc Chiến Đoạt Đỉnh. (1) 21/10/2016

Chương 237: Tiên Đỉnh Chi Phôi 21/10/2016

Chương 236: Tạo Hóa Vạn Vật. (2) 21/10/2016

Chương 235: Tạo Hóa Vạn Vật. (1) 21/10/2016

Chương 234: Uy Phong Bát Diện. (2) 21/10/2016

Chương 233: Uy Phong Bát Diện. (1) 21/10/2016

Chương 232: Đút Tổ Ong Vò Vẽ. (2) 21/10/2016

Chương 231: Đút Tổ Ong Vò Vẽ. (1) 21/10/2016

Chương 230: Khẩu Vị Quá Nặng 21/10/2016

Chương 229: Điên Cuồng Cướp Sạch. (2) 21/10/2016

Chương 228: Điên Cuồng Cướp Sạch. (1) 21/10/2016

Chương 227: Động Phủ Dưới Đất. (2) 21/10/2016

Chương 226: Động Phủ Dưới Đất. (1) 21/10/2016

Chương 225: Một Độn Mấy Vạn Dặm. (2) 21/10/2016

Chương 224: Một Độn Mấy Vạn Dặm. (1) 21/10/2016

Chương 223: Đoạt Thức Ăn Trước Miệng Cọp. (2) 21/10/2016

Chương 222: Đoạt Thức Ăn Trước Miệng Cọp. (1) 21/10/2016

Chương 221: Ngươi Muốn Chết Như Thế Nào? 21/10/2016

Chương 220: Thần Thức Chi Luân. (2) 21/10/2016

Chương 219: Thần Thức Chi Luân. (1) 21/10/2016

Chương 218: Thiên Long Bát Âm Chung. (2) 21/10/2016

Chương 217: Thiên Long Bát Âm Chung. (1) 21/10/2016

Chương 216: Bách Dục Thí Thần Cốc. (2) 21/10/2016

Chương 215: Bách Dục Thí Thần Cốc. (1) 21/10/2016

Chương 214: Chưởng Thiên Khống Địa. (2) 21/10/2016

Chương 213: Chưởng Thiên Khống Địa. (1) 21/10/2016

Chương 212: Thái Huyền Thánh Nữ 21/10/2016

Chương 211: Gần Trăm Lần Tốc Độ Của Âm Thanh. (2) 21/10/2016

Chương 210: Gần Trăm Lần Tốc Độ Của Âm Thanh. (1) 21/10/2016

Chương 209: Huynh Muội Tình Thâm. (2) 21/10/2016

Chương 208: Huynh Muội Tình Thâm. (1) 21/10/2016

Chương 207: Long Quy Dưới Đất. (2) 21/10/2016

Chương 206: Long Quy Dưới Đất. (1) 21/10/2016

Chương 205: Bí Mật Của Thất Bảo Lâm 21/10/2016

Chương 204: Lại Thêm Một Thùng. (2) 21/10/2016

Chương 203: Lại Thêm Một Thùng. (1) 21/10/2016

Chương 202: Cường Giả Tỷ Thí. (2) 21/10/2016

Chương 201: Cường Giả Tỷ Thí. (1) 21/10/2016

Chương 200: Tám Trăm Dặm Mây Tía. (2) 21/10/2016

Chương 199: Tám Trăm Dặm Mây Tía. (1) 21/10/2016

Chương 198: Đánh Chết Linh Đài Cường Giả 21/10/2016

Chương 197: Đô Thiên Thần Chiếu. (2) 21/10/2016

Chương 196: Đô Thiên Thần Chiếu. (1) 21/10/2016

Chương 195: Đạo Đài Bát Cảnh. (2) 21/10/2016

Chương 194: Đạo Đài Bát Cảnh. (1) 21/10/2016

Chương 193: Đại Kinh Khủng. (2) 21/10/2016

Chương 192: Đại Kinh Khủng. (1) 21/10/2016

Chương 191: Ngũ Hành Nhập Vào Cơ Thể. (2) 21/10/2016

Chương 190: Ngũ Hành Nhập Vào Cơ Thể. (1) 21/10/2016

Chương 189: Cắn Nuốt Biển Lửa 21/10/2016

Chương 188: Tâm Hoả Thành Hải. (2) 21/10/2016

Chương 187: Tâm Hoả Thành Hải. (1) 21/10/2016

Chương 186: Thượng Cổ Đại Ma. (2) 21/10/2016

Chương 185: Thượng Cổ Đại Ma. (1) 21/10/2016

Chương 184: Một Chưởng Nổ Tung. (2) 21/10/2016

Chương 183: Một Chưởng Nổ Tung. (1) 21/10/2016

Chương 182: Tinh Thần Của Ma! (2) 21/10/2016

Chương 181: Tinh Thần Của Ma! (1) 21/10/2016

Chương 180: Huyền Đô Thất Bảo Lâm. 21/10/2016

Chương 179: Thiên Phủ Trọng Lâu Đại Thần Thông. (2) 21/10/2016

Chương 178: Thiên Phủ Trọng Lâu Đại Thần Thông. (1) 21/10/2016

Chương 177: Lục Đạo Thần Niệm Chi Luân. (2) 21/10/2016

Chương 176: Lục Đạo Thần Niệm Chi Luân. (1) 21/10/2016

Chương 175: Thân Hóa Ma Vực. (2) 21/10/2016

Chương 174: Thân Hóa Ma Vực. (1) 21/10/2016

Chương 173: Kiện Pháp Bảo Đệ Nhất 21/10/2016

Chương 172: Lý Do Giết Ngươi. (2) 21/10/2016

Chương 171: Lý Do Giết Ngươi. (1) 21/10/2016

Chương 170: Linh Tuyền Linh Dịch. (2) 21/10/2016

Chương 169: Linh Tuyền Linh Dịch. (1) 21/10/2016

Chương 168: Sư Phụ Thời Thiếu Nữ. (2) 21/10/2016

Chương 167: Sư Phụ Thời Thiếu Nữ. (1) 21/10/2016

Chương 166: Thân Nhân Thân Tình 21/10/2016

Chương 165: Thập Nhị Trọng Lâu Trảm Thần Kinh. (2) 21/10/2016

Chương 164: Thập Nhị Trọng Lâu Trảm Thần Kinh. (1) 21/10/2016

Chương 163: Thiên Tài Va Chạm. (2) 21/10/2016

Chương 162: Thiên Tài Va Chạm. (1) 21/10/2016

Chương 161: Quét Ngang Thế Hệ Trước Không Có Đối Thủ! (2) 21/10/2016

Chương 160: Quét Ngang Thế Hệ Trước Không Có Đối Thủ! (1) 21/10/2016

Chương 159: Đến Điểm Hung Ác. (2) 21/10/2016

Chương 158: Đến Điểm Hung Ác. (1) 21/10/2016

Chương 157: Đánh Bạc Một Chân. (2) 21/10/2016

Chương 156: Đánh Bạc Một Chân. (1) 21/10/2016

Chương 155: Võ Đạo Thần Luân 21/10/2016

Chương 154: Huyền Môn Thánh Thể. (2) 21/10/2016

Chương 153: Huyền Môn Thánh Thể. (1) 21/10/2016

Chương 152: Thạch Long Đạo Nhân. (2) 21/10/2016

Chương 151: Thạch Long Đạo Nhân. (1) 21/10/2016

Chương 150: Trảm Thảo Cần Trừ Căn. (2) 21/10/2016

Chương 149: Trảm Thảo Cần Trừ Căn. (1) 21/10/2016

Chương 148: Lòng Người Hiểm Ác. (2) 21/10/2016

Chương 147: Lòng Người Hiểm Ác. (1) 21/10/2016

Chương 146: Sát Nhân Đoạt Bảo. (2) 21/10/2016

Chương 145: Sát Nhân Đoạt Bảo. (1) 21/10/2016

Chương 144: Luyện Đan Luyện Người 21/10/2016

Chương 143: Một Ngón Tay Đánh Bại. (2) 21/10/2016

Chương 142: Một Ngón Tay Đánh Bại. (1) 21/10/2016

Chương 141: Nhường Ngươi Hai Chiêu. (2) 21/10/2016

Chương 140: Nhường Ngươi Hai Chiêu. (1) 21/10/2016

Chương 139: Nổi Giận Xuất Thủ. (2) 21/10/2016

Chương 138: Nổi Giận Xuất Thủ. (1) 21/10/2016

Chương 137: Kiếm Chém Thần Thông 21/10/2016

Chương 136: Huynh Muội Gặp Lại. (2) 21/10/2016

Chương 135: Huynh Muội Gặp Lại. (1) 21/10/2016

Chương 134: Phiên Thiên Ấn Pháp. (2) 21/10/2016

Chương 133: Phiên Thiên Ấn Pháp. (1) 21/10/2016

Chương 132: Thái Huyền Thánh Tông. (2) 21/10/2016

Chương 131: Thái Huyền Thánh Tông. (1) 21/10/2016

Chương 130: Đối Chiến Thần Thông Đại Yêu. (2) 21/10/2016

Chương 129: Đối Chiến Thần Thông Đại Yêu. (1) 21/10/2016

Chương 128: Loạn Không Ma Vực 21/10/2016

Chương 127: Ma Chung Bá Thể. (2) 21/10/2016

Chương 126: Ma Chung Bá Thể. (1) 21/10/2016

Chương 125: Thân Thể Thần Thông. (2) 21/10/2016

Chương 124: Thân Thể Thần Thông. (1) 21/10/2016

Chương 123: Cùng Nhau Tắm Rửa. (2) 21/10/2016

Chương 122: Cùng Nhau Tắm Rửa. (1) 21/10/2016

Chương 121: Thấy Tốt Thì Lấy. (2) 21/10/2016

Chương 120: Thấy Tốt Thì Lấy. (1) 21/10/2016

Chương 119: Cao Thủ Đấu Pháp 21/10/2016

Chương 118: Cù Long Ma Thể. (2) 21/10/2016

Chương 117: Cù Long Ma Thể. (1) 21/10/2016

Chương 116: Lôi Đình Nhất Kích. (2) 21/10/2016

Chương 115: Lôi Đình Nhất Kích. (1) 21/10/2016

Chương 114: Sát Nhập Vạn Yêu Cốc. (2) 21/10/2016

Chương 113: Sát Nhập Vạn Yêu Cốc. (1) 21/10/2016

Chương 112: Đột Phá Nhân Thể Cực Hạn. (2) 21/10/2016

Chương 111: Đột Phá Nhân Thể Cực Hạn. (1) 21/10/2016

Chương 110: Thần Luân Đại Yêu. (2) 21/10/2016

Chương 109: Thần Luân Đại Yêu. (1) 21/10/2016

Chương 108: Hồn Thiên Vạn Tượng 21/10/2016

Chương 107: Đồng Môn Khi Dễ ! (2) 21/10/2016

Chương 106: Đồng Môn Khi Dễ ! (1) 21/10/2016

Chương 105: Hai Đại Kiếm Khí. (2) 21/10/2016

Chương 104: Hai Đại Kiếm Khí. (1) 21/10/2016

Chương 103: Đại Ngũ Hành Kiếm Khí. (2) 21/10/2016

Chương 102: Đại Ngũ Hành Kiếm Khí. (1) 21/10/2016

Chương 101: Hung Hăng Mà Đánh. (2) 21/10/2016

Chương 100: Hung Hăng Mà Đánh. (1) 21/10/2016

Chương 99: Đại Kim Cương Luân Ấn 21/10/2016

Chương 98: Tiết Tháo Ở Đâu? (2) 21/10/2016

Chương 97: Tiết Tháo Ở Đâu? (1) 21/10/2016

Chương 96: Hết Thảy Chuyển Về Nhà! (2) 21/10/2016

Chương 95: Hết Thảy Chuyển Về Nhà! (1) 21/10/2016

Chương 94: Khổng Tước Minh Vương. (2) 21/10/2016

Chương 93: Khổng Tước Minh Vương. (1) 21/10/2016

Chương 92: Thánh Tông Sỉ Nhục. (2) 21/10/2016

Chương 91: Thánh Tông Sỉ Nhục. (1) 21/10/2016

Chương 90: Muốn Giấu Tài Cũng Không Được! 21/10/2016

Chương 89: Thánh Địa Tu Luyện. (2) 21/10/2016

Chương 88: Thánh Địa Tu Luyện. (1) 21/10/2016

Chương 87: Huyền Thiên Thánh Tông. (2) 21/10/2016

Chương 86: Huyền Thiên Thánh Tông. (1) 21/10/2016

Chương 85: Thần Niệm Giao Phong. (2) 21/10/2016

Chương 84: Thần Niệm Giao Phong. (1) 21/10/2016

Chương 83: Dã Cẩu Đạo Nhân. (2) 21/10/2016

Chương 82: Dã Cẩu Đạo Nhân. (1) 21/10/2016

Chương 81: Ngươi Đừng Dùng Sức Mạnh… 21/10/2016

Chương 80: Tiểu Muội Giang Lâm. (2) 21/10/2016

Chương 79: Tiểu Muội Giang Lâm. (1) 21/10/2016

Chương 78: Tiến Về Trung Thổ. (2) 21/10/2016

Chương 77: Tiến Về Trung Thổ. (1) 21/10/2016

Chương 76: Ly Biệt. (2) 21/10/2016

Chương 75: Ly Biệt (1) 21/10/2016

Chương 74: Hoàng Đế Băng Hà. (2) 21/10/2016

Chương 73: Hoàng Đế Băng Hà. (1) 21/10/2016

Chương 72: Bắn Chết Thái Tử. (2) 21/10/2016

Chương 71: Bắn Chết Thái Tử. 21/10/2016

Chương 70: Tỷ Tỷ Bạo Lực 21/10/2016

Chương 69: Lòng Đất Biến Động. (2) 21/10/2016

Chương 68: Lòng Đất Biến Động 21/10/2016

Chương 67: Khiêu Chiến Ngoại Cương 21/10/2016

Chương 66: Luyện Thể Thành Cương 21/10/2016

Chương 65: Ngự Giá Thân Lâm. (2) 21/10/2016

Chương 64: Ngự Giá Thân Lâm. (1) 21/10/2016

Chương 63: Tâm Thần Thất Thủ. 21/10/2016

Chương 62: Ma Tính Đại Phát 21/10/2016

Chương 61: Ngàn Kiểu Chết! (2) 21/10/2016

Chương 60: Ngàn Kiểu Chết! (1) 21/10/2016

Chương 59: Chưởng Tâm Thần Lôi. (2) 21/10/2016

Chương 58: Chưởng Tâm Thần Lôi. (1) 21/10/2016

Chương 57: Tha Cho Ngươi Một Mạng 21/10/2016

Chương 56: Lực Toái Chân Cương 21/10/2016

Chương 55: Mũi Tên Khí Xuyên Thể. (2) 21/10/2016

Chương 54: Mũi Tên Khí Xuyên Thể. (1) 21/10/2016

Chương 53: Luyện Khí Thành Cương. (2) 21/10/2016

Chương 52: Luyện Khí Thành Cương. (1) 21/10/2016

Chương 51: Hỗn Nguyên Như Ý 21/10/2016

Chương 50: Cường Giả Tụ Tập. (2) 21/10/2016

Chương 49: Cường Giả Tụ Tập. (1) 21/10/2016

Chương 48: Tinh Thần Hiểm Cảnh 21/10/2016

Chương 47: Hóa Thần Linh Đan. (2) 21/10/2016

Chương 46: Hóa Thần Linh Đan. (1) 21/10/2016

Chương 45: Cuồng Vọng Đến Cực Điểm. (2) 21/10/2016

Chương 44: Cuồng Vọng Đến Cực Điểm. (1) 21/10/2016

Chương 43: Thủy Hỏa Rèn Luyện. (2) 21/10/2016

Chương 42: Thủy Hỏa Rèn Luyện (1) 21/10/2016

Chương 41: Vũ Hóa Thần Công 21/10/2016

Chương 40: Một Chuỗi Phật Châu. (2) 21/10/2016

Chương 39: Một Chuỗi Phật Châu. (1) 21/10/2016

Chương 38: Đại Yêu Tụ Tập 21/10/2016

Chương 37: Chính Diện Xung Đột. (2) 21/10/2016

Chương 36: Chính Diện Xung Đột. (1) 21/10/2016

Chương 35: Truy Sát Đến Cùng 21/10/2016

Chương 34: Ba Tượng Chi Lực. (2) 21/10/2016

Chương 33: Ba Tượng Chi Lực. (1) 21/10/2016

Chương 32: Một Chưởng Đập Chết. 21/10/2016

Chương 31: Một Chưởng Đập Chết. (1) 21/10/2016

Chương 30: Hàng Phục Yêu Vương 21/10/2016

Chương 29: Tông Sư Luyện Đan 21/10/2016

Chương 28: Tinh Nguyệt Thần Tông 21/10/2016

Chương 27: Chốn Hung Hiểm 21/10/2016

Chương 26: Hung Hăng Làm Nhục 21/10/2016

Chương 25: Đả Thông Tất Cả 21/10/2016

Chương 24: Vô Tình Gặp Lại Người Quen Cũ 21/10/2016

Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 21/10/2016

Chương 22: Chặn Cướp Ở Bờ Sông 21/10/2016

Chương 21: Linh Đan Xá Lợi 21/10/2016

Chương 20: Liều Mạng Một Lần 21/10/2016

Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 21/10/2016

Chương 18: Không Bằng Cầm Thú 21/10/2016

Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 21/10/2016

Chương 16: Thần Hỏa Luyện Cốt 21/10/2016

Chương 15: Thần Hỏa Đâu Suất 21/10/2016

Chương 14: Cướp Ổ Giao Long 21/10/2016

Chương 13: Nguy Cơ Ẩn Hiện 21/10/2016

Chương 12: Tẩy Cân Phạt Tủy 21/10/2016

Chương 11: Con Gái Dược Vương 21/10/2016

Chương 10: Con Rắn Độc Khổng Lồ 21/10/2016

Chương 9: Ý Chí Võ Đạo 21/10/2016

Chương 8: Trận Chiến Võ Đạo Đầu Tiên 21/10/2016

Chương 7: Long Hổ Tượng Lực Quyết 21/10/2016

Chương 6: Bước Đầu Thắng Lợi 21/10/2016

Chương 5: Tay Mơ Tiến Bộ 21/10/2016

Chương 4: Vô Cùng Nguy Hiểm 21/10/2016

Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 21/10/2016

Chương 2: Giai Nhân Tuyệt Sắc 21/10/2016

Chương 1: Nhà Có Yêu Hồ 21/10/2016