Đế Tôn

Đế Tôn

Tên khác: Đế Tôn
Thể loại: Truyện chữ , Dị giới , Kỳ Huyễn , Tiên Hiệp
Tác giả: Thạch Trư
Trạng thái: Kết thúc


7 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đế Tôn:

Võ đạo có thể Thông Thần!
Võ đạo tu luyện đến Thần Luân cảnh giới, liền có thể luyện tựu Thần Thông, siêu phàm thoát tục

Danh sách chương

Chương 2922: Đế Tôn. (2) 09/02/2018

Chương 2921: Đế Tôn. (1) 09/02/2018

Chương 2920: Trong khoảnh khắc. (2) 09/02/2018

Chương 2919: Trong khoảnh khắc. (1) 09/02/2018

Chương 2918: Đại La Thiên phá. (2) 09/02/2018

Chương 2917: Đại La Thiên phá. (1) 09/02/2018

Chương 2916: Môn chủ Thiên Môn. (2) 09/02/2018

Chương 2915: Môn chủ Thiên Môn. (1) 09/02/2018

Chương 2914: Trong ngoài đều khốn đốn. 09/02/2018

Chương 2913: Kiếp đến. (2) 09/02/2018

Chương 2912: Kiếp đến. (1) 09/02/2018

Chương 2911: Đi chút rồi về. (2) 09/02/2018

Chương 2910: Đi chút rồi về. (1) 09/02/2018

Chương 2909: Nguyện có vùng đất vô kiếp chôn hồn nghĩa sĩ. 09/02/2018

Chương 2908: Tuẫn đạo. (2) 09/02/2018

Chương 2907: Tuẫn đạo. (1) 09/02/2018

Chương 2906: Đuổi tận giết tuyệt. (2) 09/02/2018

Chương 2905: Đuổi tận giết tuyệt. (1) 09/02/2018

Chương 2904: Tang thương. (3) 09/02/2018

Chương 2903: Tang thương. (2) 09/02/2018

Chương 2902: Tang thương. (1) 09/02/2018

Chương 2901: Mua dây buộc mình. (2) 09/02/2018

Chương 2900: Mua dây buộc mình. (1) 09/02/2018

Chương 2899: Vô cùng bạo liệt. 09/02/2018

Chương 2898: Hố. (2) 09/02/2018

Chương 2897: Hố. (1) 09/02/2018

Chương 2896: Tiên nhân vuốt đầu ta. (2) 09/02/2018

Chương 2895: Tiên nhân vuốt đầu ta. (1) 09/02/2018

Chương 2894: gọc thạch câu phần. (2) 09/02/2018

Chương 2893: Ngọc thạch câu phần. (1) 09/02/2018

Chương 2892: Tướng quân bách chiến tử. 09/02/2018

Chương 2891: Chú sát Vạn Chú. (2) 09/02/2018

Chương 2890: Chú sát Vạn Chú. (1) 09/02/2018

Chương 2889: Thần tiễn quyết đấu. (2) 09/02/2018

Chương 2888: Thần tiễn quyết đấu. (1) 09/02/2018

Chương 2887: Phá Quân. 09/02/2018

Chương 2886: Tức Giận (2). 09/02/2018

Chương 2885: Tức Giận (1). 09/02/2018

Chương 2884: Rồng To Trở Về. 09/02/2018

Chương 2883: Không thể nương tình. (2) 09/02/2018

Chương 2882: Không thể nương tình. (1) 09/02/2018

Chương 2881: Yêu nhau giết nhau. (2) 09/02/2018

Chương 2880: Yêu nhau giết nhau. (1) 09/02/2018

Chương 2879: Tịch diệt thiên đạo. 09/02/2018

Chương 2878: Các ngươi còn sống sao? (2) 09/02/2018

Chương 2877: Các ngươi còn sống sao? (1) 09/02/2018

Chương 2876: Khủng bố như vậy. 09/02/2018

Chương 2875: Tịch diệt ập đến. (2) 09/02/2018

Chương 2874: Tịch diệt ập đến. (1) 09/02/2018

Chương 2873: Nguyên thủy tiên đạo. 09/02/2018

Chương 2872: Khó giải. (2) 09/02/2018

Chương 2871: Khó giải. (1) 09/02/2018

Chương 2870: Tịch diệt. (2) 09/02/2018

Chương 2869: Tịch diệt. (1) 09/02/2018

Chương 2868: Tùy theo số trời. 09/02/2018

Chương 2867: Chém Đinh Linh Đạo Mẫu. (2) 09/02/2018

Chương 2866: Chém Đinh Linh Đạo Mẫu. (1) 09/02/2018

Chương 2865: Lên đường bình yên. (2) 09/02/2018

Chương 2864: Lên đường bình yên. (1) 09/02/2018

Chương 2863: Che thiên cơ. (2) 09/02/2018

Chương 2862: Che thiên cơ. (1) 09/02/2018

Chương 2861: Tịch Diệt Phản Phệ. 09/02/2018

Chương 2860: Phá hủy Thần Mẫu. (2) 09/02/2018

Chương 2859: Phá hủy Thần Mẫu. (1) 09/02/2018

Chương 2858: Đánh lén. (2) 09/02/2018

Chương 2857: Đánh lén. (1) 09/02/2018

Chương 2856: Vọng đế. 09/02/2018

Chương 2855: Mai phục. (2) 09/02/2018

Chương 2854: Mai phục. (1) 09/02/2018

Chương 2853: Chết. (2) 09/02/2018

Chương 2852: Chết. (1) 09/02/2018

Chương 2851: Đâm dao sau lưng. (2) 09/02/2018

Chương 2850: Đâm dao sau lưng. (1) 09/02/2018

Chương 2849: Chia báu vật. 09/02/2018

Chương 2848: Cướp sạch Đại La Thiên. (2) 09/02/2018

Chương 2847: Cướp sạch Đại La Thiên. (1) 09/02/2018

Chương 2846: Giao ước. (2) 09/02/2018

Chương 2845: Giao ước. (1) 09/02/2018

Chương 2844: Địa vị ngang nhau. 09/02/2018

Chương 2843: Giang lão thất phu. (2) 09/02/2018

Chương 2842: Giang lão thất phu. (1) 09/02/2018

Chương 2841: Vô lượng sát kiếp. (2) 09/02/2018

Chương 2840: Vô lượng sát kiếp. (1) 09/02/2018

Chương 2839: Kiếp không thể trốn. 09/02/2018

Chương 2838: Tìm đường chết. 09/02/2018

Chương 2837: Sa môn kiếp ba (2). 09/02/2018

Chương 2836: Sa môn kiếp ba (1). 09/02/2018

Chương 2835: Chú Đạo kiếp ba hàng lâm. (2) 09/02/2018

Chương 2834: Chú Đạo kiếp ba hàng lâm. (1) 09/02/2018

Chương 2833: Thúc giục Đạo Quân điện. 09/02/2018

Chương 2832: Tự gây nghiệt, không thể sống. 09/02/2018

Chương 2831: Bệ hạ, ngươi đã trở lại (2). 09/02/2018

Chương 2830: Bệ hạ, ngươi đã trở lại (1). 09/02/2018

Chương 2829: Sát kiếp vô lượng. (2) 09/02/2018

Chương 2828: Sát kiếp vô lượng. (1) 09/02/2018

Chương 2827: Kiếp số khởi nguyên. (2) 09/02/2018

Chương 2826: Kiếp số khởi nguyên. (1) 09/02/2018

Chương 2825: Vô cực đạo trác 09/02/2018

Chương 2824: Cổ Thần tuyệt tự. (2) 09/02/2018

Chương 2823: Cổ Thần tuyệt tự. (1) 09/02/2018

Chương 2822: Đại La Thiên chuẩn bị chiến tranh. 09/02/2018

Chương 2821: Hung niệm đại tác. (2) 09/02/2018

Chương 2820: Hung niệm đại tác. (1) 09/02/2018

Chương 2819: Tiên đạo trung kỳ. 09/02/2018

Chương 2818: Lưu manh cùng pháp bảo vô lại. 09/02/2018

Chương 2817: Tú cầu ném cho ai. (2) 09/02/2018

Chương 2816: Tú cầu ném cho ai. (1) 09/02/2018

Chương 2815: Đè chết Ma Ha. (2) 09/02/2018

Chương 2814: Đè chết Ma Ha. (1) 09/02/2018

Chương 2813: Phá lẫn nhau 09/02/2018

Chương 2812: Tú cầu 09/02/2018

Chương 2811: Kiếp từ đâu tới? (2) 09/02/2018

Chương 2810: Kiếp từ đâu tới? (1) 09/02/2018

Chương 2809: Rút lui. (2) 09/02/2018

Chương 2808: Rút lui. (1) 09/02/2018

Chương 2807: Tam hoa trên đỉnh. 09/02/2018

Chương 2806: Ngươi đánh ta ah? (2) 09/02/2018

Chương 2805: Ngươi đánh ta ah? (1) 09/02/2018

Chương 2804: Ta bị hố. (2) 09/02/2018

Chương 2803: Ta bị hố. (1) 09/02/2018

Chương 2802: Ma Ha chuyển thế. (2) 09/02/2018

Chương 2801: Ma Ha chuyển thế. (1) 09/02/2018

Chương 2800: Đạo bỉ đạo, nhân bỉ nhân. (2) 09/02/2018

Chương 2799: Đạo bỉ đạo, nhân bỉ nhân. (1) 09/02/2018

Chương 2798: Sáu thiên tôn luận đạo. 09/02/2018

Chương 2797: Đập gục tất cả. (2) 09/02/2018

Chương 2796: Đập gục tất cả. (1) 09/02/2018

Chương 2795: Các người không được. 09/02/2018

Chương 2794: Đạo không ra Nguyên Thủy Đại La Thiên. (2) 09/02/2018

Chương 2793: Đạo không ra Nguyên Thủy Đại La Thiên. (1) 09/02/2018

Chương 2792: Đại La Thiên truyền đạo. (2) 09/02/2018

Chương 2791: Đại La Thiên truyền đạo. (1) 09/02/2018

Chương 2790: Lấy mộng đoạn tình. 09/02/2018

Chương 2789: Tia sáng tịch diệt kiếp cuối cùng. (2) 09/02/2018

Chương 2788: Tia sáng tịch diệt kiếp cuối cùng. (1) 09/02/2018

Chương 2787: Ám toán lẫn nhau. 09/02/2018

Chương 2786: Đại đạo bị phá. (2) 09/02/2018

Chương 2785: Đại đạo bị phá. (1) 09/02/2018

Chương 2784: Tạo Hóa Đạo Quân. (2) 09/02/2018

Chương 2783: Tạo Hóa Đạo Quân. (1) 09/02/2018

Chương 2782: Đè đầu đánh Vô Cực. 09/02/2018

Chương 2781: Thiên địa nhân quả. (2) 09/02/2018

Chương 2780: Thiên địa nhân quả. (1) 09/02/2018

Chương 2779: Kê cao gối ngủ. (2) 09/02/2018

Chương 2778: Kê cao gối ngủ. (1) 09/02/2018

Chương 2777: Đánh nhau thật. 09/02/2018

Chương 2776: Tịch diệt ngươi. (2) 09/02/2018

Chương 2775: Tịch diệt ngươi. (1) 09/02/2018

Chương 2774: Ngọa Long tinh vực. 09/02/2018

Chương 2773: Cảnh cáo, không phục thì đánh nữa. (2) 09/02/2018

Chương 2772: Cảnh cáo, không phục thì đánh nữa. (1) 09/02/2018

Chương 2771: Cho ngươi rút kinh nghiệm xương máu! (2) 09/02/2018

Chương 2770: Cho ngươi rút kinh nghiệm xương máu! (1) 09/02/2018

Chương 2769: Nguyên Dục Tiên Đế. (2) 09/02/2018

Chương 2768: Nguyên Dục Tiên Đế. (1) 09/02/2018

Chương 2767: Ma hóa. (2) 09/02/2018

Chương 2766: Ma hóa. (1) 09/02/2018

Chương 2765: Lão gia xuất quan. (2) 09/02/2018

Chương 2764: Lão gia xuất quan. (1) 09/02/2018

Chương 2763: Xả thân nhập kiếp. 09/02/2018

Chương 2762: Nguyên thủy vô kiếp, chỉ có tình tự bị thương. (2) 09/02/2018

Chương 2761: Nguyên thủy vô kiếp, chỉ có tình tự bị thương. (1) 09/02/2018

Chương 2760: Không cánh mà bay. (2) 09/02/2018

Chương 2759: Không cánh mà bay. (1) 09/02/2018

Chương 2758: Kiếp đến từ đâu? 09/02/2018

Chương 2757: Thế đại tranh. (2) 09/02/2018

Chương 2756: Thế đại tranh. (1) 09/02/2018

Chương 2755: Xây dựng Thiên Môn. 09/02/2018

Chương 2754: Quái nhân tập hợp. (2) 09/02/2018

Chương 2753: Quái nhân tập hợp. (1) 09/02/2018

Chương 2752: Sư tôn tại thượng xin nhận đồ nhi cúi đầu. (2) 09/02/2018

Chương 2751: Sư tôn tại thượng xin nhận đồ nhi cúi đầu. (1) 09/02/2018

Chương 2750: Nhất môn ngũ kiệt. (2) 09/02/2018

Chương 2749: Nhất môn ngũ kiệt. (1) 09/02/2018

Chương 2748: Một tiếng đạo hữu. 09/02/2018

Chương 2747: Đông Cực chứng đạo. (2) 09/02/2018

Chương 2746: Đông Cực chứng đạo. (1) 09/02/2018

Chương 2745: Hổ phách hắc tâm chuyên. (2) 09/02/2018

Chương 2744: Hổ phách hắc tâm chuyên. (1) 09/02/2018

Chương 2743: Tiên thiên nguyên thủy. 09/02/2018

Chương 2742: Bằng hữu tốt nhất. (2) 09/02/2018

Chương 2741: Bằng hữu tốt nhất. (1) 09/02/2018

Chương 2740: Chế tạo Đạo Quân điện. (2) 09/02/2018

Chương 2739: Chế tạo Đạo Quân điện. (1) 09/02/2018

Chương 2738: Tại sao nát tim. 09/02/2018

Chương 2737: Ta vốn đa tình. (2) 09/02/2018

Chương 2736: Ta vốn đa tình. (1) 09/02/2018

Chương 2735: Thiên Quân mạnh nhất. (2) 09/02/2018

Chương 2734: Thiên Quân mạnh nhất. (1) 09/02/2018

Chương 2733: Dùng mộng nhập đạo. 09/02/2018

Chương 2732: Cửa nguy hiểm nhất. 09/02/2018

Chương 2731: Tẩy địa Thông Thiên các. (2) 09/02/2018

Chương 2730: Tẩy địa Thông Thiên các. (1) 09/02/2018

Chương 2729: Đại La Thiên thức tỉnh. 09/02/2018

Chương 2728: Ta chuộc tội. (2) 09/02/2018

Chương 2727: Ta chuộc tội. (1) 09/02/2018

Chương 2726: Lấy đạo kết bạn. (2) 09/02/2018

Chương 2725: Lấy đạo kết bạn. (1) 09/02/2018

Chương 2724: Một bước hộc ngụm máu. 09/02/2018

Chương 2723: Sắp xếp của Đế Giang. (2) 09/02/2018

Chương 2722: Sắp xếp của Đế Giang. (1) 09/02/2018

Chương 2721: Tạo hóa thần khí. 09/02/2018

Chương 2720: Bao vây tiễu trừ Thần Mẫu. (2) 09/02/2018

Chương 2719: Bao vây tiễu trừ Thần Mẫu. (1) 09/02/2018

Chương 2718: Thần Mẫu gặp nạn. (2) 09/02/2018

Chương 2717: Thần Mẫu gặp nạn. (1). 09/02/2018

Chương 2716: Thiên nhân vạn vật, Nguyên Dục Thái Cực. 09/02/2018

Chương 2715: Không thương hòa khí. (2) 09/02/2018

Chương 2714: Không thương hòa khí. (1) 09/02/2018

Chương 2713: Quyết định cách cục đời sau. 09/02/2018

Chương 2712: Nghiền áp. (2) 09/02/2018

Chương 2711: Nghiền áp. (1) 09/02/2018

Chương 2710: Tiên Đế tương lai. (2) 09/02/2018

Chương 2709: Tiên Đế tương lai. (1) 09/02/2018

Chương 2708: Vô thượng cảnh. 09/02/2018

Chương 2707: Ta vì Đại Thiên Tôn. (2) 09/02/2018

Chương 2706: Ta vì Đại Thiên Tôn. (1) 09/02/2018

Chương 2705: Gặp lại Đạo Không. (2) 09/02/2018

Chương 2704: Gặp lại Đạo Không. (1) 09/02/2018

Chương 2703: Di độc ức vạn năm. 09/02/2018

Chương 2702: Tịch diệt linh quang. (2) 09/02/2018

Chương 2701: Tịch diệt linh quang. (1) 09/02/2018

Chương 2700: Ai cùng tranh phong? 09/02/2018

Chương 2699: Kiếp sát Ôn Đế. (2) 09/02/2018

Chương 2698: Kiếp sát Ôn Đế. (1) 09/02/2018

Chương 2697: Ôn Đế xuất hiện. 09/02/2018

Chương 2696: Chỉ điểm Ngọc Kinh. (2) 09/02/2018

Chương 2695: Chỉ điểm Ngọc Kinh. (1) 09/02/2018

Chương 2694: Tiểu quỷ ranh mãnh. (2) 09/02/2018

Chương 2693: Tiểu quỷ ranh mãnh. (1) 09/02/2018

Chương 2692: Công đức khai thiên 09/02/2018

Chương 2691: Bồi dưỡng tiên nhân. (2) 09/02/2018

Chương 2690: Bồi dưỡng tiên nhân. (1) 09/02/2018

Chương 2689: Cấm khu trở thành lịch sử. (2) 09/02/2018

Chương 2688: Cấm khu trở thành lịch sử. (1) 09/02/2018

Chương 2687: Hòn ngọc quý trên tay. 09/02/2018

Chương 2686: Các phương mưu đồ. (2) 09/02/2018

Chương 2685: Các phương mưu đồ. (1) 09/02/2018

Chương 2684: Ngọc Kinh thánh giáo chủ. (2) 09/02/2018

Chương 2683: Ngọc Kinh thánh giáo chủ. (1) 09/02/2018

Chương 2682: Hàng phục ba Đạo Quân. 09/02/2018

Chương 2681: Luyện lại Đại La Thiên. (2) 09/02/2018

Chương 2680: Luyện lại Đại La Thiên. (1) 09/02/2018

Chương 2679: Quỷ Bà Thiên thượng giới. 09/02/2018

Chương 2678: Chuyển vận tam giới. (2) 09/02/2018

Chương 2677: Chuyển vận tam giới. (1) 09/02/2018

Chương 2676: Cuộc chiến tuyệt sát. (2) 09/02/2018

Chương 2675: Cuộc chiến tuyệt sát. (1) 09/02/2018

Chương 2674: Cuộc chiến khốc liệt. 09/02/2018

Chương 2673: Ta chủ chìm nổi. (2) 09/02/2018

Chương 2672: Ta chủ chìm nổi. (1) 09/02/2018

Chương 2671: Táng tận thiên lương và vô thượng công đức. 09/02/2018

Chương 2670: Phá hủy Tiên giới. (2) 09/02/2018

Chương 2669: Phá hủy Tiên giới. (1) 09/02/2018

Chương 2668: Linh bảo thức tỉnh. (2) 09/02/2018

Chương 2667: Linh bảo thức tỉnh. (1) 09/02/2018

Chương 2666: Đại nhân vật sau lưng. (2) 09/02/2018

Chương 2665: Đại nhân vật sau lưng. (1) 09/02/2018

Chương 2664: Chịu thiệt. (2) 09/02/2018

Chương 2663: Chịu thiệt. (1) 09/02/2018

Chương 2662: Huyết Tổ chịu kiếp. 09/02/2018

Chương 2661: Núi cao còn có núi cao hơn. (2) 09/02/2018

Chương 2660: Núi cao còn có núi cao hơn. (1) 09/02/2018

Chương 2659: Trận phá. (2) 09/02/2018

Chương 2658: Trận phá. (1) 09/02/2018

Chương 2657: Ta đi giết người. 09/02/2018

Chương 2656: Thi hoàng ra biển máu. (2) 09/02/2018

Chương 2655: Thi hoàng ra biển máu. (1) 09/02/2018

Chương 2654: Đuôi bò cạp, lòng nữ nhân. (2) 09/02/2018

Chương 2653: Đuôi bò cạp, lòng nữ nhân. (1) 09/02/2018

Chương 2652: Tiên thiên bất diệt thật sự. 09/02/2018

Chương 2651: Chú sát Thiên Nguyên. (2) 09/02/2018

Chương 2650: Chú sát Thiên Nguyên. (1) 09/02/2018

Chương 2649: Chuyện không quá ba lần. 09/02/2018

Chương 2648: Máu nhuộm đạo cung. (2) 09/02/2018

Chương 2647: Máu nhuộm đạo cung. (1) 09/02/2018

Chương 2646: Một người, một thời đại! (2) 09/02/2018

Chương 2645: Một người, một thời đại! (1) 09/02/2018

Chương 2644: Kiếp số bộc phát. 09/02/2018

Chương 2643: Bị xem thường. (2) 09/02/2018

Chương 2642: Bị xem thường. (1) 09/02/2018

Chương 2641: Đường đã đứt. (2) 09/02/2018

Chương 2640: Đường đã đứt. (1) 09/02/2018

Chương 2639: Khởi nguồn tịch diệt. 09/02/2018

Chương 2638: Con rồng to hoang dại tiền sử. (2) 09/02/2018

Chương 2637: Con rồng to hoang dại tiền sử. (1) 09/02/2018

Chương 2636: Biến cùng thông. 09/02/2018

Chương 2635: Nguyên thần đại đạo. 09/02/2018

Chương 2634: Tiên thiên Lô Bồng. (2) 09/02/2018

Chương 2633: Tiên thiên Lô Bồng. (1) 09/02/2018

Chương 2632: Tranh chấp lý niệm. (2) 09/02/2018

Chương 2631: Tranh chấp lý niệm. (1) 09/02/2018

Chương 2630: Tiên thiên đạo chủ. 09/02/2018

Chương 2629: Hồng mông tiên thiên. (2) 09/02/2018

Chương 2628: Hồng Mông Tiên Thiên. (1) 25/10/2016

Chương 2627: Từng Đến Đây Chơi. 25/10/2016

Chương 2626: Đụng Độ Tiên Đế. (2) 25/10/2016

Chương 2625: Đụng Độ Tiên Đế. (1) 25/10/2016

Chương 2624: Đi Hướng Tiền Sử. 25/10/2016

Chương 2623: Thời Đại Nguyên Đạo. (2) 25/10/2016

Chương 2622: Thời Đại Nguyên Đạo. (1) 25/10/2016

Chương 2621: Đạo Tràng Đế Tôn. 25/10/2016

Chương 2620: Trăm Vạn Tiên Quân. (2) 25/10/2016

Chương 2619: Trăm Vạn Tiên Quân. (1) 25/10/2016

Chương 2618: Tiên Giới Quần Ma Loạn. 25/10/2016

Chương 2617: Đàn Chuông Hợp Bích. (2) 25/10/2016

Chương 2616: Đàn Chuông Hợp Bích. (1) 25/10/2016

Chương 2615: Tiên Thiên Thái Cực. (2) 25/10/2016

Chương 2614: Tiên Thiên Thái Cực. (1) 25/10/2016

Chương 2613: Tiên Thiên Bất Bại Chi Địa. 25/10/2016

Chương 2612: Kẻ Siêu Hung Ác. (2) 25/10/2016

Chương 2611: Kẻ Siêu Hung Ác. (1) 25/10/2016

Chương 2610: Đòn Tập Kích Đếm Số. 25/10/2016

Chương 2609: Bất Diệt Đạo Dịch. (2) 25/10/2016

Chương 2608: Bất Diệt Đạo Dịch. (1) 25/10/2016

Chương 2607: Trời Sắp Diệt Ta. 25/10/2016

Chương 2606: Tương Ái Tương Sát. (2) 25/10/2016

Chương 2605: Tương Ái Tương Sát. (1) 25/10/2016

Chương 2604: Mỗi Người Một Bụng Ý Nghĩ Xấu. 25/10/2016

Chương 2603: Đòn Sát Thủ. (2) 25/10/2016

Chương 2602: Đòn Sát Thủ. (1) 25/10/2016

Chương 2601: Cường Cường Gặp Nhau. (2) 25/10/2016

Chương 2600: Cường Cường Gặp Nhau. (1) 25/10/2016

Chương 2599: Thân Bại Danh Liệt. 25/10/2016

Chương 2598: Ai Ngăn Nổi? (2) 25/10/2016

Chương 2597: Ai Ngăn Nổi? (1) 25/10/2016

Chương 2596: Đánh Hắn Đạp Hắn Giết Hắn! 25/10/2016

Chương 2595: Đế Giang. (2) 25/10/2016

Chương 2594: Đế Giang. (1) 25/10/2016

Chương 2593: Anh Minh Thần Võ. 25/10/2016

Chương 2592: Nguyên Thủy Thần Quân Đại Viên Mãn. (2) 25/10/2016

Chương 2591: Nguyên Thủy Thần Quân Đại Viên Mãn. (1) 25/10/2016

Chương 2590: Lớn! 25/10/2016

Chương 2589: Hoành Hành. (2) 25/10/2016

Chương 2588: Hoành Hành. (1) 25/10/2016

Chương 2587: Một Cọc Định Thiên Địa. 25/10/2016

Chương 2586: Tiên Giới Khuếch Trương. (2) 25/10/2016

Chương 2585: Tiên Giới Khuếch Trương. (1) 25/10/2016

Chương 2584: Tiên Thiên Chí Bảo. 25/10/2016

Chương 2583: Ăn Cửu Nghi Hoàng Quân. (2) 25/10/2016

Chương 2582: Ăn Cửu Nghi Hoàng Quân. (1) 25/10/2016

Chương 2581: Huyết Tổ Xuất Hiện. 25/10/2016

Chương 2580: Lay Động Thiên Hạ. (2) 25/10/2016

Chương 2579: Lay Động Thiên Hạ. (1) 25/10/2016

Chương 2578: Hóa Duyên. 25/10/2016

Chương 2577: Hàng Phục Cự Linh. (2) 25/10/2016

Chương 2576: Hàng Phục Cự Linh. (1) 25/10/2016

Chương 2575: Đạo Quân Thứ Hai Chết. 25/10/2016

Chương 2574: Bắt Đầu Đổ Máu, Đạo Quân Chết. (2) 25/10/2016

Chương 2573: Bắt Đầu Đổ Máu, Đạo Quân Chết. (1) 25/10/2016

Chương 2572: Thôn Tính Vũ Trụ, Càn Quét Bát Hoang. (2) 25/10/2016

Chương 2571: Thôn Tính Vũ Trụ, Càn Quét Bát Hoang. (1) 25/10/2016

Chương 2570: Chôn Sống. 25/10/2016

Chương 2569: Thăm Dò. (2) 25/10/2016

Chương 2568: Thăm Dò. (1) 25/10/2016

Chương 2567: Bi Ca Tiễn Đưa. 25/10/2016

Chương 2566: Vô Cực Thư Đồng. (2) 25/10/2016

Chương 2565: Vô Cực Thư Đồng. (1) 25/10/2016

Chương 2564: Ngoan Đi, Đừng Chống Cự. 25/10/2016

Chương 2563: La Thiên Khánh Vân. (2) 25/10/2016

Chương 2562: La Thiên Khánh Vân. (1) 25/10/2016

Chương 2561: Tịch Diệt Vĩnh Hằng. 25/10/2016

Chương 2560: Ta Đến Đọc Sách. 25/10/2016

Chương 2559: Đám Yêu Tinh Trong Đạo Quân Điện. (2) 25/10/2016

Chương 2558: Đám Yêu Tinh Trong Đạo Quân Điện. (1) 25/10/2016

Chương 2557: Thần Mẫu Tập Kích. 25/10/2016

Chương 2556: Đi Hướng Đạo Quân Điện. (2) 25/10/2016

Chương 2555: Đi Hướng Đạo Quân Điện. (1) 25/10/2016

Chương 2554: Không Báu Vật Không Vào 25/10/2016

Chương 2553: Tuyết Tình. (2) 25/10/2016

Chương 2552: Tuyết Tình. (1) 25/10/2016

Chương 2551: Chí Bảo, Hỗn Độn Tiên Kiếm. 25/10/2016

Chương 2550: Chấn Nhiếp Quần Hùng. (2) 25/10/2016

Chương 2549: Chấn Nhiếp Quần Hùng. (1) 25/10/2016

Chương 2548: Huyền Vũ Đạo Quân. 25/10/2016

Chương 2547: Các Ngươi Vẫn Là Con Nít. (2) 25/10/2016

Chương 2546: Các Ngươi Vẫn Là Con Nít. (1) 25/10/2016

Chương 2545: Giết Mấy Người Rồi Về. (2) 25/10/2016

Chương 2544: Giết Mấy Người Rồi Về. (1) 25/10/2016

Chương 2543: Tiên Đạo Chí Bảo. 25/10/2016

Chương 2542: Giết Ra Hỗn Độn Thiên Quốc. (2) 25/10/2016

Chương 2541: Giết Ra Hỗn Độn Thiên Quốc. (1) 25/10/2016

Chương 2540: Phong Độ. 25/10/2016

Chương 2539: Đây Chính Là Thần, Đây Chính Là Ta! (2) 25/10/2016

Chương 2538: Đây Chính Là Thần, Đây Chính Là Ta! (1) 25/10/2016

Chương 2537: Ngươi Dám Ăn Hiếp Nữ Nhi Của Ta? (2) 25/10/2016

Chương 2536: Ngươi Dám Ăn Hiếp Nữ Nhi Của Ta? (1) 25/10/2016

Chương 2535: Đạo Quân Điện Lệnh. 25/10/2016

Chương 2534: Cần Gì Khổ. (2) 25/10/2016

Chương 2533: Cần Gì Khổ. (1) 25/10/2016

Chương 2532: Thần. 25/10/2016

Chương 2531: Giang Nam Tiên Đạo. (2) 25/10/2016

Chương 2530: Giang Nam Tiên Đạo. (1) 25/10/2016

Chương 2529: Nguyên Thủy Chi Khí. 25/10/2016

Chương 2528: Tăng Mạnh Uy Danh Của Ta. (2) 25/10/2016

Chương 2527: Tăng Mạnh Uy Danh Của Ta. (1) 25/10/2016

Chương 2526: Huyền Thiên, Ngươi Chán Sống! (2) 25/10/2016

Chương 2525: Huyền Thiên, Ngươi Chán Sống! (1) 25/10/2016

Chương 2524: Phôi Của Pháp Bảo Mạnh Nhất Trong Lịch Sử. 25/10/2016

Chương 2523: Chiến Quần Hùng. (2) 25/10/2016

Chương 2522: Chiến Quần Hùng. (1) 25/10/2016

Chương 2521: Giết Nữ Nhân Của Hắn. 24/10/2016

Chương 2520: Cáo Già. (2) 24/10/2016

Chương 2519: Cáo Già. (1) 24/10/2016

Chương 2518: Thuyền Vàng. (2) 24/10/2016

Chương 2517: Thuyền Vàng. (1) 24/10/2016

Chương 2516: Thiên Ngự Đạo Quân. (2) 24/10/2016

Chương 2515: Thiên Ngự Đạo Quân. (1) 24/10/2016

Chương 2514: Lạc Nữ Vương. 24/10/2016

Chương 2513: Cắt Đứt Đường Sống. (2) 24/10/2016

Chương 2512: Cắt Đứt Đường Sống. (1) 24/10/2016

Chương 2511: Kiếp Số Chết Chắc. 24/10/2016

Chương 2510: Hủy Đàn Bẽ Mặt. (2) 24/10/2016

Chương 2509: Hủy Đàn Bẽ Mặt. (1) 24/10/2016

Chương 2508: Nói Đánh Gục Ngươi Là Đánh Thật. 24/10/2016

Chương 2507: Sắc Dụ Và Cầu Xin. (2) 24/10/2016

Chương 2506: Sắc Dụ Và Cầu Xin. (1) 24/10/2016

Chương 2505: Tiên Thiên Di Bảo. 24/10/2016

Chương 2504: Ngang Ngược. 24/10/2016

Chương 2503: Đại La Thiên Quân. (2) 24/10/2016

Chương 2502: Đại La Thiên Quân. (1) 24/10/2016

Chương 2501: Tranh Giành Khí Vận. 24/10/2016

Chương 2500: Ám Toán. (2) 24/10/2016

Chương 2499: Ám Toán. (1) 24/10/2016

Chương 2498: Phản Bội. (2) 24/10/2016

Chương 2497: Phản Bội. (1) 24/10/2016

Chương 2496: Đạo Quân Tương Lai Của Tiên Giới. 24/10/2016

Chương 2495: Lãnh Tụ Giáo Môn Đô. (2) 24/10/2016

Chương 2494: Lãnh Tụ Giáo Môn Đô. (1) 24/10/2016

Chương 2493: Giết Vào Tiên Tôn Cung. 24/10/2016

Chương 2492: Cái Thế Thần Uy. (2) 24/10/2016

Chương 2491: Cái Thế Thần Uy. (1) 24/10/2016

Chương 2490: Tiên Triều Khí Vận Tụ Tại Huyền Châu. 24/10/2016

Chương 2489: Càn Nguyên Trị Thế. (2) 24/10/2016

Chương 2488: Càn Nguyên Trị Thế. (1) 24/10/2016

Chương 2487: Tin Tức Kinh Người. (2) 24/10/2016

Chương 2486: Tin Tức Kinh Người. (1) 24/10/2016

Chương 2485: Phưởng Xa Khôi Lỗi. 24/10/2016

Chương 2484: Thật Sự Không Lừa Ngươi. (2) 24/10/2016

Chương 2483: Thật Sự Không Lừa Ngươi. (1) 24/10/2016

Chương 2482: Kẻ Nổ Số Một Tiên Giới. (2) 24/10/2016

Chương 2481: Kẻ Nổ Số Một Tiên Giới. (1) 24/10/2016

Chương 2480: Yến Hội Trước Nay Chưa Từng Có. 24/10/2016

Chương 2479: Giẫm Lên Tôn Nghiêm Của Ngươi. (2) 24/10/2016

Chương 2478: Giẫm Lên Tôn Nghiêm Của Ngươi. (1) 24/10/2016

Chương 2477: Chém Thần Hồn Của Ngươi. (2) 24/10/2016

Chương 2376: Chém Thần Hồn Của Ngươi. (1) 24/10/2016

Chương 2375: Thân Phận Thật Sự Của Quái Nhân. 24/10/2016

Chương 2374: Tịch Diệt Hoa Trường Sinh Liên. (2) 24/10/2016

Chương 2373: Tịch Diệt Hoa Trường Sinh Liên. (1) 24/10/2016

Chương 2372: Các Ngươi Đều Là Quân Cờ! (2) 24/10/2016

Chương 2371: Các Ngươi Đều Là Quân Cờ! (1) 24/10/2016

Chương 2370: Tạo Hóa Thần Tàng. (2) 24/10/2016

Chương 2369: Tạo Hóa Thần Tàng. (1) 24/10/2016

Chương 2368: Đưa Các Ngươi Về Nhà. 24/10/2016

Chương 2367: Thu Thập Nha Đầu Chết Tiệt Này. (2) 24/10/2016

Chương 2366: Thu Thập Nha Đầu Chết Tiệt Này. (1) 24/10/2016

Chương 2365: Nguyên Thủy Thần Quân. (2) 24/10/2016

Chương 2364: Nguyên Thủy Thần Quân. (1) 24/10/2016

Chương 2363: Sư Đệ, Mời! 24/10/2016

Chương 2362: Đoạn Nhân Quả Tình Duyên. (2) 24/10/2016

Chương 2361: Đoạn Nhân Quả Tình Duyên. (1) 24/10/2016

Chương 2360: Thời Đại Chư Hầu. 22/10/2016

Chương 2359: Tấn Công Tiên Giới. (2) 22/10/2016

Chương 2358: Tấn Công Tiên Giới. (1) 22/10/2016

Chương 2357: Người Cầm Lái Tiên Giới. (2) 22/10/2016

Chương 2356: Người Cầm Lái Tiên Giới. (1) 22/10/2016

Chương 2355: Tiên Giới Rối Loạn. 22/10/2016

Chương 2354: Phong Ấn. (2) 22/10/2016

Chương 2353: Phong Ấn. (1) 22/10/2016

Chương 2352: Đỡ Đẻ Giúp Ngươi. (2) 22/10/2016

Chương 2351: Đỡ Đẻ Giúp Ngươi. (1) 22/10/2016

Chương 2350: Sai Hoàn Toàn. 22/10/2016

Chương 2349: Một Tịch Diệt Đạo Nhân Khác. (2) 22/10/2016

Chương 2348: Một Tịch Diệt Đạo Nhân Khác. (1) 22/10/2016

Chương 2347: Loạn Cục. 22/10/2016

Chương 2346: Cổ Chi Nghĩa Sĩ. (2) 22/10/2016

Chương 2345: Cổ Chi Nghĩa Sĩ. (1) 22/10/2016

Chương 2344: Nuốt Sống Thánh Dược. (2) 22/10/2016

Chương 2343: Nuốt Sống Thánh Dược. (1) 22/10/2016

Chương 2342: Long Tổ Thánh Dược. 22/10/2016

Chương 2341: Âm Hiểm Như Cáo. (2) 22/10/2016

Chương 2340: Âm Hiểm Như Cáo. (1) 22/10/2016

Chương 2339: Tâm Nguyện Suốt Đời. 22/10/2016

Chương 2338: Ký Sinh Kỳ Lạ. (2) 22/10/2016

Chương 2337: Ký Sinh Kỳ Lạ. (1) 22/10/2016

Chương 2336: Là Ai Chìm Nổi? 22/10/2016

Chương 2335: Xua Cọp Nuốt Sói. (2) 22/10/2016

Chương 2334: Xua Cọp Nuốt Sói. (1) 22/10/2016

Chương 2333: Đạo Quân Ẩn Giấu. 22/10/2016

Chương 2332: Tịch Diệt Huyết Châm. (2) 22/10/2016

Chương 2331: Tịch Diệt Huyết Châm. (1) 22/10/2016

Chương 2330: Vạn Chú Đạo Hữu, Làm Tốt Lắm! (2) 22/10/2016

Chương 2329: Vạn Chú Đạo Hữu, Làm Tốt Lắm! (1) 22/10/2016

Chương 2328: Bóp Chết Ngươi Một Trăm Lần. (2) 22/10/2016

Chương 2327: Bóp Chết Ngươi Một Trăm Lần. (1) 22/10/2016

Chương 2326: Ma Cổ Tịch Diệt Kiếp. 22/10/2016

Chương 2325: Tận Thế Kiếp Âm. (2) 22/10/2016

Chương 2324: Tận Thế Kiếp Âm. (1) 22/10/2016

Chương 2323: Tổ Hợp Ác Ôn Mạnh Nhất Lịch Sử. (2) 22/10/2016

Chương 2322: Tổ Hợp Ác Ôn Mạnh Nhất Lịch Sử. (1) 22/10/2016

Chương 2321: Lòng Trong Sạch Như Hoa Mai. 22/10/2016

Chương 2320: Tiền Sử Đại Chủng Mã. (2) 22/10/2016

Chương 2319: Tiền Sử Đại Chủng Mã. (1) 22/10/2016

Chương 2318: Thì Ra Là Ngươi. 22/10/2016

Chương 2317: Người Khổng Lồ Sơ Sinh. (2) 22/10/2016

Chương 2316: Người Khổng Lồ Sơ Sinh. (1) 22/10/2016

Chương 2315: Lực Lượng Bí Ẩn. 22/10/2016

Chương 2314: Kiếp Quang Thiên Hỏa. (2) 22/10/2016

Chương 2313: Kiếp Quang Thiên Hỏa. (1) 22/10/2016

Chương 2312: Đông A Đạo Nhân. 22/10/2016

Chương 2311: Thiên Nguyên Thần Tổ. (2) 22/10/2016

Chương 2310: Thiên Nguyên Thần Tổ. (1) 22/10/2016

Chương 2309: Đường Trời Sao. 22/10/2016

Chương 2308: Đại Tế Chú Sát. (2) 22/10/2016

Chương 2307: Đại Tế Chú Sát. (1) 22/10/2016

Chương 2306: Sáu Ngón Tay Tập Sát. 22/10/2016

Chương 2305: Hỗn Độn Sáu Mươi Bốn Thần Thành. (2) 22/10/2016

Chương 2304: Hỗn Độn Sáu Mươi Bốn Thần Thành. (1) 22/10/2016

Chương 2303: Đông Song. 22/10/2016

Chương 2302: Rốt Cuộc Đột Phá! (2) 22/10/2016

Chương 2301: Rốt Cuộc Đột Phá! (1) 22/10/2016

Chương 2300: Cực Hạn Cự Linh Võ Đạo. 22/10/2016

Chương 2299: Thu Phí Bảo Vệ Tiên Quân. (2) 22/10/2016

Chương 2298: Thu Phí Bảo Vệ Tiên Quân. (1) 22/10/2016

Chương 2297: Mảnh Đất Bỏ Hoang. 22/10/2016

Chương 2296: Lời Mời Của Đại Diễn Cổ Thần. (2) 22/10/2016

Chương 2295: Lời Mời Của Đại Diễn Cổ Thần. (1) 22/10/2016

Chương 2294: Ta Nhặt Một Con Rồng. (2) 22/10/2016

Chương 2293: Ta Nhặt Một Con Rồng. (1) 22/10/2016

Chương 2292: Nghiền Áp. 22/10/2016

Chương 2291: Vĩ Đại Như Ta. (2) 22/10/2016

Chương 2290: Vĩ Đại Như Ta. (1) 22/10/2016

Chương 2289: Bộ Mặt Thật Của Quái Nhân. 22/10/2016

Chương 2288: Mạo Hiểm Cầu Sinh. (2) 22/10/2016

Chương 2287: Mạo Hiểm Cầu Sinh. (1) 22/10/2016

Chương 2286: Đế Trảm Linh Bảo Tại Đây. 22/10/2016

Chương 2285: Vạn Chú. (2) 22/10/2016

Chương 2284: Vạn Chú. (1) 22/10/2016

Chương 2283: Tiên Thiên Pháp Bảo Hoang Dại. 22/10/2016

Chương 2282: Ngũ Tuyệt Sát. (2) 22/10/2016

Chương 2281: Ngũ Tuyệt Sát. (1) 22/10/2016

Chương 2280: Cao Thủ Đánh Nhau. 22/10/2016

Chương 2279: Thần Toán. (2) 22/10/2016

Chương 2278: Thần Toán. (1) 22/10/2016

Chương 2277: Có Thể Xem Xa. (2) 22/10/2016

Chương 2276: Có Thể Xem Xa. (1) 22/10/2016

Chương 2275: Ta Người Đông Thế Mạnh. 22/10/2016

Chương 2274: Ai Khi Dễ Ai? (2) 22/10/2016

Chương 2273: Ai Khi Dễ Ai? (1) 22/10/2016

Chương 2272: Phân Chia Huyền Châu. (2) 22/10/2016

Chương 2271: Phân Chia Huyền Châu. (1) 22/10/2016

Chương 2270: Tam Giới! Từ Biệt! 22/10/2016

Chương 2269: Trẫm, Trở Lại. (2) 22/10/2016

Chương 2268: Trẫm, Trở Lại. (1) 22/10/2016

Chương 2267: Một Chuông Diệt Chư Hầu. 22/10/2016

Chương 2266: Nam Minh Thái Tử. (2) 22/10/2016

Chương 2265: Nam Minh Thái Tử. (1) 22/10/2016

Chương 2264: Tịch Diệt. (2) 22/10/2016

Chương 2263: Tịch Diệt. (1) 22/10/2016

Chương 2262: Chí Bảo Chưa Từng Có. (2) 22/10/2016

Chương 2261: Chí Bảo Chưa Từng Có. (1) 22/10/2016

Chương 2260: Đạo Không. 22/10/2016

Chương 2259: Mảnh Đất Kỳ Dị. (2) 22/10/2016

Chương 2258: Mảnh Đất Kỳ Dị. (1) 22/10/2016

Chương 2257: Đạo Quân Quả Vị. 22/10/2016

Chương 2256: Xử Lý Cư Dân Tiên Giới. (2) 22/10/2016

Chương 2255: Xử Lý Cư Dân Tiên Giới. (1) 22/10/2016

Chương 2254: Tồn Tại Tà Ác Nhất. 22/10/2016

Chương 2253: Thần, Tháp, Cửa. (2) 22/10/2016

Chương 2252: Thần, Tháp, Cửa. (1) 22/10/2016

Chương 2251: Đại Đạo Tận Cùng. (2) 22/10/2016

Chương 2250: Đại Đạo Tận Cùng. (1) 22/10/2016

Chương 2249: Khổ Hạnh Thiên Tôn. (2) 22/10/2016

Chương 2248: Khổ Hạnh Thiên Tôn. (1) 22/10/2016

Chương 2247: Hoàng Bào. 22/10/2016

Chương 2246: Sát! 22/10/2016

Chương 2245: Thần Đạo Áo Nghĩa. 22/10/2016

Chương 2244: Hỗn Độn Tổ Thần. (2) 22/10/2016

Chương 2243: Hỗn Độn Tổ Thần. (1) 22/10/2016

Chương 2242: Các Ngươi Cho, Ta Không Cần! 22/10/2016

Chương 2241: Vạn Tượng Đạo Tổ. 22/10/2016

Chương 2240: Lợi Hại. 22/10/2016

Chương 2239: Bất Không Song Hồn. 22/10/2016

Chương 2238: Oanh Sát Thần Mẫu. 22/10/2016

Chương 2237: Ý Muốn Như Thế Nào? 22/10/2016

Chương 2236: Vạn Thần Chi Mẫu. 22/10/2016

Chương 2235: Thanh Tràng. 22/10/2016

Chương 2234: Có Thể Thanh Tràng Rồi! (2) 22/10/2016

Chương 2233: Có Thể Thanh Tràng Rồi! (1) 22/10/2016

Chương 2232: Mê Chết Người Không Đền Mạng. (2) 22/10/2016

Chương 2231: Mê Chết Người Không Đền Mạng. (1) 22/10/2016

Chương 2230: Nguyên Chung Lạc Ấn. (2) 22/10/2016

Chương 2229: Nguyên Chung Lạc Ấn. (1) 22/10/2016

Chương 2228: Đau Đến Không Muốn Sống. (2) 22/10/2016

Chương 2227: Đau Đến Không Muốn Sống. (1) 22/10/2016

Chương 2226: Phí Của Trời. (2) 22/10/2016

Chương 2225: Phí Của Trời. (1) 22/10/2016

Chương 2224: Thần Vương. (2) 22/10/2016

Chương 2223: Thần Vương. (1) 22/10/2016

Chương 2222: Khai Thiên Chi Địa. 22/10/2016

Chương 2221: A Miêu A Cẩu. (2) 22/10/2016

Chương 2220: A Miêu A Cẩu. (1) 22/10/2016

Chương 2219: Cái Chết Của Nam Chiên. (2) 22/10/2016

Chương 2218: Cái Chết Của Nam Chiên. (1) 22/10/2016

Chương 2217: Long Mập. (2) 22/10/2016

Chương 2216: Long Mập. (1) 22/10/2016

Chương 2215: Ngươi Là *** (2) 22/10/2016

Chương 2214: Ngươi Là *** (1) 22/10/2016

Chương 2213: Nguyên Thủy Cảm Ứng Thiên. 22/10/2016

Chương 2212: Tiên Đạo Đạo Chủng. (3) 22/10/2016

Chương 2211: Tiên Đạo Đạo Chủng. (2) 22/10/2016

Chương 2210: Tiên Đạo Đạo Chủng. (1) 22/10/2016

Chương 2209: Tiên Môn. 22/10/2016

Chương 2208: Giết Tiên Hoàng. (2) 22/10/2016

Chương 2207: Giết Tiên Hoàng. (1) 22/10/2016

Chương 2206: Trước Có Sói Sau Có Hổ. (2) 22/10/2016

Chương 2205: Trước Có Sói Sau Có Hổ. (1) 22/10/2016

Chương 2204: Đoạt Thức Ăn Trước Miệng Cọp. (2) 22/10/2016

Chương 2203: Đoạt Thức Ăn Trước Miệng Cọp. (1) 22/10/2016

Chương 2202: Sinh Xé Long La. (2) 22/10/2016

Chương 2201: Sinh Xé Long La. (1) 22/10/2016

Chương 2200: Thần Đạo Đạo Quả Đại Thành. (2) 22/10/2016

Chương 2199: Thần Đạo Đạo Quả Đại Thành. (1) 22/10/2016

Chương 2198: Long Tổ Thái Tức. (2) 22/10/2016

Chương 2197: Long Tổ Thái Tức. (1) 22/10/2016

Chương 2196: Thống Khoái! (2) 22/10/2016

Chương 2195: Thống Khoái! (1) 22/10/2016

Chương 2194: Bây Giờ Là Thời Gian Giết Người. (2) 22/10/2016

Chương 2193: Bây Giờ Là Thời Gian Giết Người. (1) 22/10/2016

Chương 2192: Thần Đạo Đạo Quả. (2) 22/10/2016

Chương 2191: Thần Đạo Đạo Quả. (1) 22/10/2016

Chương 2190: Tự Trảm Đạo Quả. (2) 22/10/2016

Chương 2189: Tự Trảm Đạo Quả. (1) 22/10/2016

Chương 2188: Cận Chiến Vô Địch. 22/10/2016

Chương 2187: Thất Phách Tinh Anh. (2) 22/10/2016

Chương 2186: Thất Phách Tinh Anh. (1) 22/10/2016

Chương 2185: Tiên Đạo Sáng Mờ. (2) 22/10/2016

Chương 2184: Tiên Đạo Sáng Mờ. (1) 22/10/2016

Chương 2183: Đọ Sức Một Hồi. (2) 22/10/2016

Chương 2182: Đọ Sức Một Hồi. (1) 22/10/2016

Chương 2181: Nguyên Thủy Chi Địa Mở Ra. 22/10/2016

Chương 2180: Các Ngươi Tính Là Cái Rắm Ấy! (2) 22/10/2016

Chương 2179: Các Ngươi Tính Là Cái Rắm Ấy! (1) 22/10/2016

Chương 2178: Đại Diễn Cổ Thần. (2) 22/10/2016

Chương 2177: Đại Diễn Cổ Thần. (1) 22/10/2016

Chương 2176: Diễm Phúc. (2) 22/10/2016

Chương 2175: Diễm Phúc. (1) 22/10/2016

Chương 2174: Sợ Bóng Sợ Gió Một Hồi. (2) 22/10/2016

Chương 2173: Sợ Bóng Sợ Gió Một Hồi. (1) 22/10/2016

Chương 2172: Hư Không Đại Xà. (2) 22/10/2016

Chương 2171: Hư Không Đại Xà. (1) 22/10/2016

Chương 2170: Nguyên Thủy Chi Địa Mở. (2) 22/10/2016

Chương 2169: Nguyên Thủy Chi Địa Mở. (1) 22/10/2016

Chương 2168: Ta Đã Thấy Hắn. 22/10/2016

Chương 2167: Đạo Quân Chuyển Thế. (2) 22/10/2016

Chương 2166: Đạo Quân Chuyển Thế. (1) 22/10/2016

Chương 2165: Chư Thiên Vô Lậu Đạo. (2) 22/10/2016

Chương 2164: Chư Thiên Vô Lậu Đạo. (1) 22/10/2016

Chương 2163: Một Đầu Ngón Tay Nghiền Chết Ngươi. (2) 22/10/2016

Chương 2162: Một Đầu Ngón Tay Nghiền Chết Ngươi. (1) 22/10/2016

Chương 2161: Trước Đánh Chết Sau Nói Đạo Lý. (2) 22/10/2016

Chương 2160: Trước Đánh Chết Sau Nói Đạo Lý. (1) 22/10/2016

Chương 2159: Ma Thiên Tiên Vương. (2) 22/10/2016

Chương 2158: Ma Thiên Tiên Vương. (1) 22/10/2016

Chương 2157: Mãnh Hổ Nằm Đồi Hoang. 22/10/2016

Chương 2156: Ngươi Bị Nguyền Rủa. (2) 22/10/2016

Chương 2155: Ngươi Bị Nguyền Rủa. (1) 22/10/2016

Chương 2154: Ngươi Bị Nguyền Rủa. (1) 22/10/2016

Chương 2153: Âm Dương Song Tu. 22/10/2016

Chương 2152: Chính Sự Quan Trọng Hơn. (2) 22/10/2016

Chương 2151: Chính Sự Quan Trọng Hơn. (1) 22/10/2016

Chương 2150: Tỷ, Chúng Ta Song Tu A. (2) 22/10/2016

Chương 2149: Tỷ, Chúng Ta Song Tu A. (1) 22/10/2016

Chương 2148: Giao Phong Trên Biển. (2) 22/10/2016

Chương 2147: Giao Phong Trên Biển. (1) 22/10/2016

Chương 2146: Tập Sát. 22/10/2016

Chương 2145: Thời Đại Yêu Tộc. (2) 22/10/2016

Chương 2144: Thời Đại Yêu Tộc. (1) 22/10/2016

Chương 2143: Kiếm Trảm Long Vương. (2) 22/10/2016

Chương 2142: Kiếm Trảm Long Vương. (1) 22/10/2016

Chương 2141: Bạo Lực Va Chạm. (2) 22/10/2016

Chương 2140: Bạo Lực Va Chạm. (1) 22/10/2016

Chương 2139: Cùng Chung Một Chồng. (2) 22/10/2016

Chương 2138: Cùng Chung Một Chồng. (1) 22/10/2016

Chương 2137: Tiên Hải Long Vương. (2) 22/10/2016

Chương 2136: Tiên Hải Long Vương. (1) 22/10/2016

Chương 2135: Cự Linh Đại Đạo. (2) 22/10/2016

Chương 2134: Cự Linh Đại Đạo. (1) 22/10/2016

Chương 2133: Cùng Sinh Băng Phách Hoa. (2) 22/10/2016

Chương 2132: Cùng Sinh Băng Phách Hoa. (1) 22/10/2016

Chương 2131: Thua Tâm Phục Khẩu Phục. 22/10/2016

Chương 2130: Cự Linh Võ Đạo Đồ Thời Tiền Sử. (2) 22/10/2016

Chương 2129: Cự Linh Võ Đạo Đồ Thời Tiền Sử. (1) 22/10/2016

Chương 2128: Tự Tìm Đường Chết. (2) 22/10/2016

Chương 2127: Tự Tìm Đường Chết. (1) 22/10/2016

Chương 2126: Bát Tiên Vương Tính Là Cái Gì. (2) 22/10/2016

Chương 2125: Bát Tiên Vương Tính Là Cái Gì. (1) 22/10/2016

Chương 2124: Ra Oai Phủ Đầu. (2) 22/10/2016

Chương 2123: Ra Oai Phủ Đầu. (1) 22/10/2016

Chương 2122: Lai Giả Bất Thiện. 22/10/2016

Chương 2121: Đột Kích. (2) 22/10/2016

Chương 2120: Đột Kích. (1) 22/10/2016

Chương 2119: Tiên Giới Thất Trọng Kiếp. (2) 22/10/2016

Chương 2118: Tiên Giới Thất Trọng Kiếp. (1) 22/10/2016

Chương 2117: Thiên Hỏa Luyện Kiếm. (2) 22/10/2016

Chương 2116: Thiên Hỏa Luyện Kiếm. (1) 22/10/2016

Chương 2115: Tịch Diệt Thiên Hỏa. (2) 22/10/2016

Chương 2114: Tịch Diệt Thiên Hỏa 22/10/2016

Chương 2113: Huyền Châu 22/10/2016

Chương 2112: Một Đầu Là Huyết. (2) 22/10/2016

Chương 2111: Một Đầu Là Huyết. (1) 22/10/2016

Chương 2110: Một Mẻ Hốt Gọn. (2) 22/10/2016

Chương 2109: Một Mẻ Hốt Gọn. (1) 22/10/2016

Chương 2108: Không Thể Buông Tha Dũng Giả Thắng. (2) 22/10/2016

Chương 2107: Không Thể Buông Tha Dũng Giả Thắng. (1) 22/10/2016

Chương 2106: Tiên Hải Mười Chín Châu. (2) 22/10/2016

Chương 2105: Tiên Hải Mười Chín Châu. (1) 22/10/2016

Chương 2104: Nguyên Thủy Chi Địa. (2) 22/10/2016

Chương 2103: Nguyên Thủy Chi Địa. (1) 22/10/2016

Chương 2102: Tìm Hiểu. (2) 22/10/2016

Chương 2101: Tìm Hiểu. (1) 22/10/2016

Chương 2100: Ta Có Thế Lực Lớn. 22/10/2016

Chương 2099: Xấu Đến Hết Thuốc Chữa. (2) 22/10/2016

Chương 2098: Xấu Đến Hết Thuốc Chữa. (1) 22/10/2016

Chương 2097: Cưỡi Quái Cáp Đi Hóng Mát. (2) 22/10/2016

Chương 2096: Cưỡi Quái Cáp Đi Hóng Mát. (1) 22/10/2016

Chương 2095: Năm Đó Nếu Như Ta Là Thanh Đế. (2) 22/10/2016

Chương 2094: Năm Đó Nếu Như Ta Là Thanh Đế. (1) 22/10/2016

Chương 2093: Mượn Chén Dùng Một Lát. (2) 22/10/2016

Chương 2092: Mượn Chén Dùng Một Lát. (1) 22/10/2016

Chương 2091: Thần Mẫu Đạo Quân. (2) 22/10/2016

Chương 2090: Thần Mẫu Đạo Quân. (1) 22/10/2016

Chương 2089: Trứng Thịt Màng Thai. 22/10/2016

Chương 2088: Đến Đây Dạo Chơi. (2) 22/10/2016

Chương 2087: Đến Đây Dạo Chơi. (1) 22/10/2016

Chương 2086: Tịch Diệt Ma Nhãn. (2) 22/10/2016

Chương 2085: Tịch Diệt Ma Nhãn. (1) 22/10/2016

Chương 2084: Con Mắt Màu Đen Khủng Bố. (2) 22/10/2016

Chương 2083: Con Mắt Màu Đen Khủng Bố. (1) 22/10/2016

Chương 2082: Xấu Xa. (2) 22/10/2016

Chương 2081: Xấu Xa. (1) 22/10/2016

Chương 2080: Bia Đá. (2) 22/10/2016

Chương 2079: Bia Đá. (1) 22/10/2016

Chương 2078: Tiên Thiên Nguyên Thủy Tiên Vực 22/10/2016

Chương 2077: Não Quái Trong Sông. (2) 22/10/2016

Chương 2076: Não Quái Trong Sông. (1) 22/10/2016

Chương 2075: Thuyền Không Đáy. (2) 22/10/2016

Chương 2074: Thuyền Không Đáy. (1) 22/10/2016

Chương 2073: Hành Hạ Tiên Vương. (2) 22/10/2016

Chương 2072: Hành Hạ Tiên Vương. (1) 22/10/2016

Chương 2071: Trơn Mềm Sướng Miệng. (2) 22/10/2016

Chương 2070: Trơn Mềm Sướng Miệng. (1) 22/10/2016

Chương 2069: Tiền Sử Đạo Quả. (2) 22/10/2016

Chương 2068: Tiền Sử Đạo Quả. (1) 22/10/2016

Chương 2067: Quái Cáp. (2) 22/10/2016

Chương 2066: Quái Cáp. (1) 22/10/2016

Chương 2065: Xâm Nhập Cấm Khu. (2) 22/10/2016

Chương 2064: Xâm Nhập Cấm Khu. (1) 22/10/2016

Chương 2063: Hắc Phong Quái Thi. (2) 22/10/2016

Chương 2062: Hắc Phong Quái Thi. (1) 22/10/2016

Chương 2061: Tư Vị. (2) 22/10/2016

Chương 2060: Tư Vị. (1) 22/10/2016

Chương 2059: Đạo Quả. (2) 22/10/2016

Chương 2058: Đạo Quả. (1) 22/10/2016

Chương 2057: Ác Ôn. (2) 22/10/2016

Chương 2056: Ác Ôn. (1) 22/10/2016

Chương 2055: Khó Phân Biệt Thật Giả. (2) 22/10/2016

Chương 2054: Khó Phân Biệt Thật Giả. (1) 22/10/2016

Chương 2053: Hai Cái Tử Tiêu Tiên Vương. 22/10/2016

Chương 2052: Miếu Nhỏ. (2) 22/10/2016

Chương 2051: Miếu Nhỏ. (1) 22/10/2016

Chương 2050: Thân Bại Thân Tử. (2) 22/10/2016

Chương 2049: Thân Bại Thân Tử. (1) 22/10/2016

Chương 2048: Hiểm Cảnh. (2) 22/10/2016

Chương 2047: Hiểm Cảnh. (1) 22/10/2016

Chương 2046: Tử Tiêu Hàng Lâm. (2) 22/10/2016

Chương 2045: Tử Tiêu Hàng Lâm. (1) 22/10/2016

Chương 2044: Uyên Ương. (2) 22/10/2016

Chương 2043: Uyên Ương. (1) 22/10/2016

Chương 2042: Tiên Thiên Lôi Hải Tiên Vực. (2) 22/10/2016

Chương 2041: Tiên Thiên Lôi Hải Tiên Vực. (1) 22/10/2016

Chương 2040: Cự Linh Thần Tộc. 22/10/2016

Chương 2039: Nhộn Nhạo. (2) 22/10/2016

Chương 2038: Nhộn Nhạo. (1) 22/10/2016

Chương 2037: Ngưu Long Thần Âm. (2) 22/10/2016

Chương 2036: Ngưu Long Thần Âm. (1) 22/10/2016

Chương 2035: Chú Đạo Thiên Đàn. (2) 22/10/2016

Chương 2034: Chú Đạo Thiên Đàn. (1) 22/10/2016

Chương 2033: Da Trâu. 22/10/2016

Chương 2032: Phượng Nghi Hung Mãnh. (2) 22/10/2016

Chương 2031: Phượng Nghi Hung Mãnh. (1) 22/10/2016

Chương 2030: Thiếp Thân Muốn Kêu. (2) 22/10/2016

Chương 2029: Thiếp Thân Muốn Kêu. (1) 22/10/2016

Chương 2028: Xinh Đẹp. (2) 22/10/2016

Chương 2027: Xinh Đẹp. (1) 22/10/2016

Chương 2026: Phong Vân Tế Hội. 22/10/2016

Chương 2025: Danh Chấn Thiên Hạ. (2) 22/10/2016

Chương 2024: Danh Chấn Thiên Hạ. (1) 22/10/2016

Chương 2023: Thân Hãm Sát Trận. (2) 22/10/2016

Chương 2022: Thân Hãm Sát Trận. (1) 22/10/2016

Chương 2021: Ngươi Quá Yếu. (2) 22/10/2016

Chương 2020: Ngươi Quá Yếu. (1) 22/10/2016

Chương 2019: Thần Đạo Giáo Chủ. (2) 22/10/2016

Chương 2018: Thần Đạo Giáo Chủ. (1) 22/10/2016

Chương 2017: Ngọc Ngọc Chân Nhân. 22/10/2016

Chương 2016: Lại Trảm Hư Hoàng. (2) 22/10/2016

Chương 2015: Lại Trảm Hư Hoàng. (1) 22/10/2016

Chương 2014: Trảm Hư Hoàng. (2) 22/10/2016

Chương 2013: Trảm Hư Hoàng. (1) 22/10/2016

Chương 2012: Tiên Thiên Linh Quang. (2) 22/10/2016

Chương 2011: Tiên Thiên Linh Quang. (1) 22/10/2016

Chương 2010: Ám Toán. (2) 22/10/2016

Chương 2009: Ám Toán. (1) 22/10/2016

Chương 2008: Vạn Chú Đạo Quân. 22/10/2016

Chương 2007: Huyết Vân Bắn Phách. (2) 22/10/2016

Chương 2006: Huyết Vân Bắn Phách. (1) 22/10/2016

Chương 2005: Kiếm Trảm Vương Mẫu. (2) 22/10/2016

Chương 2004: Kiếm Trảm Vương Mẫu. (1) 22/10/2016

Chương 2003: Chú Đạo Phù Văn. (2) 22/10/2016

Chương 2002: Chú Đạo Phù Văn. (1) 22/10/2016

Chương 2001: Chú. 22/10/2016

Chương 2000: Một Bụng Ý Nghĩ Xấu. (2) 22/10/2016

Chương 1999: Một Bụng Ý Nghĩ Xấu. (1) 22/10/2016

Chương 1998: Hắc Phong. (2) 22/10/2016

Chương 1997: Hắc Phong. (1) 22/10/2016

Chương 1996: Di Tích Tiền Sử. (2) 22/10/2016

Chương 1995: Di Tích Tiền Sử. (1) 22/10/2016

Chương 1994: Tịch Diệt Đạo Nhân. (2) 22/10/2016

Chương 1993: Tịch Diệt Đạo Nhân. (1) 22/10/2016

Chương 1992: Một Bước Một Giết. 22/10/2016

Chương 1991: Gậy Quấy Phân. (2) 22/10/2016

Chương 1990: Gậy Quấy Phân. (1) 22/10/2016

Chương 1989: Tiễu Trừ Huyền Thiên. (2) 22/10/2016

Chương 1988: Tiễu Trừ Huyền Thiên. (1) 22/10/2016

Chương 1987: Quan Giác Tiên Vương. (2) 22/10/2016

Chương 1986: Quan Giác Tiên Vương. (1) 22/10/2016

Chương 1985: Giết Lên Tiên Giới. 22/10/2016

Chương 1984: Nguyên Tháp Nguyên Đỉnh. (2) 22/10/2016

Chương 1983: Nguyên Tháp Nguyên Đỉnh. (1) 22/10/2016

Chương 1982: Huyết Hải Thâm Cừu. (2) 22/10/2016

Chương 1981: Huyết Hải Thâm Cừu. (1) 22/10/2016

Chương 1980: Hắc Quan, Thuyền Nhỏ Cùng Lão Nhân. (2) 22/10/2016

Chương 1979: Hắc Quan, Thuyền Nhỏ Cùng Lão Nhân. (1) 22/10/2016

Chương 1978: Có Hắn Đồ Tất Có Hắn Sư. (2) 22/10/2016

Chương 1977: Có Hắn Đồ Tất Có Hắn Sư. (1) 22/10/2016

Chương 1976: Tiên Thiên Ôn Đế Quan. 22/10/2016

Chương 1975: Tiên Kiếp. (2) 22/10/2016

Chương 1974: Tiên Kiếp. (1) 22/10/2016

Chương 1973: Chiêu Hồn. (2) 22/10/2016

Chương 1972: Chiêu Hồn. (1) 22/10/2016

Chương 1971: Tồn Tại Thần Thông Quảng Đại. (2) 22/10/2016

Chương 1970: Tồn Tại Thần Thông Quảng Đại. (1) 22/10/2016

Chương 1969: Sói, Dê Cùng Cỏ 22/10/2016

Chương 1968: Mật Nghị. (2) 22/10/2016

Chương 1967: Mật Nghị. (1) 22/10/2016

Chương 1966: Thần Cùng Thần Chiến. (2) 22/10/2016

Chương 1965: Thần Cùng Thần Chiến. (1) 22/10/2016

Chương 1964: Tam Thái Tử. (2) 22/10/2016

Chương 1963: Tam Thái Tử. (1) 22/10/2016

Chương 1962: Nguyên Thủy Ba Ấn. (2) 22/10/2016

Chương 1961: Nguyên Thủy Ba Ấn. (1) 22/10/2016

Chương 1960: Vô Địch. (2) 22/10/2016

Chương 1959: Vô Địch. (1) 22/10/2016

Chương 1958: Tiền Vô Cổ Nhân Hậu Vô Lai Giả. (2) 22/10/2016

Chương 1957: Tiền Vô Cổ Nhân Hậu Vô Lai Giả. (1) 22/10/2016

Chương 1956: Trẫm Ở Đây. (2) 22/10/2016

Chương 1955: Trẫm Ở Đây. (1) 22/10/2016

Chương 1954: Tuổi Trẻ Tổ Sư 22/10/2016

Chương 1953: Tiên Triều. (2) 22/10/2016

Chương 1952: Tiên Triều. (1) 22/10/2016

Chương 1951: Tiên Đạo Xác Lập. (2) 22/10/2016

Chương 1950: Tiên Đạo Xác Lập. (1) 22/10/2016

Chương 1949: Phản Đồ Thần Đạo. (2) 22/10/2016

Chương 1948: Phản Đồ Thần Đạo. (1) 22/10/2016

Chương 1947: Đế Huyền Đại Ma Vương. (2) 22/10/2016

Chương 1946: Đế Huyền Đại Ma Vương. (1) 22/10/2016

Chương 1945: Cái Này Là Thần! (2) 22/10/2016

Chương 1944: Cái Này Là Thần! (1) 22/10/2016

Chương 1943: Cường Luyện Đạo Quả Chứng Tiên Đồ. 22/10/2016

Chương 1942: Giang Triết, Con Trưởng Của Trẫm. (3) 22/10/2016

Chương 1941: Giang Triết, Con Trưởng Của Trẫm. (2) 22/10/2016

Chương 1940: Giang Triết, Con Trưởng Của Trẫm. (1) 22/10/2016

Chương 1939: Bồ Đoàn Đạo Chân. (2) 22/10/2016

Chương 1938: Bồ Đoàn Đạo Chân. (1) 22/10/2016

Chương 1937: Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân. (2) 22/10/2016

Chương 1936: Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân. (1) 22/10/2016

Chương 1935: Rơi Lệ Đầy Mặt. 22/10/2016

Chương 1934: Vì Chư Thần Cầu Mệnh. (2) 22/10/2016

Chương 1933: Vì Chư Thần Cầu Mệnh. (1) 22/10/2016

Chương 1932: Bánh Xe Lịch Sử. (2) 22/10/2016

Chương 1931: Bánh Xe Lịch Sử. (1) 22/10/2016

Chương 1930: Thái Tử Bướng Bỉnh. (2) 22/10/2016

Chương 1929: Thái Tử Bướng Bỉnh. (1) 22/10/2016

Chương 1928: Biến Cố. (2) 22/10/2016

Chương 1927: Biến Cố. (1) 22/10/2016

Chương 1926: Đường Đường Chính Chính? (2) 22/10/2016

Chương 1925: Đường Đường Chính Chính? (1) 22/10/2016

Chương 1924: Đại Quân Tiếp Cận. (2) 22/10/2016

Chương 1923: Đại Quân Tiếp Cận. (1) 22/10/2016

Chương 1922: Trấn Thiên Cùng Nguyên Tôn. (2) 22/10/2016

Chương 1921: Trấn Thiên Cùng Nguyên Tôn. (1) 22/10/2016

Chương 1920: Tu Di Tọa Phật. 22/10/2016

Chương 1919: Trẫm! Tạo Phản!!! (3) 22/10/2016

Chương 1918: Trẫm! Tạo Phản!!! (2) 22/10/2016

Chương 1917: Trẫm! Tạo Phản!!! (1) 22/10/2016

Chương 1916: Sát Nhập Thần Bảng Trảm Tiên Vương. 22/10/2016

Chương 1915: Không Có Gặp Được Ta. (2) 22/10/2016

Chương 1914: Không Có Gặp Được Ta. (1) 22/10/2016

Chương 1913: Trảm Tiên! (2) 22/10/2016

Chương 1912: Trảm Tiên! (1) 22/10/2016

Chương 1911: Chư Tiên Hạ Giới. (2) 22/10/2016

Chương 1910: Chư Tiên Hạ Giới. (1) 22/10/2016

Chương 1909: Đoạn Tiên Vương Đạo Thống. (2) 22/10/2016

Chương 1908: Đoạn Tiên Vương Đạo Thống. (1) 22/10/2016

Chương 1907: Thánh Thiên Tử Đến Thế Gian. 22/10/2016

Chương 1906: Ma Đầu Cùng Ma Vương. (3) 22/10/2016

Chương 1905: Ma Đầu Cùng Ma Vương. (2) 22/10/2016

Chương 1904: Ma Đầu Cùng Ma Vương. (1) 22/10/2016

Chương 1903: Quỷ Bà Thiên. (2) 22/10/2016

Chương 1902: Quỷ Bà Thiên. (1) 22/10/2016

Chương 1901: Tiên Gia Thủ Đoạn. (2) 22/10/2016

Chương 1900: Tiên Gia Thủ Đoạn. (1) 22/10/2016

Chương 1899: Đánh Vào Tiên Giới. (2) 22/10/2016

Chương 1898: Đánh Vào Tiên Giới. (1) 22/10/2016

Chương 1897: Thủy Hoàng Càn Nguyên. (2) 22/10/2016

Chương 1896: Thủy Hoàng Càn Nguyên. (1) 22/10/2016

Chương 1895: Thảm Thiết. (2) 22/10/2016

Chương 1894: Thảm Thiết. (1) 22/10/2016

Chương 1893: Mưu Sát. (2) 22/10/2016

Chương 1892: Mưu Sát. (1) 22/10/2016

Chương 1891: Tế! (2) 22/10/2016

Chương 1890: Tế! (1) 22/10/2016

Chương 1889: Hai Mươi Tám Chư Thiên. 22/10/2016

Chương 1888: Lục Giới Hội Minh. (2) 22/10/2016

Chương 1887: Lục Giới Hội Minh. (1) 22/10/2016

Chương 1886: Man Di Đại Đế Chi Uy. (2) 22/10/2016

Chương 1885: Man Di Đại Đế Chi Uy. (1) 22/10/2016

Chương 1884: Tiểu Viên Mãn. (2) 22/10/2016

Chương 1883: Tiểu Viên Mãn. (1) 22/10/2016

Chương 1882: Quét Ngang Chư Hoàng. (2) 22/10/2016

Chương 1881: Quét Ngang Chư Hoàng. (1) 22/10/2016

Chương 1880: Thủ Lãnh Đạo Tặc Đền Tội. (2) 22/10/2016

Chương 1879: Thủ Lãnh Đạo Tặc Đền Tội. (1) 22/10/2016

Chương 1878: Chỉ Cần Cái Chết. (2) 22/10/2016

Chương 1877: Chỉ Cần Cái Chết. (1) 22/10/2016

Chương 1876: Nguyên Khí Bạo Động. (2) 22/10/2016

Chương 1875: Nguyên Khí Bạo Động. (1) 22/10/2016

Chương 1874: Lòng Muông Dạ Thú. (2) 22/10/2016

Chương 1873: Lòng Muông Dạ Thú. (1) 22/10/2016

Chương 1872: Đạo Trung Thế Giới. (2) 22/10/2016

Chương 1871: Đạo Trung Thế Giới. (1) 22/10/2016

Chương 1870: Tiên Nhân Lạc Ấn. (2) 22/10/2016

Chương 1869: Tiên Nhân Lạc Ấn. (1) 22/10/2016

Chương 1868: Cưu Chiếm Tổ Thước. 22/10/2016

Chương 1867: Bảo Nhật Vương Phật Tổ. (2) 22/10/2016

Chương 1866: Bảo Nhật Vương Phật Tổ. (1) 22/10/2016

Chương 1865: Vạn Ngục Hồng Lô. (2) 22/10/2016

Chương 1864: Vạn Ngục Hồng Lô. (1) 22/10/2016

Chương 1863: Miệng Lớn Lưỡi Dài. (2) 22/10/2016

Chương 1862: Miệng Lớn Lưỡi Dài. (1) 22/10/2016

Chương 1861: Động Uyên Chi Mê. (2) 22/10/2016

Chương 1860: Động Uyên Chi Mê. (1) 22/10/2016

Chương 1859: Là Ngươi Đánh Đầu Của Ta? (2) 22/10/2016

Chương 1858: Là Ngươi Đánh Đầu Của Ta? (1) 22/10/2016

Chương 1857: Đối Chiến Nhất Minh Yêu Tiên. (2) 22/10/2016

Chương 1856: Đối Chiến Nhất Minh Yêu Tiên. (1) 22/10/2016

Chương 1855: Thanh Liên Bảy Tổ. (2) 22/10/2016

Chương 1854: Thanh Liên Bảy Tổ. (1) 22/10/2016

Chương 1853: Đẩy Ngang Yêu Giới Không Đối Thủ. (2) 22/10/2016

Chương 1852: Đẩy Ngang Yêu Giới Không Đối Thủ. (1) 22/10/2016

Chương 1851: Con Trai Trưởng Giang Triết. (2) 22/10/2016

Chương 1850: Con Trai Trưởng Giang Triết. (1) 22/10/2016

Chương 1849: Hai Mặt. (2) 22/10/2016

Chương 1848: Hai Mặt. (1) 22/10/2016

Chương 1847: Chư Thần Hoàng Hôn. 22/10/2016

Chương 1846: Thiên Hậu Chứng Đế. (2) 22/10/2016

Chương 1845: Thiên Hậu Chứng Đế. (1) 22/10/2016

Chương 1844: Duy Ngã Độc Tôn. (2) 22/10/2016

Chương 1843: Duy Ngã Độc Tôn. (1) 22/10/2016

Chương 1842: Ly Sửu Quy Hàng. (2) 22/10/2016

Chương 1841: Ly Sửu Quy Hàng. (1) 22/10/2016

Chương 1840: Trấn Áp Thiếu Hư. (2) 22/10/2016

Chương 1839: Trấn Áp Thiếu Hư. (1) 22/10/2016

Chương 1838: Quỳ Đọc. (2) 22/10/2016

Chương 1837: Quỳ Đọc. (1) 22/10/2016

Chương 1836: Một Thân Là Bảo. (2) 22/10/2016

Chương 1835: Một Thân Là Bảo. (1) 22/10/2016

Chương 1834: Đạo Tổ. (2) 22/10/2016

Chương 1833: Đạo Tổ. (1) 22/10/2016

Chương 1832: Chư Thần Triều Bái. (2) 22/10/2016

Chương 1831: Chư Thần Triều Bái. (1) 22/10/2016

Chương 1830: Quét Ngang. 22/10/2016

Chương 1829: Đế Huyền. (2) 22/10/2016

Chương 1828: Đế Huyền. (1) 22/10/2016

Chương 1827: Hồng Mông Khai Thiên. (3) 22/10/2016

Chương 1826: Hồng Mông Khai Thiên. (2) 22/10/2016

Chương 1825: Hồng Mông Khai Thiên. (1) 22/10/2016

Chương 1824: Chứng Đế. 22/10/2016

Chương 1823: Năm Ngàn Vạn Năm Ai Ghi Sử. (2) 22/10/2016

Chương 1822: Năm Ngàn Vạn Năm Ai Ghi Sử. (1) 22/10/2016

Chương 1821: Trời Nếu Có Tình Trời Cũng Già. (2) 22/10/2016

Chương 1820: Trời Nếu Có Tình Trời Cũng Già. (1) 22/10/2016

Chương 1819: Hỏi Thế Gian Tình Là Vật Gì. (2) 22/10/2016

Chương 1818: Hỏi Thế Gian Tình Là Vật Gì. (1) 22/10/2016

Chương 1817: Bất Xá Tái Hiện. (2) 22/10/2016

Chương 1816: Bất Xá Tái Hiện. (1) 22/10/2016

Chương 1815: Không Tự Do, Ta Cận Kề Cái Chết. (2) 22/10/2016

Chương 1814: Không Tự Do, Ta Cận Kề Cái Chết. (1) 22/10/2016

Chương 1813: Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn. (2) 22/10/2016

Chương 1812: Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn. (1) 22/10/2016

Chương 1811: Cường Trung Càng Có Cường Trung Thủ. (2) 22/10/2016

Chương 1810: Cường Trung Càng Có Cường Trung Thủ. (1) 22/10/2016

Chương 1809: Phong Hồi Lộ Chuyển 22/10/2016

Chương 1808: Cuộc Chiến Đẫm Máu. (2) 22/10/2016

Chương 1807: Cuộc Chiến Đẫm Máu. (1) 22/10/2016

Chương 1806: Tiên Cung Thái Tử. (2) 22/10/2016

Chương 1805: Tiên Cung Thái Tử. (1) 22/10/2016

Chương 1804: Đại Nhân Vật. (2) 22/10/2016

Chương 1803: Đại Nhân Vật. (1) 22/10/2016

Chương 1802: Ta Muốn Đánh Mười Cái. (2) 22/10/2016

Chương 1801: Ta Muốn Đánh Mười Cái. (1) 22/10/2016

Chương 1800: Thiên Ý Trảm Tam Sinh. (2) 22/10/2016

Chương 1799: Thiên Ý Trảm Tam Sinh. (1) 22/10/2016

Chương 1798: Hồ Lô Cùng Ấu Hài 22/10/2016

Chương 1797: Một Trận Chiến Cuối Cùng Của Hạo Kiếp. (2) 22/10/2016

Chương 1796: Một Trận Chiến Cuối Cùng Của Hạo Kiếp. (1) 22/10/2016

Chương 1795: Mười Đế Hạ La Thiên. (2) 22/10/2016

Chương 1794: Mười Đế Hạ La Thiên. (1) 22/10/2016

Chương 1793: Chẳng Biết Hươu Chết Về Tay Ai. (2) 22/10/2016

Chương 1792: Chẳng Biết Hươu Chết Về Tay Ai. (1) 22/10/2016

Chương 1791: Thần Chi Tử. (2) 22/10/2016

Chương 1790: Thần Chi Tử. (1) 22/10/2016

Chương 1789: Tam Khuyết Tử Kiếp 22/10/2016

Chương 1788: Bảy Lần Chứng Đế. (2) 22/10/2016

Chương 1787: Bảy Lần Chứng Đế. (1) 22/10/2016

Chương 1786: Giáo Chủ Uy Năng. (2) 22/10/2016

Chương 1785: Giáo Chủ Uy Năng. (1) 22/10/2016

Chương 1784: Bất Không Bất Diệt. (2) 22/10/2016

Chương 1783: Bất Không Bất Diệt. (1) 22/10/2016

Chương 1782: Thật Giả Đạo Quả. (2) 22/10/2016

Chương 1781: Thật Giả Đạo Quả. (1) 22/10/2016

Chương 1780: Âm Hiểm Xảo Trá. (2) 22/10/2016

Chương 1779: Âm Hiểm Xảo Trá. (1) 22/10/2016

Chương 1778: Hỗn Độn Trảm Tiên Kiếm. (2) 22/10/2016

Chương 1777: Hỗn Độn Trảm Tiên Kiếm. (1) 22/10/2016

Chương 1776: Tiên Nhãn Quái Khẩu 22/10/2016

Chương 1775: Thất Bảo Đều Xuất Hiện Tiên Vực Mở. (2) 22/10/2016

Chương 1774: Thất Bảo Đều Xuất Hiện Tiên Vực Mở. (1) 22/10/2016

Chương 1773: Bất Không Đạo Quả. (2) 22/10/2016

Chương 1772: Bất Không Đạo Quả. (1) 22/10/2016

Chương 1771: Trấn Ngục Giới Bia. (2) 22/10/2016

Chương 1770: Trấn Ngục Giới Bia. (1) 22/10/2016

Chương 1769: Cả Gan Làm Loạn. (2) 22/10/2016

Chương 1768: Cả Gan Làm Loạn. (1) 22/10/2016

Chương 1767: Oanh Liệt Thân Vẫn. (2) 22/10/2016

Chương 1766: Oanh Liệt Thân Vẫn. (1) 22/10/2016

Chương 1765: Vây Giết Hồ Thiên. (2) 22/10/2016

Chương 1764: Vây Giết Hồ Thiên. (1) 22/10/2016

Chương 1763: Bát Tạ Sư Ân. (2) 22/10/2016

Chương 1762: Bát Tạ Sư Ân. (1) 22/10/2016

Chương 1761: Ngươi Nhìn Lầm Ta. (2) 22/10/2016

Chương 1760: Ngươi Nhìn Lầm Ta. (1) 22/10/2016

Chương 1759: Đạo Vương Lại Xuất Hiện. (2) 22/10/2016

Chương 1758: Đạo Vương Lại Xuất Hiện. (1) 22/10/2016

Chương 1757: Ám Toán. (2) 22/10/2016

Chương 1756: Ám Toán. (1) 22/10/2016

Chương 1755: Tru Tiên. (2) 22/10/2016

Chương 1754: Tru Tiên. (1) 22/10/2016

Chương 1753: Lôi Đình 22/10/2016

Chương 1752: Huyền Thiên Đại Ma Thần. (2) 22/10/2016

Chương 1751: Huyền Thiên Đại Ma Thần. (1) 22/10/2016

Chương 1750: Lục Đạo Tiên Giới. (2) 22/10/2016

Chương 1749: Lục Đạo Tiên Giới. (1) 22/10/2016

Chương 1748: Tiên Đạo Truyền Thừa. (2) 22/10/2016

Chương 1747: Tiên Đạo Truyền Thừa. (1) 22/10/2016

Chương 1746: Địa Ngục Ma Tiên Diện. (2) 22/10/2016

Chương 1745: Địa Ngục Ma Tiên Diện. (1) 22/10/2016

Chương 1744: Chưởng Ấn Thần Bí. (2) 22/10/2016

Chương 1743: Chưởng Ấn Thần Bí. (1) 22/10/2016

Chương 1742: Chém Đế 22/10/2016

Chương 1741: Đạo Hữu Chớ Sợ, Ta Tới Giúp Ngươi! (2) 22/10/2016

Chương 1740: Đạo Hữu Chớ Sợ, Ta Tới Giúp Ngươi! (1) 22/10/2016

Chương 1739: Năm Đại Tiên Đạo Thần Thông. (2) 22/10/2016

Chương 1738: Năm Đại Tiên Đạo Thần Thông. (1) 22/10/2016

Chương 1737: Huyền Đô Thu Đồ Đệ. (2) 22/10/2016

Chương 1736: Huyền Đô Thu Đồ Đệ. (1) 22/10/2016

Chương 1735: Nguyên Dương Mất Trộm. (2) 22/10/2016

Chương 1734: Nguyên Dương Mất Trộm. (1) 22/10/2016

Chương 1733: Thời Đại Của Giáo Chủ. 22/10/2016

Chương 1732: Thần Thạch Tiên Thai. (2) 22/10/2016

Chương 1731: Thần Thạch Tiên Thai. (1) 22/10/2016

Chương 1730: Tạo Hóa Huyền Tổ. (2) 22/10/2016

Chương 1729: Tạo Hóa Huyền Tổ. (1) 22/10/2016

Chương 1728: Uy Hiếp Thần Nhân. (2) 22/10/2016

Chương 1727: Uy Hiếp Thần Nhân. (1) 22/10/2016

Chương 1726: Cái Chết Của Thần Hoàng. (2) 22/10/2016

Chương 1725: Cái Chết Của Thần Hoàng. (1) 22/10/2016

Chương 1724: Đạo Vương Bỏ Niêm Phong. (2) 22/10/2016

Chương 1723: Đạo Vương Bỏ Niêm Phong. (1) 22/10/2016

Chương 1722: Ứng Long Ngậm Chuông. (2) 22/10/2016

Chương 1721: Ứng Long Ngậm Chuông. (1) 22/10/2016

Chương 1720: Như Thầy Như Cha. (2) 22/10/2016

Chương 1719: Như Thầy Như Cha. (1) 22/10/2016

Chương 1718: Thi Thể Lấp La Thiên 22/10/2016

Chương 1717: Tuyệt Thiên Địa Thông. (2) 22/10/2016

Chương 1716: Tuyệt Thiên Địa Thông. (1) 22/10/2016

Chương 1715: Ngươi Còn Có Ta. (2) 22/10/2016

Chương 1714: Ngươi Còn Có Ta. (1) 22/10/2016

Chương 1713: Chư Vị Đạo Hữu, Tạm Biệt. (2) 22/10/2016

Chương 1712: Chư Vị Đạo Hữu, Tạm Biệt. (1) 22/10/2016

Chương 1711: Tam Đại Tiên Đạo. (2) 22/10/2016

Chương 1710: Tam Đại Tiên Đạo. (1) 22/10/2016

Chương 1709: Giết Không Tha. (2) 22/10/2016

Chương 1708: Giết Không Tha. (1) 22/10/2016

Chương 1707: Tiên Đạo Phù Văn. (2) 22/10/2016

Chương 1706: Tiên Đạo Phù Văn. (1) 22/10/2016

Chương 1705: Hi Sinh. (2) 22/10/2016

Chương 1704: Hi Sinh. (1) 22/10/2016

Chương 1703: Vô Lượng Sát Kiếp. (2) 22/10/2016

Chương 1702: Vô Lượng Sát Kiếp. (1) 22/10/2016

Chương 1701: Pháp Lực Đệ Nhất. (2) 21/10/2016

Chương 1700: Pháp Lực Đệ Nhất. (1) 21/10/2016

Chương 1699: Quay Người Cúi Đầu 21/10/2016

Chương 1698: Tứ Đế Chết. (2) 21/10/2016

Chương 1697: Tứ Đế Chết. (1) 21/10/2016

Chương 1696: Tạo Hóa Thần Khí. (2) 21/10/2016

Chương 1695: Tạo Hóa Thần Khí. (1) 21/10/2016

Chương 1694: Mặc Dù Chết Cũng Không Tiếc. (2) 21/10/2016

Chương 1693: Mặc Dù Chết Cũng Không Tiếc. (1) 21/10/2016

Chương 1692: Người Thứ Mười Lăm. (2) 21/10/2016

Chương 1691: Người Thứ Mười Lăm. (1) 21/10/2016

Chương 1690: Huyền Thiên Thượng Cung Thánh Giáo Chủ. (2) 21/10/2016

Chương 1689: Huyền Thiên Thượng Cung Thánh Giáo Chủ. (1) 21/10/2016

Chương 1688: Một Mình Đấu Sa La. (2) 21/10/2016

Chương 1687: Một Mình Đấu Sa La. (1) 21/10/2016

Chương 1686: Đối Chiến Chư Đế. (2) 21/10/2016

Chương 1685: Đối Chiến Chư Đế. (1) 21/10/2016

Chương 1684: Mười Ba Đế Đuổi Giết. (2) 21/10/2016

Chương 1683: Mười Ba Đế Đuổi Giết. (1) 21/10/2016

Chương 1682: Đại Thế Sở Quy. (2) 21/10/2016

Chương 1681: Đại Thế Sở Quy. (1) 21/10/2016

Chương 1680: Ta Vì Thiên Hạ Giết Tặc Này! (2) 21/10/2016

Chương 1679: Ta Vì Thiên Hạ Giết Tặc Này! (1) 21/10/2016

Chương 1678: Đi Ra Nhận Lấy Cái Chết. (2) 21/10/2016

Chương 1677: Đi Ra Nhận Lấy Cái Chết. (1) 21/10/2016

Chương 1676: Trực Diện Chư Đế. (2) 21/10/2016

Chương 1675: Trực Diện Chư Đế. (1) 21/10/2016

Chương 1674: Ai Dám? (2) 21/10/2016

Chương 1673: Ai Dám? (1) 21/10/2016

Chương 1672: Huyết Nhuộm Trung Thiên. (2) 21/10/2016

Chương 1671: Huyết Nhuộm Trung Thiên. (1) 21/10/2016

Chương 1670: Vãng Sinh, Ngươi Muốn Chết Ư? (2) 21/10/2016

Chương 1669: Vãng Sinh, Ngươi Muốn Chết Ư? (1) 21/10/2016

Chương 1668: Trung Thiên Đại Kiếp. (2) 21/10/2016

Chương 1667: Trung Thiên Đại Kiếp. (1) 21/10/2016

Chương 1666: Nhất Niệm Thiện Nhất Niệm Ác. (2) 21/10/2016

Chương 1665: Nhất Niệm Thiện Nhất Niệm Ác. (1) 21/10/2016

Chương 1664: Mình Ta Bất Không. (2) 21/10/2016

Chương 1663: Mình Ta Bất Không. (1) 21/10/2016

Chương 1662: Đạo Kết Quả Là Công Dã Tràng. (2) 21/10/2016

Chương 1661: Đạo Kết Quả Là Công Dã Tràng. (1) 21/10/2016

Chương 1660: Không Người Nào Có Thể Trốn. (2) 21/10/2016

Chương 1659: Không Người Nào Có Thể Trốn. (1) 21/10/2016

Chương 1658: Đế Tôn Tam Thánh Điện. 21/10/2016

Chương 1657: Phượng Tình Đậu Khai. (2) 21/10/2016

Chương 1656: Phượng Tình Đậu Khai. (1) 21/10/2016

Chương 1655: Thí Đế Thí Huynh. (2) 21/10/2016

Chương 1654: Thí Đế Thí Huynh. (1) 21/10/2016

Chương 1653: Đối Chiến Chứng Đế Chi Bảo. (2) 21/10/2016

Chương 1652: Đối Chiến Chứng Đế Chi Bảo. (1) 21/10/2016

Chương 1651: Tử Tiêu Thần Đế Truyền Thừa. (2) 21/10/2016

Chương 1650: Tử Tiêu Thần Đế Truyền Thừa. (1) 21/10/2016

Chương 1649: Đạo Hữu Nhường Một Chút. (2) 21/10/2016

Chương 1648: Đạo Hữu Nhường Một Chút. (1) 21/10/2016

Chương 1647: Ngươi Không Đủ Thuần Chủng. (2) 21/10/2016

Chương 1646: Ngươi Không Đủ Thuần Chủng. (1) 21/10/2016

Chương 1645: Đế Tôn Truyền Pháp Chi Địa. (2) 21/10/2016

Chương 1644: Đế Tôn Truyền Pháp Chi Địa. (1) 21/10/2016

Chương 1643: Vạn Thần Hóa Tiên Trì 21/10/2016

Chương 1642: Yêu Giới. (2) 21/10/2016

Chương 1641: Yêu Giới. (1) 21/10/2016

Chương 1640: Quang Vũ Chứng Đế. (2) 21/10/2016

Chương 1639: Quang Vũ Chứng Đế. (1) 21/10/2016

Chương 1638: Chắn A Tỳ Ma Triều. (2) 21/10/2016

Chương 1637: Chắn A Tỳ Ma Triều. (1) 21/10/2016

Chương 1636: Khí Phách 21/10/2016

Chương 1635: Một Đường Hung Hăng Ngang Ngược Đến La Thiên. (3) 21/10/2016

Chương 1634: Một Đường Hung Hăng Ngang Ngược Đến La Thiên. (2) 21/10/2016

Chương 1633: Một Đường Hung Hăng Ngang Ngược Đến La Thiên. (1) 21/10/2016

Chương 1632: Huyền Thiên Thánh Giáo Chủ 21/10/2016

Chương 1631: Mời Lão Gia Xuất Quan! (3) 21/10/2016

Chương 1630: Mời Lão Gia Xuất Quan! (2) 21/10/2016

Chương 1629: Mời Lão Gia Xuất Quan! (1) 21/10/2016

Chương 1628: Chân Đạp Ba Thuyền. (2) 21/10/2016

Chương 1627: Chân Đạp Ba Thuyền. (1) 21/10/2016

Chương 1626: Đồng Môn Sư Huynh. 21/10/2016

Chương 1625: Nếu Không Thấy Dạng Ánh Đao Kia. (2) 21/10/2016

Chương 1624: Nếu Không Thấy Dạng Ánh Đao Kia. (1) 21/10/2016

Chương 1623: Thiên Đao Thất Truyền. (2) 21/10/2016

Chương 1622: Thiên Đao Thất Truyền. (1) 21/10/2016

Chương 1621: Quang Vũ Kỷ Kiếp Bộc Phát. (2) 21/10/2016

Chương 1620: Quang Vũ Kỷ Kiếp Bộc Phát. (1) 21/10/2016

Chương 1619: Vì Thiên Hạ Phóng Thích Ngươi. (2) 21/10/2016

Chương 1618: Vì Thiên Hạ Phóng Thích Ngươi. (1) 21/10/2016

Chương 1617: Đại Pháo Hôi Trước Nay Chưa Có. (2) 21/10/2016

Chương 1616: Đại Pháo Hôi Trước Nay Chưa Có. (1) 21/10/2016

Chương 1615: Đế Hoàng Đạo. (2) 21/10/2016

Chương 1614: Đế Hoàng Đạo. (1) 21/10/2016

Chương 1613: Thiếu Hư Tập Kích. (2) 21/10/2016

Chương 1612: Thiếu Hư Tập Kích. (1) 21/10/2016

Chương 1611: Trảm Cận Đế Ma Quân. (2) 21/10/2016

Chương 1610: Trảm Cận Đế Ma Quân. (1) 21/10/2016

Chương 1609: Tình Thế Nguy Hiểm Của Huyền Quan. (2) 21/10/2016

Chương 1608: Tình Thế Nguy Hiểm Của Huyền Quan. (1) 21/10/2016

Chương 1607: Đệ Nhất Hung Trận. (2) 21/10/2016

Chương 1606: Đệ Nhất Hung Trận. (1) 21/10/2016

Chương 1605: Trang Đến Giống Không Ngờ. (2) 21/10/2016

Chương 1604: Trang Đến Giống Không Ngờ. (1) 21/10/2016

Chương 1603: Đưa Than Sưởi Ấm Trong Ngày Tuyết Rơi. (2) 21/10/2016

Chương 1602: Đưa Than Sưởi Ấm Trong Ngày Tuyết Rơi. (1) 21/10/2016

Chương 1601: Tâm Ta Là Thiên Tâm. (2) 21/10/2016

Chương 1600: Tâm Ta Là Thiên Tâm. (1) 21/10/2016

Chương 1599: Lĩnh Ngộ Thiên Tâm Thấy Chính Mình. (2) 21/10/2016

Chương 1598: Lĩnh Ngộ Thiên Tâm Thấy Chính Mình. (1) 21/10/2016

Chương 1597: Ma Uyên Táng Thiên. (2) 21/10/2016

Chương 1596: Ma Uyên Táng Thiên. (1) 21/10/2016

Chương 1595: Ma Tiên Điện 21/10/2016

Chương 1594: Thiên Tâm Là Tâm Gì? (2) 21/10/2016

Chương 1593: Thiên Tâm Là Tâm Gì? (1) 21/10/2016

Chương 1592: Hoàng Cực Đạo Chung. (2) 21/10/2016

Chương 1591: Hoàng Cực Đạo Chung. (1) 21/10/2016

Chương 1590: Hai Quân Đối Chọi. (2) 21/10/2016

Chương 1589: Hai Quân Đối Chọi. (1) 21/10/2016

Chương 1588: Ngươi Hết Thời Rồi. (2) 21/10/2016

Chương 1587: Ngươi Hết Thời Rồi. (1) 21/10/2016

Chương 1586: Cho Ngươi Mượn Đầu Người Dùng Một Lát. (2) 21/10/2016

Chương 1585: Cho Ngươi Mượn Đầu Người Dùng Một Lát. (1) 21/10/2016

Chương 1584: Vãng Sinh Phá Cục. (2) 21/10/2016

Chương 1583: Vãng Sinh Phá Cục. (1) 21/10/2016

Chương 1582: Hùng Hồn Phó Nghĩa, Cùng Lắm Thì Chết. (2) 21/10/2016

Chương 1581: Hùng Hồn Phó Nghĩa, Cùng Lắm Thì Chết. (1) 21/10/2016

Chương 1580: Thằng Này Pháo Hôi. (2) 21/10/2016

Chương 1579: Thằng Này Pháo Hôi. (1) 21/10/2016

Chương 1578: Tinh Hà Hình Chiếu. (2) 21/10/2016

Chương 1577: Tinh Hà Hình Chiếu. (1) 21/10/2016

Chương 1576: Kẻ Này Không Thể Lưu. (2) 21/10/2016

Chương 1575: Kẻ Này Không Thể Lưu. (1) 21/10/2016

Chương 1574: Bảo Ta Xuất Ra, Vạn Bảo Thần Phục. (2) 21/10/2016

Chương 1573: Bảo Ta Xuất Ra, Vạn Bảo Thần Phục. (1) 21/10/2016

Chương 1572: Thần Thông Tiên Vực 21/10/2016

Chương 1571: Như Ngươi Mong Muốn. (2) 21/10/2016

Chương 1570: Như Ngươi Mong Muốn. (1) 21/10/2016

Chương 1569: Liếc Trộm Một Cái. (2) 21/10/2016

Chương 1568: Liếc Trộm Một Cái. (1) 21/10/2016

Chương 1567: Con Chim Yêu Quý Của Ta. (2) 21/10/2016

Chương 1566: Con Chim Yêu Quý Của Ta. (1) 21/10/2016

Chương 1565: Định Hải Thiên Trụ Sơn. (2) 21/10/2016

Chương 1564: Định Hải Thiên Trụ Sơn. (1) 21/10/2016

Chương 1563: Chăn Thả Trước Cửa. (2) 21/10/2016

Chương 1562: Chăn Thả Trước Cửa. (1) 21/10/2016

Chương 1561: Tự Mình Lịch Kiếp. (2) 21/10/2016

Chương 1560: Tự Mình Lịch Kiếp. (1) 21/10/2016

Chương 1559: Kiếp Vận Bao La Mờ Mịt, Ai Chủ Chìm Nổi? (2) 21/10/2016

Chương 1558: Kiếp Vận Bao La Mờ Mịt, Ai Chủ Chìm Nổi? (1) 21/10/2016

Chương 1557: Kiếp Vận Nguyên Niên. (2) 21/10/2016

Chương 1556: Kiếp Vận Nguyên Niên. (1) 21/10/2016

Chương 1555: Chiến! (2) 21/10/2016

Chương 1554: Chiến! (1) 21/10/2016

Chương 1553: Tặc Tử Đáng Chém. (2) 21/10/2016

Chương 1552: Tặc Tử Đáng Chém. (1) 21/10/2016

Chương 1551: Quét Ngang. (2) 21/10/2016

Chương 1550: Quét Ngang. (1) 21/10/2016

Chương 1549: Biến Thành Nghèo Rớt Mồng Tơi. (2) 21/10/2016

Chương 1548: Biến Thành Nghèo Rớt Mồng Tơi. (1) 21/10/2016

Chương 1547: Một Cái Hôn Tạo Nên Thần Tôn. (2) 21/10/2016

Chương 1546: Một Cái Hôn Tạo Nên Thần Tôn. (1) 21/10/2016

Chương 1545: Tân Đế Đăng Cơ. (2) 21/10/2016

Chương 1544: Tân Đế Đăng Cơ. (1) 21/10/2016

Chương 1543: Thần Nhãn Ma Quái. (2) 21/10/2016

Chương 1542: Thần Nhãn Ma Quái. (1) 21/10/2016

Chương 1541: Bảo Thần Nhân Lấy Máu. (2) 21/10/2016

Chương 1540: Bảo Thần Nhân Lấy Máu. (1) 21/10/2016

Chương 1539: Nhân Ngoại Hữu Nhân Thiên Ngoại Hữu Thiên. (2) 21/10/2016

Chương 1538: Nhân Ngoại Hữu Nhân Thiên Ngoại Hữu Thiên. (1) 21/10/2016

Chương 1537: Nữ Đế Tàn Bạo Nhất. (2) 21/10/2016

Chương 1536: Nữ Đế Tàn Bạo Nhất. (1) 21/10/2016

Chương 1535: Hồ Thiên Tam Thánh. (2) 21/10/2016

Chương 1534: Hồ Thiên Tam Thánh. (1) 21/10/2016

Chương 1533: Đại Thế Vô Địch. (2) 21/10/2016

Chương 1532: Đại Thế Vô Địch. (1) 21/10/2016

Chương 1531: Tráng Sĩ Thân Chết Trước. (2) 21/10/2016

Chương 1530: Tráng Sĩ Thân Chết Trước. (1) 21/10/2016

Chương 1529: Mãnh Sĩ Khái Ca. (2) 21/10/2016

Chương 1528: Mãnh Sĩ Khái Ca. (1) 21/10/2016

Chương 1527: Huyết Sắc Nhuộm Đại Kỳ. (2) 21/10/2016

Chương 1526: Huyết Sắc Nhuộm Đại Kỳ. (1) 21/10/2016

Chương 1525: Một Kẻ Làm Quan Cả Họ Được Nhờ. (2) 21/10/2016

Chương 1524: Một Kẻ Làm Quan Cả Họ Được Nhờ. (1) 21/10/2016

Chương 1523: Một Đóa Liên Hoa Đúc Hoa Thiên. (2) 21/10/2016

Chương 1522: Một Đóa Liên Hoa Đúc Hoa Thiên. (1) 21/10/2016

Chương 1521: Thể Diện Có Thể Địch Trăm Vạn Hùng Binh. (2) 21/10/2016

Chương 1520: Thể Diện Có Thể Địch Trăm Vạn Hùng Binh. (1) 21/10/2016

Chương 1519: Ba Nghìn Thần Vương Cản Đường. (2) 21/10/2016

Chương 1518: Ba Nghìn Thần Vương Cản Đường. (1) 21/10/2016

Chương 1517: Sinh Ra Tóc Bạc Sớm. (2) 21/10/2016

Chương 1516: Sinh Ra Tóc Bạc Sớm. (1) 21/10/2016

Chương 1515: Khẳng Khái Bi Ca. (2) 21/10/2016

Chương 1514: Khẳng Khái Bi Ca. (1) 21/10/2016

Chương 1513: Thân Thể Thế Giới. (2) 21/10/2016

Chương 1512: Thân Thể Thế Giới. (1) 21/10/2016

Chương 1511: Nửa Thật Nửa Giả. (2) 21/10/2016

Chương 1510: Nửa Thật Nửa Giả. (1) 21/10/2016

Chương 1509: Loạn Thế Gian Hùng! (3) 21/10/2016

Chương 1508: Loạn Thế Gian Hùng! (2) 21/10/2016

Chương 1507: Loạn Thế Gian Hùng! (1) 21/10/2016

Chương 1506: Mời Pháp Giá Thần Đế. (2) 21/10/2016

Chương 1505: Mời Pháp Giá Thần Đế. (1) 21/10/2016

Chương 1504: Quang Vũ Đế Duyên. (2) 21/10/2016

Chương 1503: Quang Vũ Đế Duyên. (1) 21/10/2016

Chương 1502: Tồn Tại Tà Ác. (2) 21/10/2016

Chương 1501: Tồn Tại Tà Ác. (1) 21/10/2016

Chương 1500: Thiên Ý Như Kiếm. (2) 21/10/2016

Chương 1499: Thiên Ý Như Kiếm. (1) 21/10/2016

Chương 1498: Phi Tiên Bình Phong 21/10/2016

Chương 1497: Thông U Đế Lăng. (2) 21/10/2016

Chương 1496: Thông U Đế Lăng. (1) 21/10/2016

Chương 1495: Tráng Sĩ. (2) 21/10/2016

Chương 1494: Tráng Sĩ. (1) 21/10/2016

Chương 1493: Đến Đây Dạo Chơi. (2) 21/10/2016

Chương 1492: Đến Đây Dạo Chơi. (1) 21/10/2016

Chương 1491: Ta Cùng Các Ngươi Liều Mạng. (2) 21/10/2016

Chương 1490: Ta Cùng Các Ngươi Liều Mạng. (1) 21/10/2016

Chương 1489: Địa Hoàng Tôn Tiên Nhưỡng. (2) 21/10/2016

Chương 1488: Địa Hoàng Tôn Tiên Nhưỡng. (1) 21/10/2016

Chương 1487: Quét Ngang Bảy Đế. (2) 21/10/2016

Chương 1486: Quét Ngang Bảy Đế. (1) 21/10/2016

Chương 1485: Tám Tràng Đế Duyên. (2) 21/10/2016

Chương 1484: Tám Tràng Đế Duyên. (1) 21/10/2016

Chương 1483: Đế Lăng Kinh Thế. (2) 21/10/2016

Chương 1482: Đế Lăng Kinh Thế. (1) 21/10/2016

Chương 1481: Kính Lại Để Cho Ba Phần. (2) 21/10/2016

Chương 1480: Kính Lại Để Cho Ba Phần. (1) 21/10/2016

Chương 1479: Một Nửa Gánh Nặng. (2) 21/10/2016

Chương 1478: Một Nửa Gánh Nặng. (1) 21/10/2016

Chương 1477: Người Tang Đều Lấy Được. (2) 21/10/2016

Chương 1476: Người Tang Đều Lấy Được. (1) 21/10/2016

Chương 1475: Bảo Khố Giang Tuyết. (2) 21/10/2016

Chương 1474: Bảo Khố Giang Tuyết. (1) 21/10/2016

Chương 1473: Đánh Cuộc Đấu. (2) 21/10/2016

Chương 1472: Đánh Cuộc Đấu. (1) 21/10/2016

Chương 1471: Đại Vương Sai Ta Tới Tuần Núi 21/10/2016

Chương 1470: Huyền Thiên Thành Đạo. (2) 21/10/2016

Chương 1469: Huyền Thiên Thành Đạo. (1) 21/10/2016

Chương 1468: Vạn Đạo Hợp Lưu. (2) 21/10/2016

Chương 1467: Vạn Đạo Hợp Lưu. (1) 21/10/2016

Chương 1466: Quyền Đánh Hồ Thiên, Chân Đá Linh Đạo. (2) 21/10/2016

Chương 1465: Quyền Đánh Hồ Thiên, Chân Đá Linh Đạo. (1) 21/10/2016

Chương 1464: Ta Chỉ Dạy Đế Hoàng. (2) 21/10/2016

Chương 1463: Ta Chỉ Dạy Đế Hoàng. (1) 21/10/2016

Chương 1462: Một Câu Thức Tỉnh Người Trong Mộng. (2) 21/10/2016

Chương 1461: Một Câu Thức Tỉnh Người Trong Mộng. (1) 21/10/2016

Chương 1460: Tráng Sĩ Đứt Cổ Tay 21/10/2016

Chương 1459: Trong Biển Minh Nguyệt Thăng. (2) 21/10/2016

Chương 1458: Trong Biển Minh Nguyệt Thăng. (1) 21/10/2016

Chương 1457: Hung Uy Đại Trận. (2) 21/10/2016

Chương 1456: Hung Uy Đại Trận. (1) 21/10/2016

Chương 1455: Nghiệp Hỏa Nung Kim Thân. (2) 21/10/2016

Chương 1454: Nghiệp Hỏa Nung Kim Thân. (1) 21/10/2016

Chương 1453: Địa Ngục Không Không. (2) 21/10/2016

Chương 1452: Địa Ngục Không Không. (1) 21/10/2016

Chương 1451: Đáp Vào Hắc Động 21/10/2016

Chương 1450: Mơ Ước Ma Tiên Huyết. (2) 21/10/2016

Chương 1449: Mơ Ước Ma Tiên Huyết. (1) 21/10/2016

Chương 1448: Trung Thiên Song Côn. (2) 21/10/2016

Chương 1447: Trung Thiên Song Côn. (1) 21/10/2016

Chương 1446: Tập Tiên. (2) 21/10/2016

Chương 1445: Tập Tiên. (1) 21/10/2016

Chương 1444: Thập Toàn Thập Mỹ, Thiên Đạo Không Để Cho 21/10/2016

Chương 1443: Nhị Đế Đấu Pháp! (2) 21/10/2016

Chương 1442: Nhị Đế Đấu Pháp! (1) 21/10/2016

Chương 1441: Cái Móc Chém Ma Tôn. (2) 21/10/2016

Chương 1440: Cái Móc Chém Ma Tôn. (1) 21/10/2016

Chương 1439: Sâm La, Ngươi Cái Đầu Heo Này. (2) 21/10/2016

Chương 1438: Sâm La, Ngươi Cái Đầu Heo Này. (1) 21/10/2016

Chương 1437: Hắn Chết Ta Mới Yên Tâm. (2) 21/10/2016

Chương 1436: Hắn Chết Ta Mới Yên Tâm. (1) 21/10/2016

Chương 1435: Thần Đồng Đội Cùng Heo Đồng Đội. (2) 21/10/2016

Chương 1434: Thần Đồng Đội Cùng Heo Đồng Đội. (1) 21/10/2016

Chương 1433: Hai Chiêu Đánh Bại Ngươi. (2) 21/10/2016

Chương 1432: Hai Chiêu Đánh Bại Ngươi. (1) 21/10/2016

Chương 1431: Bài Tọa Tọa Phân Quả Quả 21/10/2016

Chương 1430: Kỳ Phùng Địch Thủ. (2) 21/10/2016

Chương 1429: Kỳ Phùng Địch Thủ. (1) 21/10/2016

Chương 1428: Ly Sửu Ma Đế. (2) 21/10/2016

Chương 1427: Ly Sửu Ma Đế. (1) 21/10/2016

Chương 1426: Đệ Nhất Đại Đạo. (2) 21/10/2016

Chương 1425: Đệ Nhất Đại Đạo. (1) 21/10/2016

Chương 1424: Tiên Thiên Thành Đạo. (2) 21/10/2016

Chương 1423: Tiên Thiên Thành Đạo. (1) 21/10/2016

Chương 1422: Cường Giả Tụ Tập. (2) 21/10/2016

Chương 1421: Cường Giả Tụ Tập. (1) 21/10/2016

Chương 1420: Bắt Cá Hai Tay 21/10/2016

Chương 1419: Bảo Vật Trong Đỉnh. (2) 21/10/2016

Chương 1418: Bảo Vật Trong Đỉnh. (1) 21/10/2016

Chương 1417: Hoàng Tổ Cùng Huyền Tổ. (2) 21/10/2016

Chương 1416: Hoàng Tổ Cùng Huyền Tổ. (1) 21/10/2016

Chương 1415: Da Mặt Vô Địch. (2) 21/10/2016

Chương 1414: Da Mặt Vô Địch. (1) 21/10/2016

Chương 1413: Thà Chết Chứ Không Chịu Khuất Phục. (2) 21/10/2016

Chương 1412: Thà Chết Chứ Không Chịu Khuất Phục. (1) 21/10/2016

Chương 1411: Làm Hại Hỗn Độn Giới. (2) 21/10/2016

Chương 1410: Làm Hại Hỗn Độn Giới. (1) 21/10/2016

Chương 1409: Chúng Sinh Ngang Hàng. (2) 21/10/2016

Chương 1408: Chúng Sinh Ngang Hàng. (1) 21/10/2016

Chương 1407: Không Thể Làm Mà Làm Cái Đó. (2) 21/10/2016

Chương 1406: Không Thể Làm Mà Làm Cái Đó. (1) 21/10/2016

Chương 1405: Thiên Mẫu Thánh Hậu. (2) 21/10/2016

Chương 1404: Thiên Mẫu Thánh Hậu. (1) 21/10/2016

Chương 1403: Thiên Vương Bi Ca. (2) 21/10/2016

Chương 1402: Thiên Vương Bi Ca. (1) 21/10/2016

Chương 1401: Tú Vân Thiên Nữ. (2) 21/10/2016

Chương 1400: Tú Vân Thiên Nữ. (1) 21/10/2016

Chương 1399: Ngục Chủ Thiên Cực Ma Đế. (2) 21/10/2016

Chương 1398: Ngục Chủ Thiên Cực Ma Đế. (1) 21/10/2016

Chương 1397: Cướp Đoạt Thần Chủ. (2) 21/10/2016

Chương 1396: Cướp Đoạt Thần Chủ. (1) 21/10/2016

Chương 1395: Đánh Vào Cung Điện Dưới Mặt Đất. (2) 21/10/2016

Chương 1394: Đánh Vào Cung Điện Dưới Mặt Đất. (1) 21/10/2016

Chương 1393: Mượn Đao Giết Người, Mượn Tay Luyện Bảo. (2) 21/10/2016

Chương 1392: Mượn Đao Giết Người, Mượn Tay Luyện Bảo. (1) 21/10/2016

Chương 1391: Một Nghèo Hai Trắng. (2) 21/10/2016

Chương 1390: Một Nghèo Hai Trắng. (1) 21/10/2016

Chương 1389: Tương Ngạn Ngục Chủ. (2) 21/10/2016

Chương 1388: Tương Ngạn Ngục Chủ. (1) 21/10/2016

Chương 1387: Gian Thương Lòng Dạ Hiểm Độc. (2) 21/10/2016

Chương 1386: Gian Thương Lòng Dạ Hiểm Độc. (1) 21/10/2016

Chương 1385: 80 Vạn Năm Cơ Khổ ! 21/10/2016

Chương 1384: Thắc Mắc Về Thiên Ngục. (2) 21/10/2016

Chương 1383: Thắc Mắc Về Thiên Ngục. (1) 21/10/2016

Chương 1382: Một Lưới Bắt Hết. (2) 21/10/2016

Chương 1381: Một Lưới Bắt Hết. (1) 21/10/2016

Chương 1380: Sát Nhập Thiên Ngục. (2) 21/10/2016

Chương 1379: Sát Nhập Thiên Ngục. (1) 21/10/2016

Chương 1378: Thành Tựu Thiên Thần. (2) 21/10/2016

Chương 1377: Thành Tựu Thiên Thần. (1) 21/10/2016

Chương 1376: Lâm Vào Trong Trận. (2) 21/10/2016

Chương 1375: Lâm Vào Trong Trận. (1) 21/10/2016

Chương 1374: Tử Hư Thượng Nhân. (2) 21/10/2016

Chương 1373: Tử Hư Thượng Nhân. (1) 21/10/2016

Chương 1372: Huyền Thiên Tiểu Nhân. (3) 21/10/2016

Chương 1371: Huyền Thiên Tiểu Nhân. (2) 21/10/2016

Chương 1370: Huyền Thiên Tiểu Nhân. (1) 21/10/2016

Chương 1369: Một Quyền Đánh Nát Đầu Gối Của Ngươi. (2) 21/10/2016

Chương 1368: Một Quyền Đánh Nát Đầu Gối Của Ngươi. (1) 21/10/2016

Chương 1367: Đánh Chặn Đường Huyền Thiên Giáo Chủ. (2) 21/10/2016

Chương 1366: Đánh Chặn Đường Huyền Thiên Giáo Chủ. (1) 21/10/2016

Chương 1365: Không Người Nào Có Thể Ngăn Chặn. (2) 21/10/2016

Chương 1364: Không Người Nào Có Thể Ngăn Chặn. (1) 21/10/2016

Chương 1363: Thần Tôn Hung Uy. (2) 21/10/2016

Chương 1362: Thần Tôn Hung Uy. (1) 21/10/2016

Chương 1361: Tiên Thiên Bát Cảnh Huyền Công. (2) 21/10/2016

Chương 1360: Tiên Thiên Bát Cảnh Huyền Công. (1) 21/10/2016

Chương 1359: Đã Làm Một Cuộc 21/10/2016

Chương 1358: Thánh Phật Minh Hoàng. (2) 21/10/2016

Chương 1357: Thánh Phật Minh Hoàng. (1) 21/10/2016

Chương 1356: Gừng Càng Già Càng Cay. (2) 21/10/2016

Chương 1355: Gừng Càng Già Càng Cay. (1) 21/10/2016

Chương 1354: Tiểu Bối Lịch Lãm. (2) 21/10/2016

Chương 1353: Tiểu Bối Lịch Lãm. (1) 21/10/2016

Chương 1352: Tiên Thiên Đạo Thể. (2) 21/10/2016

Chương 1351: Tiên Thiên Đạo Thể. (1) 21/10/2016

Chương 1350: Chưởng Trung Thế Giới. (2) 21/10/2016

Chương 1349: Chưởng Trung Thế Giới. (1) 21/10/2016

Chương 1348: Cách Không Đấu Pháp. (2) 21/10/2016

Chương 1347: Cách Không Đấu Pháp. (1) 21/10/2016

Chương 1346: Vơ Vét Tài Sản Quang Vũ. (2) 21/10/2016

Chương 1345: Vơ Vét Tài Sản Quang Vũ. (1) 21/10/2016

Chương 1344: Đại Náo Chư Thiên. (2) 21/10/2016

Chương 1343: Đại Náo Chư Thiên. (1) 21/10/2016

Chương 1342: Chính Nghĩa Thì Được Ủng Hộ. (2) 21/10/2016

Chương 1341: Chính Nghĩa Thì Được Ủng Hộ. (1) 21/10/2016

Chương 1340: Toàn Quân Bị Diệt. (2) 21/10/2016

Chương 1339: Toàn Quân Bị Diệt. (1) 21/10/2016

Chương 1338: Nợ Máu Trả Bằng Máu. (2) 21/10/2016

Chương 1337: Nợ Máu Trả Bằng Máu. (1) 21/10/2016

Chương 1336: Ngươi Còn Lá Bài Tẩy Nào Không? (2) 21/10/2016

Chương 1335: Ngươi Còn Lá Bài Tẩy Nào Không? (1) 21/10/2016

Chương 1334: Đuổi Tận Giết Tuyệt. (2) 21/10/2016

Chương 1333: Đuổi Tận Giết Tuyệt. (1) 21/10/2016

Chương 1332: Một Chỉ Đối Một Chưởng. (2) 21/10/2016

Chương 1331: Một Chỉ Đối Một Chưởng. (1) 21/10/2016

Chương 1330: Họa Địa Vi Lao 21/10/2016

Chương 1329: Cùng Nhau Lên Đường. (2) 21/10/2016

Chương 1328: Cùng Nhau Lên Đường. (1) 21/10/2016

Chương 1327: Chạy Trời Không Khỏi Nắng. (2) 21/10/2016

Chương 1326: Chạy Trời Không Khỏi Nắng. (1) 21/10/2016

Chương 1325: Giáo Chủ Sinh Mãnh. (2) 21/10/2016

Chương 1324: Giáo Chủ Sinh Mãnh. (1) 21/10/2016

Chương 1323: Sinh Không Gặp Thời. (2) 21/10/2016

Chương 1322: Sinh Không Gặp Thời. (1) 21/10/2016

Chương 1321: Lực Phá Vạn Pháp. (2) 21/10/2016

Chương 1320: Lực Phá Vạn Pháp. (1) 21/10/2016

Chương 1319: Thực Không Dám Dấu Diếm. (2) 21/10/2016

Chương 1318: Thực Không Dám Dấu Diếm. (1) 21/10/2016

Chương 1317: Lửa Đốt Câu Trần Thiên! 21/10/2016

Chương 1316: Chính Là Bổn Giáo. (2) 21/10/2016

Chương 1315: Chính Là Bổn Giáo. (1) 21/10/2016

Chương 1314: Chiến! Chiến! Chiến! (2) 21/10/2016

Chương 1313: Chiến! Chiến! Chiến! (1) 21/10/2016

Chương 1312: Một Ngón Tay Bóp Chết. (2) 21/10/2016

Chương 1311: Một Ngón Tay Bóp Chết. (1) 21/10/2016

Chương 1310: Tống Tài Đồng Tử. (2) 21/10/2016

Chương 1309: Tống Tài Đồng Tử. (1) 21/10/2016

Chương 1308: Phu Nhân Thần Hầu. (2) 21/10/2016

Chương 1307: Phu Nhân Thần Hầu. (1) 21/10/2016

Chương 1306: Uy Nghiêm Của Ta Há Lại Cho Mạo Phạm. 21/10/2016

Chương 1305: Sát Thần. (2) 21/10/2016

Chương 1304: Sát Thần. (1) 21/10/2016

Chương 1303: Giúp Ngươi Đánh Chết Bọn Họ. (2) 21/10/2016

Chương 1302: Giúp Ngươi Đánh Chết Bọn Họ. (1) 21/10/2016

Chương 1301: Đúc Tiên Cơ, Được Tiên Đỉnh. (3) 21/10/2016

Chương 1300: Đúc Tiên Cơ, Được Tiên Đỉnh. (2) 21/10/2016

Chương 1299: Đúc Tiên Cơ, Được Tiên Đỉnh. (1) 21/10/2016

Chương 1298: Diệt Sạch 21/10/2016

Chương 1297: Ngàn Vạn Lần Không Nên Chọc Ta. (2) 21/10/2016

Chương 1296: Ngàn Vạn Lần Không Nên Chọc Ta. (1) 21/10/2016

Chương 1295: Ngươi, Nguyện Ý Sao? (2) 21/10/2016

Chương 1294: Ngươi, Nguyện Ý Sao? (1) 21/10/2016

Chương 1293: Cả Phái Di Chuyển. (2) 21/10/2016

Chương 1292: Cả Phái Di Chuyển. (1) 21/10/2016

Chương 1291: Người Bịt Mặt. (2) 21/10/2016

Chương 1290: Người Bịt Mặt. (1) 21/10/2016

Chương 1289: Trung Thiên Hạo Kiếp. (2) 21/10/2016

Chương 1288: Trung Thiên Hạo Kiếp. (1) 21/10/2016

Chương 1287: Quỷ Kế Đa Đoan. (2) 21/10/2016

Chương 1286: Quỷ Kế Đa Đoan. (1) 21/10/2016

Chương 1285: Huyền Thiên Kỳ Chủ. (2) 21/10/2016

Chương 1284: Huyền Thiên Kỳ Chủ. (1) 21/10/2016

Chương 1283: Luyện Hóa Thần Vương Kỳ. (2) 21/10/2016

Chương 1282: Luyện Hóa Thần Vương Kỳ. (1) 21/10/2016

Chương 1281: Thần Đế Da Người. (2) 21/10/2016

Chương 1280: Thần Đế Da Người. (1) 21/10/2016

Chương 1279: Đô Thiên Phủ. (2) 21/10/2016

Chương 1278: Đô Thiên Phủ. (1) 21/10/2016

Chương 1277: Luyện Thiên Đại Trận. 21/10/2016

Chương 1276: Đô Thiên Thần Chủ. (2) 21/10/2016

Chương 1275: Đô Thiên Thần Chủ. (1) 21/10/2016

Chương 1274: Ám Toán Sâm La Ma Đế. (2) 21/10/2016

Chương 1273: Ám Toán Sâm La Ma Đế. (1) 21/10/2016

Chương 1272: Câu Được Một Con Cá Lớn. (2) 21/10/2016

Chương 1271: Câu Được Một Con Cá Lớn. (1) 21/10/2016

Chương 1270: Cảnh Cáo Sâm La. (2) 21/10/2016

Chương 1269: Cảnh Cáo Sâm La. (1) 21/10/2016

Chương 1268: Dũng Giả Đấu Ma Vương. (2) 21/10/2016

Chương 1267: Dũng Giả Đấu Ma Vương. (1) 21/10/2016

Chương 1266: Nước Ấm Nấu Con Ếch. (2) 21/10/2016

Chương 1265: Nước Ấm Nấu Con Ếch. (1) 21/10/2016

Chương 1264: Đánh Chết Ngươi Là Ta Bắt Nạt Ngươi. (2) 21/10/2016

Chương 1263: Đánh Chết Ngươi Là Ta Bắt Nạt Ngươi. (1) 21/10/2016

Chương 1262: Thần Nhân Luyện Bảo. (2) 21/10/2016

Chương 1261: Thần Nhân Luyện Bảo. (1) 21/10/2016

Chương 1260: Địa Ngục Thiên Đạo Chí Bảo. (2) 21/10/2016

Chương 1259: Địa Ngục Thiên Đạo Chí Bảo. (1) 21/10/2016

Chương 1258: Giáo Chủ Thành Thần. (2) 21/10/2016

Chương 1257: Giáo Chủ Thành Thần. (1) 21/10/2016

Chương 1256: Thần Nhãn Thấy Chúng Sinh. 21/10/2016

Chương 1255: Thiên Đạo Kịch Biến. (2) 21/10/2016

Chương 1254: Thiên Đạo Kịch Biến. (1) 21/10/2016

Chương 1253: Kiếp Số Buông Xuống. (2) 21/10/2016

Chương 1252: Kiếp Số Buông Xuống. (1) 21/10/2016

Chương 1251: Tỷ Tỷ. (2) 21/10/2016

Chương 1250: Tỷ Tỷ. (1) 21/10/2016

Chương 1249: Đại Trượng Phu Làm Như Thế. (2) 21/10/2016

Chương 1248: Đại Trượng Phu Làm Như Thế. (1) 21/10/2016

Chương 1247: Vãng Sinh Trở Về. (2) 21/10/2016

Chương 1246: Vãng Sinh Trở Về. (1) 21/10/2016

Chương 1245: Đắc Tội Triệt Để. (2) 21/10/2016

Chương 1244: Đắc Tội Triệt Để. (1) 21/10/2016

Chương 1243: Buồn Bực Ói Ra Một Búng Máu 21/10/2016

Chương 1242: Nén Giận Một Kích. (2) 21/10/2016

Chương 1241: Nén Giận Một Kích. (1) 21/10/2016

Chương 1240: Ngươi Đã Hiểu Ra Chưa? (2) 21/10/2016

Chương 1239: Ngươi Đã Hiểu Ra Chưa? (1) 21/10/2016

Chương 1238: Hạ Giới Dế Nhũi. (2) 21/10/2016

Chương 1237: Hạ Giới Dế Nhũi. (1) 21/10/2016

Chương 1236: Tất Có Yêu Nghiệt. (2) 21/10/2016

Chương 1235: Tất Có Yêu Nghiệt. (1) 21/10/2016

Chương 1234: Bát Trọng Thiên Cung Đúc Nhất Thể. (2) 21/10/2016

Chương 1233: Bát Trọng Thiên Cung Đúc Nhất Thể. (1) 21/10/2016

Chương 1232: Nhất Trọng Thiên Cung Chứng Thần Vị 21/10/2016

Chương 1231: Mầm Mống. (2) 21/10/2016

Chương 1230: Mầm Mống. (1) 21/10/2016

Chương 1229: Hỗn Độn Linh Chủng. (2) 21/10/2016

Chương 1228: Hỗn Độn Linh Chủng. (1) 21/10/2016

Chương 1227: Ba Dị Vật. (2) 21/10/2016

Chương 1226: Ba Dị Vật. (1) 21/10/2016

Chương 1225: Muốn Tiền Không Muốn Mạng. (2) 21/10/2016

Chương 1224: Muốn Tiền Không Muốn Mạng. (1) 21/10/2016

Chương 1223: Ngũ Linh Thạch Thủy Quân. (2) 21/10/2016

Chương 1222: Ngũ Linh Thạch Thủy Quân. (1) 21/10/2016

Chương 1221: Thần Ma Loạn Vũ. (2) 21/10/2016

Chương 1220: Thần Ma Loạn Vũ. (1) 21/10/2016

Chương 1219: Hoàng Đạo Tam Ấn 21/10/2016

Chương 1218: Cũng Không Gây Chuyện Thị Phi. (2) 21/10/2016

Chương 1217: Cũng Không Gây Chuyện Thị Phi. (1) 21/10/2016

Chương 1216: Một Đoàn Hoàng Đế Thần Thể. (2) 21/10/2016

Chương 1215: Một Đoàn Hoàng Đế Thần Thể. (1) 21/10/2016

Chương 1214: Che Đậy Thiên Cơ. (2) 21/10/2016

Chương 1213: Che Đậy Thiên Cơ. (1) 21/10/2016

Chương 1212: Giận Dữ Chém Thiên Cương. 21/10/2016

Chương 1211: Thiên Đao Lấy Vợ. (2) 21/10/2016

Chương 1210: Thiên Đao Lấy Vợ. (1) 21/10/2016

Chương 1209: Gài Tang Vật Giá Họa. (2) 21/10/2016

Chương 1208: Gài Tang Vật Giá Họa. (1) 21/10/2016

Chương 1207: Cướp Bóc Sạch Sẽ. (2) 21/10/2016

Chương 1206: Cướp Bóc Sạch Sẽ. (1) 21/10/2016

Chương 1205: Ta Không Dạy Được Ngươi. (2) 21/10/2016

Chương 1204: Ta Không Dạy Được Ngươi. (1) 21/10/2016

Chương 1203: Bạo Lực Qua Cửa. (2) 21/10/2016

Chương 1202: Bạo Lực Qua Cửa. (1) 21/10/2016

Chương 1201: Hoằng Tổ Thần Đế 21/10/2016

Chương 1200: Tiềm Long Qua Cửa. (2) 21/10/2016

Chương 1199: Tiềm Long Qua Cửa. (1) 21/10/2016

Chương 1198: Đại Ngũ Hành Phá Diệt. (2) 21/10/2016

Chương 1197: Đại Ngũ Hành Phá Diệt. (1) 21/10/2016

Chương 1196: Khí Phách Khôn Cùng. (2) 21/10/2016

Chương 1195: Khí Phách Khôn Cùng. (1) 21/10/2016

Chương 1194: Hỗn Độn Thiên Long. (2) 21/10/2016

Chương 1193: Hỗn Độn Thiên Long. (1) 21/10/2016

Chương 1192: Tích Thủy Nhai Khắc Đá 21/10/2016

Chương 1191: Thần Thông Ẩn Sâu, Thần Nhục Hợp Nhất. (2) 21/10/2016

Chương 1190: Thần Thông Ẩn Sâu, Thần Nhục Hợp Nhất. (1) 21/10/2016

Chương 1189: Thần Thông Thiên Thành. (2) 21/10/2016

Chương 1188: Thần Thông Thiên Thành. (1) 21/10/2016

Chương 1187: Âm Dương Giao Cảm. (2) 21/10/2016

Chương 1186: Âm Dương Giao Cảm. (1) 21/10/2016

Chương 1185: Tiểu Hồ Ly, Đại Hồ Ly Cùng Lão Hồ Ly 21/10/2016

Chương 1184: Lạc Thủ Tồi Hoa. (2) 21/10/2016

Chương 1183: Lạt Thủ Tồi Hoa. (1) 21/10/2016

Chương 1182: Trường Nhạc Vị Ương. (2) 21/10/2016

Chương 1181: Trường Nhạc Vị Ương. (1) 21/10/2016

Chương 1180: Tạo Thế Chân Vạc. (2) 21/10/2016

Chương 1179: Tạo Thế Chân Vạc. (1) 21/10/2016

Chương 1178: Đánh Cho Ngươi Thừa Nhận. (2) 21/10/2016

Chương 1177: Đánh Cho Ngươi Thừa Nhận. (1) 21/10/2016

Chương 1176: Chỗ Khai Thiên. (2) 21/10/2016

Chương 1175: Chỗ Khai Thiên. (1) 21/10/2016

Chương 1174: Đào Thải Thần Chủ. (2) 21/10/2016

Chương 1173: Đào Thải Thần Chủ. (1) 21/10/2016

Chương 1172: Này Không Công Bình. (2) 21/10/2016

Chương 1171: Này Không Công Bình. (1) 21/10/2016

Chương 1170: Tiên Duyên Chín Quan 21/10/2016

Chương 1169: Phá Diệt Chi Địa. (2) 21/10/2016

Chương 1168: Phá Diệt Chi Địa. (1) 21/10/2016

Chương 1167: Kim Đan Đại Đạo. (2) 21/10/2016

Chương 1166: Kim Đan Đại Đạo. (1) 21/10/2016

Chương 1165: Bức Tranh Trong Đạo Quả. (2) 21/10/2016

Chương 1164: Bức Tranh Trong Đạo Quả. (1) 21/10/2016

Chương 1163: Thuỷ Tổ Huyết Mạch, Thái Sơ Đại Đạo 21/10/2016

Chương 1162: Khí Cơ Cộng Minh. (2) 21/10/2016

Chương 1161: Khí Cơ Cộng Minh. (1) 21/10/2016

Chương 1160: Dưới Ánh Trăng Lưu Ly, Phỉ Thúy Sinh Quang. (2) 21/10/2016

Chương 1159: Dưới Ánh Trăng Lưu Ly, Phỉ Thúy Sinh Quang. (1) 21/10/2016

Chương 1158: Thành Tiên Nhị Pháp. (2) 21/10/2016

Chương 1157: Thành Tiên Nhị Pháp. (1) 21/10/2016

Chương 1156: Tiềm Long Đạo Nhân 21/10/2016

Chương 1155: Kỳ Phùng Địch Thủ. (2) 21/10/2016

Chương 1154: Kỳ Phùng Địch Thủ. (1) 21/10/2016

Chương 1153: Lấy Cứng Chọi Cứng. (2) 21/10/2016

Chương 1152: Lấy Cứng Chọi Cứng. (1) 21/10/2016

Chương 1151: Chém Giết Thần Ma. (2) 21/10/2016

Chương 1150: Chém Giết Thần Ma. (1) 21/10/2016

Chương 1149: Ngươi Là Ai. (2) 21/10/2016

Chương 1148: Ngươi Là Ai. (1) 21/10/2016

Chương 1147: Bỉ Ngạn Nghi Ngờ 21/10/2016

Chương 1146: Cò Kè Mặc Cả. (2) 21/10/2016

Chương 1145: Cò Kè Mặc Cả. (1) 21/10/2016

Chương 1144: Bỉ Ngạn Thần Châu. (2) 21/10/2016

Chương 1143: Bỉ Ngạn Thần Châu. (1) 21/10/2016

Chương 1142: Lời Thề Lạc Ấn. (2) 21/10/2016

Chương 1141: Lời Thề Lạc Ấn. (1) 21/10/2016

Chương 1140: Luyện Hư Là Thật. (2) 21/10/2016

Chương 1139: Luyện Hư Là Thật. (1) 21/10/2016

Chương 1138: Cường Luyện Tay Ma Đế. (2) 21/10/2016

Chương 1137: Cường Luyện Tay Ma Đế. (1) 21/10/2016

Chương 1136: Trúc Tía Nở Hoa. (2) 21/10/2016

Chương 1135: Trúc Tía Nở Hoa. (1) 21/10/2016

Chương 1134: Người Cô Đơn. (2) 21/10/2016

Chương 1133: Người Cô Đơn. (1) 21/10/2016

Chương 1132: Vương Giả Trở Về! (2) 21/10/2016

Chương 1131: Vương Giả Trở Về! (1) 21/10/2016

Chương 1130: Chém Tay Cùng Uống Trà. (2) 21/10/2016

Chương 1129: Chém Tay Cùng Uống Trà. (1) 21/10/2016

Chương 1128: Mông Con Cọp. (2) 21/10/2016

Chương 1127: Mông Con Cọp. (1) 21/10/2016

Chương 1126: Da Mặt Siêu Dày. (2) 21/10/2016

Chương 1125: Da Mặt Siêu Dày. (1) 21/10/2016

Chương 1124: Chúng Ta Không Muốn Cùng Ngươi Kết Giao Bằng Hữu. 21/10/2016

Chương 1123: Bảy Dã Hài Tử. (2) 21/10/2016

Chương 1122: Bảy Dã Hài Tử. (1) 21/10/2016

Chương 1121: Giang Nam Đại Thủ Bút. (2) 21/10/2016

Chương 1120: Giang Nam Đại Thủ Bút. (1) 21/10/2016

Chương 1119: Lực Áp Hàng Phục. (2) 21/10/2016

Chương 1118: Lực Áp Hàng Phục. (1) 21/10/2016

Chương 1117: Ngươi Không Bằng Ta. (2) 21/10/2016

Chương 1116: Ngươi Không Bằng Ta. (1) 21/10/2016

Chương 1115: Ngươi Rất Tốt, Làm Chim Của Ta Nhé. (2) 21/10/2016

Chương 1114: Ngươi Rất Tốt, Làm Chim Của Ta Nhé. (1) 21/10/2016

Chương 1113: Thần Giới Mở Cửa. (2) 21/10/2016

Chương 1112: Thần Giới Mở Cửa. (1) 21/10/2016

Chương 1111: Trấn Ngục Giới Bi. (2) 21/10/2016

Chương 1110: Trấn Ngục Giới Bi. (1) 21/10/2016

Chương 1109: Giới Vực Động Thiên 21/10/2016

Chương 1108: Hỗn Độn Nguyên Thần. (2) 21/10/2016

Chương 1107: Hỗn Độn Nguyên Thần. (1) 21/10/2016

Chương 1106: Hồng Mông Tam Thánh. (2) 21/10/2016

Chương 1105: Hồng Mông Tam Thánh. (1) 21/10/2016

Chương 1104: Gặp Phải Cường Địch. (2) 21/10/2016

Chương 1103: Gặp Phải Cường Địch. (1) 21/10/2016

Chương 1102: Hóa Thân Thành Thần. (2) 21/10/2016

Chương 1101: Hóa Thân Thành Thần. (1) 21/10/2016

Chương 1100: Hồng Mông Chiến Thần Điện. (2) 21/10/2016

Chương 1099: Hồng Mông Chiến Thần Điện. (1) 21/10/2016

Chương 1098: Tuyệt Thế Cơ Duyên 21/10/2016

Chương 1097: Giáo Chủ Đính Hôn. (2) 21/10/2016

Chương 1096: Giáo Chủ Đính Hôn. (1) 21/10/2016

Chương 1095: Đánh Đập Tàn Nhẫn. (2) 21/10/2016

Chương 1094: Đánh Đập Tàn Nhẫn. (1) 21/10/2016

Chương 1093: Không Bỏ Không Rời. (2) 21/10/2016

Chương 1092: Không Bỏ Không Rời. (1) 21/10/2016

Chương 1091: Tùy Ý Quân Hái. (2) 21/10/2016

Chương 1090: Tùy Ý Quân Hái. (1) 21/10/2016

Chương 1089: Danh Chấn Trung Thiên. (2) 21/10/2016

Chương 1088: Danh Chấn Trung Thiên. (1) 21/10/2016

Chương 1087: Bắc Mạc Thi Gia. (2) 21/10/2016

Chương 1086: Bắc Mạc Thi Gia. (1) 21/10/2016

Chương 1085: Đương Đại Vô Địch. (2) 21/10/2016

Chương 1084: Đương Đại Vô Địch. (1) 21/10/2016

Chương 1083: Bát Hoang Lui Tránh, Quét Ngang Đương Đại. (2) 21/10/2016

Chương 1082: Bát Hoang Lui Tránh, Quét Ngang Đương Đại. (1) 21/10/2016

Chương 1081: Giáo Chủ Trở Về 21/10/2016

Chương 1080: Thần Giới Mở Ra. (2) 21/10/2016

Chương 1079: Thần Giới Mở Ra. (1) 21/10/2016

Chương 1078: Bạn Cũ Đoàn Tụ. (2) 21/10/2016

Chương 1077: Bạn Cũ Đoàn Tụ. (1) 21/10/2016

Chương 1076: Sinh Không Gặp Thời. (2) 21/10/2016

Chương 1075: Sinh Không Gặp Thời. (1) 21/10/2016

Chương 1074: Thần Đế Kim Thân Là Đại Bổ. (2) 21/10/2016

Chương 1073: Thần Đế Kim Thân Là Đại Bổ. (1) 21/10/2016

Chương 1072: Lửa Đốt Đế Lăng! 21/10/2016

Chương 1071: Ngươi Dám Âm Ta? (2) 21/10/2016

Chương 1070: Ngươi Dám Âm Ta? (1) 21/10/2016

Chương 1069: Khinh Nhờn Thần Đế. (2) 21/10/2016

Chương 1068: Khinh Nhờn Thần Đế. (1) 21/10/2016

Chương 1067: Hiến Cụ Tổ Mày. (2) 21/10/2016

Chương 1066: Hiến Cụ Tổ Mày. (1) 21/10/2016

Chương 1065: Vĩnh Viễn Trấn Không Sai. (2) 21/10/2016

Chương 1064: Vĩnh Viễn Trấn Không Sai. (1) 21/10/2016

Chương 1063: Chứng Đế Chi Bảo 21/10/2016

Chương 1062: Hóa Thân Ngàn Vạn. (2) 21/10/2016

Chương 1061: Hóa Thân Ngàn Vạn. (1) 21/10/2016

Chương 1060: Thần Thoại Lại Hiện Ra. (2) 21/10/2016

Chương 1059: Thần Thoại Lại Hiện Ra. (1) 21/10/2016

Chương 1058: Vơ Vét Tài Phú. (2) 21/10/2016

Chương 1057: Vơ Vét Tài Phú. (1) 21/10/2016

Chương 1056: Trấn Áp Thần Cấm. (2) 21/10/2016

Chương 1055: Trấn Áp Thần Cấm. (1) 21/10/2016

Chương 1054: Bảo Vật Này Cùng Ta Có Duyên. (2) 21/10/2016

Chương 1053: Bảo Vật Này Cùng Ta Có Duyên. (1) 21/10/2016

Chương 1052: Thần Chủ? Giết! (2) 21/10/2016

Chương 1051: Thần Chủ? Giết! (1) 21/10/2016

Chương 1050: Mượn Đao Giết Cổ Vương 21/10/2016

Chương 1049: Ký Sinh Trùng Mẫu. (2) 21/10/2016

Chương 1048: Ký Sinh Trùng Mẫu. (1) 21/10/2016

Chương 1047: Giáo Chủ Thần Uy. (2) 21/10/2016

Chương 1046: Giáo Chủ Thần Uy. (1) 21/10/2016

Chương 1045: Vô Pháp Vô Thiên. (2) 21/10/2016

Chương 1044: Vô Pháp Vô Thiên. (1) 21/10/2016

Chương 1043: Tụng Tên Của Ta 21/10/2016

Chương 1042: Thánh Thiên Đại Tôn. (2) 21/10/2016

Chương 1041: Thánh Thiên Đại Tôn. (1) 21/10/2016

Chương 1040: Chém Tế Cờ. (2) 21/10/2016

Chương 1039: Chém Tế Cờ. (1) 21/10/2016

Chương 1038: Giết Ra Côn Trùng Vây. (2) 21/10/2016

Chương 1037: Giết Ra Côn Trùng Vây. (1) 21/10/2016

Chương 1036: Cổ Vương Thần Chủ. (2) 21/10/2016

Chương 1035: Cổ Vương Thần Chủ. (1) 21/10/2016

Chương 1034: Hoàng Đạo Cực Cảnh. (2) 21/10/2016

Chương 1033: Hoàng Đạo Cực Cảnh. (1) 21/10/2016

Chương 1032: Bổ Thiên Chín Tổ 21/10/2016

Chương 1031: Phụng Thiên Thừa Vận. (2) 21/10/2016

Chương 1030: Phụng Thiên Thừa Vận. (1) 21/10/2016

Chương 1029: Bí Mật Ở Dưới Ngọc Bàn. (2) 21/10/2016

Chương 1028: Bí Mật Ở Dưới Ngọc Bàn. (1) 21/10/2016

Chương 1027: Tạo Hóa Sống Lại. (2) 21/10/2016

Chương 1026: Tạo Hóa Sống Lại. (1) 21/10/2016

Chương 1025: Đạo Vương Triệu Kiến. (2) 21/10/2016

Chương 1024: Đạo Vương Triệu Kiến. (1) 21/10/2016

Chương 1023: Một Quyền Đánh Nổ Tung Ngươi 21/10/2016

Chương 1022: Gian Xảo Vô Song. (2) 21/10/2016

Chương 1021: Gian Xảo Vô Song. (1) 21/10/2016

Chương 1020: Tiểu Tử Thúi, Giả Bộ Rất Giống. (2) 21/10/2016

Chương 1019: Tiểu Tử Thúi, Giả Bộ Rất Giống. (1) 21/10/2016

Chương 1018: Thiên La Địa Võng. (2) 21/10/2016

Chương 1017: Thiên La Địa Võng. (1) 21/10/2016

Chương 1016: Quét Thành Đất Trống 21/10/2016

Chương 1015: Ngươi Rốt Cuộc Là Người Nào? (2) 21/10/2016

Chương 1014: Ngươi Rốt Cuộc Là Người Nào? (1) 21/10/2016

Chương 1013: Quét Ngang Vạn Giới Không Có Đối Thủ. (2) 21/10/2016

Chương 1012: Quét Ngang Vạn Giới Không Có Đối Thủ. (1) 21/10/2016

Chương 1011: Tấm Màn Đen Phủ Xuống. (2) 21/10/2016

Chương 1010: Tấm Màn Đen Phủ Xuống. (1) 21/10/2016

Chương 1009: Thần Đế Tâm Kinh. (2) 21/10/2016

Chương 1008: Thần Đế Tâm Kinh. (1) 21/10/2016

Chương 1007: Đấu La Thần Chủ. (2) 21/10/2016

Chương 1006: Đấu La Thần Chủ. (1) 21/10/2016

Chương 1005: Các Ngươi Cũng Là Dế Nhũi. (2) 21/10/2016

Chương 1004: Các Ngươi Cũng Là Dế Nhũi. (1) 21/10/2016

Chương 1003: Vân Thành Tinh Lục. (2) 21/10/2016

Chương 1002: Vân Thành Tinh Lục. (1) 21/10/2016

Chương 1001: Ngụy Đế Hoàng Thần Thể 21/10/2016

Chương 1000: Sâm La Ma Đế. (2) 21/10/2016

Chương 999: Sâm La Ma Đế. (1) 21/10/2016

Chương 998: Ngoài Ta Còn Ai. (2) 21/10/2016

Chương 997: Ngoài Ta Còn Ai. (1) 21/10/2016

Chương 996: Chiến Trường Chăn Thả. (2) 21/10/2016

Chương 995: Chiến Trường Chăn Thả. (1) 21/10/2016

Chương 994: Viện Quân Không Đáng Tin Cậy. (2) 21/10/2016

Chương 993: Viện Quân Không Đáng Tin Cậy. (1) 21/10/2016

Chương 992: Mạo Hiểm Tỷ Thí. (2) 21/10/2016

Chương 991: Mạo Hiểm Tỷ Thí. (1) 21/10/2016

Chương 990: Địa Ngục Đế Sứ. (2) 21/10/2016

Chương 989: Địa Ngục Đế Sứ. (1) 21/10/2016

Chương 988: Bá Chủ Chi Uy 21/10/2016

Chương 987: Phản Kích Địa Ngục. (2) 21/10/2016

Chương 986: Phản Kích Địa Ngục. (1) 21/10/2016

Chương 985: Âm Dương Giao Thái, Thần Nhân Giao Cảm. (2) 21/10/2016

Chương 984: Âm Dương Giao Thái, Thần Nhân Giao Cảm. (1) 21/10/2016

Chương 983: Nhân Định Thắng Thiên. (2) 21/10/2016

Chương 982: Nhân Định Thắng Thiên. (1) 21/10/2016

Chương 981: Thần Đế ? Ngươi Không Xứng ! (2) 21/10/2016

Chương 980: Thần Đế? Ngươi Không Xứng! (1) 21/10/2016

Chương 979: Năm Ngàn Vạn Năm Đệ Nhất Kiêu Hùng. (2) 21/10/2016

Chương 978: Năm Ngàn Vạn Năm Đệ Nhất Kiêu Hùng. (1) 21/10/2016

Chương 977: Xảy Ra Chuyện Lớn! (2) 21/10/2016

Chương 976: Xảy Ra Chuyện Lớn! (1) 21/10/2016

Chương 975: Giáo Chủ Phát Uy. (2) 21/10/2016

Chương 974: Giáo Chủ Phát Uy. (1) 21/10/2016

Chương 973: Giáo Chủ Hung Mãnh. (2) 21/10/2016

Chương 972: Giáo Chủ Hung Mãnh. (1) 21/10/2016

Chương 971: Ngay Cả Ngươi Cũng Đoạt. (2) 21/10/2016

Chương 970: Ngay Cả Ngươi Cũng Đoạt. (1) 21/10/2016

Chương 969: Nhất Tiếu Mẫn Ân Cừu 21/10/2016

Chương 968: To Gan Lớn Mật. (2) 21/10/2016

Chương 967: To Gan Lớn Mật. (1) 21/10/2016

Chương 966: Người Thứ Hai Không Tưởng Được! (2) 21/10/2016

Chương 965: Người Thứ Hai Không Tưởng Được! (1) 21/10/2016

Chương 964: Cùng Thiếu Niên Thần Đế Tranh Hùng! (2) 21/10/2016

Chương 963: Cùng Thiếu Niên Thần Đế Tranh Hùng! (1) 21/10/2016

Chương 962: Thần Đế Thông U. (2) 21/10/2016

Chương 961: Thần Đế Thông U. (1) 21/10/2016

Chương 960: Ngụy Tiên Thể 21/10/2016

Chương 959: Chỉ Sống Ở Kiếp Này. (2) 21/10/2016

Chương 958: Chỉ Sống Ở Kiếp Này. (1) 21/10/2016

Chương 957: Năm Trăm Vị Thái Hoàng Lão Tổ. (2) 21/10/2016

Chương 956: Năm Trăm Vị Thái Hoàng Lão Tổ. (1) 21/10/2016

Chương 955: Solo Hay Là Quần Đấu. (2) 21/10/2016

Chương 954: Solo Hay Là Quần Đấu. (1) 21/10/2016

Chương 953: Quái Thụ Huyền Thi. (2) 21/10/2016

Chương 952: Quái Thụ Huyền Thi. (1) 21/10/2016

Chương 951: Tạo Hóa Thần Khí. (2) 21/10/2016

Chương 950: Tạo Hóa Thần Khí. (1) 21/10/2016

Chương 949: Cứu Trước Cướp Sau. 21/10/2016

Chương 948: Cùng Ta Họ Giang A! (2) 21/10/2016

Chương 947: Cùng Ta Họ Giang A! (1) 21/10/2016

Chương 946: Khiêng Đi Thánh Sơn. (2) 21/10/2016

Chương 945: Khiêng Đi Thánh Sơn. (1) 21/10/2016

Chương 944: Chém Giết Tiên Thiên Thần Ma. (2) 21/10/2016

Chương 943: Chém Giết Tiên Thiên Thần Ma. (1) 21/10/2016

Chương 942: Thần Ma Thí Nghiệm Tràng. (2) 21/10/2016

Chương 941: Thần Ma Thí Nghiệm Tràng. (1) 21/10/2016

Chương 940: Vọng Tiên Đài Mở. (2) 21/10/2016

Chương 939: Vọng Tiên Đài Mở. (1) 21/10/2016

Chương 938: Tam Đại Dế Nhũi Tề Tụ 21/10/2016

Chương 937: Chín Đại Thế Giới. (2) 21/10/2016

Chương 936: Chín Đại Thế Giới. (1) 21/10/2016

Chương 935: Đa Văn Thánh Nhân. (2) 21/10/2016

Chương 934: Đa Văn Thánh Nhân. (1) 21/10/2016

Chương 933: U Đế Quỷ Thuyền. (2) 21/10/2016

Chương 932: U Đế Quỷ Thuyền. (1) 21/10/2016

Chương 931: Thiên Đạo Cộng Minh 21/10/2016

Chương 930: Người Chọn Lựa Đã Định. (2) 21/10/2016

Chương 929: Người Chọn Lựa Đã Định. (1) 21/10/2016

Chương 928: Hết Thảy Đào Thải. (2) 21/10/2016

Chương 927: Hết Thảy Đào Thải. (1) 21/10/2016

Chương 926: Họa Loạn Thần Đỉnh. (2) 21/10/2016

Chương 925: Họa Loạn Thần Đỉnh. (1) 21/10/2016

Chương 924: Một Thương Đóng Đinh. (2) 21/10/2016

Chương 923: Một Thương Đóng Đinh. (1) 21/10/2016

Chương 922: Kinh Diễm. (2) 21/10/2016

Chương 921: Kinh Diễm. (1) 21/10/2016

Chương 920: Ta Đưa Ngươi Về Nhà! 21/10/2016

Chương 919: Tam Khuyết Bi Thúc. (2) 21/10/2016

Chương 918: Tam Khuyết Bi Thúc. (1) 21/10/2016

Chương 917: Cướp Sạch Quần Hùng. (2) 21/10/2016

Chương 916: Cướp Sạch Quần Hùng. (1) 21/10/2016

Chương 915: Tuyết Chủ Tiểu Nguyên Quân. (2) 21/10/2016

Chương 914: Tuyết Chủ Tiểu Nguyên Quân. (1) 21/10/2016

Chương 913: Câu Trần Thiên Cung. (2) 21/10/2016

Chương 912: Câu Trần Thiên Cung. (1) 21/10/2016

Chương 911: Thiên Chung Địa Đỉnh. (2) 21/10/2016

Chương 910: Thiên Chung Địa Đỉnh. (1) 21/10/2016

Chương 909: Phát Rồ. (2) 21/10/2016

Chương 908: Phát Rồ. (1) 21/10/2016

Chương 907: Tha Các Ngươi Không Chết. (2) 21/10/2016

Chương 906: Tha Các Ngươi Không Chết. (1) 21/10/2016

Chương 905: Khách Không Mời Mà Đến 21/10/2016

Chương 904: Cửu Thế Cường Nhân. (2) 21/10/2016

Chương 903: Cửu Thế Cường Nhân. (1) 21/10/2016

Chương 902: Hi Hoàng Thái Tử. (2) 21/10/2016

Chương 901: Hi Hoàng Thái Tử. (1) 21/10/2016

Chương 900: Người Đông Thế Mạnh. (2) 21/10/2016

Chương 899: Người Đông Thế Mạnh. (1) 21/10/2016

Chương 898: Vô Hình Cổ Thi. (2) 21/10/2016

Chương 897: Vô Hình Cổ Thi. (1) 21/10/2016

Chương 896: Mầm Hồng Căn Chính 21/10/2016

Chương 895: Vọng Tiên Đài Mở. (2) 21/10/2016

Chương 894: Vọng Tiên Đài Mở. (1) 21/10/2016

Chương 893: Yêu Thần Uy Hiếp. (2) 21/10/2016

Chương 892: Yêu Thần Uy Hiếp. (1) 21/10/2016

Chương 891: Cùng Nhau Đánh Hắn. (2) 21/10/2016

Chương 890: Cùng Nhau Đánh Hắn. (1) 21/10/2016

Chương 889: Không Nên Thỏa Hiệp. (2) 21/10/2016

Chương 888: Không Nên Thỏa Hiệp. (1) 21/10/2016

Chương 887: Cửu U Hoàng Tuyền 21/10/2016

Chương 886: Chia Của. (2) 21/10/2016

Chương 885: Chia Của. (1) 21/10/2016

Chương 884: Giáo Chủ, Ngươi Thực Sự Là Người Đọc Sách? (2) 21/10/2016

Chương 883: Giáo Chủ, Ngươi Thực Sự Là Người Đọc Sách? (1) 21/10/2016

Chương 882: Càn Quét Huyền Vũ Doanh. (2) 21/10/2016

Chương 881: Càn Quét Huyền Vũ Doanh. (1) 21/10/2016

Chương 880: Trùng Kích Huyết Thần Lâu 21/10/2016

Chương 879: Thiên Quan Đại Doanh. (2) 21/10/2016

Chương 878: Thiên Quan Đại Doanh. (1) 21/10/2016

Chương 877: Giáo Chủ Uy Vũ. (2) 21/10/2016

Chương 876: Giáo Chủ Uy Vũ. (1) 21/10/2016

Chương 875: Lâu Thuyền Tam Đồ Hà. (2) 21/10/2016

Chương 874: Lâu Thuyền Tam Đồ Hà. (1) 21/10/2016

Chương 873: Tiểu Tăng Diệu Đế 21/10/2016

Chương 872: Minh Thổ Trấn Bia. (2) 21/10/2016

Chương 871: Minh Thổ Trấn Bia. (1) 21/10/2016

Chương 870: Thành Tựu Chưa Ai Từng Có! (2) 21/10/2016

Chương 869: Thành Tựu Chưa Ai Từng Có! (1) 21/10/2016

Chương 868: Nội Tình Ra Hết. (2) 21/10/2016

Chương 867: Nội Tình Ra Hết. (1) 21/10/2016

Chương 866: Cửu Âm Thánh Long. (2) 21/10/2016

Chương 865: Cửu Âm Thánh Long. (1) 21/10/2016

Chương 864: Nội Tâm Thuần Lương 21/10/2016

Chương 863: Nguyệt Ma Mê Thần. (2) 21/10/2016

Chương 862: Nguyệt Ma Mê Thần. (1) 21/10/2016

Chương 861: Đế Lăng Minh Thổ. (2) 21/10/2016

Chương 860: Đế Lăng Minh Thổ. (1) 21/10/2016

Chương 859: Tiểu Hôi Hôi Sinh Ra. (2) 21/10/2016

Chương 858: Tiểu Hôi Hôi Sinh Ra. (1) 21/10/2016

Chương 857: Không Có Đất Đặt Chân. (2) 21/10/2016

Chương 856: Không Có Đất Đặt Chân. (1) 21/10/2016

Chương 855: Mãnh Liệt Gọt Thái Hoàng 21/10/2016

Chương 854: Ngươi Là Giang Nam Mời Đến Cứu Binh Sao? (2) 21/10/2016

Chương 853: Ngươi Là Giang Nam Mời Đến Cứu Binh Sao? (1) 21/10/2016

Chương 852: Dìm Nước Thái Huyền. (2) 21/10/2016

Chương 851: Dìm Nước Thái Huyền. (1) 21/10/2016

Chương 850: Hai Lần Diệt Cả Nhà Ngươi. (2) 21/10/2016

Chương 849: Hai Lần Diệt Cả Nhà Ngươi. (1) 21/10/2016

Chương 848: Bát Thiên Đại Họa. (2) 21/10/2016

Chương 847: Bát Thiên Đại Họa. (1) 21/10/2016

Chương 846: Huyền Nữ Băng Cung. (2) 21/10/2016

Chương 845: Huyền Nữ Băng Cung. (1) 21/10/2016

Chương 844: Hơi Thở Thiên Đạo 21/10/2016

Chương 843: Thái Hoàng Lão Tổ Ta Tới ! Tới Tìm Thù ! (2) 21/10/2016

Chương 842: Thái Hoàng Lão Tổ Ta Tới ! Tới Tìm Thù ! (1) 21/10/2016

Chương 841: Giáo Chủ Điên Cuồng. (2) 21/10/2016

Chương 840: Giáo Chủ Điên Cuồng. (1) 21/10/2016

Chương 839: Thái Hoàng Hiện Ra. (2) 21/10/2016

Chương 838: Thái Hoàng Hiện Ra. (1) 21/10/2016

Chương 837: Giáo Chủ Giúp Ngươi Sờ Căn Cốt. (2) 21/10/2016

Chương 836: Giáo Chủ Giúp Ngươi Sờ Căn Cốt. (1) 21/10/2016

Chương 835: Đông Cực Dị Tộc. (2) 21/10/2016

Chương 834: Đông Cực Dị Tộc. (1) 21/10/2016

Chương 833: Huyết Tẩy Thảm Thiết 21/10/2016

Chương 832: Thần Cấp Chiến Đấu. (2) 21/10/2016

Chương 831: Thần Cấp Chiến Đấu. (1) 21/10/2016

Chương 830: Mưu Định Hết Thảy. (2) 21/10/2016

Chương 829: Mưu Định Hết Thảy. (1) 21/10/2016

Chương 828: Hàng Ma Vệ Đạo. (2) 21/10/2016

Chương 827: Hàng Ma Vệ Đạo. (1) 21/10/2016

Chương 826: Chân Tướng Phơi Bày 21/10/2016

Chương 825: Âm Mưu Kinh Thế. (2) 21/10/2016

Chương 824: Âm Mưu Kinh Thế. (1) 21/10/2016

Chương 823: Tinh Quang Đại Đế. (2) 21/10/2016

Chương 822: Tinh Quang Đại Đế. (1) 21/10/2016

Chương 821: Hư Về Đến Nhà. (2) 21/10/2016

Chương 820: Hư Về Đến Nhà. (1) 21/10/2016

Chương 819: Không Phải Tử Vong Bình Thường 21/10/2016

Chương 818: Đế Lăng Và Sự Nghi Ngờ. (2) 21/10/2016

Chương 817: Đế Lăng Và Sự Nghi Ngờ. (1) 21/10/2016

Chương 816: Trấn Hồn Thánh Âm. (2) 21/10/2016

Chương 815: Trấn Hồn Thánh Âm. (1) 21/10/2016

Chương 814: Khay Ngọc Trảm Đạo Cơ. (2) 21/10/2016

Chương 813: Khay Ngọc Trảm Đạo Cơ. (1) 21/10/2016

Chương 812: Tâm Tình Vô Địch, Tri Hành Hợp Nhất. (2) 21/10/2016

Chương 811: Tâm Tình Vô Địch, Tri Hành Hợp Nhất. (1) 21/10/2016

Chương 810: Đẩy Ngã Khiêng Đi. (3) 21/10/2016

Chương 809: Đẩy Ngã Khiêng Đi. (2) 21/10/2016

Chương 808: Đẩy Ngã Khiêng Đi. (1) 21/10/2016

Chương 807: Phong Hồi Lộ Chuyển. (2) 21/10/2016

Chương 806: Phong Hồi Lộ Chuyển. (1) 21/10/2016

Chương 805: Ngươi Lễ Phép. (2) 21/10/2016

Chương 804: Ngươi Lễ Phép. (1) 21/10/2016

Chương 803: Thánh Quân Cổ Thi 21/10/2016

Chương 802: Ao Đầm Thần Bí. (2) 21/10/2016

Chương 801: Ao Đầm Thần Bí. (1) 21/10/2016

Chương 800: Tuyệt Thế Thần Dược. (2) 21/10/2016

Chương 799: Tuyệt Thế Thần Dược. (1) 21/10/2016

Chương 798: Trong Lúc Vô Tình Bày Ra Sát Cục. (2) 21/10/2016

Chương 797: Trong Lúc Vô Tình Bày Ra Sát Cục. (1) 21/10/2016

Chương 796: Không Cho Ngươi Xuất Sắc Như Vậy. (2) 21/10/2016

Chương 795: Không Cho Ngươi Xuất Sắc Như Vậy. (1) 21/10/2016

Chương 794: Rồng Rắn Lẫn Lộn. (2) 21/10/2016

Chương 793: Rồng Rắn Lẫn Lộn. (1) 21/10/2016

Chương 792: Cưỡng Đoạt Thần Mộc Lệnh. (2) 21/10/2016

Chương 791: Cưỡng Đoạt Thần Mộc Lệnh. (1) 21/10/2016

Chương 790: Giết Vô Đạo. (2) 21/10/2016

Chương 789: Giết Vô Đạo. (1) 21/10/2016

Chương 788: Để Xuống Đồ Đao 21/10/2016

Chương 787: Đàm Trí Thánh Tăng. (2) 21/10/2016

Chương 786: Đàm Trí Thánh Tăng. (1) 21/10/2016

Chương 785: Đại Sư Làm Giả. (2) 21/10/2016

Chương 784: Đại Sư Làm Giả. (1) 21/10/2016

Chương 783: Đùa Giỡn Tiên Tử. (2) 21/10/2016

Chương 782: Đùa Giỡn Tiên Tử. (1) 21/10/2016

Chương 781: Phàm Thể Bại Thần Thể 2 21/10/2016

Chương 780: Phàm Thể Bại Thần Thể 21/10/2016

Chương 779: Bất Diệt Chi Thể. (2) 21/10/2016

Chương 778: Bất Diệt Chi Thể. (1) 21/10/2016

Chương 777: Thần Cấm Luyện Bảo. (2) 21/10/2016

Chương 776: Thần Cấm Luyện Bảo. (1) 21/10/2016

Chương 775: Tấm Gương Đạo Đức. (2) 21/10/2016

Chương 774: Tấm Gương Đạo Đức. (1) 21/10/2016

Chương 773: Một Chiêu Đánh Bại. (2) 21/10/2016

Chương 772: Một Chiêu Đánh Bại. (1) 21/10/2016

Chương 771: Ngươi Xuống Tới, Một Mình Đấu. (2) 21/10/2016

Chương 770: Ngươi Xuống Tới, Một Mình Đấu. (1) 21/10/2016

Chương 769: Tam Khuyết Đạo Nhân Gặp Gỡ Bi Thảm. (2) 21/10/2016

Chương 768: Tam Khuyết Đạo Nhân Gặp Gỡ Bi Thảm. (1) 21/10/2016

Chương 767: Cường Giả Tụ Tập 21/10/2016

Chương 766: Tri Hành Hợp Nhất, Thiên Nhân Nhất Thể. (2) 21/10/2016

Chương 765: Tri Hành Hợp Nhất, Thiên Nhân Nhất Thể. (1) 21/10/2016

Chương 764: Ngươi Sướng Hay Không? (2) 21/10/2016

Chương 763: Ngươi Sướng Hay Không? (1) 21/10/2016

Chương 762: Đi Ra Ngoài Rửa Sạch! (2) 21/10/2016

Chương 761: Đi Ra Ngoài Rửa Sạch! (1) 21/10/2016

Chương 760: Ta Đã Trở Về 21/10/2016

Chương 759: Cửu Chuyển Chiến Thể. (2) 21/10/2016

Chương 758: Cửu Chuyển Chiến Thể. (1) 21/10/2016

Chương 757: Trọng Tố Kim Thân. (2) 21/10/2016

Chương 756: Trọng Tố Kim Thân. (1) 21/10/2016

Chương 755: Cướp Giết Thần Minh Phân Thân. (2) 21/10/2016

Chương 754: Cướp Giết Thần Minh Phân Thân. (1) 21/10/2016

Chương 753: Bệnh Thể Trấn Vạn Tộc. (2) 21/10/2016

Chương 752: Bệnh Thể Trấn Vạn Tộc. (1) 21/10/2016

Chương 751: Một Kỳ Giữ Cửa 21/10/2016

Chương 750: Bộ Lạc Thủ Hộ Thần. (2) 21/10/2016

Chương 749: Bộ Lạc Thủ Hộ Thần. (1) 21/10/2016

Chương 748: Liều Chết Đánh Cược Một Lần. (2) 21/10/2016

Chương 747: Liều Chết Đánh Cược Một Lần. (1) 21/10/2016

Chương 746: Huyền Đô Thiên Kiếp. (2) 21/10/2016

Chương 745: Huyền Đô Thiên Kiếp. (1) 21/10/2016

Chương 744: Trung Thiên Thế Giới. (2) 21/10/2016

Chương 743: Trung Thiên Thế Giới. (1) 21/10/2016

Chương 742: Nhất Thống Nguyên Giới. (2) 21/10/2016

Chương 741: Nhất Thống Nguyên Giới. (1) 21/10/2016

Chương 740: Cướp Sạch Các Ngươi! 21/10/2016

Chương 739: Bọ Ngựa Rình Ve. (2) 21/10/2016

Chương 738: Bọ Ngựa Rình Ve. (1) 21/10/2016

Chương 737: Quỳ Ngưu Hỏa Phượng. (2) 21/10/2016

Chương 736: Quỳ Ngưu Hỏa Phượng. (1) 21/10/2016

Chương 735: Một Lưới Bắt Hết! (2) 21/10/2016

Chương 734: Một Lưới Bắt Hết! (1) 21/10/2016

Chương 733: Kiếm Cốc Đoạt Kiếm. (2) 21/10/2016

Chương 732: Kiếm Cốc Đoạt Kiếm. (1) 21/10/2016

Chương 731: Kiếm Khí Vô Địch. (2) 21/10/2016

Chương 730: Kiếm Khí Vô Địch. (1) 21/10/2016

Chương 729: Bảo Khố Trong Điện. (2) 21/10/2016

Chương 728: Bảo Khố Trong Điện. (1) 21/10/2016

Chương 727: Ngay Tại Chỗ Đánh Chết. (2) 21/10/2016

Chương 726: Ngay Tại Chỗ Đánh Chết. (1) 21/10/2016

Chương 725: Thần Kiếm Xuất Thế. (2) 21/10/2016

Chương 724: Thần Kiếm Xuất Thế. (1) 21/10/2016

Chương 723: Hồng Mông Chi Cốt 21/10/2016

Chương 722: Muốn Học Sao? Ta Dạy Cho Ngươi. (2) 21/10/2016

Chương 721: Muốn Học Sao? Ta Dạy Cho Ngươi. (1) 21/10/2016

Chương 720: Trấn Thiên Thần Đế. (2) 21/10/2016

Chương 719: Trấn Thiên Thần Đế. (1) 21/10/2016

Chương 718: Cũng Là Của Chúng Ta! (2) 21/10/2016

Chương 717: Cũng Là Của Chúng Ta! (1) 21/10/2016

Chương 716: Thoát Thai Hoán Cốt, Thiên Đạo Đúc Chân Thân. 21/10/2016

Chương 715: Thiên Đạo Chi Kiếp. (2) 21/10/2016

Chương 714: Thiên Đạo Chi Kiếp. (1) 21/10/2016

Chương 713: Cáo Mượn Oai Hùm. (2) 21/10/2016

Chương 712: Cáo Mượn Oai Hùm. (1) 21/10/2016

Chương 711: Bắt Luyện Hóa. (2) 21/10/2016

Chương 710: Bắt Luyện Hóa. (1) 21/10/2016

Chương 709: Yêu Ma Đột Kích. (2) 21/10/2016

Chương 708: Yêu Ma Đột Kích. (1) 21/10/2016

Chương 707: Huyền Thiên Giáo Chủ. (2) 21/10/2016

Chương 706: Huyền Thiên Giáo Chủ. (1) 21/10/2016

Chương 705: Thân Thể Thành Thánh. (2) 21/10/2016

Chương 704: Thân Thể Thành Thánh. (1) 21/10/2016

Chương 703: Khuếch Trương Thánh Tông 21/10/2016

Chương 702: Hàng Phục Vạn Yêu. (2) 21/10/2016

Chương 701: Hàng Phục Vạn Yêu. (1) 21/10/2016

Chương 700: Vạn Yêu Tới Bái. (2) 21/10/2016

Chương 699: Vạn Yêu Tới Bái. (1) 21/10/2016

Chương 698: Chủ Công, Có Người Bắt Nạt Chim Của Ngươi. (2) 21/10/2016

Chương 697: Chủ Công, Có Người Bắt Nạt Chim Của Ngươi. (1) 21/10/2016

Chương 696: Xây Chủ Tinh Khác. (2) 21/10/2016

Chương 695: Xây Chủ Tinh Khác. (1) 21/10/2016

Chương 694: Thần Ma Trong Tinh Không. 21/10/2016

Chương 693: Ta Cùng Đồng Bọn Của Ta Đều Sợ Ngây Người. (2) 21/10/2016

Chương 692: Ta Cùng Đồng Bọn Của Ta Đều Sợ Ngây Người. (1) 21/10/2016

Chương 691: Biển Sâu Trọng Bảo. (2) 21/10/2016

Chương 690: Biển Sâu Trọng Bảo. (1) 21/10/2016

Chương 689: Một Con Cá Lớn. (2) 21/10/2016

Chương 688: Một Con Cá Lớn. (1) 21/10/2016

Chương 687: Thái Hoàng Biến Mất Trí Nhớ 21/10/2016

Chương 686: Tính Toán Thái Hoàng Lão Tổ. (2) 21/10/2016

Chương 685: Tính Toán Thái Hoàng Lão Tổ. (1) 21/10/2016

Chương 684: Đánh Một Trận Diệt Sạch. (2) 21/10/2016

Chương 683: Đánh Một Trận Diệt Sạch. (1) 21/10/2016

Chương 682: Ta Muốn Đánh Chết Ngươi Bất Cứ Lúc Nào Cũng Có Thể. (2) 21/10/2016

Chương 681: Ta Muốn Đánh Chết Ngươi Bất Cứ Lúc Nào Cũng Có Thể. (1) 21/10/2016

Chương 680: Diệt Môn Huyết Chiến. (2) 21/10/2016

Chương 679: Diệt Môn Huyết Chiến. (1) 21/10/2016

Chương 678: Tính Toán Không Bỏ Sót 21/10/2016

Chương 677: Long Hổ Tông Diệt Môn. (2) 21/10/2016

Chương 676: Long Hổ Tông Diệt Môn. (1) 21/10/2016

Chương 675: Giết Chóc Trước Đại Chiến. (2) 21/10/2016

Chương 674: Giết Chóc Trước Đại Chiến. (1) 21/10/2016

Chương 673: Tất Cả Hung Hiểm. (2) 21/10/2016

Chương 672: Tất Cả Hung Hiểm. (1) 21/10/2016

Chương 671: Cao Thủ Không Nhiều Lắm, Dựa Vào Cái Gì Diệt Cả Nhà? (3) 21/10/2016

Chương 670: Cao Thủ Không Nhiều Lắm, Dựa Vào Cái Gì Diệt Cả Nhà? (2) 21/10/2016

Chương 669: Cao Thủ Không Nhiều Lắm, Dựa Vào Cái Gì Diệt Cả Nhà? (1) 21/10/2016

Chương 668: Vô Đề 21/10/2016

Chương 667: Thiên Nếu Có Tình Thiên Cũng Lão. (2) 21/10/2016

Chương 666: Thiên Nếu Có Tình Thiên Cũng Lão. (1) 21/10/2016

Chương 665: Cho Ngươi Áp Lực 21/10/2016

Chương 664: Bất Xá Thiên Công. (2) 21/10/2016

Chương 663: Bất Xá Thiên Công. (1) 21/10/2016

Chương 662: Đứng Đầu Trung Hưng. (2) 21/10/2016

Chương 661: Đứng Đầu Trung Hưng. (1) 21/10/2016

Chương 660: Bóp Áp Hết Thảy, Tín Niệm Vô Địch. (2) 21/10/2016

Chương 659: Bóp Áp Hết Thảy, Tín Niệm Vô Địch. (1) 21/10/2016

Chương 658: Ngang Ngược. (2) 21/10/2016

Chương 657: Ngang Ngược. (1) 21/10/2016

Chương 656: Ta Bỏ Không Được. (2) 21/10/2016

Chương 655: Ta Bỏ Không Được. (1) 21/10/2016

Chương 654: Mưu Cầu Sinh Lộ 21/10/2016

Chương 653: Đại Náo Ứng Long Thế Giới. (2) 21/10/2016

Chương 652: Đại Náo Ứng Long Thế Giới. (1) 21/10/2016

Chương 651: Chấp Pháp Thánh Tôn. (2) 21/10/2016

Chương 650: Chấp Pháp Thánh Tôn. (1) 21/10/2016

Chương 649: Phụng Mệnh Phá Bỏ Và Dời Đi Nơi Khác. (2) 21/10/2016

Chương 648: Phụng Mệnh Phá Bỏ Và Dời Đi Nơi Khác. (1) 21/10/2016

Chương 647: Dẫn Ngộ Thiên Đạo 21/10/2016

Chương 646: Thiên Đạo Chí Bảo. (2) 21/10/2016

Chương 645: Thiên Đạo Chí Bảo. (1) 21/10/2016

Chương 644: Thiếu Niên, Hiện Ra Nguyên Hình Sao! (2) 21/10/2016

Chương 643: Thiếu Niên, Hiện Ra Nguyên Hình Sao! (1) 21/10/2016

Chương 642: Lai Lịch Quá Lớn. (2) 21/10/2016

Chương 641: Lai Lịch Quá Lớn. (1) 21/10/2016

Chương 640: Loạn Búa Chém Chết 21/10/2016

Chương 639: Thần Đế Chuyển Thế Thân 21/10/2016

Chương 638: Da Trâu Đầy Trời, Bốc Phét Tùm Lum 21/10/2016

Chương 637: Chuyển Thế Thần Ma 21/10/2016

Chương 636: Thiên Ngoại Gặp Nạn 21/10/2016

Chương 635: Da Dầy Vô Địch 21/10/2016

Chương 634: Tự Đòi Món Nhục Kia 21/10/2016

Chương 633: Trấn Áp Ma La Thập 21/10/2016

Chương 632: Tâm Cảnh Vô Địch 21/10/2016

Chương 631: Ứng Long Đại Thế Giới 21/10/2016

Chương 630: Nguyên Giới Tam Đại Dế Nhũi 21/10/2016

Chương 629: Tổ Chim Bị Phá Không Có Trứng Lành 21/10/2016

Chương 628: Tổ Chim Bị Phá Không Có Trứng Lành 21/10/2016

Chương 627: Thái Dương Kịch Biến 21/10/2016

Chương 626: Minh Đường Không Còn Nữa Hướng Thần Ma 21/10/2016

Chương 625: Chưa Từng Có Ai 21/10/2016

Chương 624: Vạn Linh Luyện Bảo Kiếp Trận 21/10/2016

Chương 623: Nhổ Ra Chân Lông So Với Eo Còn Thô 21/10/2016

Chương 622: Sinh Tử Tồn Mê 21/10/2016

Chương 621: Sư Tôn Cùng Tổ Sư Động Phòng Sao? 21/10/2016

Chương 620: Vạn Giới Trụ Thạch 21/10/2016

Chương 619: Người Hiền Tự Có Thiên Tướng 21/10/2016

Chương 618: Khốn Thần Tác 21/10/2016

Chương 617: Lan Lăng Liệt 21/10/2016

Chương 616: Ma Cực Chứng Tiên Kinh 21/10/2016

Chương 615: Tài Phú Kinh Thiên 21/10/2016

Chương 614: Giết Người Phóng Hỏa Kim Đai Lưng 21/10/2016

Chương 613: Trận Diệt Ma Linh 21/10/2016

Chương 612: Hoàn Mỹ Thiên Cung Thân 21/10/2016

Chương 611: Kiếm Môn Tru Thần Trận 21/10/2016

Chương 610: Nghịch Cải Sinh Tử Đài 21/10/2016

Chương 609: Phi Tiên Thần Tộc 21/10/2016

Chương 608: Lưu Vong Chư Thiên Vạn Giới 21/10/2016

Chương 607: Cường Độ Sinh Tử Đài 21/10/2016

Chương 606: Yêu Vật Vô Số 21/10/2016

Chương 605: Xích Viêm Thần Điện 21/10/2016

Chương 604: Thần Thông Đại Đế 21/10/2016

Chương 603: Phòng Bị Dột Gặp Mưa Cả Đêm 21/10/2016

Chương 602: Sinh Tử Đại Kiếp 21/10/2016

Chương 601: Đánh Lén Sau Lưng 21/10/2016

Chương 600: Vô Cùng Kinh Khủng 21/10/2016

Chương 599: Đế Chiến Chi Địa 21/10/2016

Chương 598: Bắn Nổ Tung Thái Dương 21/10/2016

Chương 597: Đắc Tội Hết Thiên Ma Thần! 21/10/2016

Chương 596: Cướp Sạch Không Còn 21/10/2016

Chương 595: Diệt Thần Ma Quang 21/10/2016

Chương 594: Tam Khuyết Đạo Nhân 21/10/2016

Chương 593: Đoạt Tiền Đoạt Bảo Đoạt Đàn Bà 21/10/2016

Chương 592: Châu Chấu Đá Xe 21/10/2016

Chương 591: Luyện Hóa Thần Chủ Thần Tính 21/10/2016

Chương 590: Một Tên Cũng Không Để Lại 21/10/2016

Chương 589: Đưa Ngươi Một Chảo 21/10/2016

Chương 588: Di Thiên Đại Họa 21/10/2016

Chương 587: Thần Ma Thi Lộ 21/10/2016

Chương 586: Yêu Thú Trong Địa Ngục 21/10/2016

Chương 585: Áp Lực Trước Đó Chưa Từng Có 21/10/2016

Chương 584: Nhậm Hiệp Hát Vang 21/10/2016

Chương 583: Đập Hắn Một Đập 21/10/2016

Chương 582: Quét Ngang Các Phái. (2) 21/10/2016

Chương 581: Quét Ngang Các Phái. (1) 21/10/2016

Chương 580: Cùng Thiên Hạ Là Địch, Có Gì Không Thể? (2) 21/10/2016

Chương 579: Cùng Thiên Hạ Là Địch, Có Gì Không Thể? (1) 21/10/2016

Chương 578: Ước Hẹn Khốn Long Quan. (2) 21/10/2016

Chương 577: Ước Hẹn Khốn Long Quan. (1) 21/10/2016

Chương 576: Chế Tạo Cường Giả Thiên Cung. (2) 21/10/2016

Chương 575: Chế Tạo Cường Giả Thiên Cung. (1) 21/10/2016

Chương 574: Vũ Thần Linh Đan 21/10/2016

Chương 573: Kiểm Kê Thu Hoạch. (2) 21/10/2016

Chương 572: Kiểm Kê Thu Hoạch. (1) 21/10/2016

Chương 571: Bao Che Khuyết Điểm. (2) 21/10/2016

Chương 570: Bao Che Khuyết Điểm. (1) 21/10/2016

Chương 569: Chém Giết Chưởng Giáo Chí Tôn. (2) 21/10/2016

Chương 568: Chém Giết Chưởng Giáo Chí Tôn. (1) 21/10/2016

Chương 567: Diệt Sạch Hết Thảy! (2) 21/10/2016

Chương 566: Diệt Sạch Hết Thảy! (1) 21/10/2016

Chương 565: Uy Lực Thần Kiếm 21/10/2016

Chương 564: Trấn Ma Điện. (2) 21/10/2016

Chương 563: Trấn Ma Điện. (1) 21/10/2016

Chương 562: Thần Minh Chi Bảo. (2) 21/10/2016

Chương 561: Thần Minh Chi Bảo. (1) 21/10/2016

Chương 560: Chính Diện Đối Kháng Cận Đông Lưu. (2) 21/10/2016

Chương 559: Chính Diện Đối Kháng Cận Đông Lưu. (1) 21/10/2016

Chương 558: Hư Không Thiên Ma. (2) 21/10/2016

Chương 557: Hư Không Thiên Ma. (1) 21/10/2016

Chương 556: Sát! (2) 21/10/2016

Chương 555: Sát! (1) 21/10/2016

Chương 554: Giết Người Không Tính Toán 21/10/2016

Chương 553: Tru Thần Đại Trận. (2) 21/10/2016

Chương 552: Tru Thần Đại Trận. (1) 21/10/2016

Chương 551: Đoạt Thức Ăn Trước Miệng Rồng. (2) 21/10/2016

Chương 550: Đoạt Thức Ăn Trước Miệng Rồng. (1) 21/10/2016

Chương 549: Trọng Luyện Hắc Oa. (2) 21/10/2016

Chương 548: Trọng Luyện Hắc Oa. (1) 21/10/2016

Chương 547: Chém Giết Thánh Tử. (2) 21/10/2016

Chương 546: Chém Giết Thánh Tử. (1) 21/10/2016

Chương 545: Tại Sao Cùng Ngươi Đấu? 21/10/2016

Chương 544: Xông Phá Chúng Diệu Chi Môn. (2) 21/10/2016

Chương 543: Xông Phá Chúng Diệu Chi Môn. (1) 21/10/2016

Chương 542: Đồ Diệt. (2) 21/10/2016

Chương 541: Đồ Diệt. (1) 21/10/2016

Chương 540: Sống Chết Trước Mắt! (2) 21/10/2016

Chương 539: Sống Chết Trước Mắt! (1) 21/10/2016

Chương 538: Điên Cuồng Giết Chóc. (2) 21/10/2016

Chương 537: Điên Cuồng Giết Chóc. (1) 21/10/2016

Chương 536: Thiên Ma Vương 21/10/2016

Chương 535: Thần Khư Thiên Ma. (2) 21/10/2016

Chương 534: Thần Khư Thiên Ma. (1) 21/10/2016

Chương 533: Đạo Hữu Dừng Bước. (2) 21/10/2016

Chương 532: Đạo Hữu Dừng Bước. (1) 21/10/2016

Chương 531: Nhân Phẩm Không Tốt. (2) 21/10/2016

Chương 530: Nhân Phẩm Không Tốt. (1) 21/10/2016

Chương 529: Đưa Ấm Áp Hiến Ái Tâm. (2) 21/10/2016

Chương 528: Đưa Ấm Áp Hiến Ái Tâm. (1) 21/10/2016

Chương 527: Trí Tuệ Hiểu Rõ. (2) 21/10/2016

Chương 526: Trí Tuệ Hiểu Rõ. (1) 21/10/2016

Chương 525: Ta Không Muốn! 21/10/2016

Chương 524: Bí Mật Trường Sinh. (2) 21/10/2016

Chương 523: Bí Mật Trường Sinh. (1) 21/10/2016

Chương 522: Trang Bị Đầy Đủ Đa Tình Mầm Móng. (2) 21/10/2016

Chương 521: Trang Bị Đầy Đủ Đa Tình Mầm Móng. (1) 21/10/2016

Chương 520: Hồn Thiên Đại Trận. (2) 21/10/2016

Chương 519: Hồn Thiên Đại Trận. (1) 21/10/2016

Chương 518: Sơn Hải Đỉnh Tú 21/10/2016

Chương 517: Bêu Xấu. (2) 21/10/2016

Chương 516: Bêu Xấu. (1) 21/10/2016

Chương 515: Tiểu Hài Tử Bốc Phét Xấu Xa. (3) 21/10/2016

Chương 514: Tiểu Hài Tử Bốc Phét Xấu Xa. (2) 21/10/2016

Chương 513: Tiểu Hài Tử Bốc Phét Xấu Xa. (1) 21/10/2016

Chương 512: Quật Ngươi Một Cầu. (2) 21/10/2016

Chương 511: Quật Ngươi Một Cầu. (1) 21/10/2016

Chương 510: Đã Từng A Kiều 21/10/2016

Chương 509: Môn Phái Hạng Ba. (2) 21/10/2016

Chương 508: Môn Phái Hạng Ba. (1) 21/10/2016

Chương 507: Một Tay Gãy. (2) 21/10/2016

Chương 506: Một Tay Gãy. (1) 21/10/2016

Chương 505: Tà Ma Phá Phong. (2) 21/10/2016

Chương 504: Tà Ma Phá Phong. (1) 21/10/2016

Chương 503: Đại Tông Sư. (2) 21/10/2016

Chương 502: Đại Tông Sư. (1) 21/10/2016

Chương 501: Không Phải Ta Vô Sỉ 21/10/2016

Chương 500: Nhục Thân Chém Giết. (2) 21/10/2016

Chương 499: Nhục Thân Chém Giết. (1) 21/10/2016

Chương 498: Trốn Chết. (2) 21/10/2016

Chương 497: Trốn Chết. (1) 21/10/2016

Chương 496: Cái Chết Của Tiên Thiên Thần Ma. (2) 21/10/2016

Chương 495: Cái Chết Của Tiên Thiên Thần Ma. (1) 21/10/2016

Chương 494: Thế Giới Chết Đi 21/10/2016

Chương 493: Cùng Sư Phụ ***. (2) 21/10/2016

Chương 492: Cùng Sư Phụ ***. (1) 21/10/2016

Chương 491: Thiên Thủ Ma Thần. (2) 21/10/2016

Chương 490: Thiên Thủ Ma Thần. (1) 21/10/2016

Chương 489: Tiên Thiên Thần Ma. (2) 21/10/2016

Chương 488: Tiên Thiên Thần Ma. (1) 21/10/2016

Chương 487: Tử Thành Ma Nhãn. (2) 21/10/2016

Chương 486: Tử Thành Ma Nhãn. (1) 21/10/2016

Chương 485: Cút 21/10/2016

Chương 484: Không Có Chút Sơ Hở Nào. (2) 21/10/2016

Chương 483: Không Có Chút Sơ Hở Nào. (1) 21/10/2016

Chương 482: Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư. (2) 21/10/2016

Chương 481: Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư. (1) 21/10/2016

Chương 480: Yêu Thần Chuyển Thế. (3) 21/10/2016

Chương 479: Yêu Thần Chuyển Thế. (2) 21/10/2016

Chương 478: Yêu Thần Chuyển Thế. (1) 21/10/2016

Chương 477: Tinh Quang Kỷ Kiếp. (2) 21/10/2016

Chương 476: Tinh Quang Kỷ Kiếp. (1) 21/10/2016

Chương 475: Bay Về Phía Thái Dương. (2) 21/10/2016

Chương 474: Bay Về Phía Thái Dương. (1) 21/10/2016

Chương 473: Sao Không Đi Ăn Cướp? (2) 21/10/2016

Chương 472: Sao Không Đi Ăn Cướp? (1) 21/10/2016

Chương 471: Thần Hồn Giao Hòa. (2) 21/10/2016

Chương 470: Thần Hồn Giao Hòa. (1) 21/10/2016

Chương 469: Tà Vương Giang Tử Xuyên. (2) 21/10/2016

Chương 468: Tà Vương Giang Tử Xuyên. (1) 21/10/2016

Chương 467: Thủ Đoạn Lôi Đình 21/10/2016

Chương 466: Khu Cước Đại Hán. (2) 21/10/2016

Chương 465: Khu Cước Đại Hán. (1) 21/10/2016

Chương 464: Thánh Tông Đại Sư Huynh. (2) 21/10/2016

Chương 463: Thánh Tông Đại Sư Huynh. (1) 21/10/2016

Chương 462: Bán Máu. (2) 21/10/2016

Chương 461: Bán Máu. (1) 21/10/2016

Chương 460: Thái Hoàng Tự Viết 21/10/2016

Chương 459: Liên Thủ Sống, Tách Ra Chết. (2) 21/10/2016

Chương 458: Liên Thủ Sống, Tách Ra Chết. (1) 21/10/2016

Chương 457: Đập Phá Sơn Môn. (2) 21/10/2016

Chương 456: Đập Phá Sơn Môn. (1) 21/10/2016

Chương 455: Hòa Thượng Nham Hiểm. (2) 21/10/2016

Chương 454: Hòa Thượng Nham Hiểm. (1) 21/10/2016

Chương 453: Ỷ Thế Hiếp Người. (2) 21/10/2016

Chương 452: Ỷ Thế Hiếp Người. (1) 21/10/2016

Chương 451: Thái Dương Thần Hóa Thân 21/10/2016

Chương 450: Phân Liệt Huyền Thai. (2) 21/10/2016

Chương 449: Phân Liệt Huyền Thai. (1) 21/10/2016

Chương 448: Đánh Gục Hàn Trưởng Lão. (2) 21/10/2016

Chương 447: Đánh Gục Hàn Trưởng Lão. (1) 21/10/2016

Chương 446: Phục Giết Thần Phủ Cường Giả. (2) 21/10/2016

Chương 445: Phục Giết Thần Phủ Cường Giả. (1) 21/10/2016

Chương 444: Trên Bảng Xóa Tên. (2) 21/10/2016

Chương 443: Trên Bảng Xóa Tên. (1) 21/10/2016

Chương 442: Tịch Ứng Tình. (2) 21/10/2016

Chương 441: Tịch Ứng Tình. (1) 21/10/2016

Chương 440: Cái Chết Của Tuyên Vô Tà 21/10/2016

Chương 439: Cùng Đồ Mạt Lộ. (2) 21/10/2016

Chương 438: Cùng Đồ Mạt Lộ. (1) 21/10/2016

Chương 437: Đường Cùng. (2) 21/10/2016

Chương 436: Đường Cùng. (1) 21/10/2016

Chương 435: Nhổ Núi Phá Trận 21/10/2016

Chương 434: Hóa Giải & Công Kích. (2) 21/10/2016

Chương 433: Hóa Giải & Công Kích. (1) 21/10/2016

Chương 432: Chân Chính Đệ Nhất Nhân. (2) 21/10/2016

Chương 431: Chân Chính Đệ Nhất Nhân. (1) 21/10/2016

Chương 430: Máu Tươi Hóa Thân. (2) 21/10/2016

Chương 429: Máu Tươi Hóa Thân. (1) 21/10/2016

Chương 428: Tà Khí Lẫm Nhiên. (2) 21/10/2016

Chương 427: Tà Khí Lẫm Nhiên. (1) 21/10/2016

Chương 426: Long Hổ Phong Vân Bảng 21/10/2016

Chương 425: Đồ Ma Đại Hội. (2) 21/10/2016

Chương 424: Đồ Ma Đại Hội. (1) 21/10/2016

Chương 423: Đồ Giả Mạo. (2) 21/10/2016

Chương 422: Đồ Giả Mạo. (1) 21/10/2016

Chương 421: Lục Đạo Thiên Luân Thánh Điển. (2) 21/10/2016

Chương 420: Lục Đạo Thiên Luân Thánh Điển. (1) 21/10/2016

Chương 419: Chư Thần Phủ Xuống. (2) 21/10/2016

Chương 418: Chư Thần Phủ Xuống. (1) 21/10/2016

Chương 417: Cơn Giận Của Chưởng Giáo. (2) 21/10/2016

Chương 416: Cơn Giận Của Chưởng Giáo. (1) 21/10/2016

Chương 415: Loạn Tượng Tùng Sinh 21/10/2016

Chương 414: Bức Ra Thần Huyết. (2) 21/10/2016

Chương 413: Bức Ra Thần Huyết. (1) 21/10/2016

Chương 412: Thần Tính. (2) 21/10/2016

Chương 411: Thần Tính. (1) 21/10/2016

Chương 410: Còn Không Ra Tay. (2) 21/10/2016

Chương 409: Còn Không Ra Tay. (1) 21/10/2016

Chương 408: Kiếp Trước Thân 21/10/2016

Chương 407: Cho Ngươi Thiên Lý. (2) 21/10/2016

Chương 406: Cho Ngươi Thiên Lý. (1) 21/10/2016

Chương 405: Đông Cung Tắm Rửa. (2) 21/10/2016

Chương 404: Đông Cung Tắm Rửa. (1) 21/10/2016

Chương 403: Đoạt Giải Nhất. (2) 21/10/2016

Chương 402: Đoạt Giải Nhất. (1) 21/10/2016

Chương 401: Diệt Sạch 21/10/2016

Chương 400: Giết Đỏ Cả Mắt Rồi. (2) 21/10/2016

Chương 399: Giết Đỏ Cả Mắt Rồi. (1) 21/10/2016

Chương 398: Các Ngươi Cùng Tiến Lên. (2) 21/10/2016

Chương 397: Các Ngươi Cùng Tiến Lên. (1) 21/10/2016

Chương 396: Chín Mươi Bình Thần Huyết. (2) 21/10/2016

Chương 395: Chín Mươi Bình Thần Huyết. (1) 21/10/2016

Chương 394: Hãm Hại Lừa Gạt Trộm 21/10/2016

Chương 393: Tiểu Nương Tử Đừng Đi. (2) 21/10/2016

Chương 392: Tiểu Nương Tử Đừng Đi. (1) 21/10/2016

Chương 391: Bạo Lực Chém Giết. (2) 21/10/2016

Chương 390: Bạo Lực Chém Giết. (1) 21/10/2016

Chương 389: Khai Sáng Ma Thần Huyết Mạch. (2) 21/10/2016

Chương 388: Khai Sáng Ma Thần Huyết Mạch. (1) 21/10/2016

Chương 387: Huyền Bí Trong Thần Huyết. (2) 21/10/2016

Chương 386: Huyền Bí Trong Thần Huyết. (1) 21/10/2016

Chương 385: Hưng Phấn Phát Run 21/10/2016

Chương 384: Tài Nghệ Trấn Áp Tại Chỗ. (2) 21/10/2016

Chương 383: Tài Nghệ Trấn Áp Tại Chỗ. (1) 21/10/2016

Chương 382: Đồ Thần Đại Kế. (2) 21/10/2016

Chương 381: Đồ Thần Đại Kế. (1) 21/10/2016

Chương 380: Mục Tiêu Kinh Khủng 21/10/2016

Chương 379: Quần Ma Tụ Nghĩa. (2) 21/10/2016

Chương 378: Quần Ma Tụ Nghĩa. (1) 21/10/2016

Chương 377: Bụng Dạ Khó Lường. (2) 21/10/2016

Chương 376: Bụng Dạ Khó Lường. (1) 21/10/2016

Chương 375: Luyện Thất Bảo. (2) 21/10/2016

Chương 374: Luyện Thất Bảo. (1) 21/10/2016

Chương 373: Quét Ngang Ma Vương Phủ. (2) 21/10/2016

Chương 372: Quét Ngang Ma Vương Phủ. (1) 21/10/2016

Chương 371: Biết Hổ Thẹn Sau Gan Dạ 21/10/2016

Chương 370: Va Chạm Mạnh Mẽ. (2) 21/10/2016

Chương 369: Va Chạm Mạnh Mẽ. (1) 21/10/2016

Chương 368: Kim Ngưu Khâu Sơn. (2) 21/10/2016

Chương 367: Kim Ngưu Khâu Sơn. (1) 21/10/2016

Chương 366: Tung Thú Ăn Thịt Người 21/10/2016

Chương 365: Đi Ma Vương Phủ Ngăn Cửa. (2) 21/10/2016

Chương 364: Đi Ma Vương Phủ Ngăn Cửa. (1) 21/10/2016

Chương 363: Dưới Đất Một Nghìn Dặm 21/10/2016

Chương 362: Ma Vương Phủ Tả Kỳ Sứ 21/10/2016

Chương 361: Nhất Cử Chứng Đạo Đài. (2) 21/10/2016

Chương 360: Nhất Cử Chứng Đạo Đài. (1) 21/10/2016

Chương 359: Ma Thần Chân Thân. 21/10/2016

Chương 358: Khoa Trương Ương Ngạnh 21/10/2016

Chương 357: Vừa Kêu Muôn Đời Rửa Trường Không. (2) 21/10/2016

Chương 356: Vừa Kêu Muôn Đời Rửa Trường Không. (1) 21/10/2016

Chương 355: Ma Thần Bị Trấn Áp. (2) 21/10/2016

Chương 354: Ma Thần Bị Trấn Áp. (1) 21/10/2016

Chương 353: Máu Chảy Thành Sông. (2) 21/10/2016

Chương 352: Máu Chảy Thành Sông. (1) 21/10/2016

Chương 351: Võ Lực Phát Rạp 21/10/2016

Chương 350: Các Ngươi Muốn Diệt Tộc Sao? (2) 21/10/2016

Chương 349: Các Ngươi Muốn Diệt Tộc Sao? (1) 21/10/2016

Chương 348: Ma Sứ Đột Kích. (2) 21/10/2016

Chương 347: Ma Sứ Đột Kích. (1) 21/10/2016

Chương 346: Lưu Vong Minh Giới. (2) 21/10/2016

Chương 345: Lưu Vong Minh Giới. (1) 21/10/2016

Chương 344: Chính Đạo Bại Hoại. (2) 21/10/2016

Chương 343: Chính Đạo Bại Hoại. (1) 21/10/2016

Chương 342: Thánh Nữ Đi Tuần 21/10/2016

Chương 341: Ma Nữ Sắc Dụ. (2) 21/10/2016

Chương 340: Ma Nữ Sắc Dụ. (1) 21/10/2016

Chương 339: Đánh Chết Kim Long. (2) 21/10/2016

Chương 338: Đánh Chết Kim Long. (1) 21/10/2016

Chương 337: Vị Đúng Vậy. (2) 21/10/2016

Chương 336: Vị Đúng Vậy. (1) 21/10/2016

Chương 335: Bụng Có Thi Thư. (2) 21/10/2016

Chương 334: Bụng Có Thi Thư. (1) 21/10/2016

Chương 333: Cừu Địch Khắp Thiên Hạ 21/10/2016

Chương 332: Độ Liên Tiếp Sáu Kiếp. (2) 21/10/2016

Chương 331: Độ Liên Tiếp Sáu Kiếp. (1) 21/10/2016

Chương 330: Bị Thiên Khiển. (2) 21/10/2016

Chương 329: Bị Thiên Khiển. (1) 21/10/2016

Chương 328: Ma Thần Tới Chơi. (2) 21/10/2016

Chương 327: Ma Thần Tới Chơi. (1) 21/10/2016

Chương 326: Nghiền Áp 21/10/2016

Chương 325: Kết Thúc. (2) 21/10/2016

Chương 324: Kết Thúc. (1) 21/10/2016

Chương 323: Cướp Sạch Bách Ma Quật. (2) 21/10/2016

Chương 322: Cướp Sạch Bách Ma Quật. (1) 21/10/2016

Chương 321: Sinh Tử Vạn Hóa Ma Luân. (2) 21/10/2016

Chương 320: Sinh Tử Vạn Hóa Ma Luân. (1) 21/10/2016

Chương 319: Ma Thần Chi Khu. (2) 21/10/2016

Chương 318: Ma Thần Chi Khu. (1) 21/10/2016

Chương 317: Cáo Mượn Oai Hùm. (2) 21/10/2016

Chương 316: Cáo Mượn Oai Hùm. (1) 21/10/2016

Chương 315: Huyền Ẩn Đạo Nhân 21/10/2016

Chương 314: Quần Ma Loạn Vũ. (2) 21/10/2016

Chương 313: Quần Ma Loạn Vũ. (1) 21/10/2016

Chương 312: Thái Âm Tru Ma Thương. (2) 21/10/2016

Chương 311: Thái Âm Tru Ma Thương. (1) 21/10/2016

Chương 310: Thái Huyền Thánh Tông Bách Ma Quật. (2) 21/10/2016

Chương 309: Thái Huyền Thánh Tông Bách Ma Quật. (1) 21/10/2016

Chương 308: Thái Hoàng Tập Kích. (2) 21/10/2016

Chương 307: Thái Hoàng Tập Kích. (1) 21/10/2016

Chương 306: Lượng Kiếp Trận Đồ 21/10/2016

Chương 305: Thí Thần Cốc Lão Thất. (2) 21/10/2016

Chương 304: Thí Thần Cốc Lão Thất. (1) 21/10/2016

Chương 303: Rơi Xuống Làm Ma. (2) 21/10/2016

Chương 302: Rơi Xuống Làm Ma. (1) 21/10/2016

Chương 301: Kết Giao Hồ Bằng Cẩu Hữu 21/10/2016

Chương 300: Chết Ở Trong Hang Ổ. (2) 21/10/2016

Chương 299: Chết Ở Trong Hang Ổ. (1) 21/10/2016

Chương 298: Anh Hùng Cùng Kiêu Hùng. (2) 21/10/2016

Chương 297: Anh Hùng Cùng Kiêu Hùng. (1) 21/10/2016

Chương 296: Thánh Tăng Chuyển Thế 21/10/2016

Chương 295: Vô Tướng Kiếp Kinh 21/10/2016

Chương 294: Cùng Đi Khai Quang 21/10/2016

Chương 293: Gà Đất Chó Cảnh 21/10/2016

Chương 292: Thiền Sư, Ngươi Nhất Định Phải Chết! (2) 21/10/2016

Chương 291: Thiền Sư, Ngươi Nhất Định Phải Chết! (1) 21/10/2016

Chương 290: Nhất Chỉ Chi Lực. (2) 21/10/2016

Chương 289: Nhất Chỉ Chi Lực. (1) 21/10/2016

Chương 288: Mở Sát Giới. (2) 21/10/2016

Chương 287: Mở Sát Giới. (1) 21/10/2016

Chương 286: Địch Nhân Hơn Trăm 21/10/2016

Chương 285: Trung Thiên Thế Giới 21/10/2016

Chương 284: Bách Hiểu Lâu Chủ. (2) 21/10/2016

Chương 283: Bách Hiểu Lâu Chủ. (1) 21/10/2016

Chương 282: Vừa Thấy Hoa Âm Ngộ Chung Thân 21/10/2016

Chương 281: Chém Cái Thống Khoái! (2) 21/10/2016

Chương 280: Chém Cái Thống Khoái! (1) 21/10/2016

Chương 279: Va Chạm Mãnh Liệt 21/10/2016

Chương 278: Thiên Tài Chiến. (2) 21/10/2016

Chương 277: Thiên Tài Chiến. (1) 21/10/2016

Chương 276: Kiếm Lợi Nhuận Lớn. (2) 21/10/2016

Chương 275: Kiếm Lợi Nhuận Lớn 1 21/10/2016

Chương 274: Một Môn Công Pháp Chứng Đạo Đài 21/10/2016

Chương 273: Mặt Hiền Lành Tâm Đen Tối. (2) 21/10/2016

Chương 272: Mặt Hiền Lành Tâm Đen Tối. (1) 21/10/2016

Chương 271: Ngũ Kiếp Thần Chung 21/10/2016

Chương 270: Thổ Hào. (2) 21/10/2016

Chương 269: Thổ Hào. (1) 21/10/2016

Chương 268: Bổ Thiên Chi Vật. (2) 21/10/2016

Chương 267: Bổ Thiên Chi Vật. (1) 21/10/2016

Chương 266: Sát Khí Ngập Trời. (2) 21/10/2016

Chương 265: Sát Khí Ngập Trời. (1) 21/10/2016

Chương 264: Quy Thiên Sầu, Chết. (2) 21/10/2016

Chương 263: Quy Thiên Sầu, Chết. (1) 21/10/2016

Chương 262: Nữ Thí Chủ Đi Thong Thả 21/10/2016

Chương 261: Quỷ Phật Thành Phật Quang. (2) 21/10/2016

Chương 260: Quỷ Phật Thành Phật Quang. (1) 21/10/2016

Chương 259: Đạo Tâm Thông Thấu. (2) 21/10/2016

Chương 258: Đạo Tâm Thông Thấu. (1) 21/10/2016

Chương 257: Chân Thành Chi Đạo. (2) 21/10/2016

Chương 256: Chân Thành Chi Đạo. (1) 21/10/2016

Chương 255: Bỏ Này Ra Không Có Vật Khác. (2) 21/10/2016

Chương 254: Bỏ Này Ra Không Có Vật Khác. (1) 21/10/2016

Chương 253: Chưởng Giáo Phát Uy 21/10/2016

Chương 252: Thái Dương Chiến Xa. (2) 21/10/2016

Chương 251: Thái Dương Chiến Xa. (1) 21/10/2016

Chương 250: Vạn Bảo Đều Xuất Hiện. (2) 21/10/2016

Chương 249: Vạn Bảo Đều Xuất Hiện. (1) 21/10/2016

Chương 248: Tìm Hiểu Tiên Đỉnh. (2) 21/10/2016

Chương 247: Tìm Hiểu Tiên Đỉnh. (1) 21/10/2016

Chương 246: Trò Giỏi Hơn Thầy. (2) 21/10/2016

Chương 245: Trò Giỏi Hơn Thầy. (1) 21/10/2016

Chương 244: Tử Thương Vô Số 21/10/2016

Chương 243: Làm Cuộc Lớn 21/10/2016

Chương 242: Chiến Lực Toàn Bộ Triển Khai 21/10/2016

Chương 241: Tượng Sư Cùng Tông Sư. (2) 21/10/2016

Chương 240: Tượng Sư Cùng Tông Sư. (1) 21/10/2016

Chương 239: Cuộc Chiến Đoạt Đỉnh. (2) 21/10/2016

Chương 238: Cuộc Chiến Đoạt Đỉnh. (1) 21/10/2016

Chương 237: Tiên Đỉnh Chi Phôi 21/10/2016

Chương 236: Tạo Hóa Vạn Vật. (2) 21/10/2016

Chương 235: Tạo Hóa Vạn Vật. (1) 21/10/2016

Chương 234: Uy Phong Bát Diện. (2) 21/10/2016

Chương 233: Uy Phong Bát Diện. (1) 21/10/2016

Chương 232: Đút Tổ Ong Vò Vẽ. (2) 21/10/2016

Chương 231: Đút Tổ Ong Vò Vẽ. (1) 21/10/2016

Chương 230: Khẩu Vị Quá Nặng 21/10/2016

Chương 229: Điên Cuồng Cướp Sạch. (2) 21/10/2016

Chương 228: Điên Cuồng Cướp Sạch. (1) 21/10/2016

Chương 227: Động Phủ Dưới Đất. (2) 21/10/2016

Chương 226: Động Phủ Dưới Đất. (1) 21/10/2016

Chương 225: Một Độn Mấy Vạn Dặm. (2) 21/10/2016

Chương 224: Một Độn Mấy Vạn Dặm. (1) 21/10/2016

Chương 223: Đoạt Thức Ăn Trước Miệng Cọp. (2) 21/10/2016

Chương 222: Đoạt Thức Ăn Trước Miệng Cọp. (1) 21/10/2016

Chương 221: Ngươi Muốn Chết Như Thế Nào? 21/10/2016

Chương 220: Thần Thức Chi Luân. (2) 21/10/2016

Chương 219: Thần Thức Chi Luân. (1) 21/10/2016

Chương 218: Thiên Long Bát Âm Chung. (2) 21/10/2016

Chương 217: Thiên Long Bát Âm Chung. (1) 21/10/2016

Chương 216: Bách Dục Thí Thần Cốc. (2) 21/10/2016

Chương 215: Bách Dục Thí Thần Cốc. (1) 21/10/2016

Chương 214: Chưởng Thiên Khống Địa. (2) 21/10/2016

Chương 213: Chưởng Thiên Khống Địa. (1) 21/10/2016

Chương 212: Thái Huyền Thánh Nữ 21/10/2016

Chương 211: Gần Trăm Lần Tốc Độ Của Âm Thanh. (2) 21/10/2016

Chương 210: Gần Trăm Lần Tốc Độ Của Âm Thanh. (1) 21/10/2016

Chương 209: Huynh Muội Tình Thâm. (2) 21/10/2016

Chương 208: Huynh Muội Tình Thâm. (1) 21/10/2016

Chương 207: Long Quy Dưới Đất. (2) 21/10/2016

Chương 206: Long Quy Dưới Đất. (1) 21/10/2016

Chương 205: Bí Mật Của Thất Bảo Lâm 21/10/2016

Chương 204: Lại Thêm Một Thùng. (2) 21/10/2016

Chương 203: Lại Thêm Một Thùng. (1) 21/10/2016

Chương 202: Cường Giả Tỷ Thí. (2) 21/10/2016

Chương 201: Cường Giả Tỷ Thí. (1) 21/10/2016

Chương 200: Tám Trăm Dặm Mây Tía. (2) 21/10/2016

Chương 199: Tám Trăm Dặm Mây Tía. (1) 21/10/2016

Chương 198: Đánh Chết Linh Đài Cường Giả 21/10/2016

Chương 197: Đô Thiên Thần Chiếu. (2) 21/10/2016

Chương 196: Đô Thiên Thần Chiếu. (1) 21/10/2016

Chương 195: Đạo Đài Bát Cảnh. (2) 21/10/2016

Chương 194: Đạo Đài Bát Cảnh. (1) 21/10/2016

Chương 193: Đại Kinh Khủng. (2) 21/10/2016

Chương 192: Đại Kinh Khủng. (1) 21/10/2016

Chương 191: Ngũ Hành Nhập Vào Cơ Thể. (2) 21/10/2016

Chương 190: Ngũ Hành Nhập Vào Cơ Thể. (1) 21/10/2016

Chương 189: Cắn Nuốt Biển Lửa 21/10/2016

Chương 188: Tâm Hoả Thành Hải. (2) 21/10/2016

Chương 187: Tâm Hoả Thành Hải. (1) 21/10/2016

Chương 186: Thượng Cổ Đại Ma. (2) 21/10/2016

Chương 185: Thượng Cổ Đại Ma. (1) 21/10/2016

Chương 184: Một Chưởng Nổ Tung. (2) 21/10/2016

Chương 183: Một Chưởng Nổ Tung. (1) 21/10/2016

Chương 182: Tinh Thần Của Ma! (2) 21/10/2016

Chương 181: Tinh Thần Của Ma! (1) 21/10/2016

Chương 180: Huyền Đô Thất Bảo Lâm. 21/10/2016

Chương 179: Thiên Phủ Trọng Lâu Đại Thần Thông. (2) 21/10/2016

Chương 178: Thiên Phủ Trọng Lâu Đại Thần Thông. (1) 21/10/2016

Chương 177: Lục Đạo Thần Niệm Chi Luân. (2) 21/10/2016

Chương 176: Lục Đạo Thần Niệm Chi Luân. (1) 21/10/2016

Chương 175: Thân Hóa Ma Vực. (2) 21/10/2016

Chương 174: Thân Hóa Ma Vực. (1) 21/10/2016

Chương 173: Kiện Pháp Bảo Đệ Nhất 21/10/2016

Chương 172: Lý Do Giết Ngươi. (2) 21/10/2016

Chương 171: Lý Do Giết Ngươi. (1) 21/10/2016

Chương 170: Linh Tuyền Linh Dịch. (2) 21/10/2016

Chương 169: Linh Tuyền Linh Dịch. (1) 21/10/2016

Chương 168: Sư Phụ Thời Thiếu Nữ. (2) 21/10/2016

Chương 167: Sư Phụ Thời Thiếu Nữ. (1) 21/10/2016

Chương 166: Thân Nhân Thân Tình 21/10/2016

Chương 165: Thập Nhị Trọng Lâu Trảm Thần Kinh. (2) 21/10/2016

Chương 164: Thập Nhị Trọng Lâu Trảm Thần Kinh. (1) 21/10/2016

Chương 163: Thiên Tài Va Chạm. (2) 21/10/2016

Chương 162: Thiên Tài Va Chạm. (1) 21/10/2016

Chương 161: Quét Ngang Thế Hệ Trước Không Có Đối Thủ! (2) 21/10/2016

Chương 160: Quét Ngang Thế Hệ Trước Không Có Đối Thủ! (1) 21/10/2016

Chương 159: Đến Điểm Hung Ác. (2) 21/10/2016

Chương 158: Đến Điểm Hung Ác. (1) 21/10/2016

Chương 157: Đánh Bạc Một Chân. (2) 21/10/2016

Chương 156: Đánh Bạc Một Chân. (1) 21/10/2016

Chương 155: Võ Đạo Thần Luân 21/10/2016

Chương 154: Huyền Môn Thánh Thể. (2) 21/10/2016

Chương 153: Huyền Môn Thánh Thể. (1) 21/10/2016

Chương 152: Thạch Long Đạo Nhân. (2) 21/10/2016

Chương 151: Thạch Long Đạo Nhân. (1) 21/10/2016

Chương 150: Trảm Thảo Cần Trừ Căn. (2) 21/10/2016

Chương 149: Trảm Thảo Cần Trừ Căn. (1) 21/10/2016

Chương 148: Lòng Người Hiểm Ác. (2) 21/10/2016

Chương 147: Lòng Người Hiểm Ác. (1) 21/10/2016

Chương 146: Sát Nhân Đoạt Bảo. (2) 21/10/2016

Chương 145: Sát Nhân Đoạt Bảo. (1) 21/10/2016

Chương 144: Luyện Đan Luyện Người 21/10/2016

Chương 143: Một Ngón Tay Đánh Bại. (2) 21/10/2016

Chương 142: Một Ngón Tay Đánh Bại. (1) 21/10/2016

Chương 141: Nhường Ngươi Hai Chiêu. (2) 21/10/2016

Chương 140: Nhường Ngươi Hai Chiêu. (1) 21/10/2016

Chương 139: Nổi Giận Xuất Thủ. (2) 21/10/2016

Chương 138: Nổi Giận Xuất Thủ. (1) 21/10/2016

Chương 137: Kiếm Chém Thần Thông 21/10/2016

Chương 136: Huynh Muội Gặp Lại. (2) 21/10/2016

Chương 135: Huynh Muội Gặp Lại. (1) 21/10/2016

Chương 134: Phiên Thiên Ấn Pháp. (2) 21/10/2016

Chương 133: Phiên Thiên Ấn Pháp. (1) 21/10/2016

Chương 132: Thái Huyền Thánh Tông. (2) 21/10/2016

Chương 131: Thái Huyền Thánh Tông. (1) 21/10/2016

Chương 130: Đối Chiến Thần Thông Đại Yêu. (2) 21/10/2016

Chương 129: Đối Chiến Thần Thông Đại Yêu. (1) 21/10/2016

Chương 128: Loạn Không Ma Vực 21/10/2016

Chương 127: Ma Chung Bá Thể. (2) 21/10/2016

Chương 126: Ma Chung Bá Thể. (1) 21/10/2016

Chương 125: Thân Thể Thần Thông. (2) 21/10/2016

Chương 124: Thân Thể Thần Thông. (1) 21/10/2016

Chương 123: Cùng Nhau Tắm Rửa. (2) 21/10/2016

Chương 122: Cùng Nhau Tắm Rửa. (1) 21/10/2016

Chương 121: Thấy Tốt Thì Lấy. (2) 21/10/2016

Chương 120: Thấy Tốt Thì Lấy. (1) 21/10/2016

Chương 119: Cao Thủ Đấu Pháp 21/10/2016

Chương 118: Cù Long Ma Thể. (2) 21/10/2016

Chương 117: Cù Long Ma Thể. (1) 21/10/2016

Chương 116: Lôi Đình Nhất Kích. (2) 21/10/2016

Chương 115: Lôi Đình Nhất Kích. (1) 21/10/2016

Chương 114: Sát Nhập Vạn Yêu Cốc. (2) 21/10/2016

Chương 113: Sát Nhập Vạn Yêu Cốc. (1) 21/10/2016

Chương 112: Đột Phá Nhân Thể Cực Hạn. (2) 21/10/2016

Chương 111: Đột Phá Nhân Thể Cực Hạn. (1) 21/10/2016

Chương 110: Thần Luân Đại Yêu. (2) 21/10/2016

Chương 109: Thần Luân Đại Yêu. (1) 21/10/2016

Chương 108: Hồn Thiên Vạn Tượng 21/10/2016

Chương 107: Đồng Môn Khi Dễ ! (2) 21/10/2016

Chương 106: Đồng Môn Khi Dễ ! (1) 21/10/2016

Chương 105: Hai Đại Kiếm Khí. (2) 21/10/2016

Chương 104: Hai Đại Kiếm Khí. (1) 21/10/2016

Chương 103: Đại Ngũ Hành Kiếm Khí. (2) 21/10/2016

Chương 102: Đại Ngũ Hành Kiếm Khí. (1) 21/10/2016

Chương 101: Hung Hăng Mà Đánh. (2) 21/10/2016

Chương 100: Hung Hăng Mà Đánh. (1) 21/10/2016

Chương 99: Đại Kim Cương Luân Ấn 21/10/2016

Chương 98: Tiết Tháo Ở Đâu? (2) 21/10/2016

Chương 97: Tiết Tháo Ở Đâu? (1) 21/10/2016

Chương 96: Hết Thảy Chuyển Về Nhà! (2) 21/10/2016

Chương 95: Hết Thảy Chuyển Về Nhà! (1) 21/10/2016

Chương 94: Khổng Tước Minh Vương. (2) 21/10/2016

Chương 93: Khổng Tước Minh Vương. (1) 21/10/2016

Chương 92: Thánh Tông Sỉ Nhục. (2) 21/10/2016

Chương 91: Thánh Tông Sỉ Nhục. (1) 21/10/2016

Chương 90: Muốn Giấu Tài Cũng Không Được! 21/10/2016

Chương 89: Thánh Địa Tu Luyện. (2) 21/10/2016

Chương 88: Thánh Địa Tu Luyện. (1) 21/10/2016

Chương 87: Huyền Thiên Thánh Tông. (2) 21/10/2016

Chương 86: Huyền Thiên Thánh Tông. (1) 21/10/2016

Chương 85: Thần Niệm Giao Phong. (2) 21/10/2016

Chương 84: Thần Niệm Giao Phong. (1) 21/10/2016

Chương 83: Dã Cẩu Đạo Nhân. (2) 21/10/2016

Chương 82: Dã Cẩu Đạo Nhân. (1) 21/10/2016

Chương 81: Ngươi Đừng Dùng Sức Mạnh… 21/10/2016

Chương 80: Tiểu Muội Giang Lâm. (2) 21/10/2016

Chương 79: Tiểu Muội Giang Lâm. (1) 21/10/2016

Chương 78: Tiến Về Trung Thổ. (2) 21/10/2016

Chương 77: Tiến Về Trung Thổ. (1) 21/10/2016

Chương 76: Ly Biệt. (2) 21/10/2016

Chương 75: Ly Biệt (1) 21/10/2016

Chương 74: Hoàng Đế Băng Hà. (2) 21/10/2016

Chương 73: Hoàng Đế Băng Hà. (1) 21/10/2016

Chương 72: Bắn Chết Thái Tử. (2) 21/10/2016

Chương 71: Bắn Chết Thái Tử. 21/10/2016

Chương 70: Tỷ Tỷ Bạo Lực 21/10/2016

Chương 69: Lòng Đất Biến Động. (2) 21/10/2016

Chương 68: Lòng Đất Biến Động 21/10/2016

Chương 67: Khiêu Chiến Ngoại Cương 21/10/2016

Chương 66: Luyện Thể Thành Cương 21/10/2016

Chương 65: Ngự Giá Thân Lâm. (2) 21/10/2016

Chương 64: Ngự Giá Thân Lâm. (1) 21/10/2016

Chương 63: Tâm Thần Thất Thủ. 21/10/2016

Chương 62: Ma Tính Đại Phát 21/10/2016

Chương 61: Ngàn Kiểu Chết! (2) 21/10/2016

Chương 60: Ngàn Kiểu Chết! (1) 21/10/2016

Chương 59: Chưởng Tâm Thần Lôi. (2) 21/10/2016

Chương 58: Chưởng Tâm Thần Lôi. (1) 21/10/2016

Chương 57: Tha Cho Ngươi Một Mạng 21/10/2016

Chương 56: Lực Toái Chân Cương 21/10/2016

Chương 55: Mũi Tên Khí Xuyên Thể. (2) 21/10/2016

Chương 54: Mũi Tên Khí Xuyên Thể. (1) 21/10/2016

Chương 53: Luyện Khí Thành Cương. (2) 21/10/2016

Chương 52: Luyện Khí Thành Cương. (1) 21/10/2016

Chương 51: Hỗn Nguyên Như Ý 21/10/2016

Chương 50: Cường Giả Tụ Tập. (2) 21/10/2016

Chương 49: Cường Giả Tụ Tập. (1) 21/10/2016

Chương 48: Tinh Thần Hiểm Cảnh 21/10/2016

Chương 47: Hóa Thần Linh Đan. (2) 21/10/2016

Chương 46: Hóa Thần Linh Đan. (1) 21/10/2016

Chương 45: Cuồng Vọng Đến Cực Điểm. (2) 21/10/2016

Chương 44: Cuồng Vọng Đến Cực Điểm. (1) 21/10/2016

Chương 43: Thủy Hỏa Rèn Luyện. (2) 21/10/2016

Chương 42: Thủy Hỏa Rèn Luyện (1) 21/10/2016

Chương 41: Vũ Hóa Thần Công 21/10/2016

Chương 40: Một Chuỗi Phật Châu. (2) 21/10/2016

Chương 39: Một Chuỗi Phật Châu. (1) 21/10/2016

Chương 38: Đại Yêu Tụ Tập 21/10/2016

Chương 37: Chính Diện Xung Đột. (2) 21/10/2016

Chương 36: Chính Diện Xung Đột. (1) 21/10/2016

Chương 35: Truy Sát Đến Cùng 21/10/2016

Chương 34: Ba Tượng Chi Lực. (2) 21/10/2016

Chương 33: Ba Tượng Chi Lực. (1) 21/10/2016

Chương 32: Một Chưởng Đập Chết. 21/10/2016

Chương 31: Một Chưởng Đập Chết. (1) 21/10/2016

Chương 30: Hàng Phục Yêu Vương 21/10/2016

Chương 29: Tông Sư Luyện Đan 21/10/2016

Chương 28: Tinh Nguyệt Thần Tông 21/10/2016

Chương 27: Chốn Hung Hiểm 21/10/2016

Chương 26: Hung Hăng Làm Nhục 21/10/2016

Chương 25: Đả Thông Tất Cả 21/10/2016

Chương 24: Vô Tình Gặp Lại Người Quen Cũ 21/10/2016

Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 21/10/2016

Chương 22: Chặn Cướp Ở Bờ Sông 21/10/2016

Chương 21: Linh Đan Xá Lợi 21/10/2016

Chương 20: Liều Mạng Một Lần 21/10/2016

Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 21/10/2016

Chương 18: Không Bằng Cầm Thú 21/10/2016

Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 21/10/2016

Chương 16: Thần Hỏa Luyện Cốt 21/10/2016

Chương 15: Thần Hỏa Đâu Suất 21/10/2016

Chương 14: Cướp Ổ Giao Long 21/10/2016

Chương 13: Nguy Cơ Ẩn Hiện 21/10/2016

Chương 12: Tẩy Cân Phạt Tủy 21/10/2016

Chương 11: Con Gái Dược Vương 21/10/2016

Chương 10: Con Rắn Độc Khổng Lồ 21/10/2016

Chương 9: Ý Chí Võ Đạo 21/10/2016

Chương 8: Trận Chiến Võ Đạo Đầu Tiên 21/10/2016

Chương 7: Long Hổ Tượng Lực Quyết 21/10/2016

Chương 6: Bước Đầu Thắng Lợi 21/10/2016

Chương 5: Tay Mơ Tiến Bộ 21/10/2016

Chương 4: Vô Cùng Nguy Hiểm 21/10/2016

Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 21/10/2016

Chương 2: Giai Nhân Tuyệt Sắc 21/10/2016

Chương 1: Nhà Có Yêu Hồ 21/10/2016